Dereitos, deberes, permisos, excedencias..

Dende o pasado un de xaneiro a Xunta de Galiza paralizou o pago dos complementos ao persoal de MUFACE a partir do día 91 de baixa.

A CIG dende a Xunta de Persoal de Servizos Centrais, leva dende hai tempo intentando solucionar este problema que afecta a un numeroso grupo de traballadores/as tanto da área da Administración autonómica como da Área de Educación.

Así despois de varios contactos coa Secretaría Xeral do Patrimonio e coa Asesoría Xurídica Xeral temos boas novas:

• A partires de agora a Xunta comprométese a abonar os complementos compensatorios a partir do día 91 de baixa co pago do 100% dos salarios.

• Amáis vai facer efectivo de oficio (non vai ser necesario solicitalo) do pago retroactivo de todos os complementos non abonados do ano 2018.

Temos que esperar a aprobación oficial na vindeira Comisión de nóminas deste acordo, pero contamos xa co compromiso da Administración.

Esto nos refrenda na nosa idea de sindicato que pon enriba da mesa os problemas, pelexa por eles e da solucións.

A Consellería de Economía, Emprego e Industria publicou no DOG do 24/10/2018 a relación de días festivos galegos do calendario laboral para o ano 2019. Segundo tal Decreto, os días son os seguintes:

 • 1 de xaneiro Aninovo
 • 19 de marzo Día de San Xosé
 • 18 de abril Xoves Santo
 • 19 de abril Venres Santo
 • 1 de maio Día internacional da clase obreira
 • 17 de maio Día das Letras Galegas
 • 25 de xullo Día da Patria Galega
 • 15 de agosto Asunción da Virxe
 • 12 de outubro Festivo
 • 1 de novembro Todos os Santos
 • 6 de decembro Día da Constitución
 • 25 de decembro Nadal

A Consellaría de Política Social e, por extensión, o Consorcio Galego de Igualdade e Benestar, está a facer unha interpretación e aplicación autónoma do artigo 30 do V Convenio, consistente en non aceptar o parte de repouso expedido polo facultativo do servizo público de saúde para xustificar as ausencias por enfermidade de dous ou tres días. Esta interpretación afástase do criterio histórico de interpretación da norma convencional e da práctica das restantes consellarías, que si aceptan tal xustificante. En relación con tal práctica, cabe facer as seguintes consideracións:

 • O Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, a Xunta de Galiza e o INSS discriminan ás mulleres que estiveron en suspensión por maternidade no ano 2017.
 • A data de hoxe as traballadoras do Consorcio que tiveron un/ha fillo/a no 2017 non se beneficiaron do incremento da base de cotización como consecuencia do Acordo asinado entre Xunta e sindicatos para a Integración, no que se lles recoñecía, por fin, o pago de trienios con efectos económicos de xaneiro de 2017.

A pesar de ser avisados en diversas ocasións pola CIG de que se tivera en conta a situación do persoal en suspensión por risco durante o embarazo e por maternidade sempre se nos manifestaba que era unha cuestión que tiña que resolver a Seguridade Social. Pedímoslle que comunicaran de oficio a modificación das bases de cotización ao INSS destas máis de 50 mulleres pero non se fixo, polo que tiveron que solicitar de forma individual as súas bases de cotización e reclamarlle a Seguridade Social. As primeiras respostas chegaron estes días no sentido de non estimar a súa petición porque “ a retroactividade non pode exceder de 3 meses”.

A Dirección Xeral de Función Pública enviou unha nota informativa con relación á entrada en funcionamento da xornada de verán.

Horario de verán, período de aplicación do 16 de xuño a 15 de setembro (ambos os dous inclusive):

Horario oficial:

Do 16 de xuño ata o 15 de setembro deberán realizarse 6 horas diarias continuadas de traballo entre as 8:00 e as 15:00 horas. O cálculo do cumprimento da xornada laboral será en cómputo diario.

Horario flexibilidade automática:

Do 16 de xuño ata o 15 de setembro, deberán realizarse 6 horas diarias continuadas de traballo entre as 8:00 e as 15:00 horas. O cálculo do cumprimento da xornada laboral será en cómputo diario.
Ata o 30 de xuño será posible compensar débeda do mes de maio e ata o 31 de xullo débeda da primeira quincena do mes de xuño. O tramo horario de compensación será de 8:00 a 15:00 horas.

