Pomos á túa disposición a "guía de conciliación" da CIG, actualizada a xullo/2018, coa inclusión dos cambios no permiso de paternidade.

No documento inclúense os seguintes apartados:

 • Permisos, xestións relacionados coa maternidade.
 • Permisos, xestións relacionados coa paternidade.
 • Permiso de lactación.
 • Redución de xornada por coidado de fillas/os e familiares.
 • Redución de xornada por coidado de menores afectados/as por candro e enfermidade grave
 • Excedencia por coidado de crianzas e familiares.
 • Permisos para coidado de familiares con enfermidade.
 • Flexibilidade horaria e outros permisos para conciliar a vida familiar, laboral e persoal.
 • Risco no embarazo e na lactación natural.
 • Acoso sexual e por razón de sexo.
 • Violencia de xénero.
 • Plans, protocolos e medidas de igualdade.
 • Modelos de solicitudes.
 • Propostas da CIG en materia de negociación colectiva con perspectiva de xénero.

Os contidos desta guía están referenciados á lexislación básica. A Lei do emprego público de Galiza mellora algúns puntos concretos. Por poñer un só exemplo, a duración do permiso por parto (16 semanas no Estatuto dos traballadores, 20 semanas na LEPG).