Formación

No DOG do luns, 10 de abril de 2017 a EGAP publicou a convocatoria do Programa de autoformación para o persoal ao servizo das administracións territoriais, institucionais e entes públicos instrumentais do sector público da Comunidade Autónoma, así como para o persoal da Administración de xustiza de Galicia e de administración e servizos (PAS) das tres universidades galegas.

A autoformación oriéntase cara a adquisición de coñecementos e habilidades de xeito autónomo, asumindo a persoa participante un papel activo no proceso de aprendizaxe, a través do emprego das tecnoloxías da información e da comunicación, ao mesmo tempo que se lle ofrece a posibilidade de acreditar a súa competencia mediante unha proba voluntaria, que lle dá dereito a obter un certificado de equivalencia.

No DOG do venres 7 de abril de 2017 publicouse a convocatoria de cursos de linguaxe administrativa galega para o persoal que preste servizo na Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico. Estos cursos están organizados pola EGAP en colaboración coa Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, a través da Secretaría Xeral de Política Lingüística.

Convócase as seguintes edicións de 25 prazas cada unha:

  • 5 edicións de nivel medio en modalidade de teleformación 
  • 6 edicións de nivel superioen modalidade de teleformación
  • 1 edición de nivel medio en modalidade presencial  (SANTIAGO).
  • 2 de nivel superior en modalidade presencial (SANTIAGO).

No DOG do martes 7 de marzo, publícase unha resolución da EGAP pola que se convocan actividades de formación para o persoal das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico de Galicia e institucións públicas autonómicas.

As actividades formativas obxecto desta convocatoria impartiranse en dúas modalidades: teleformación e presencial.

O prazo de presentación de solicitudes será de 10 días naturais a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, polo que comeza o mércores 8 de marzo e remata o venres 17 de marzo ás 14:00 h.

As solicitudes de participación nas actividades formativas só se poderán realizar mediante o formulario de matrícula telemática dispoñible no enderezo http://egap.xunta.gal/matricula.

O número máximo de cursos que se pode solicitar durante o prazo de presentación de solicitudes limítase a seis en todas as convocatorias cuxo prazo de matrícula sexa coincidente.

No DOG do 1 de marzo de 2017 publícase a resolución pola que a EGAP convoca as actividades de formación continua en materia de idiomas para o persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico.

O prazo de presentación de solicitudes será de 10 días naturais a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, polo que comeza ás 8:00 horas do 2 de marzo e remata ás 14:00 horas do 11 de marzo de 2017.

As solicitudes de participación nas actividades formativas só poderán realizarse mediante o formulario de matrícula telemática dispoñible no enderezo http://egap.xunta.gal/matricula.

O número máximo de actividades formativas que se pode solicitar limítase a tres.

A Resolución da EGAP, publicada o venres 17 de febreiro, exclúe da convocatoria de formación continua correspondente ao primeiro semestre do ano 2017, ou cando menos déixalles os “restos”, a todo o persoal funcionario ou laboral que presta servizos en entes instrumentais (AMTEGA, ATRIGA, IGE, etc.)

O punto 3 da base primeira da referida Resolución 17/2/2017, pola que se convocan as actividades de formación continua para o persoal ao servizo da Administración pública de Galiza indica que:

"Así mesmo, o persoal que presta servizos nas entidades públicas instrumentais do sector público autonómico de Galicia enunciadas na alínea a) do artigo 45 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia e institucións públicas autonómicas, poderán acceder a todas as actividades formativas desta convocatoria en que queden prazas vacantes".

O artigo 45.a) referido da Lei 16/2010 (LOFAXGA) a que nos remite a Resolución da EGAP indica que estas entidades son as entidades públicas instrumentais: organismos autónomos, axencias públicas autonómicas, entidades públicas empresariais e consorcios autonómicos.

Con esta redacción, a EGAP dá un tratamento diferente ao persoal funcionario e laboral dependente da Dirección Xeral de Función Pública segundo o centro onde presta servizo: quen presta servizo nas distintas dependencias das consellerías e os seus centros, e quen presta servizo nas axencias, organismos autónomos, ..

