Fondo Acción Social

Publicada no DOG do 1/10/2018 a Resolución pola que se publican as listas provisionais de axudas aprobadas e denegadas do FAS-2017 relativos á axuda para a atención de persoas con discapacidade para o persoal da Administración da Xunta de Galiza.

As persoas interesadas dispoñen de dez días hábiles para reclamar e emendar defectos.

A Lei 1/2012, de medidas temporais no emprego público de Galiza, suspendera o Fondo de Acción Social agás as axudas por persoas discapacitadas. Xa pasaron anos e o goberno de Feijoo mantén no tempo as medidas temporais (e iso que din que "la crisis es historia"). A CIG reclama a derrogación da Lei de medidas temporais e a restauración de todas as liñas de axuda que tiñamos no FAS e por un importe do 1% da masa salarial.

No DOG núm 72 do venres 13 de abril de 2018 publicanse os criterios de repartición do fondo de acción social para o exercicio económico do ano 2017 relativos á axuda para a atención de persoas con discapacidade.

Resaltar que continúa recortado pola aplicación da Lei 1/2012, do 29 de febreiro, de medidas temporais en determinadas materias do emprego público da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG nº 44, do 2 de marzo), que establece no seu artigo 3.1 o seguinte: «suspéndese para todo o persoal incluído no ámbito de aplicación desta lei a convocatoria, a concesión ou o aboamento de calquera axuda derivada do concepto de acción social, así como calquera outra que teña a mesma natureza ou finalidade, agás a axuda por persoa con discapacidade, que non poderá ser superior á contía de 180 euros mensuais por cada persoa, mentres estea en vigor esta lei».

O martes 20 de marzo asistimos a unha xuntanza entre sindicatos e Administración para tratar o Fondo de Acción Social (FAS) do ano 2017 que, un ano máis, queda reducido únicamente á axuda para atención de persoas con discapacidade. Na xuntanza a CIG manifestou e demandou:

  • Recuperar todalas axudas que tiñamos antes da crisis e aumentalas progresivamente.
  • Incrementar o fondo ata chegar ao 1% da masa salarial, tal e como tiñamos marcado como obxectivo antes dos recortes.
  • Que en todas as axudas se teña en conta o nivel de renda das familias.
  • Os documentos que se repitan a partir da primeira vez que xa non se teñan que presentar.
  • Os informes da Seguridade Social que os solicite a Administración Autonómica ao INSS.

Os representantes da Administración limitáronse a tirar balóns fora, derivando á negociación dos orzamentos da Comunidade Autónoma. Sobre o tema dos certificados da Seguridade Social que van mirar si é posible que a Xunta teña acceso a eses datos. Sobre as retencións do IRPF din que é o Ministerio de Facenda quen as impón, limitándose as Consellarías a aplicalo. E sobre o remanente di que xa non é necesario pois non hai ningún contencioso pendente. Sobre a publicación di que irá a un vindeiro Consello da Xunta e logo se publicará no DOG, por mediados do mes de abril do 2018.

Resumo desta reunión: o FAS fica reducido, un ano máis, a unha única axuda e a Administración non ten intención, por o menos de momento, de aumentalo. E iso que din os políticos que dirixen a Xunta que “la crisis es historia”, “ya tal”.

Achega Función Pública un borrador sobre os criterios de repartición do FAS (Fondo de Acción Social) para o 2017. Como o resto de anos, desde o 2012 incluído, este fondo só contempla axuda social para atención á persoas con discapacidades ao cargo da traballadora ou traballador público.

Por moito que outras centrales nos veñan vendendo a moto dos grandes preacordos asinados en Madrid, seguimos peor que a comezos do 2010 en perda de dereitos e de poder adquisitivo. Un acordo, por certo, que venden como se fose a executarse directamente de hoxe para mañán e aínda que fora certo e inmediato seguiríamos moi lonxe da tan cacarexada recuperación. De momento, aquí, sobre a mesa o único que nos botou a Xunta foi este acordiño sobre o que queda do Fondo de Acción Social, ridículo para o que é a Xunta en comparación con outras empresas de tamaño semellante.

No DOG núm 87 do luns 8 de maio de 2017 publicanse os criterios de repartición do fondo de acción social para o exercicio económico do ano 2016 relativos á axuda para a atención de persoas con discapacidade.

