Lexislación

A Lei do emprego público de Galiza, a lei que substitúe á Lei da función pública, xa está publicada no Diario Oficial de Galiza do 4/5/2015.

Descargar.

O Pleno do Parlamento de Galiza debateu e aprobou o martes 28 de abril a Lei de Emprego Público de Galiza, contando co único apoio do Partido Popular, tras rexeitar 802 emendas da oposición.

Mentres no interior do Pleno se desenvolvía o debate, ás portas, delegados e delegadas da Área Pública da CIG (CIG-Ensino, CIG-Saúde e CIG-Administración), concentrámonos para manifestar, unha vez máis, o noso rotundo rexeitamento a esta lei que está moi lonxe de ser unha auténtica Lei de Emprego Público, porque nin fala de recuperación de servizos públicos, nin fala de recuperación de emprego público.

Lonxe disto, denunciamos que a lei vai afondar nas privatizacións na administración e na desaparición de moitas das regulacións que temos as traballadoras e traballadores. Tampouco recupera de ningunha maneira a parte económica que temos recortada nestes anos.

A CIG denuncia ademais que con esta lei consolídanse as taxas de reposición, e polo tanto seguirán a amortizarse as prazas das traballadoras e traballadores que se xubilen ou abandonen a administración por algún motivo. As ofertas de emprego son cero, co cal o pouco que hai neste momento de administración pública vai ir a menos e parte dese traballo vai ir directamente ás empresas privadas que son quen o van facer.

Por iso as e os concentrados solicitamos, unha vez máis, a retirada da Lei e que, de verdade se faga unha lei de emprego público galego onde se poida encetar unha negociación profunda para que efectivamente se aborden os graves problemas que teñen os servizos públicos e o seu persoal.

{phocagallery view=category|categoryid=22}

Por uns Servizos Públicos Galegos de calidade

NON a esta Lei de Emprego Público

Martes, 28 de abril de 2015, 12h, CONCENTRACIÓN no Parlamento de Galiza

Ofrecémosche o Proxecto de Lei do Emprego Público de Galiza que está actualmente en trámite no Parlamento. O texto é o publicado no Boletín Oficial do Parlamento de Galiza, e que difire nalgúns apartados do texto que foi entregado aos sindicatos.

Descargar.

A do martes 14 era a cuarta xuntanza de negociación, artigo por artigo, do terceiro borrador do anteproxecto de Lei do Emprego Público de Galiza.

A CIG vén de retirarse da mesa de negociación do anteproxecto de Lei do Emprego Público de Galiza ao non se aceptar apenas ningunha das emendas presentadas pola central sindical e ao negarse a administración a retirar o plus de altos cargos, o persoal directivo, a avaliación do desempeño, os concursos específicos, as comisións de servizo permanentes, a posibilidade de merma retributiva por avaliación negativa e o manter todos os recortes laborais e salariais para as empregadas e empregados públicos.

A CIG denunciou, en repetidas ocasións e por escrito, que esta lei é o camiño cara a baltarización da Administración Pública, favorece a corrupción, o clientelismo, deixa aos empregados/as públicos/as e a súa carreira administrativa en mans de decisións arbitrarias, favorece a privatización da Administración, crea unha casta de directivos traídos de fora, e ten por principio rector o subxectivismo, que vai condicionar todos os ámbitos da vida administrativa e laboral dos empregados/as públicos/as, dende a mobilidade a través de concursos, ata as súas retribucións.

A decisión adoptámola nesta xuntanza logo de comprobar que ningunha das nosas alegacións principiais eran admitidas. NON HAI NEGOCIACIÓN, só queren impoñer o seu modelo de Administración, con súbditos fieis en vez de con empregados/as públicos/as imparciais.

Nas últimas xuntanzas con representantes da Administración autonómica, a Xunta deixoulle claro á CIG que: vai manter o plus dos altos cargos, vai continuar introducindo  persoal directivo na Función Pública e se nega a poñerlle límite ao custo dos asesores políticos.

Actualmente a Xunta gasta 6,7 millóns de € ao ano en persoal eventual, aquel que segundo a Lei de Función Pública actual é de libre nomeamento das persoas integrantes do Consello da Xunta. Pois ben, ante a proposta austera da CIG de limitar este gasto na propia lei de función pública, a Xunta non só a rexeitou de plano, senón que decidiu eliminar da lei a súa característica de “non permanente” da relación deste persoal. Isto significa que a permanencia deste persoal nomeado a dedo para facer funcións de asesoramento político sairía reforzada.

Por outra banda, a Xunta segue sen cumprir a Lei de Transparencia e boas prácticas que no seu artigo 17 lle obriga a publicar nominalmente na súa páxina web as retribucións públicas percibidas polo persoal eventual, entre outros, con expresa indicación dos diferentes conceptos retributivos.

Os sindicatos CIG, CCOO, UGT e CSIF entregamos o mércores 30 de outubro un escrito dirixido á conselleira de Facenda relacionado coa negociación da futura Lei do Emprego Público de Galiza, solicitando unha negociación real do anteproxecto de Lei.

As organizacións sindicais CIG, CCOO, UGT e CSI-F, ante o requirimento urxente por parte desa Consellería para efectuar alegacións ao novo borrador do anteproxecto da Lei de Emprego Público de Galicia facémoslle as seguintes Consideracións:

Primeira: No mes de maio de 2013 as catro organizacións sindicais presentamos apresuradamente as alegacións ao que constituía o primeiro borrador do dito anteproxecto. Todo elo porque era intención desa consellería abordar de xeito inminente a negociación de dito texto.