Horario flexibilidade conciliación:

Do 16 de xuño ao 15 de setembro, deberán realizarse 6 horas de traballo diarias na franxa horaria autorizada pola Secretaria Xeral Técnica na resolución de concesión de flexibilidade por conciliación. O cálculo do cumprimento da xornada laboral, será en cómputo mensual.
Ata o 30 de xuño será posible compensar débeda do mes de maio e ata o 31 de xullo, débeda da primeira quincena do mes de xuño.

Unha vez máis a Xustiza eríxese en valedora dos dereitos dos traballadores/as.

A Sala do Social do Tribunal Supremo vén de emitir nunha sentenza en relación cos permisos retribuidos por matrimonio, nacemento dun fillo/a e falecemento dun familiar na que establece que "[..] os permisos concédense para o seu goce en días laborables, pois en días festivos non é preciso pedilos porque non se traballa [..]", e por tanto, "o día inicial para o goce dos permisos [..] cando o feito causante se produza en día feriado, debe ser o primeiro día laborable que lle siga".

A CIG está convencida, e exemplos previos houbo moitos, de que se estivésemos díante dun recorte de dereitos das empregadas públicas, a Xunta actuaría coa súa habitual dilixencia e celeridade en aplicar o recorte, maís desta vez estamos diante dunha "pequena" conquista laboral en vía xudicial, polo que a CIG vén de dirixir un escrito a Función Pública para que proceda á adaptación de dita xurisprudencia á normativa galega.

Un deber que da lugar a un permiso na Administración Xeral do Estado.

A CIG vén de solicitar á Dirección Xeral de Función Pública, a reunión da comisión de seguimento de vacacións, permisos e licenzas co fin de que se recolla, ao igual que na Administración Xeral do Estado, que o coidado domiciliario das crianzas, sempre que se acredite mediante certificado médico é un deber inescusable que da dereito a un permiso polo tempo necesario.

Para o Ministerio de Hacienda e Función Pública a paternidade constitúe unha obriga persoal de carácter inescusable para a persoa titora, polo que o traballador ou traballadora poderán acollerse ao permiso por deber inescusable de carácter público para subministrar coidados domiciliarios ás súas crianzas, sempre que a dita necesidade se acredite mediante certificado médico.

Ante as dúbidas e conflitos que están a suceder con algunhas xefaturas de distrito coas vacacións dos axentes forestais e medioambientais, dende a CIG aclaramos que as/os axentes forestais e medioambientais son persoal funcionario regulado pola Lei de Emprego Público de Galicia coa seguinte normativa de aplicación:

 • Artigo 50 do RD 5/2015, texto refundido do Estatuto básico do Empregado Público.
 • Artigo 132 da LEPG (lei 2/2015 do 29 de abril).
 • O traballo a quendas queda previsto  na instrución número 5 da resolución de Función Pública sobre vacacións permisos e lincenzas, de febreiro de 2016 que, grazas a acción sindical, resolve a dúbida que había da forma de coller os días hábiles de vacacións, sinalando que os hábiles son os días de traballo en cartelera.

A Dirección Xeral de Función Pública enviou unha nota informativa con relación á entrada en funcionamento da xornada de verán.

Horario de verán, período de aplicación do 16 de xuño a 15 de setembro (ambos os dous inclusive):

A instancias da CIG, a Xunta de Persoal de Pontevedra presentou escrito a Función Publica e posteriormente a Valedora do Pobo solicitando que non se pidan tales datos.

A raíz da aplicación da Lei 1/2012 de 29 de febreiro de medidas temporais en determinadas materias do emprego público da Comunidade Autónoma de Galiza, o persoal que se atopa en situación de incapacidade temporal ten que xustificar, para poder cobrar o 100% das súas retribucións, que se atopa nun dos supostos fixados pola lei. Para xustificar isto os funcionarios/as non teñen en moitos casos mais alternativa que adxuntar o diagnóstico médico, o cal vulnera o dereito a intimidade dos/as mesmos/as.

En outubro de 2015 a CIG presentou un escrito para ser aprobado pola Xunta de Persoal de Pontevedra no que se solicitaba unha xuntanza con Función Pública para tratar de resolver este asunto. Facíase constar a resposta da Axencia Española de Protección de Datos a un funcionario de Pontevedra onde a AEPD sinalaba que “...non poderán solicitar aos interesados a efectos de acreditar que a ausencia do posto de traballo se atopa nun dos supostos fixados na Instrución de 7 de maio de 2012, máis aló da mera xustificación ou declaración por parte do facultativo do suposto previsto ou a existencia dun tratamento dos considerados merecedores do complemento de incapacidade temporal do 100% das retribucións