Resaltar que continúa recortado pola aplicación da Lei 1/2012, do 29 de febreiro, de medidas temporais en determinadas materias do emprego público da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG nº 44, do 2 de marzo), que establece no seu artigo 3.1 o seguinte: «suspéndese para todo o persoal incluído no ámbito de aplicación desta lei a convocatoria, a concesión ou o aboamento de calquera axuda derivada do concepto de acción social, así como calquera outra que teña a mesma natureza ou finalidade, agás a axuda por persoa con discapacidade, que non poderá ser superior á contía de 180 euros mensuais por cada persoa, mentres estea en vigor esta lei».

Está previsto que o vindeiro 8 de maio se publique no Diario Oficial de Galicia os criterios de reparto do FAS-2016. Outro ano máis o FAS tan só terá unha modalidade: axuda para a atención de persoas con discapacidade.

Os prazos do FAS 2016 son os seguintes:

  • Do 8 de maio ao 30 de maio (inclusive): prazo para realizar a instancia na web e presentala no correspondente servizo de persoal.
  • Do 31 de maio ao 20 de xuño (inclusive): prazo para a certificación da instancia polos correspondentes servizos de persoal.
  • Do 21 de xuño ao 11 de xullo (inclusive): prazo para presentar a solicitude conformada polo servizo de persoal e a demais documentación.

O xoves 7/4/2017 tivemos unha reunión os sindicatos con representantes da Xunta de Galicia para tratar o Fondo de Acción Social (FAS). Desde a CIG pedimos o seguinte:

- Solicitamos dotar o fondo de acción social co 1% da masa salarial.
- A recuperación de todas as axudas de antes da crise e aumentalas progresivamente.
- Que a concesión de todas as axudas sexa polo nivel de renda das familias.
- Os compañeiros de MUFACE e de outras administracións teñen dereito a axudas, por que aquí na Xunta de Galiza non as temos?
- Cando se van a publicar no DOG?

No DOG do 31 de outubro de 2016 publicouse a resolución da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se anuncia a exposición das listaxes definitivas de axudas aprobadas e denegadas dos criterios de repartición do fondo de acción social do exercicio económico 2015, relativos á axuda para a atención de persoas con discapacidade para o persoal da Administración da Xunta de Galicia.

As listaxes pódense consultar na páxina web da Dirección Xeral da Función Pública http://funcionpublica.xunta.es/?q=FAS

As persoas solicitantes deberan introducir o NIF e mais o código de impresión da súa solicitude.

Contra a resolución, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso de alzada perante o conselleiro de Facenda no prazo dun mes.

No DOG do 6 de xullo publícase a resolución pola que se anuncia a exposición das listaxes provisionais de axudas aprobadas e denegadas dos criterios de repartición do fondo de acción social (FAS) do exercicio económico 2015, relativos á axuda para a atención de persoas con discapacidade para o persoal da Administración da Xunta de Galicia.

As listaxes provisionais poden consultarse na páxina web da Dirección Xeral da Función Pública. Para o coñecemento íntegro do acto os solicitantes deberán introducir nos espazos habilitados para o efecto o NIF e mais o código de impresión da súa solicitude.

Contra a resolución provisional dos expedientesas persoas interesadas poderán presentar reclamación e, de ser o caso, emendar os defectos causantes da exclusión provisional, no prazo de dez (10) días hábiles a contar desde o día seguinte ao da publicación desta resolución.

No DOG do mércores 30/03/2016, publican a Resolución da Dirección Xeral de Función Pública pola que se ordena a publicación dos criterios de reparto do FAS-2015.

Un ano máis o FAS tan só recolle unha modalidade: Axudas para a atención de persoas con discapacidade, destinada ao persoal ao servizo da Xunta de Galiza que teña baixo a súa dependencia directa e legal e vivindo ás súas expensas cónxuxe, parella de feito, fillos ou ascendentes de primeiro grao por consanguinidade ou afinidade ou tutelados por sentenza xudicial firme que sexan discapacitados físicos, psíquicos ou sensoriais recoñecidos como tales polo organismo competente antes do 1 de xaneiro de 2016.

A CIG votou en contra dun Fondo de Acción Social que non contempla máis que unha única modalidade, desvirtuando por completo o que debería ser un FAS. A postura da CIG é a mesma que nos anos anteriores: rexeitamos esta proposta que reduce por quinto ano consecutivo a partida adicada á acción social, cunha perda de 35 millóns de euros nos últimos exercicios. A CIG non renuncia á recuperación das axudas por estudos, as de fillos menores, a de estudos de fillos, adquisición de vivenda, etc...