Concursos de traslado

O "II Acordo para a mellora do emprego público e condicións de traballo", asinado en Madrid por CCOO, UGT e CSIF, pon en perigo a convocatoria do concurso de traslados horizontal.

Na enésima xuntanza polos criterios xerais dos concursos de traslados que tivemos o 18 de abril de 2018, Función Pública manifestou que pretende eliminar o concurso de traslados horizontal de persoal laboral recollido no V Convenio Convenio Colectivo.

A xustificación que dá Función Pública é que a convocatoria do concurso horizontal causará problemas na aplicación do acordo de estabilidade.

A solución de Función Pública pasa por contar co beneplácito das Organizacións Sindicais para recortar unha vez máis o V Convenio e eliminar de xeito “transitorio” o concurso horizontal. Así, na vindeira semana remitirá unha proposta neses senso.

A CIG rexeita recortar o V Convenio e considera un insulto e unha ofensa para o persoal laboral que despois de seis anos agardando polo concurso de traslados, Función Pública pretenda sacar adiante un concurso capado e só para os grupos IV e V.

A desfeita sería considerable tendo en conta que este podería ser o último concurso de traslados de moitos laborais de facerse efectiva a funcionarización que pretende executar Función Pública e da que non temos máis que o nome.

Dende a CIG esiximos con carácter inmediato un concurso de traslados de todos os grupos e categorías con carácter anual, tal e como recolle o V Convenio.

Agardamos non ser os únicos nesta demanda....

Nos baremos que rexerán nos concursos de traslado de persoal laboral e funcionario incluirán un mérito que valorará a vontade da deidade. Quedará baixo a autoridade dos responsábeis políticos da Administración a prerrogativa para asignar a puntuación correspondente a cada súbdito.

A aplicación da prerrogativa divina consistirá na asignación dun plus de puntuación a quen teña sido unxido a dedo para ocupar un posto en comisión de servizo ou en libre designación.

A CIG comparte a intención manifestada por Función Pública de establecer unhas bases xerais que rexerían os futuros concursos de traslados, como canle para axilizar os procesos e acadarmos o obxectivo mínimo de concurso anual para todos os corpos/escalas/categorías. Queremos crelo, pero a experiencia fai que o poñamos en dúbida.

O día 5 de xuño asistimos a unha xuntanza onde o Director Xeral da Función Pública nos achega un borrador sobre o baremo dos futuros concursos de traslados.

Asistimos á xuntanza sen documentación previa, polo que basicamente nos limitamos a recibir as ideas expostas polo DXFP, facer unha intervención moi xenérica sobre o asunto, e tratar algunha cuestión máis. Na xuntanza fan entrega dun documento que posteriormente enviaron en arquivo dixital.

O DXFP comeza afirmando que a súa proposta é totalmente flexíbel, coas seguintes dúas únicas limitacións: 1) Calquera cambio debe ir na liña de simplificar e axilizar os concursos, 2) Os cambios deben ser conformes ás normas legais (lei de emprego público, decreto de provisión e convenio colectivo).

O escenario final sería:
1. Chegarmos a un acordo que establecese as bases dos futuros concursos para moitos anos.
2. Un ou dous concursos de traslados anuais, tanto para funcionarios como para laborais.

A Dirección Xeral de Recursos Humanos do Sergas enviounos a relación de prazas que pretenden excluír do concurso de traslados de persoal funcionario de escalas sanitarias incluíndo a información da causa da exclusión, extremo que non nos fora facilitado anteriormente.

Deste xeito, as persoas responsábeis da dirección do Sergas cumpren coa súa palabra e coa obriga de negociar con atención aos principios de obrigatoriedade, boa fe negocial, publicidade e transparencia que, inicialmente, non foron respetados e que motivou que motivou a denuncia pública e petición escrita da CIG.

Se queres dicirnos algo sobre as prazas, podes contactar coa CIG-Autonómica. Temos ata o día 18 para presentar alegacións ás prazas. Contactar coa CIG.

A Administración retira prazas do concurso de traslados do persoal funcionario das escalas sanitarias, e négase a trasladar á representación do persoal as causas que o motivan en cada caso.

Estamos ante un concurso de traslados do que tivemos o primeiro borrador no ano 2014, e do que van excluir a participación dunha parte do persoal funcionario, moi condicionado pola cantidade de anos dende o anterior proceso selectivo e afectado polo peche dos laboratorios de saúde pública de Coruña, Ourense e Pontevedra.

Dende ese primeiro borrador do 2014, aparentemente o concurso vai sair no 2017. A tal efecto, e como parte da negociación, a Dirección Xeral de Recursos Humanos do Sergas achegounos a relación de prazas vacantes a ofertar, pero das que non ofertan limitáronse a dar unha xenérica información verbal.

