Formación

No DOG do  Venres 16 de febreiro de 2018 publícase unha resolución da EGAP pola que se convocan, de xeito conxunto, as actividades formativas que compoñen o Plan formativo ofimático de Galicia para o persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma, das entidades públicas instrumentais, da Administración institucional de Galicia, da Administración de xustiza, das entidades locais e persoal de administración e servizos (PAS) das tres universidades do Sistema universitario de Galicia (UDC, USC e UVigo).

O certificado expedido pola EGAP que acredite a superación das actividades formativas que compoñen o Plan formativo ofimático de Galicia permitirá obter a certificación galega de competencias dixitais en ofimática (CODIX), nos termos previstos no Decreto 218/2011, do 17 de novembro, polo que se regula a certificación galega de competencias dixitais en ofimática.

Publicado no DOG do 23 de xaneiro de 2018

Os prazos de matrícula serán:

Convocatoria de maio: 12 ao 23 de marzo de 2018, ambos os dous incluídos.

Convocatoria de setembro: 2 ao 9 de xullo de 2018, ambos os dous incluídos.

As persoas matriculadas para a primeira convocatoria, se non superan a totalidade dos ámbitos da proba, consideraranse matriculadas para a segunda convocatoria sen que teñan que presentar nova documentación.

https://sede.xunta.gal/doc-invia/rest/anexos/21450

 

Infomación no DOG

Publicado no DOG do 6 de febreiro de 2018

O prazo para presentar as solicitudes será de 20 días naturais, que se contarán a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia. Se o último día do prazo é inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte.

Só se poderá presentar unha única solicitude e solicitar un único curso por persoa, aínda que sexan de modalidades distintas. De existir máis dunha solicitude da mesma persoa ou de solicitar esta máis dun curso, anularanse todas as súas peticións.

No caso dos cursos presenciais: As persoas que desexen participar nestes cursos deberán cubrir o formulario de solicitude, segundo o modelo ED104B, que se publica como anexo I, e dirixilo á xefatura territorial da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da provincia que corresponda. Os formularios de solicitude estarán dispoñibles na sede electrónica da Xunta de Galicia, no enderezo https://sede.xunta.gal

No caso dos cursos de teleformación: As persoas que desexen participar nestes cursos deberán cubrir o formulario de solicitude, segundo o modelo ED104B, que se publica como anexo I, e dirixilo á Secretaría Xeral de Política Lingüística. Os formularios de solicitude estarán dispoñibles na sede electrónica da Xunta de Galicia, no enderezo https://sede.xunta.gal

Información no DOG 6 de febreiro de 2018

O día 31 de xaneiro a CIG e as outras organizacións sindicais, mantivemos unha xuntanza coa Dirección Xeral de Emerxencias en relación á formación dos Axentes Forestais/Medioambientais durante o ano 2018.
Por parte da administración asistiron:
-Director Xeral de Emerxencias.
-Subdirector Xeral de Emerxencias.
-Xefe de Servizo de Formación.
-Xefa de Sección de Formación.
-Xefe de Servizo de Coordinación da Consellería de Medio Rural.
-Xefe do Servizo Xurídico da CMAOT.

O director xeral indícanos que o 1 de febreiro aprobaráse a formación no Consello Reitor da Academia Galega de Seguridade Pública (AGASP).

Programa de formación dirixido prioritariamente a persoas traballadoras ocupadas, en modalidade presencial e mixta.

ORDE do 22 de agosto de 2017 pola que se convocan subvencións para o financiamento de programas de formación dirixidos prioritariamente a persoas traballadoras ocupadas.

Cursos forGA Pontevedra (Ponte Caldelas). Datas de inicio previstas entre o 1/2/2018 e 21/5/2018.

Cursos forGA Vigo. Datas de inicio previstas entre o 1/2/2018 e 18/6/2018.

Toda a programación: https://forga.gal/formacion/subvencionada/

No DOG Núm. 163 do Martes, 29 de agosto de 2017, a EGAP publica a convocatoria do curso monográfico Modelos de comunicación cos residentes: como comunicarse cos residentes con demencias.

O principal obxectivo do curso é favorecer o desenvolvemento de estratexias de comunicación efectiva e afectiva, promovendo unha intervención comunicativa eficaz coas persoas con demencias, a través da integración das técnicas de comunicación emocional. O curso diríxese ao persoal empregado público das administracións públicas galegas, en situación de servizo activo ou asimilada, que se dedique á atención a persoas maiores ou persoas con discapacidade dependentes, tanto en centros prestadores de servizos sociais coma en servizos de atención domiciliaria.

No DOG Núm. 155 do Xoves, 17 de agosto de 2017, publicouse a convocatoria de cursos de linguaxe administrativa galega de nivel medio e superior, presenciais e en liña, e cursos preparatorios para acadar os certificados de lingua galega (Celga), para o curso 2017/18, nas escolas oficiais de idiomas de Galicia.

Os cursos de linguaxe administrativa galega de nivel medio e superior van dirixidos aos empregados/as públicos/as da Administración autonómica, da Administración local e da Administración periférica do Estado na Comunidade Autónoma de Galicia, exceptuando o persoal docente da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e o persoal sanitario, non entendendo por tales os empregados públicos da escala de saúde pública e Administración sanitaria creada pola Lei 17/1989, do 23 de outubro, de creación de escalas de persoal sanitario ao servizo da Comunidade Autónoma de Galicia.

A EGAP publica no DOG do martes 27 de xuño a resolución pola que convocan tres cursos de nivel medio e tres cursos de nivel superior de linguaxe administrativa galega para o persoal ao servizo das distintas administracións da Comundiade Autónoma.

As persoas interesadas teñen dez días naturais contados dende o 28/06/2017.

No DOG do venres 5 de maio de 2017, publícase resolución da EGAP pola que se convocan actividades de formación en convenio de colaboración coas consellerías de Política Social, Sanidade e Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

Estas actividades van dirixidas ao persoal empregado público dependente das consellerías de Política Social, Sanidade, Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e persoal empregado nos servizos sociais comunitarios, vinculado á atención temperá. No caso de quedaren prazas vacantes, poderán participar outros/as profesionais dependentes das administracións mencionadas que interveñan profesionalmente con menores de 0-6 anos de idade.

No DOG do luns, 10 de abril de 2017 a EGAP en colaboración co ISSGA convoca un curso de prevención de riscos laborais en actividades de tempo libre, nivel básico, para empregados públicos, traballadores por conta allea ou autónomos, empresarios e aquelas persoas con inquietudes no ámbito da prevención de riscos laborais.

O curso ten 60 horas de duración e conta con 30 prazas. Será en modalidade de teleformación.  O prazo de presentación de solicitudes é do 11 ao 20 de abril de 2017 a través da páxina web da EGAP https://egap.xunta.gal/matricula.