Dereitos, deberes, permisos, excedencias..

A Dirección Xeral de Función Pública enviou unha nota informativa con relación á entrada en funcionamento da xornada de verán.

Horario de verán, período de aplicación do 16 de xuño a 15 de setembro (ambos os dous inclusive):

Horario oficial:

Do 16 de xuño ata o 15 de setembro deberán realizarse 6 horas diarias continuadas de traballo entre as 8:00 e as 15:00 horas. O cálculo do cumprimento da xornada laboral será en cómputo diario.

Horario flexibilidade automática:

Do 16 de xuño ata o 15 de setembro, deberán realizarse 6 horas diarias continuadas de traballo entre as 8:00 e as 15:00 horas. O cálculo do cumprimento da xornada laboral será en cómputo diario.
Ata o 30 de xuño será posible compensar débeda do mes de maio e ata o 31 de xullo débeda da primeira quincena do mes de xuño. O tramo horario de compensación será de 8:00 a 15:00 horas.

Horario flexibilidade conciliación:

Do 16 de xuño ao 15 de setembro, deberán realizarse 6 horas de traballo diarias na franxa horaria autorizada pola Secretaria Xeral Técnica na resolución de concesión de flexibilidade por conciliación. O cálculo do cumprimento da xornada laboral, será en cómputo mensual.
Ata o 30 de xuño será posible compensar débeda do mes de maio e ata o 31 de xullo, débeda da primeira quincena do mes de xuño.

Como novidade remiten unha nota aclaratoria sobre o horario de verán

"Ante as consultas realizadas sobre o horario de verán, comunícolle que está prevista a súa aplicación para xornadas ordinarias de sete horas e media, para o persoal que teña horario oficial, flexibilidade automática e flexibilidade por conciliación.

Polo tanto, quedan excluídos o persoal suxeito a horarios especiais, persoal con redución de xornada ou persoal a quendas, segundo dispón a Instrución do 20 xuño de 2013, que xa se viña aplicando desde anos anteriores.

En consecuencia, todas as consultas que se realicen sobre o horario de verán debern ser contestadas nese sentido polas unidades de persoal das distintas consellerías de acordo co disposto nesta nota informativa"

Un ano máis deixan fóra, sen ningún tipo de compensación, ao persoal que ten horario especial, traballa a quendas ou xa ten unha redución de xornada previa. Queixámonos ao director xeral da Función Pública cando nolo comunicou por teléfono. Por primeira vez, dixo estar aberto a estudalo e compensalo, iso sí, falou dentro de meses ou semanas...ao rematar o verán, vamos!!

Continúan sen incorporar as melloras que teñen os traballadores da AGE por Resolución de 25 de novembro de 2015, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas (BOE 10/12/2015).