Concursos de traslado

Nos baremos que rexerán nos concursos de traslado de persoal laboral e funcionario incluirán un mérito que valorará a vontade da deidade. Quedará baixo a autoridade dos responsábeis políticos da Administración a prerrogativa para asignar a puntuación correspondente a cada súbdito.

A aplicación da prerrogativa divina consistirá na asignación dun plus de puntuación a quen teña sido unxido a dedo para ocupar un posto en comisión de servizo ou en libre designación.

A CIG comparte a intención manifestada por Función Pública de establecer unhas bases xerais que rexerían os futuros concursos de traslados, como canle para axilizar os procesos e acadarmos o obxectivo mínimo de concurso anual para todos os corpos/escalas/categorías. Queremos crelo, pero a experiencia fai que o poñamos en dúbida.

O día 5 de xuño asistimos a unha xuntanza onde o Director Xeral da Función Pública nos achega un borrador sobre o baremo dos futuros concursos de traslados.

Asistimos á xuntanza sen documentación previa, polo que basicamente nos limitamos a recibir as ideas expostas polo DXFP, facer unha intervención moi xenérica sobre o asunto, e tratar algunha cuestión máis. Na xuntanza fan entrega dun documento que posteriormente enviaron en arquivo dixital.

O DXFP comeza afirmando que a súa proposta é totalmente flexíbel, coas seguintes dúas únicas limitacións: 1) Calquera cambio debe ir na liña de simplificar e axilizar os concursos, 2) Os cambios deben ser conformes ás normas legais (lei de emprego público, decreto de provisión e convenio colectivo).

O escenario final sería:
1. Chegarmos a un acordo que establecese as bases dos futuros concursos para moitos anos.
2. Un ou dous concursos de traslados anuais, tanto para funcionarios como para laborais.

A Dirección Xeral de Recursos Humanos do Sergas enviounos a relación de prazas que pretenden excluír do concurso de traslados de persoal funcionario de escalas sanitarias incluíndo a información da causa da exclusión, extremo que non nos fora facilitado anteriormente.

Deste xeito, as persoas responsábeis da dirección do Sergas cumpren coa súa palabra e coa obriga de negociar con atención aos principios de obrigatoriedade, boa fe negocial, publicidade e transparencia que, inicialmente, non foron respetados e que motivou que motivou a denuncia pública e petición escrita da CIG.

Se queres dicirnos algo sobre as prazas, podes contactar coa CIG-Autonómica. Temos ata o día 18 para presentar alegacións ás prazas. Contactar coa CIG.

A Administración retira prazas do concurso de traslados do persoal funcionario das escalas sanitarias, e négase a trasladar á representación do persoal as causas que o motivan en cada caso.

Estamos ante un concurso de traslados do que tivemos o primeiro borrador no ano 2014, e do que van excluir a participación dunha parte do persoal funcionario, moi condicionado pola cantidade de anos dende o anterior proceso selectivo e afectado polo peche dos laboratorios de saúde pública de Coruña, Ourense e Pontevedra.

Dende ese primeiro borrador do 2014, aparentemente o concurso vai sair no 2017. A tal efecto, e como parte da negociación, a Dirección Xeral de Recursos Humanos do Sergas achegounos a relación de prazas vacantes a ofertar, pero das que non ofertan limitáronse a dar unha xenérica información verbal.

E os seus postos de orixe sen saír a concurso (entre outros 64 xefaturas de sección e 35 dos niveis 16 a 22)

Entre os meses de outubro de 2016 e xaneiro de 2017 foron concedidos en comisión de servizos 135 postos de subdirector/a xeral e xefe/a de servizo. A Xunta optou por prover estes postos polo sistema de libre designación en vez de concurso (cabe lembrar que no 2008 se chegara a un acordo para facer dos postos de xefatura de servizo de concurso). Pero en vez de cubrir os postos mediante o sistema de provisión de libre designación a Xunta opta por outorgalos en comisión de servizos o que produce que os postos de orixe queden bloqueados nos concursos ao seguir tendo un titular. E para colmo moitos deles están cubertos dende hai mais de 6 meses que e o limite que se impón para as comisións de servizo a resolución de Función Publica relativa a esta materia, excedendo en moitos casos ese limite.

Chama a atención que determinados postos de marcado carácter político ou con responsabilidades en materia de persoal dean exemplo recorrendo a esta figura da comisión en posto de libre designación como e o caso das secretarias territoriais de Vigo e Pontevedra (esta ultima nomeada agora subdelegada do Goberno en Pontevedra) ou o vicesecretario xeral da Presidencia da Xunta, ou o secretario xeral de Augas de Galiza. E en relación aos xefes territoriais temos nomeados/as en comisión de servizos aos de Presidencia e ao de Cultura, Educación e O.U. en Ourense, aos xefes/as territoriais da MATI en Coruña, Lugo e Pontevedra, aos/as xefes territoriais de Medio Rural en Lugo e Pontevedra, e ao xefe do Servizo de Persoal en Compostela e xefa territorial de Vigo de Política Social (a esta última facéndolle un posto a medida ao abrilo á Administración Local para traela a ela).

