Dereitos, deberes, permisos, excedencias..

A Dirección Xeral de Función Pública enviou unha nota informativa con relación á entrada en funcionamento da xornada de verán.

Horario de verán, período de aplicación do 16 de xuño a 15 de setembro (ambos os dous inclusive):

Horario oficial:

Do 16 de xuño ata o 15 de setembro deberán realizarse 6 horas diarias continuadas de traballo entre as 8:00 e as 15:00 horas. O cálculo do cumprimento da xornada laboral será en cómputo diario.

Horario flexibilidade automática:

Do 16 de xuño ata o 15 de setembro, deberán realizarse 6 horas diarias continuadas de traballo entre as 8:00 e as 15:00 horas. O cálculo do cumprimento da xornada laboral será en cómputo diario.
Ata o 30 de xuño será posible compensar débeda do mes de maio e ata o 31 de xullo débeda da primeira quincena do mes de xuño. O tramo horario de compensación será de 8:00 a 15:00 horas.

Horario flexibilidade conciliación:

Do 16 de xuño ao 15 de setembro, deberán realizarse 6 horas de traballo diarias na franxa horaria autorizada pola Secretaria Xeral Técnica na resolución de concesión de flexibilidade por conciliación. O cálculo do cumprimento da xornada laboral, será en cómputo mensual.
Ata o 30 de xuño será posible compensar débeda do mes de maio e ata o 31 de xullo, débeda da primeira quincena do mes de xuño.

Unha vez máis a Xustiza eríxese en valedora dos dereitos dos traballadores/as.

A Sala do Social do Tribunal Supremo vén de emitir nunha sentenza en relación cos permisos retribuidos por matrimonio, nacemento dun fillo/a e falecemento dun familiar na que establece que "[..] os permisos concédense para o seu goce en días laborables, pois en días festivos non é preciso pedilos porque non se traballa [..]", e por tanto, "o día inicial para o goce dos permisos [..] cando o feito causante se produza en día feriado, debe ser o primeiro día laborable que lle siga".

A CIG está convencida, e exemplos previos houbo moitos, de que se estivésemos díante dun recorte de dereitos das empregadas públicas, a Xunta actuaría coa súa habitual dilixencia e celeridade en aplicar o recorte, maís desta vez estamos diante dunha "pequena" conquista laboral en vía xudicial, polo que a CIG vén de dirixir un escrito a Función Pública para que proceda á adaptación de dita xurisprudencia á normativa galega.

Un deber que da lugar a un permiso na Administración Xeral do Estado.

A CIG vén de solicitar á Dirección Xeral de Función Pública, a reunión da comisión de seguimento de vacacións, permisos e licenzas co fin de que se recolla, ao igual que na Administración Xeral do Estado, que o coidado domiciliario das crianzas, sempre que se acredite mediante certificado médico é un deber inescusable que da dereito a un permiso polo tempo necesario.

Para o Ministerio de Hacienda e Función Pública a paternidade constitúe unha obriga persoal de carácter inescusable para a persoa titora, polo que o traballador ou traballadora poderán acollerse ao permiso por deber inescusable de carácter público para subministrar coidados domiciliarios ás súas crianzas, sempre que a dita necesidade se acredite mediante certificado médico.

Ante as dúbidas e conflitos que están a suceder con algunhas xefaturas de distrito coas vacacións dos axentes forestais e medioambientais, dende a CIG aclaramos que as/os axentes forestais e medioambientais son persoal funcionario regulado pola Lei de Emprego Público de Galicia coa seguinte normativa de aplicación:

  • Artigo 50 do RD 5/2015, texto refundido do Estatuto básico do Empregado Público.
  • Artigo 132 da LEPG (lei 2/2015 do 29 de abril).
  • O traballo a quendas queda previsto  na instrución número 5 da resolución de Función Pública sobre vacacións permisos e lincenzas, de febreiro de 2016 que, grazas a acción sindical, resolve a dúbida que había da forma de coller os días hábiles de vacacións, sinalando que os hábiles son os días de traballo en cartelera.

A Dirección Xeral de Función Pública enviou unha nota informativa con relación á entrada en funcionamento da xornada de verán.

Horario de verán, período de aplicación do 16 de xuño a 15 de setembro (ambos os dous inclusive):

A instancias da CIG, a Xunta de Persoal de Pontevedra presentou escrito a Función Publica e posteriormente a Valedora do Pobo solicitando que non se pidan tales datos.

A raíz da aplicación da Lei 1/2012 de 29 de febreiro de medidas temporais en determinadas materias do emprego público da Comunidade Autónoma de Galiza, o persoal que se atopa en situación de incapacidade temporal ten que xustificar, para poder cobrar o 100% das súas retribucións, que se atopa nun dos supostos fixados pola lei. Para xustificar isto os funcionarios/as non teñen en moitos casos mais alternativa que adxuntar o diagnóstico médico, o cal vulnera o dereito a intimidade dos/as mesmos/as.

