Fondo Acción Social

No DOG núm 87 do luns 8 de maio de 2017 publicanse os criterios de repartición do fondo de acción social para o exercicio económico do ano 2016 relativos á axuda para a atención de persoas con discapacidade.

Resaltar que continúa recortado pola aplicación da Lei 1/2012, do 29 de febreiro, de medidas temporais en determinadas materias do emprego público da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG nº 44, do 2 de marzo), que establece no seu artigo 3.1 o seguinte: «suspéndese para todo o persoal incluído no ámbito de aplicación desta lei a convocatoria, a concesión ou o aboamento de calquera axuda derivada do concepto de acción social, así como calquera outra que teña a mesma natureza ou finalidade, agás a axuda por persoa con discapacidade, que non poderá ser superior á contía de 180 euros mensuais por cada persoa, mentres estea en vigor esta lei».

Está previsto que o vindeiro 8 de maio se publique no Diario Oficial de Galicia os criterios de reparto do FAS-2016. Outro ano máis o FAS tan só terá unha modalidade: axuda para a atención de persoas con discapacidade.

Os prazos do FAS 2016 son os seguintes:

  • Do 8 de maio ao 30 de maio (inclusive): prazo para realizar a instancia na web e presentala no correspondente servizo de persoal.
  • Do 31 de maio ao 20 de xuño (inclusive): prazo para a certificación da instancia polos correspondentes servizos de persoal.
  • Do 21 de xuño ao 11 de xullo (inclusive): prazo para presentar a solicitude conformada polo servizo de persoal e a demais documentación.

O xoves 7/4/2017 tivemos unha reunión os sindicatos con representantes da Xunta de Galicia para tratar o Fondo de Acción Social (FAS). Desde a CIG pedimos o seguinte:

- Solicitamos dotar o fondo de acción social co 1% da masa salarial.
- A recuperación de todas as axudas de antes da crise e aumentalas progresivamente.
- Que a concesión de todas as axudas sexa polo nivel de renda das familias.
- Os compañeiros de MUFACE e de outras administracións teñen dereito a axudas, por que aquí na Xunta de Galiza non as temos?
- Cando se van a publicar no DOG?

No DOG do 31 de outubro de 2016 publicouse a resolución da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se anuncia a exposición das listaxes definitivas de axudas aprobadas e denegadas dos criterios de repartición do fondo de acción social do exercicio económico 2015, relativos á axuda para a atención de persoas con discapacidade para o persoal da Administración da Xunta de Galicia.

As listaxes pódense consultar na páxina web da Dirección Xeral da Función Pública http://funcionpublica.xunta.es/?q=FAS

As persoas solicitantes deberan introducir o NIF e mais o código de impresión da súa solicitude.

Contra a resolución, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso de alzada perante o conselleiro de Facenda no prazo dun mes.

No DOG do 6 de xullo publícase a resolución pola que se anuncia a exposición das listaxes provisionais de axudas aprobadas e denegadas dos criterios de repartición do fondo de acción social (FAS) do exercicio económico 2015, relativos á axuda para a atención de persoas con discapacidade para o persoal da Administración da Xunta de Galicia.

As listaxes provisionais poden consultarse na páxina web da Dirección Xeral da Función Pública. Para o coñecemento íntegro do acto os solicitantes deberán introducir nos espazos habilitados para o efecto o NIF e mais o código de impresión da súa solicitude.

Contra a resolución provisional dos expedientesas persoas interesadas poderán presentar reclamación e, de ser o caso, emendar os defectos causantes da exclusión provisional, no prazo de dez (10) días hábiles a contar desde o día seguinte ao da publicación desta resolución.

No DOG do mércores 30/03/2016, publican a Resolución da Dirección Xeral de Función Pública pola que se ordena a publicación dos criterios de reparto do FAS-2015.

Un ano máis o FAS tan só recolle unha modalidade: Axudas para a atención de persoas con discapacidade, destinada ao persoal ao servizo da Xunta de Galiza que teña baixo a súa dependencia directa e legal e vivindo ás súas expensas cónxuxe, parella de feito, fillos ou ascendentes de primeiro grao por consanguinidade ou afinidade ou tutelados por sentenza xudicial firme que sexan discapacitados físicos, psíquicos ou sensoriais recoñecidos como tales polo organismo competente antes do 1 de xaneiro de 2016.

A CIG votou en contra dun Fondo de Acción Social que non contempla máis que unha única modalidade, desvirtuando por completo o que debería ser un FAS. A postura da CIG é a mesma que nos anos anteriores: rexeitamos esta proposta que reduce por quinto ano consecutivo a partida adicada á acción social, cunha perda de 35 millóns de euros nos últimos exercicios. A CIG non renuncia á recuperación das axudas por estudos, as de fillos menores, a de estudos de fillos, adquisición de vivenda, etc...

A CIG denuncia un novo recorte no Fondo de Acción Social e esixe a recuperación dos dereitos perdidos nos últimos anos. O sindicato nacionalista denuncia que a Xunta nin sequera estea disposta a blindar a escasa contía que asigna ao FAS, ao no garantir que se manteña a contía global se as solicitudes son inferiores aos fondos destinados.

Na proposta de criterios de reparto do FAS 2015 presentada pola Dirección Xeral de Función Pública o xoves 25 de febreiro, repítese un ano máis o feito de que a única modalidade existente é a da axuda a persoas con discapacidade, desvirtuando por completo o que o FAS veu sendo historicamente, malia a súa coñecida incapacidade para facer fronte ao que un verdadeiro fondo de acción social debería facer. A posición da CIG ao respecto do FAS é a mesma que a dos catro anos anteriores, dun total rexeitamento á proposta da Xunta de Galiza, toda vez que o persoal da Administración Autonómica ve reducida por quinto ano consecutivo unha partida adicada á acción social que supera os 7 millóns de euros por anualidade, achegándonos xa a unha perda de 35 millóns de euros nestes catro exercicios. Desde a CIG non renunciamos á recuperación das axudas por estudos, as de fillos menores, a de estudos de fillos, adquisición de vivenda, etc…

No DOG do 21/10/2015 publicase a Resolución pola que se anuncia a exposición das listas definitivas de axudas aprobadas e denegadas dos criterios de repartición do FAS 2014, relativos á axuda para a atención de persoas con discapacidade, para o persoal da Administración da Xunta de Galiza.

Como anexo a esa resolución, publícase a distribución final da concesión das axudas. As persoas solicitantes poderán consultalo dende o web de Función Pública.

No DOG do 1 de setembro publicouse a Resolución de Función Pública pola que anuncian a exposición das listaxes provisionais de axudas aprobadas e denegadas do Fondo de Acción Social do ano 2014, relativo á axuda para atención de persoas con discapacidade para o persoal da Administración da Xunta de Galiza.

Os datos podes consultalo dende o web de Función Pública (ligazón ao FAS).

Para emendar no caso de exclusión, hai dez días hábiles a contar dende o seguinte á publicación da resolución (por tanto, ata o sábado 12 de agosto).

No DOG do 20/10/2014 publícase a Resolución da Dirección Xeral da Función Pública pola que se anuncia a exposición das listaxes provisionais de axudas aprobadas e denegadas do Fondo de Acció Social 2013, relativos á axuda para a atención de persoas con discapacidade para o persoal da Administración da Xunta de Galiza.

Tes un prazo de dez días hábiles para emendar defectos (ata o venres 31 de outubro).