Esiximos de Función Publica que de orde de cesar a todo este persoal e sacar os postos por un dos sistemas de provisión que se contemplan na lei.

Mira que o temos denunciado, pero por activa e por pasiva a Administración négase a regular esta maneira caciquil de prover temporalmente os postos. Di a Lei do Emprego Público de Galiza que a provisión por comisión de servizos deberá ser algo excepcional pero os datos din o contrario.

Podes ver que a resolución do concurso de tralados fixo limpa, pero xa comeza de novo a cousa a medrar. Observa que pasamos das 50 comisións de setembro ás 120 de outubro e ás 174 de novembro; ou sexa que pasa o concurso e voltamos a colocar a dedo. Como é natural baixan as prórrogas, pero agarda, agarda … uns meses.

Por outro lado fixemos a comparativa entre os postos adxudicados no último concurso de traslados de personal funcionario (outubro 2016) e a totalidade de postos comisionados este mesmo ano (ata a toma de posesión) e .. tachán: mira a comparativa; pois si, anda máis xente movéndose no acto (extraordinario) da comisión, que no acto (ordinario) do concurso.

Que conste que esto nós xa o sabiamos pero dicímolo por se alguén de Función Pública (para máis señas, o director) o le por casualidade e fai algo, por exemplo, poñer en marcha o concurso permanente ou fixa criterios obxectivos para as comisións.

Publicado no DOG do 03/10/2016 a Resolución pola que se resolve o concurso para a provisión de postos da escala superior e técnica do corpo de estatísticos, convocado no DOG do 25/01/2016. O cesamento deberá efectuarse o día 4 de outubro. O prazo de toma de posesión comezará a contar a partir do día seguinte ao do cesamento e será de tres días hábiles se non implica cambio de residencia, ou de sete días hábiles se comporta cambio de residencia. Se a adxudicación comporta o reingreso ao servizo activo, o prazo de toma de posesión será dun mes.

A Dirección Xeral de Función Pública ditou o 27 de setembro instrucións sobre tomas de posesión e cesamentos derivados do concurso de traslados para a provisión de postos de traballo vacantes na Administración xeral da Xunta de Galiza.

Esas instrucións inciden na continuidade do dereito a flexibilización ou teletraballo das persoas que concursen en canto que o dereito quedaría en suspenso até que no novo posto de traballo se resolva favorablemente, e xa que logo, transitoriamente se perdería o dereito.

Dado o prexuízo que podería causar a un importante número de funcionarios e funcionarias, a CIG contactou con Función Pública para solicitar unha aclaración das instrucións. Lembrámoslles o que se estableceu para o concurso do ano 2014: "Todos os/as empregados/as que cambien de posto de traballo por algún dos motivos sinalados e teñan concedida algún tipo de flexibilidade, manterán o seu horario flexible, sen prexuízo da súa revisión por necesidades do servizo. A tal efecto, a unidade de xestión de persoal, da consellería ou organismo onde vaia a prestar servizos o empregado público, deberá comunicar ao centro directivo de que dependa o posto adxudicado, o horario asignado ao traballador ou traballadora, co fin de valorar a súa incidencia nas necesidades do servizo."

Publicado no DOG do 27/09/2016 a apertura do prazo para a toma de posesión do concurso de traslados dos funcionarios e funcionarias de corpos xerais.

O cesamento deberá efectuarse o luns 3 de outubro. O prazo de toma de posesión comezará a contar a partir do día seguinte ao do cesamento e será de tres días hábiles se non implica cambio de residencia, ou de sete días hábiles se comporta cambio de residencia.

Se a adxudicación comporta o reingreso ao servizo activo, o prazo de toma de posesión será dun mes.

Na Mesa Xeral do pasado luns 5 de setembro Función Pública comunica que a toma de posesión para os funcionarios da Administración Xeral que concursaron será para a primeira semana de outubro.

En anteriores novas dicían que sería para primeiros de setembro aínda que, claro está, non había data para as eleccións ao Parlamento.

E agora que hai data... é mellor esperar a ver os resultados xa que os coleguillas do PP están en postos de libre designación e, se perden as elección, sempre poden tomar posesión no posto do concurso e, senón, poden quedar como están. O PP sempre xogando con vantaxe!

E isto, claro está, para aqueles que teñen a sorte de ter un concurso de traslados resolto posto que outras escalas e corpos xerais así coma o persoal laboral non tiveron esa sorte de ter un.

Os grupos I, II, III e IV do persoal laboral da Xunta tiveron o seu derradeiro concurso convocado en maio do 2012 e resolto en novembro do 2012 e os do grupo V convocado en abril do 2011 e resolto en xullo do 2012. E, por tanto, incrible que levemos máis de catro anos sen concurso de traslados e que sigamos o mesmo camiño que o anterior que tardara seis anos.

Os traballadores da Xunta xa estamos fartos de ser moeda de cambio deste goberno, xogando cos nosos cartos e cos nosos postos de traballo cada vez que hai eleccións.