Fondo Acción Social

O recorte ese ano ascendeu a un total de 7.136.392€, o que supuxo a práctica liquidación deste Fondo. Desde 2011 o persoal da Xunta leva perdidos máis de 57 millóns de euros de masa salarial. O FAS fica reducido a unha única axuda, e este goberno non ten intención de devolvérnolo. Anuncian a publicación a finais de maio.

O xoves 09/05/2019 tivemos unha reunión os sindicatos con representación na Mesa Xeral cos representes da Xunta de Galiza por o mal chamado Fondo de Acción Social (FAS), que fica relegado só a axuda para atención de persoas con discapacidade. Nesta reunión a CIG plantexou o siguinte:

A proposta de criterios de reparto do FAS 2018 presentada pola Dirección Xeral de Función Pública é a novena repetición do que foi a práctica desarticulación do FAS do ano 2011. Naquela convocatoria a Xunta golpeou ao persoal da administración autonómica co recorte de 7.136.392€, liquidando o Fondo e limitando as axudas a unha única modalidade, a de atención a persoas con discapacidade. Desde aquel ano o persoal da Xunta leva perdidos máis de 57 millóns de euros de masa salarial.

A proposta de criterios de reparto do FAS 2018 presentada pola Dirección Xeral de Función Pública é a novena repetición do que foi a práctica desarticulación do FAS no ano 2011. Naquela convocatoria a Xunta golpeou ao persoal da administración autonómica co recorte de 7.136.392 €, liquidando o Fondo e limitando as axudas a unha única modalidade, a de atención a persoas con discapacidade. Desde aquel ano o persoal da Xunta leva perdidos máis de 57 millóns de euros de masa salarial.

En ningún destes oito últimos exercicios orzamentarios amosou a Xunta a máis mínima intención de reverter eses brutais recortes nos dereitos sociais do persoal. Tampouco se aproveitou ese caixón de xastre no que converteron o acordo de “concertación social” para, non xa presentar un plan de recuperación dese montante que formaba parte da nosa masa salarial, senón nin sequera para restabelecelo neste ano 2019.

Recibimos o borrador do Fondo de Acción Social do ano 2018, e como no ano anterior, inclúe unicamente a axuda para a atención de persoas con discapacidade. 

O Fondo de Acción Social foi unha das cousas que o goberno de Feijoo recortou coa  Lei 1/2012, do 29 de febreiro, de medidas temporais en determinadas materias do emprego público da Comunidade Autónoma de Galicia. Pasaron os anos, pero os recortes temporais continúan.

Onde está a recuperación do FAS no Acordo de concertación que asinaron Feijoo, CCOO e UGT? A CIG non renuncia a recuperar os dereitos roubados.

As alegacións da CIG (prazo ata o venres 8 de marzo), están claras: para comezar a falar, recuperar todas as medidas e importes do FAS anterior aos recortes.

No DOG do 28 de novembro, saíu publicada a Resolución do 20 de novembro de 2018, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se anuncia a exposición das listaxes definitivas de axudas aprobadas e denegadas de conformidade cos criterios de repartición do fondo de acción social do exercicio económico 2017 relativos á axuda para a atención de persoas con discapacidade para o persoal da Administración da Xunta de Galicia.

As consultas poden facerse na páxina web da Dirección Xeral da Función Pública.

Para o coñecemento íntegro do acto os solicitantes deberán introducir nos espazos habilitados para o efecto o NIF e mais o código de impresión da súa solicitude.

Contra a resolución as persoas interesadas poderán interpoñer recurso de alzada perante o conselleiro de Facenda no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da data de publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

Para máis información, ir á publicación do DOG.

Publicada no DOG do 1/10/2018 a Resolución pola que se publican as listas provisionais de axudas aprobadas e denegadas do FAS-2017 relativos á axuda para a atención de persoas con discapacidade para o persoal da Administración da Xunta de Galiza.

As persoas interesadas dispoñen de dez días hábiles para reclamar e emendar defectos.

A Lei 1/2012, de medidas temporais no emprego público de Galiza, suspendera o Fondo de Acción Social agás as axudas por persoas discapacitadas. Xa pasaron anos e o goberno de Feijoo mantén no tempo as medidas temporais (e iso que din que "la crisis es historia"). A CIG reclama a derrogación da Lei de medidas temporais e a restauración de todas as liñas de axuda que tiñamos no FAS e por un importe do 1% da masa salarial.

No DOG núm 72 do venres 13 de abril de 2018 publicanse os criterios de repartición do fondo de acción social para o exercicio económico do ano 2017 relativos á axuda para a atención de persoas con discapacidade.

