Ademais do anterior, estamos ante outro caso de formación obrigatoria que despois non se verá recompensada nos concursos de traslados. Na mesma liña do que defendemos cando se negocian os concursos de traslados, a CIG ven de enviar escrito solicitando que calquera formación, incluída esta de xestión do proceso de admisión de alumnos, sexa tida en conta nos próximos concursos de traslados de persoal.

Reclamamos tamén que se proceda a compensar a formación: a nivel formativo mediante a expedición do correspondente título que certifique as horas de formación e o contido do curso; e o crédito horario que se consuma debe ser necesariamente no horario laboral da traballadora ou traballador destinatario da formación.

Solicitamos que se proceda a comunicar ás representantes das/os traballadoras/es calquera tipo de acción formativa que se realice e moito máis se esa formación vai ter carácter obrigatorio para o persoal que representamos.