Dereitos, deberes, permisos, excedencias..

O comité intercentros instou unha xuntanza da comisión de seguimento do Acordo de xubilacións parciais que tivo lugar este martes día 10, unha vez que foi coñecedor dunha circular da secretaría xeral técnica da Consellaría de Traballo e Benestar que establece a imposibilidade de chegar a un acordo de xubilación superior ao 50% da xornada de traballo.

Esta decisión da Consellaría altera substancialmente o previsto nas instrucións para o acceso á xubilación parcial anticipada e contrato de remuda xa que anula o caracter negociador das partes obrigadas, xubilado/a e administración, de chegaren a un acordo sobre a redución de xornada e a forma de acumulala.

Función Pública é descoñecedora desta circular e pon moito énfase no caracter negociador das partes para chegar a un acordo de redución da xornada e que, polo que sabe, en todos os expedientes tramitados foi aceptada a vontade do/a xubilado. Función pública falará con Traballo para exixir o caracter negociador ao que están obrigadas as partes.

O Grupo Parlamentario Popular presentou unha emenda ao proxecto de lei de orzamentos da Xunta de Galiza para o ano 2015 que introduce un novo recorte nas condicións laborais do persoal, neste caso do que presta os seus servizos no SPDCIF (servizo público de defensa contra incendios forestais). Será a maioría absoluta do PP a que aprobe e incorpore o articulado definitivo á lei de orzamentos.

O Comité Intercentros do persoal laboral da Xunta tivera unha xuntanza con todos os grupos parlamentares o pasado martes 11 de novembro. A pesares de que o grupo parlamentar do PP entendeu as penurias dos traballadores e traballadoras que traballan as 24 horas do día e os 365 días do ano, como consecuencia da suspensión do artigo 19.1º parágrafo do Convenio Colectivo (a saber, descanso de dous días continuados á semana e compensación dos domingos e festivos traballados), e sendo que a suspensión do dito artigo 19 non afectaba ao persoal do servizo contra incendios por teren estes o seu propio acordo, o PP introduce no último momento do trámite parlamentar unha disposición adicional, a décimo terceira, para incrementar a precarización das condicións de traballo.

O PP anuncia que retira a emenda que permitía botar á rua ao persoal laboral indefinido non fixo con dereito á consolidación de emprego.

Ao pouco de que tivésemos coñecemento desta emenda introducida de tapadillo na Lei de Racionalización, o Partido Popular anuncia a marcha atrás e retirada da mesma. Entre outras eivas que pode haber, non convocaron á Mesa Xeral das Administracións Públicas en Madrid na que a CIG está presente, o cal pode ser unha eiva invalidante ao haber falta de negociación, e sabedores diso optan por tocar a corneta e anunciar a retirada.

Como xa anunciamos no Boletín de Servizos Centrais o Partido Popular, xustificaba a emenda como unha “mellora técnica” e establecía o seguinte para facer efectivo que as amortizacións non só se van aplicar aos indefinidos non fixos en xeral, senón a todos/as, incluídos os/as que teñen declaración de indefinidos non fixos ditadas con anterioridade á entrada en vigor desta Lei:

“...será de aplicación a todas aquelas relacións xurídicas de indefinidos non fixos que se mantivesen coa Administración na data de entrada en vigor desta Lei calquera que fose a data da declaración como indefinido non fixo do traballador afectado ou a causa que la tivese motivado”.

Dende a CIG imos estar vixiantes de que o que anuncia o cumpran.

Achéganos a Administración a segunda edición das instrucións que deberían aclarar e uniformizar nos diferentes departamentos da Xunta a aplicación da Orde de xornada laboral, flexibilidade e teletraballo.

Vai xa máis de 2 meses desde que rematara o prazo para presentar alegacións sen ter noticias salvo pola prensa na que ían aparecendo algunhas declaracións e algúns datos de implantación. Polo medio as distintas consellarías levan aplicando de facto os aspectos fundamentais destas instrucións que chocan directamente coa lei de igualdade na flexibilidade familiar. Tampouco regulan minimamente o que comporta facerse cargo das chaves nos centros, o cal vai afecta directamente ao exercicio do dereito da flexibilidade.

Nesta nova proposta os cambios son escasos e referidos a cuestións de matices e unhas cantas aclaracións para o caso de xubilación ou baixa laboral. O cambio de peso vén da man do teletraballo no que non será necesario fichar toda vez que o seu desenvolvemento levarase a cabo en función do cumprimento de obxectivos. De todos os xeitos, queremos recordar que a finais do mes de abril (e por datos de Avaliación á prensa) só 28 persoas en toda a Xunta estaban a teletraballar.

A CIG denunciará diante dos grupos parlamentarios os incumprimentos do Goberno galego en conciliación familiar e laboral

Este mércores manteremos un encontro cos grupos parlamentarios galegos para propoñerlles a presentación dunha proposición non de lei instando á Xunta de Galiza a respectar a lei de igualdade en materia de conciliación familiar e laboral. No encontro que terá lugar na institución autonómica este mércores ás 11.00 horas dirixirémonos aos grupos parlamentares para denunciar os atrancos do Goberno galego á correcta aplicación da lei de igualdade en materia de conciliación familiar na Administración pública autonómica.