Resaltar que continúa recortado pola aplicación da Lei 1/2012, do 29 de febreiro, de medidas temporais en determinadas materias do emprego público da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG nº 44, do 2 de marzo), que establece no seu artigo 3.1 o seguinte: «suspéndese para todo o persoal incluído no ámbito de aplicación desta lei a convocatoria, a concesión ou o aboamento de calquera axuda derivada do concepto de acción social, así como calquera outra que teña a mesma natureza ou finalidade, agás a axuda por persoa con discapacidade, que non poderá ser superior á contía de 180 euros mensuais por cada persoa, mentres estea en vigor esta lei».

O martes 20 de marzo asistimos a unha xuntanza entre sindicatos e Administración para tratar o Fondo de Acción Social (FAS) do ano 2017 que, un ano máis, queda reducido únicamente á axuda para atención de persoas con discapacidade. Na xuntanza a CIG manifestou e demandou:

  • Recuperar todalas axudas que tiñamos antes da crisis e aumentalas progresivamente.
  • Incrementar o fondo ata chegar ao 1% da masa salarial, tal e como tiñamos marcado como obxectivo antes dos recortes.
  • Que en todas as axudas se teña en conta o nivel de renda das familias.
  • Os documentos que se repitan a partir da primeira vez que xa non se teñan que presentar.
  • Os informes da Seguridade Social que os solicite a Administración Autonómica ao INSS.

Os representantes da Administración limitáronse a tirar balóns fora, derivando á negociación dos orzamentos da Comunidade Autónoma. Sobre o tema dos certificados da Seguridade Social que van mirar si é posible que a Xunta teña acceso a eses datos. Sobre as retencións do IRPF din que é o Ministerio de Facenda quen as impón, limitándose as Consellarías a aplicalo. E sobre o remanente di que xa non é necesario pois non hai ningún contencioso pendente. Sobre a publicación di que irá a un vindeiro Consello da Xunta e logo se publicará no DOG, por mediados do mes de abril do 2018.

Resumo desta reunión: o FAS fica reducido, un ano máis, a unha única axuda e a Administración non ten intención, por o menos de momento, de aumentalo. E iso que din os políticos que dirixen a Xunta que “la crisis es historia”, “ya tal”.

Achega Función Pública un borrador sobre os criterios de repartición do FAS (Fondo de Acción Social) para o 2017. Como o resto de anos, desde o 2012 incluído, este fondo só contempla axuda social para atención á persoas con discapacidades ao cargo da traballadora ou traballador público.

Por moito que outras centrales nos veñan vendendo a moto dos grandes preacordos asinados en Madrid, seguimos peor que a comezos do 2010 en perda de dereitos e de poder adquisitivo. Un acordo, por certo, que venden como se fose a executarse directamente de hoxe para mañán e aínda que fora certo e inmediato seguiríamos moi lonxe da tan cacarexada recuperación. De momento, aquí, sobre a mesa o único que nos botou a Xunta foi este acordiño sobre o que queda do Fondo de Acción Social, ridículo para o que é a Xunta en comparación con outras empresas de tamaño semellante.

No DOG núm 87 do luns 8 de maio de 2017 publicanse os criterios de repartición do fondo de acción social para o exercicio económico do ano 2016 relativos á axuda para a atención de persoas con discapacidade.

Resaltar que continúa recortado pola aplicación da Lei 1/2012, do 29 de febreiro, de medidas temporais en determinadas materias do emprego público da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG nº 44, do 2 de marzo), que establece no seu artigo 3.1 o seguinte: «suspéndese para todo o persoal incluído no ámbito de aplicación desta lei a convocatoria, a concesión ou o aboamento de calquera axuda derivada do concepto de acción social, así como calquera outra que teña a mesma natureza ou finalidade, agás a axuda por persoa con discapacidade, que non poderá ser superior á contía de 180 euros mensuais por cada persoa, mentres estea en vigor esta lei».

Está previsto que o vindeiro 8 de maio se publique no Diario Oficial de Galicia os criterios de reparto do FAS-2016. Outro ano máis o FAS tan só terá unha modalidade: axuda para a atención de persoas con discapacidade.

Os prazos do FAS 2016 son os seguintes:

  • Do 8 de maio ao 30 de maio (inclusive): prazo para realizar a instancia na web e presentala no correspondente servizo de persoal.
  • Do 31 de maio ao 20 de xuño (inclusive): prazo para a certificación da instancia polos correspondentes servizos de persoal.
  • Do 21 de xuño ao 11 de xullo (inclusive): prazo para presentar a solicitude conformada polo servizo de persoal e a demais documentación.