Dereitos, deberes, permisos, excedencias..

Ante as dúbidas e conflitos que están a suceder con algunhas xefaturas de distrito coas vacacións dos axentes forestais e medioambientais, dende a CIG aclaramos que as/os axentes forestais e medioambientais son persoal funcionario regulado pola Lei de Emprego Público de Galicia coa seguinte normativa de aplicación:

  • Artigo 50 do RD 5/2015, texto refundido do Estatuto básico do Empregado Público.
  • Artigo 132 da LEPG (lei 2/2015 do 29 de abril).
  • O traballo a quendas queda previsto  na instrución número 5 da resolución de Función Pública sobre vacacións permisos e lincenzas, de febreiro de 2016 que, grazas a acción sindical, resolve a dúbida que había da forma de coller os días hábiles de vacacións, sinalando que os hábiles son os días de traballo en cartelera.

A Dirección Xeral de Función Pública enviou unha nota informativa con relación á entrada en funcionamento da xornada de verán.

Horario de verán, período de aplicación do 16 de xuño a 15 de setembro (ambos os dous inclusive):

A instancias da CIG, a Xunta de Persoal de Pontevedra presentou escrito a Función Publica e posteriormente a Valedora do Pobo solicitando que non se pidan tales datos.

A raíz da aplicación da Lei 1/2012 de 29 de febreiro de medidas temporais en determinadas materias do emprego público da Comunidade Autónoma de Galiza, o persoal que se atopa en situación de incapacidade temporal ten que xustificar, para poder cobrar o 100% das súas retribucións, que se atopa nun dos supostos fixados pola lei. Para xustificar isto os funcionarios/as non teñen en moitos casos mais alternativa que adxuntar o diagnóstico médico, o cal vulnera o dereito a intimidade dos/as mesmos/as.

En outubro de 2015 a CIG presentou un escrito para ser aprobado pola Xunta de Persoal de Pontevedra no que se solicitaba unha xuntanza con Función Pública para tratar de resolver este asunto. Facíase constar a resposta da Axencia Española de Protección de Datos a un funcionario de Pontevedra onde a AEPD sinalaba que “...non poderán solicitar aos interesados a efectos de acreditar que a ausencia do posto de traballo se atopa nun dos supostos fixados na Instrución de 7 de maio de 2012, máis aló da mera xustificación ou declaración por parte do facultativo do suposto previsto ou a existencia dun tratamento dos considerados merecedores do complemento de incapacidade temporal do 100% das retribucións

A semana pasada delegadas da CIG mantivemos unha xuntanza con José Luís Canosa, Subdirector Xeral de Recursos Humanos da Consellería de Cultura, Ed. O.U. para poder tratar de primeira man unha serie de problemas que se están a dar de xeito frecuente nos centros de ensino.

Entre os diversos temas tratados lle plantexamos unha problemática que se da soamente nesta consellería, que é a imposibilidade dos traballadores de educación para poder acceder a traballos de superior categoría dentro da mesma consellería.

Reproducimos a nota que nos fai chegar Función Pública e que tamén está publicada na páxina da DXFP:

Con motivo da celebración das festas do Entroido, modifícase a xornada dos vindeiros días 28 de febreiro e 1 de marzo, para os/as empregados/as públicos/as da Xunta de Galicia.

A modificación será a seguinte:

Horario oficial: a hora de saída o martes 28 de febreiro de 2017 será ás 14:00 horas e a de entrada o mércores 1 de marzo de 2017 será ás 9:00 horas.
Horario de flexibilidade automática: a hora de saída o martes 28 de febreiro de 2017 será ás 14:00 horas, quedando reducida en 30 minutos a parte fixa e en 45 minutos a parte flexible do horario. A hora de entrada o mércores 1 de marzo de 2017 será ás 9:00 horas, quedando reducida en 1 hora e 15 minutos a parte flexible do horario.
Horario flexibilidade conciliación: a hora de saída o martes 28 de febreiro de 2017 e a de entrada o mércores 1 de marzo queda reducida en 1 hora e 15 minutos dentro da franxa horaria autorizada pola correspondente Secretaría Xeral/Secretaría Xeral Técnica na resolución de consesión de flexibilidade por concilicación.
Todo isto sen prexuizo do gozo do día que coincida cun festivo local.

A Xunta de Galiza ven de publicar no DOG a resolución pola que se modifican as instrucións sobre o réxime de vacacións, permisos e licenzas.

Deste xeito modifícanse varios puntos que quedan como segue:

«5. Para o cómputo dos prazos na mesma ou distinta localidade, tomarase como referencia o termo municipal da residencia habitual da persoa funcionaria ou laboral.

