Fondo Acción Social

No DOG do 29/11/2011 anúnciase a exposición das listas definitivas de axudas aprobadas e denegadas do Fondo de Acción Social do 2010 para o persoal ao servizo da Administración da Xunta de Galiza.

Para comprobar as axudas do FAS 2010 hai que pinchar no seguinte enlace da Función Pública, onde debes introducir o NIF e máis o código de impresión da solicitude.

O prazo para presentar reclamacións contra as listaxes definitivas farase mediante recurso de alzada perante a conselleira de Facenda no prazo de 1 mes.

No DOG do 11/10/2011 publícase a resolución pola que se anuncia a exposición das listaxes provisionais de axudas aprobadas e denegadas do Fondo de Acción Social do exercicio 2010 para o persoal ao servizo da Administración da Xunta de Galicia.

Por motivos de protección de datos de carácter persoal, o resultado provisional de axudas concedidas e denegadas é de acceso persoal a través da seguinte páxina web. Para o coñecemento íntegro do acto os solicitantes deberan introducir nos espazos habilitados para o efecto o NIF e mais o código de impresión da solicitude.

Dase un prazo de 10 días hábiles, a partir do día seguinte ao da publicación da resolución no DOG, para presentar reclamación ou emendar os defectos.

No DOG do 6 de maio de 2011 sae publicada a Orde que regula a adxudicación de prazas en escolas infantís 0-3 para fillas/os do persoal de Servizos Centrais e dos Complexos Administrativos da Xunta en Vigo e Pontevedra.O prazo de presentación de solicitudes, tanto de reserva de praza como de novo ingreso, será desde a data de publicación desta orde ao 16 de maio, ambos os dous incluídos.

É vella xa a reivindicación desta central sindical de conseguir unha gardería no propio complexo administrativo de SSCC que cubra a enorme demanda que hoxe por hoxe desborda na gardería de Vite. Porén, peor é a situación do resto de persoal da Xunta que non poden acceder a este beneficio social por non haber nin escola infantil no edificio administrativo nin prazas reservadas en escolas públicas próximas. 

Demandamos tamén a extinción do contrato de xestión privada na escola de Pontevedra e a cobertura dos postos de traballo con persoal propio.

Accede á información da convocatoria

No DOG do 9/02/2011 publicase a resolución do acordo do Fondo de Acción Social do 2010. Solicitudes electrónicas na páxina web de Función Pública.

  • Prazo para realizar a solicitude electrónica e presentala á correspondente unidade de persoal unha vez impresa para a súa validación: até o 28/02/2011
  • Prazo dos validadores para devolveren as solicitudes conformadas: até o 25/03/2011
  • Presentación das solicitudes conformadas: até o 20/04/2011

A CIG solicita que se devolvan as cantidades indebidamente retidas do Fondo de Acción Social 2009 en concepto de gastos sanitarios e que se tomen as medidas oportunas para que isto non volva a acontecer no do 2010.

Descarga o modelo de solicitude individualizada.

No pagamento do Fondo de Acción Social 2009, ingresado o pasado mes de decembro de 2010, descontouse, por vez primeira, unha cantidade correspondente á cotización do IRPF. Tendo en conta as propias normas tributarias recollidas no artigo 17.1 da Lei 35/2006, de 28 de novembro, do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, as axudas económicas constitúen, en principio, rendementos do traballo para os seus perceptores e están deste xeito suxeitos ao Imposto da Renda das Persoas Físicas.

Malia isto, como xa Función Pública coñecía e a CIG lle advertiu, a Axencia Tributaria conta cun mecanismo de resposta ás consultas de materia tributaria formuladas perante esa administración que, segundo o apartado 1 do artigo 89 da Lei 58/2003, de 17 de decembro,  Xeral Tributaria teñen carácter vinculante. Na resposta a unha destas consultas, vincultantes establecese claramente que non están suxeitos a retención os ingresos do FAS para gastos sanitarios non cubertos pola Seguridade Social.

O vindeiro luns 10 de xaneiro terá lugar a sinatura do acordo sobre os criterios de repartición do Fondo de Acción Social para o exercicio 2010.

A novidade fundamental con respecto ao  2009 é a concreción do acordo achegado o pasado ano (1% da masa salarial en 2014) polo que hai un incremento orzamentario de un millon e medio de euros para este ano. As demáis modificacións son meras melloras técnicas que  permitan unha maior axilidade na súa tramitación.

A publicación no DOG está prevista que se faga en breve, tendo posteriormente ata o 28 de febreiro para cubrir telemáticamente as solicitudes.

A piques de rematar o ano, e sen os cartos do ano pasado ingresados, a Administración convocanos o día 20 de decembro para negociar os criterios de repartición do Fondo de Acción Social do 2010. Na seguinte ligazón podedes descargar a proposta que nos remiten. Do mesmo xeito, convidámosvos a participar nos nosos foros para expresar as vosas opinións.

Hoxe, 29/11/2010, foi publicada no DOG a resolución pola que se anuncia a exposición das listaxes definitivas de axudas aprobadas e denegadas do fondo de acción social do exercicio 2009 para o persoal ao servizo da Administración da Xunta de Galicia. Para acceder á consulta da información hai que ir á seguinte páxina web. Dende alí, hai que completer o NIF, o ano do FAS (2009), código de impresión (figura na copia da solicitude) e un código numérico de confirmación. Contra esta resolución cabe recurso de alzada no prazo dun mes.

O próximo luns, 29 de novembro, publicarase no DOG a resolución definitiva do Fondo de Acción Social do 2009 segundo información facilitada pola Administración. Agardase tamén que os pagamentos se fagan efectivos neste ano.

Con máis de 2 meses de atraso, a partir do 9 de setembro estarán dispoñibles as listas provisionais do Fondo de Acción Social 2009.

O 6 de setembro a Dirección Xeral de Función Pública facía a primeira comunicación oficial ás persoas interesadas sobre o Fondo de Acción Social do 2009. Esta comunicación, a través de correo electrónico, informaba de que o 9 de setembro publicaríase no DOG o anuncio de exposición das listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas, incluíndo a causa de exclusión. A partir desa data poderase consultar a situación das  solicitudes vía web. Para realiza a consulta é preciso introducir o código de impresión da solicitude que se achega no mesmo correo electrónico.

A Dirección Xeral de Función Pública asegura que o atraso de 2 meses foi debido por estar a espera dos certificados dixitais do IRPF que estaban pendentes de achegar pola Axencia Tributaria. En todo caso, dende a CIG-Autonómica non entendemos que despois de publicar o FAS a comezos de xaneiro, as listas  provisionais saían 8 meses despois. A pesar da inversión en medios tecnolóxicos, cada vez os atrasos acumúlanse máis e danse situacións tan peregrinas como ter que desembolsar gastos do FAS do ano en curso cando aínda non se recibiu a subvención do ano anterior. Xa que logo, demandamos da Dirección Xeral de Función Pública unha maior axilidade na tramitación dos futuros FAS.