Ao mesmo tempo, proporémoslle a presentación dunha proposición non de lei na que se inste a respectar a vixencia dunha lei que a Xunta está a intentar cambiar mediante normas de rango inferior. Neste senso, lembramos que a lei galega de igualdade, 7/2004, no seu artigo 44, recolle o dereito á flexibilidade laboral por razóns familiares ao persoal da Administración pública galega. Recoñece o máis amplo horario diario de referencia para realizar xornada laboral con total liberdade no caso de ter fillos/as menores de 12 anos ou persoas maiores a cargo.

Pasou xa máis dun mes desde que rematou o prazo para presentar alegacións ao borrador de instrucións da flexibilidade e teletraballo, que na práctica xa están aplicando as diferentes consellarías.

En todo este tempo só tivemos como novidades oficiais os datos de denegación da flexibilidade (a principios de abril) e máis a organización dun congreso internacional de conciliación da vida persoal, familiar e laboral onde a Xunta sacou peito en temas de conciliación.

Resulta especialmente gravoso, e así llo comentamos ao director de Función Pública, que a Administración estea incumprindo a lei: por un lado a de igualdade no tema da conciliación familiar e por outro a de procedemento administrativo, ao non resolver e comunicar as denegacións ou ao cambiar o sentido do silencio cunha resolución a posteriori. Teñen a obriga de resolver e teñen que executar o sentido do silencio positivo no caso da flexibilidade familiar e teletraballo e demandámoslle que non deixen ás persoas en situación de indefensión.

A realidade é que xa estamos vendo unha aplicación de feito das instrucións de flexibilidade e teletraballo desde o momento que nos achegaran o borrador e a Administración tiña claro por onde ía tirar. Foi entón cando comezaron a desatascar moitas solicitudes de flexibilidade familiar e as de teletraballo.

O DOG do 25 de abril de 2014, 40 aniversario da Revolución dos Caraveis, publicou a lei aprobada polo Parlamento de Galiza pola igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas, gays, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia.

A Lei ten varios artigos referentes ao ámbito laboral, como establecer normativa sobre medidas de promoción de igualdade de trato e non discriminación por parte da Administración autonómica galega.

O artigo no que nos queremos centrar é o referente ás organizacións sindicais e a negociación colectiva. O artigo 13 da Lei insta ás organizacións sindicais presentes no diálogo social a unha serie de principios:

Mentres o PP se gaba do seu apoio á familia, de portas para adentro da Xunta non é capaz sequera de garantir o cumprimento da lexislación de igualdade.

Comezouse a escoitar falar de flexibilidade na Xunta a raíz da negociación da Orde de xornada laboral, flexibilidade e teletraballo. Porén, xa existía flexibilidade na Xunta, na súa modalidade familiar desde que, no 2007, se aprobara a lei galega de traballo en igualdade.

Esta lei modificaba o artigo 44 da primeira lei galega de igualdade do ano 2004 e recoñecía o dereito á flexibilidade laboral por motivos familiares a persoas con fill@s menores de 12 anos ou con familiares convivintes que por razón de idade ou enfermidade precisaran de asistencia. A lei fala de establecer un horario de referencia “o máis amplo posible” que permita o propio centro e nese horario cumprir a xornada en cómputo mensual con “absoluta liberdade”.

Coa aprobación da nova Orde de flexibilidade houbo un repunte de solicitudes e en 2 meses escasos, desde a súa aprobación, 268 persoas solicitaron este dereito. Iso a pesar de que as condicións recollidas pola orde resultaban máis limitantes que a propia lei e ata certo punto contrarias a ela.

A orde establece con carácter xeral un horario máximo de referencia para todos os centros da Xunta, independentemente da súa apertura; de feito establece con carácter xeral a imposibilidade de poder flexibilizar o traballo os venres pola tarde en todos os centros da Xunta, aínda que estean abertos. Por este motivo a CIG presentou xa un recurso contencioso administrativo a finais do pasado mes de febreiro.

A CIG vén de presentar un completo documento de alegacións ao borrador de Instrucións de desenvolvemento da Orde de xornada, horario laboral, flexibilidade e teletraballo. Por outra banda, anunciamos o recurso contencioso contra actual Orde por vulneración da lei de igualdade e facemos denuncia pública da intención de seguir vulnerándoa a través desta proposta de instrucións.

Con carácter xeral:

-          Reiterámonos nas nosas últimas alegacións á Orde do 20 de decembro de 2013 non atendidas. Instamos primeiramente á modificación daqueles elementos na orde que consideramos contrarios á lei referentes á flexibilidade familiar, polo que vimos de presentar recurso contencioso-administrativo con data de 27/02/2014. En calquera caso, entendendo, aínda que non compartindo, as desconfianzas iniciais da Administración, cremos necesario establecer unha folla de ruta de mellora, en función dos datos de implantación, tanto da orde como das instrucións en temas como: a flexibilidade realmente automática, recuperación dos venres tarde como horario potencialmente laborable, ampliación do tempo de fichaxe ou a posibilidade de compensar e regulamentar o tempo realizado en exceso nunha bolsa para o mes seguinte.

-          Reiteramos a nosa petición de que dos escritos que presenten as traballadoras e traballadores diante da Comisión de seguimento, nos sexa remitida copia para o seu estudo e poder logo ser tratados e tomar unha decisión na videira reunión da dita comisión.

Na xuntanza celebrada o venres 28 de marzo entre as organizacións sindicais e Función Pública, a CIG solicitou que a Xunta de Galiza compensase a todos os/as empregados públicos cun día de A.P. por caer a sábado o día 17 de maio, Día das Letras Galegas.

Diante desta solicitude, o director xeral de Función Pública tomou nota e dixo que o estudiaría.