Formación

No DOG do 16/12/2011 faise pública a convocatoria de cursos de formación continua do persoal ao servizo da Administración Pública da Comunidade autónoma galega. O persoal que desexe participar nos cursos deberá cumprimentar o formulario da matrícula na páxina web da EGAP.

O número máximo de cursos que se poden solicitar son cinco. O prazo de presentación de solicitudes comenzará o día 16 de decembro ás 14:00 horas e rematará o 3 de xaneiro de 2012.

Descarga a convocatoria (listado de cursos incluídos)

Na Comisión de Persoal do martes 13/12/2011, a CIG-Autonómica vén de demandar á Dirección Xeral da Función Pública aclaracións sobre as repercusións para os empregados públicos do novo Decreto 218/2011, de certificación de competencias dixitais.

Este decreto, publicado no DOG do 30/11/2011, e aprobado sen negociación coas organizacións sindicais, vén a introducir unha nova certificación que pode ser esixida como mérito ou como requisito de participación en procesos de provisión de postos (concursos de traslados) e de selección de persoal (promoción interna e acceso á función pública), o que significa que terá importantes efectos no futuro para o desenvolvemento profesional de todos os empregados públicos da Xunta de Galicia.   

No DOG de 05/12/2011 publícase a Resolución do 1 de decembro de 2011 pola que se convocan as probas de avaliación de carácter libre das actividades formativas que compoñen o Plan formativo ofimático de Galicia para o persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Poderán participar nas probas convocadas por esta resolución os empregados públicos e as empregadas públicas destinados na Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia que se atopan en situación de servizo activo ou excedencia polo coidado dun fillo ou dun familiar e que reúnan os requisitos establecidos na presente convocatoria. Está exceptuado o persoal docente da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e o persoal sanitario, sempre que non desempeñen postos na Administración xeral.

No DOG nº 229 do 30/11/2011, vén de se publicar o Decreto 218/2011, do 17 de novembro, polo que se regula a certificación galega de competencias dixitais en ofimática.

Este decreto, que foi aprobado sen previa negociación coas organizacións sindicais, regula os requisitos para a obtención da certificación de competencias dixitais en ofimática.

No artigo 4 do decreto, disponse que a dita certificación "poderase valorar como mérito ou establecer como requisito de participación nos procesos de provisión de postos de traballo ou de selección de persoal e como base obxectiva para a promoción profesional, nos termos que estableza a normativa reguladora da función pública da Xunta de Galicia".

Isto podería ter consecuencias para o persoal subalterno que participe en procesos de promoción interna para subgrupo C2, pero tamén para calquera proceso de provisión de postos ou proceso selectivo no que se establecese a dita certificación como requisito de participación.

A web da EGAP é de sobra coñecida polos seus "ansiados" temarios que saen tarde, mal e arrastro,  agora tamén polo atraso engadido das edicións en galego e inzadas estas de erros. Desde fai uns meses a falta de actualización da plataforma "on-line" converteuse tamén noutra das deficiencias desta escola.

A CIG-Autonómica vén de formular queixa e reclamar que se adopten medidas urxentes para resolver  estes asuntos que se producen con demasiada e reiterada frecuencia na EGAP.

No DOG do 13/05/2011 faise pública a convocatoria da EGAP do 2º semestre do 2011 dos cursos de formación contínua para o persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia. As solicitudes realizarase vía telemática na páxina web da EGAP: http://egap.xunta.es. O prazo de presentación de solicitudes rematará ás 14.00h do 23 de maio de 2011.

Podedes consultar o listado de cursos ofertados e as condicións da convocatoria na seguinte ligazón.

Máis información:  981 54 62 46, 981 54 62 57 ou xestion.egap@xunta.es

No DOG do 19 de abril convócanse varias edicións dun curso de conducción de vehículos autobomba para persoal dos servizos de prevención e defensa contra incendios forestais. O curso terá unha duración de 9h e impartirase na Academia Galega de Seguridade sita no Concello de A Estrada en Pontevedra. Hai un total de 4 edicións con 20 prazas dispoñibles en cada unha.

As solicitudes faranse vía telemática a través da páxina web http://agasp.xunta.es. O prazo para a presentación de solicitudes será de 15 días naturais a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia

Máis información

No DOG do 14 de abril convócanse varias edicións dun curso de conducción de vehículos todoterro para persoal dos servizos de prevención e defensa contra incendios forestais. O curso terá unha duración de 9h e impartirase na Academia Galega de Seguridade sita no Concello de A Estrada en Pontevedra. Hai un total de 8 edicións con 20 prazas dispoñibles en cada unha.

As solicitudes faranse vía telemática a través da seguinte ligazón. O prazo para a presentación de solicitudes será de 15 días naturais a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia

Máis información

Logo da protesta da CIG-Autonómica o persoal sanitario da Xunta regulado pola lei 17/1989 poderá participar nas accións formativas da EGAP. O máis paradóxico é que a Escola de Formación do Sergas tampouco os viña considerando persoal propio e este colectivo ficaba en terra de ninguén en materia de formación por parte da Administración.

O 7 de abril  o director xeral de Función Pública comunicounos que se asinou un  convenio de colaboración entre a Fundación Pública Escola Galega de  Administración Sanitaria (FEGAS) e a Escola Galega de Administración  Pública (EGAP) para o Desenvolvemento de Actividades de Formación,  Divulgación e Investigación, co obxecto de facilitar que os funcionarios  da Lei 17/1989, de 23 de outubro de creación de escalas de persoal  sanitario ao servizo da Comunidade Autónoma, poidan participar nos cursos  da EGAP.

Xa está dispoñible no web do forGA a programación dos cursos da CIG Administración Pública para este ano 2011. Estes cursos sectorias son a mairoría de modalidade presencial pero tamén os hai de teleformación. O periodo de preinscrición comeza o 5 de abril. Para preinscribirte deberás picar no enlace "preinscribete" do curso que che interese dos dispoñibles no seguinte enlace.

De momento están dispoñibles para preinscrición os cursos que se realicen de aquí a xullo. O resto subiránse máis adiante. Accede á programación completa nestoutro enlace.