En outubro de 2015 a CIG presentou un escrito para ser aprobado pola Xunta de Persoal de Pontevedra no que se solicitaba unha xuntanza con Función Pública para tratar de resolver este asunto. Facíase constar a resposta da Axencia Española de Protección de Datos a un funcionario de Pontevedra onde a AEPD sinalaba que “...non poderán solicitar aos interesados a efectos de acreditar que a ausencia do posto de traballo se atopa nun dos supostos fixados na Instrución de 7 de maio de 2012, máis aló da mera xustificación ou declaración por parte do facultativo do suposto previsto ou a existencia dun tratamento dos considerados merecedores do complemento de incapacidade temporal do 100% das retribucións

A semana pasada delegadas da CIG mantivemos unha xuntanza con José Luís Canosa, Subdirector Xeral de Recursos Humanos da Consellería de Cultura, Ed. O.U. para poder tratar de primeira man unha serie de problemas que se están a dar de xeito frecuente nos centros de ensino.

Entre os diversos temas tratados lle plantexamos unha problemática que se da soamente nesta consellería, que é a imposibilidade dos traballadores de educación para poder acceder a traballos de superior categoría dentro da mesma consellería.

Reproducimos a nota que nos fai chegar Función Pública e que tamén está publicada na páxina da DXFP:

Con motivo da celebración das festas do Entroido, modifícase a xornada dos vindeiros días 28 de febreiro e 1 de marzo, para os/as empregados/as públicos/as da Xunta de Galicia.

A modificación será a seguinte:

Horario oficial: a hora de saída o martes 28 de febreiro de 2017 será ás 14:00 horas e a de entrada o mércores 1 de marzo de 2017 será ás 9:00 horas.
Horario de flexibilidade automática: a hora de saída o martes 28 de febreiro de 2017 será ás 14:00 horas, quedando reducida en 30 minutos a parte fixa e en 45 minutos a parte flexible do horario. A hora de entrada o mércores 1 de marzo de 2017 será ás 9:00 horas, quedando reducida en 1 hora e 15 minutos a parte flexible do horario.
Horario flexibilidade conciliación: a hora de saída o martes 28 de febreiro de 2017 e a de entrada o mércores 1 de marzo queda reducida en 1 hora e 15 minutos dentro da franxa horaria autorizada pola correspondente Secretaría Xeral/Secretaría Xeral Técnica na resolución de consesión de flexibilidade por concilicación.
Todo isto sen prexuizo do gozo do día que coincida cun festivo local.

A Xunta de Galiza ven de publicar no DOG a resolución pola que se modifican as instrucións sobre o réxime de vacacións, permisos e licenzas.

Deste xeito modifícanse varios puntos que quedan como segue:

«5. Para o cómputo dos prazos na mesma ou distinta localidade, tomarase como referencia o termo municipal da residencia habitual da persoa funcionaria ou laboral.

No caso de intervención cirúrxica sen hospitalización que requira repouso domiciliario, será a localidade en que se realice o repouso domiciliario a que debe tomarse como referencia con respecto ao termo municipal da residencia da persoa funcionaria.

No caso de hospitalización, entenderase que esta se produce cando comporte a estancia hospitalaria que inclúe unha noite e unha comida principal no centro hospitalario».

Por outra banda, modifícase o punto 2 da vixésimo primeira instrución na liña oito, onde di: «ata catro horas ou a metade da duración da xornada de traballo diaria», debe dicir: «polo menos catro horas da xornada de traballo diaria».

A entrada en vigor da Lei 39/2015 do procedemento administrativo común das Administración Públicas, que declarou como non hábiles os sábados, e o feito de que este ano os días 24 e 31 de decembro coincidan en sábado, fai superfluo e inútil o feito e abrir as oficinas de rexistro eses días.

A CIG destaca que o peche dos rexistros neses dous días non vai provocar ningún prexuízo ao público xeral nin a ningunha administración e sería coincidente co recollido na Orde do 24 de febreiro sobre o réxime de vacacións, permisos e licenzas sobre o peche neses dous días de todas as oficinas públicas e facilitaría a conciliación da vida familiar coa laboral das persoas traballadoras nas oficinas dos rexistros.

Ao mesmo tempo tamén solicitamos o peche desas oficinas durante o resto dos sábados do ano. A entrada en vigor da nova lei do procedemento administrativo fixo que moitos concellos e organismos pechasen as oficinas de rexistro neses días ao quedar sen contido o obxectivo que tiña a apertura, que era evitar prexuízos ás persoas administradas facilitándolles a presentación de documentación dentro dos prazos establecidos nas diferentes convocatorias e hoxe non ten sentido a apertura de oficinas exclusivamente para informarlle ás persoas que se acerquen polas oficinas (poucas) de que ese día xa non é hábil segundo a lei de procedemento administrativo en vigor.

A CIG ven de presentar un escrito reclamando o peche das oficinas de rexistro da Xunta os próximos días 24 e 31 de decembro.