A decisión de dividir a Administración xeral en entes instrumentais foi decisión política. A inmensa maioría do persoal funcionario ou laboral adscrito a algunha desas entidades, estano porque o executivo e o lexislativo así o decidiron. En ningún caso perden o vínculo con Función Pública, e á CIG resúltalle inaceptábel que agora a EGAP poña barreiras a uns máis que a outros.

Para a Directora Xeral da Escola Galega de Administración Pública, coa que xa contactou a CIG, trátase simplemente de un problema de interpretación. Para a CIG non abonda, pois o literal da norma di claramente o que aquí afirmamos, polo que esiximos unha corrección de erros.

Se os cursos che son denegados pola “interpretación” da directora da EGAP, contacta coa CIG.

A Xunta ven de publicar no DOG do 17 de febreiro a resolución pola que se convocan as actividades de formación continua para o persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galiza (ver anexo II).

O número máximo de actividades que se poden solicitar son seis. O prazo de presentación de solicitudes será de 10 días naturais a partir das 8:00 h. do día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG e remata o 27 de febreiro ás 14:00h.

As solicitudes de participación nas actividades formativas só poderán realizarse mediante o formulario de matrícula telemática dispoñible no enderezo http://egap.xunta.gal/matricula.

A EGAP publicou no DOG do  mércores 8 de febreiro de 2017 a convocatoria dun curso de prevención de riscos laborais de nivel básico de 60 horas en modalidade de teleformación gratuíto. Haberá 3 edicións de 50 plazas cada unha. Está destinado a empregados públicos, traballadores por conta allea ou autónomos, empresarios e aquelas persoas con inquietudes no ámbito da prevención de riscos laborais.

O prazo de presentación de solicitudes será do 14 ao 23 de febreiro de 2017. As solicitudes de participación poderán realizarse mediante o formulario de matrícula telemática dispoñible na páxina web da EGAP.

No DOG do 02/02/2017 publícase unha Resolución pola que se publica o Plan de formación e o programa de autoformación para o ano 2017 do persoal das administracións territoriais, institucionais e entes instrumentais do sector público da Comunidade Autónoma, así como do persoal da Administración de xustiza de Galicia e da administración e servizos (PAS) das tres universidades galegas.

A execución das accións especificadas no anexo a esta resolución levarase a cabo de conformidade co crédito orzamentario dispoñible e co estipulado en cada convocatoria. Para acceder ás accións formativas recollidas neste plan os empregados públicos deberán formalizar a súa matrícula unha vez publicadas as correspondentes convocatorias no Diario Oficial de Galicia.

 

A EGAP ven de publicar na súa web o temario da parte xeral para o grupo C1 - Escala de axentes do Servizo de Gardacostas de Galicia (2016). Puxémonos en contacto telefónicamente coa EGAP e nos informan que NON teñen previsto proporcionar o temario especifico para esta oposición.

A Escola reitera que os temarios por ela facilitados non teñen carácter oficial, polo que en ningún caso vincularán aos opositores ou aos tribunais. En consecuencia deben considerarse instrumentos complementarios que servirán de apoio e axuda como textos de referencia pero nunca de forma exclusiva e excluínte.

O día 24 de outubro de 2016 comezou unha actividade formativa on-line para o persoal auxiliar dos centros de ensino enfocada a que coñezan a nova aplicación informática que se utilizará a partir do curso 2017-2018 xa que a dita ferramenta vai ser de uso obrigatorio nos centros de educación infantil, primaria, secundaria obrigatoria e bacharelato.

A dita formación, a pesar de ser cuase obrigatoria, non ten asociado o recoñecemento de horas de formación e tratouse de ocultar ata o momento no que decidiron aplicala. Deste xeito podemos dicir que ata a comunicación ás traballadoras e traballadores destinatarios, nin a nosa central sindical nin as/os representantes das traballadoras/es tiveron coñecemento da mesma.

Calquera empresa onde as cousas funcionen cun mínimo de legalidade e decencia debera poñer en coñecemento dos representantes dos traballadores este tipo de asuntos, e non aplicalo unilateralmente sen sequera informar.