E os seus postos de orixe sen saír a concurso (entre outros 64 xefaturas de sección e 35 dos niveis 16 a 22)

Entre os meses de outubro de 2016 e xaneiro de 2017 foron concedidos en comisión de servizos 135 postos de subdirector/a xeral e xefe/a de servizo. A Xunta optou por prover estes postos polo sistema de libre designación en vez de concurso (cabe lembrar que no 2008 se chegara a un acordo para facer dos postos de xefatura de servizo de concurso). Pero en vez de cubrir os postos mediante o sistema de provisión de libre designación a Xunta opta por outorgalos en comisión de servizos o que produce que os postos de orixe queden bloqueados nos concursos ao seguir tendo un titular. E para colmo moitos deles están cubertos dende hai mais de 6 meses que e o limite que se impón para as comisións de servizo a resolución de Función Publica relativa a esta materia, excedendo en moitos casos ese limite.

Chama a atención que determinados postos de marcado carácter político ou con responsabilidades en materia de persoal dean exemplo recorrendo a esta figura da comisión en posto de libre designación como e o caso das secretarias territoriais de Vigo e Pontevedra (esta ultima nomeada agora subdelegada do Goberno en Pontevedra) ou o vicesecretario xeral da Presidencia da Xunta, ou o secretario xeral de Augas de Galiza. E en relación aos xefes territoriais temos nomeados/as en comisión de servizos aos de Presidencia e ao de Cultura, Educación e O.U. en Ourense, aos xefes/as territoriais da MATI en Coruña, Lugo e Pontevedra, aos/as xefes territoriais de Medio Rural en Lugo e Pontevedra, e ao xefe do Servizo de Persoal en Compostela e xefa territorial de Vigo de Política Social (a esta última facéndolle un posto a medida ao abrilo á Administración Local para traela a ela).

Esiximos de Función Publica que de orde de cesar a todo este persoal e sacar os postos por un dos sistemas de provisión que se contemplan na lei.

Mira que o temos denunciado, pero por activa e por pasiva a Administración négase a regular esta maneira caciquil de prover temporalmente os postos. Di a Lei do Emprego Público de Galiza que a provisión por comisión de servizos deberá ser algo excepcional pero os datos din o contrario.

Podes ver que a resolución do concurso de tralados fixo limpa, pero xa comeza de novo a cousa a medrar. Observa que pasamos das 50 comisións de setembro ás 120 de outubro e ás 174 de novembro; ou sexa que pasa o concurso e voltamos a colocar a dedo. Como é natural baixan as prórrogas, pero agarda, agarda … uns meses.

Por outro lado fixemos a comparativa entre os postos adxudicados no último concurso de traslados de personal funcionario (outubro 2016) e a totalidade de postos comisionados este mesmo ano (ata a toma de posesión) e .. tachán: mira a comparativa; pois si, anda máis xente movéndose no acto (extraordinario) da comisión, que no acto (ordinario) do concurso.

Que conste que esto nós xa o sabiamos pero dicímolo por se alguén de Función Pública (para máis señas, o director) o le por casualidade e fai algo, por exemplo, poñer en marcha o concurso permanente ou fixa criterios obxectivos para as comisións.

Publicado no DOG do 03/10/2016 a Resolución pola que se resolve o concurso para a provisión de postos da escala superior e técnica do corpo de estatísticos, convocado no DOG do 25/01/2016. O cesamento deberá efectuarse o día 4 de outubro. O prazo de toma de posesión comezará a contar a partir do día seguinte ao do cesamento e será de tres días hábiles se non implica cambio de residencia, ou de sete días hábiles se comporta cambio de residencia. Se a adxudicación comporta o reingreso ao servizo activo, o prazo de toma de posesión será dun mes.

A Dirección Xeral de Función Pública ditou o 27 de setembro instrucións sobre tomas de posesión e cesamentos derivados do concurso de traslados para a provisión de postos de traballo vacantes na Administración xeral da Xunta de Galiza.

Esas instrucións inciden na continuidade do dereito a flexibilización ou teletraballo das persoas que concursen en canto que o dereito quedaría en suspenso até que no novo posto de traballo se resolva favorablemente, e xa que logo, transitoriamente se perdería o dereito.

Dado o prexuízo que podería causar a un importante número de funcionarios e funcionarias, a CIG contactou con Función Pública para solicitar unha aclaración das instrucións. Lembrámoslles o que se estableceu para o concurso do ano 2014: "Todos os/as empregados/as que cambien de posto de traballo por algún dos motivos sinalados e teñan concedida algún tipo de flexibilidade, manterán o seu horario flexible, sen prexuízo da súa revisión por necesidades do servizo. A tal efecto, a unidade de xestión de persoal, da consellería ou organismo onde vaia a prestar servizos o empregado público, deberá comunicar ao centro directivo de que dependa o posto adxudicado, o horario asignado ao traballador ou traballadora, co fin de valorar a súa incidencia nas necesidades do servizo."

Publicado no DOG do 27/09/2016 a apertura do prazo para a toma de posesión do concurso de traslados dos funcionarios e funcionarias de corpos xerais.

O cesamento deberá efectuarse o luns 3 de outubro. O prazo de toma de posesión comezará a contar a partir do día seguinte ao do cesamento e será de tres días hábiles se non implica cambio de residencia, ou de sete días hábiles se comporta cambio de residencia.

Se a adxudicación comporta o reingreso ao servizo activo, o prazo de toma de posesión será dun mes.