No caso de intervención cirúrxica sen hospitalización que requira repouso domiciliario, será a localidade en que se realice o repouso domiciliario a que debe tomarse como referencia con respecto ao termo municipal da residencia da persoa funcionaria.

No caso de hospitalización, entenderase que esta se produce cando comporte a estancia hospitalaria que inclúe unha noite e unha comida principal no centro hospitalario».

Por outra banda, modifícase o punto 2 da vixésimo primeira instrución na liña oito, onde di: «ata catro horas ou a metade da duración da xornada de traballo diaria», debe dicir: «polo menos catro horas da xornada de traballo diaria».

A entrada en vigor da Lei 39/2015 do procedemento administrativo común das Administración Públicas, que declarou como non hábiles os sábados, e o feito de que este ano os días 24 e 31 de decembro coincidan en sábado, fai superfluo e inútil o feito e abrir as oficinas de rexistro eses días.

A CIG destaca que o peche dos rexistros neses dous días non vai provocar ningún prexuízo ao público xeral nin a ningunha administración e sería coincidente co recollido na Orde do 24 de febreiro sobre o réxime de vacacións, permisos e licenzas sobre o peche neses dous días de todas as oficinas públicas e facilitaría a conciliación da vida familiar coa laboral das persoas traballadoras nas oficinas dos rexistros.

Ao mesmo tempo tamén solicitamos o peche desas oficinas durante o resto dos sábados do ano. A entrada en vigor da nova lei do procedemento administrativo fixo que moitos concellos e organismos pechasen as oficinas de rexistro neses días ao quedar sen contido o obxectivo que tiña a apertura, que era evitar prexuízos ás persoas administradas facilitándolles a presentación de documentación dentro dos prazos establecidos nas diferentes convocatorias e hoxe non ten sentido a apertura de oficinas exclusivamente para informarlle ás persoas que se acerquen polas oficinas (poucas) de que ese día xa non é hábil segundo a lei de procedemento administrativo en vigor.

A CIG ven de presentar un escrito reclamando o peche das oficinas de rexistro da Xunta os próximos días 24 e 31 de decembro.

A Resolución do 24 de febreiro de 2016 da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se ditan instrucións sobre o réxime de vacacións, permisos e licenzas (DOG n.º 44, do 4 de marzo 2016), establece na súa instrución 14.4 o dereito a dous días adicionais de asuntos particulares cando  os días 24 e 31 de decembro coincidan en sábado ou domingo.

A Consellería de Política Social interpreta a súa maneira esta resolución e denega ao persoal dos seus centros os dous días adicionais de asuntos particulares que se conceden ao resto do persoal da Xunta de Galiza. Así, a Subdirección Xeral de Persoal da Consellería de Política Social enviou, a través das xefaturas territoriais, a seguinte nota de rexime interior:

«Seguindo as instrucións da Subdirección Xeral de Persoal da Consellería de Política Social, este apartado refírese unicamente a oficinas públicas nas que se traballe o 24 e 31 de decembro e os centros non teñen consideración de oficina pública. Polo tanto, para todo o persoal dos centros, a pesar de que os días 24 e 31 de decembro son sábado, o número de días por asuntos particulares é de 6. Só terán dereito ao goce de ata dous días adicionais de asuntos particulares o persoal dos centros que efectivamente traballe o 24 e/ou 31 de decembro».

Ven de comunicar a Dirección Xeral de Función Pública que van publicar no DOG do 22 de novembro o Acordo sobre o recoñecemento do tempo do servizo militar ou equivalente para o cómputo de trienios (dereito recoñecido no artigo 26.1 do V Convenio Colectivo).

Logo da correspondente publicación do acordo, todo o persoal laboral que dispoña da certificación expedida polo Ministerio correspondente poderá achegala á Dirección Xeral da Función Pública.

No seu día a CIG interpuxo un Conflito Colectivo para o recoñecemento do Servizo militar para o computo dos trienios do persoal laboral do V Convenio Colectivo da Xunta de Galicia. Os letrados da administración contactaron cos servizos xurídicos da CIG para pospoñer o xuízo de cara a unha negociación. O xuízo foise aprazando ata lograr un acordo favorable as nosas pretensións e a aquelo que as sentenzas previas viñan recoñecendo.

O artigo 30.2 da Lei 39/2015, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas establece no seu tratamento do cómputo dos prazos que se excluirán dese cómputo os sábados, domingos e festivos. Isto fai que exista unha diferenza coa Lei 30/1992 en que os sábados estaban considerados como días hábiles na contabilización de prazos.

A apertura dos rexistros públicos nos sábados, desde a data de entrada en vigor da nova lei, que será a partir do día 2 de outubro de 2016, perderá a utilidade que tiña até o momento en que era precisa a súa apertura para garantir a presentación de documentación dentro dos prazos previstos nas diferentes convocatorias.