Recentemente vén de ser producir un cambio na doutrina do Tribunal Supremo, en relación coa figura dos contratos de colaboración social non laborais de persoas desempregadas na Administración.

O cambio doutrinal consiste en que a Administración terá que acreditar documentalmente que os servizos prestados teñen carácter social (até agora isto presumíase no caso das AAPP), non podendo consistir nas tarefas habituais propias da dita Administración. Tamén terá que xustificarse o carácter temporal da contratación non laboral de persoas desempregadas.

Aínda que isto non significa que todas as contratacións non laborais de colaboración social de persoas desempregadas na Administración sexan irregulares, a nova doutrina comporta que todas as contratacións non laborais de persoas desempregadas na Administración que non reúnan estes requisitos poderían convertirse en sentenzas individuais de declaración de relación laboral indefinida non fixa coa Administración contratante.

No caso da Xunta, desde a CIG-Autonómica denunciamos en outubro de 2013 o uso desta figura por parte da C. de Educación, que acolleu persoas desempregadas con contratos non laborais de colaboración social para a tramitación das bolsas de estudo. Ao igual que a Xunta, outras administracións como Canarias ou a Comunidade de Madrid veñen facendo un uso extensivo da contratación non laboral de persoas desempregas para paliar a falla de efectivos debida á taxa de reposición cero.

Esta nova doutrina, por outro lado, pode ter un efecto perverso: dado que os xestores políticos cuxas actuacións causan declaracións xudiciais de relación laboral indefinida non fixa coa Administración non se lles aplica ningún tipo de sanción, podemos atoparnos con que afloren este tipo de contratacións non laborais de desempregados con intencionalidade clientelar, a pesar do seu carácter oneroso para as contas públicas e do evidente prexuízo para o deseño racional da estrutura da Administración.

En razón deste cambio doutrinal do T. Supremo, desde a CIG consideramos que cómpre demandarlle á Administración que se articule un control sindical sobre o uso desta figura da "contratación non laboral" de persoas desempregadas: departamentos nos que traballan "non laboralmente" persoas desempregadas, tarefas que desenvolven, xustificación da temporalidade, etc. Só así se podería evitar que esta figura se acaba convertindo nun coladoiro para fins espurios ao servizo do Goberno de quenda.

Descargar xurisprudencia do Tribunal Supremo sobre contratación non laboral de persoas desempregadas nas AAPP

Descargar o escrito dirixido pola CIG á Dirección Xeral da Función Pública o 11/03/2014 sobre contratación non laboral de persoas desempregadas

 

O xoves, 1 de agosto, aprobouse na Comisión de Persoal co noso voto en contra este anteproxecto de lei que supón máis fume que vender ao redor do sector público. Na realidade o que se fai é construír macroentes e dar apariencia de que se vai controlar a contratación administrativa, cando a diario vemos contratas e máis contratas con empresas privadas para facer o traballo propio de traballadoras e traballadores públicos. Recortamos no público e privatizamos os servizos; todo baixo palabras amables e "boas intencións".

Non aceptan ningunha das nosas alegacións excepto un parágrafo marxinal onde pretenden que con iso quede garantida a independencia funcional do director do novo Instituto do Instituto Galego de Estatística e Información Financeira. Dende a CIG pensamos que iso non é suficiente e que nos propios xenes desta nova axencia con competencias en materia estatística e á vez tributaria, contable, orzamentaria económico-financeira, está o problema, xa que vai ser case imposible manter esa independencia na práctica.

A CIG vén de dirixirse á Dirección Xeral da Función Pública para demandar que cumpra coa normativa vixente en materia de comisións de servizos, respectando a preferencia do persoal do mesmo centro.

Neste sentido, o Xulgado do Contencioso-Administrativo número 1 de Ferrol, na sentenza sentenza 73/2013 (P.A. 295/2012), estimou a demanda presentada a través dos servizos xurídicos da CIG contra a Consellería de Facenda por un funcionario da Consellería de Traballo e Benestar en relación á cobertura en comisión de servizo do posto de director da Oficina de Emprego das Pontes (Xefatura Territorial de Traballo e Benestar da Coruña).

Esta demanda prosperou en base á ausencia de xustificación dos motivos para incumprir o criterio da preferencia do persoal do mesmo centro para a cobertura de comisións de servizo, recollida na normativa vixente (Resolución de 21 de novembro de 2008 pola que se modifica a Resolución de 27 de marzo de 2006, pola que se ditan instrucións sobre a cobertura temporal de postos de traballo mediante comisión de servizos).

A obriga de motivar os criterios de adxudicación de comisións de servizo está a ser vulnerada de xeito xeneralizado por parte da Administración, limitándose esa Dirección Xeral a aprobar as propostas das Consellerías para a cobertura de comisións de servizo, omitindo a preferencia do persoal do mesmo centro e facendo un uso espurio da comisión de servizos, que se está a empregar para adxudicar postos por afinidades persoais ou políticas, salvando os criterios de obxectividade que se aplican nos concursos de traslados e, na práctica, asimilando os criterios para a adxudicación de comisións de servizo aos da libre designación.

Por outro lado, esa Dirección Xeral está a actuar en contra dos dereitos e intereses lexítimos do persoal da Administración da Xunta, sabedora de que os procesos xudiciais implican un custo que en moitos casos as persoas afectadas non poden asumir, traducíndose isto na impunidade ante os abusos e ilegalidades que se están a producir.

Descargar o escrito dirixido á Dir. Xeral. de Función Pública o 12/07/2013