Listas substitucións

O servizo de persoal informa que na actualidade hai 51 postos sen cubrir (vacantes e non vacantes). Son os seguintes:

  • 19 prazas de 12 meses
  • 19 prazas de 9 meses
  • 13 prazas de 5 meses

Ademais a día de hoxe aportan o dato de 105 baixas (IT) sen cubrir, aínda que non especifican a duración das mesmas.

A cobertura das 51 prazas anteriormente citadas farase polo procedemento de adscrición temporal e superior categoría,e as prazas que queden baleiras a consecuencia do procedemento anterior cubriranse polo decreto de listas vixente.

No DOG do luns 18 de marzo de 2019, publícase a Resolución do 7 de marzo de 2019, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se acorda a apertura de novas listas para a incorporación de solicitudes para a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galiza do grupo IV, categorías profesionais de xerocultor/a e de persoal de servizos xerais.

As persoas interesadas deberán presentar instancia conforme ao modelo que se encontra á súa disposición no portal web da Xunta de Galiza e pagar as taxas correspondentes.

O prazo para a presentación de instancias comezará o martes 19 de marzo, e rematará o 30 de abril de 2019.

Para ter información sobre as titulacións requiridas e os demáis requisitos das listas consulta a Resolución.

Comunicaronos dende Función Pública a apertura de novas listas para a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galiza, grupo IV, categorías profesionais de xerocultor/a e de persoal de servizos xerais (PSX).

Segundo a información que nos transmiten, publicariase no DOG previsiblemente o luns 18 de marzo.

No DOG do mércores 27 de febreiro publicouse a Resolución pola que se acorda o peche e a apertura de novas listas para a incorporación de solicitudes para o nomeamento de persoal funcionario interino do corpo de axudantes de carácter facultativo de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, escala de axentes do Servizo de Gardacostas de Galicia e escala operativa do servizo de  Gardacostas de Galicia, especialidades de patrón e mecánico (Subgrupo C1).

A presentación de solicitude de incorporación nas novas listas é obrigatoria para todos os actuáis integrantes das listas de axentes do Servizo de Gardacostas de Galicia que se pechan. O prazo para a presentación de instancias comeza o día 1 de marzo e rematará o 31 de marzo de 2019, de acordó co establecido no artigo 6.1 do Decreto 37/2006.

As persoas que formularon solicitude de inclusión na escala de axentes do Servizo de Gardacostas de Galicia, do 1 de marzo oa 15 de xullo de 2018, poderán solicitar a devolución do importe aboado en concepto de taxas por dereito de inscrición no prazo de 4 meses desde a publicación desta resolución no DOG. Para a devolución será necesaria a presentación dun escrito no que a persoa interesada faga constar o nome e apelidos, NIF, número de conta bancaria, localidade e copia cotexada do modelo de autoliquidación de taxas.

No DOG do martes 19/02/2019 publícase a Resolución pola que se fan públicas as listas definitivas para o desempeño transitorio de prazas reservadas a persoal funcionario e a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de GalizaIr á Resolución do DOG.

Así mesmo publícase a Resolución pola que se fan públicas as listas definitivas para o desempeño transitorio de prazas reservadas a persoal funcionario do corpo facultativo superior de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros, e do corpo facultativo de grao medio de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, escala de mestres de taller de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Ir á Resolución do DOG.

As listas poderán consultarse no web da Xunta, en http://funcionpublica.xunta.gal (tamén no teléfono 012 e nas oficinas de rexistro e información da Xunta).

Entrarán en vigor a partir do día seguinte ao da publicación da Resolución no DOG.

As persoas excluídas disporán dun prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación da Resolución no DOG para solicitar a devolución das taxas por dereitos de inscrición.

A falla de persoal técnico na Oficina Agraria Comarcal de Xinzo de Limia dende hai mais dun mes provoca unha situación insostible na xa ateigada oficina agraria. Esta carencia de persoal afecta directamente a tramitación de expedientes e falta de información os interesados.

Dende a CIG demandamos unha vez máis perante a Xefatura Territorial de Ourense e a Secretaria Xeral Técnica da Consellería de Medio Rural a cobertura urxente das prazas do persoal técnicos agrícolas.

O mércores 16/1/2019 asistimos a unha xuntanza con Función Pública pola modificación do Decreto de listas. Comenza a reunión o director anunciando algunhas das modificacións que teñen previsto para o novo decreto:

  • Acórtase o prazo de inscrición a 2 meses.
  • Amplíase o número de ámbitos a 5.
  • As notificacións faranse por SMS e haberá un período de adaptación ao novo sistema.

No DOG do 25/06/2018 publican a Resolución pola que se convocan as probas físicas e de agudeza visual para as listas de substitución de determinadas categorías de persoal laboral dos Servizos de Prevención e Defensa Contra Incendios Forestais (Spdcif) e do Pladiga. 

A base 9ª da Resolución da Dirección Xeral da Función Pública, do 30 de xaneiro de 2007, establece que para poder ser contratados nas categorías de técnico/a superior de defensa contra incendios forestais, técnico/a forestal de defensa contra incendios forestais, bombeiro/a forestal xefe/a de brigada, bombeiro/a forestal condutor/a de motobomba, bombeiro/a forestal condutor e bombeiro/a forestal:

É requisito imprescindible a superación dunha proba de aptitude física: proba do banco, que consistirá en subir e baixar dun banco de 40 cm de altura para os homes e 33 cm para as mulleres, a razón de 90 movementos por minuto (22,5 veces minuto) durante un período de 5 minutos;
Será necesario para ser considerado apto obter como mínimo os parámetros de capacidade aeróbica, pola aplicación dos resultados da idade, peso e pulsacións segundo as táboas propias desta proba: 38 puntos, agás no caso dos condutores de motobomba que será de 35 puntos.
Para poder ser contratado na categoría de vixilante fixo/a é requisito imprescindible a superación dunha proba de agudeza visual na que tamén o resultado é apto ou non apto.

Ven de comunicarnos a Consellería do Medio Rural a través das súas xefaturas territoriais, que teñen previsto realizar as probas físicas máis as visuais aos integrantes das listas de contratación temporal do persoal laboral, pertencentes ao Decreto de listas 37/2006, do 2 de marzo.

Ditas probas, dacordo coa manifestado pola propia administración, aínda que pendente da súa publicación no Diario Oficial de Galiza, están previstas para os primeiros días do mes de xullo.

No momento da súa publicación no DOG faremos chegar a correspondente nota informativa para coñecemento do persoal afectado.

Informan de Función Pública que está previsto que se publique no DOG do día 12/06/2018 a actualización definitiva de méritos correspondente ao ano 2017 das listas para o desempeño con carácter transitorio de prazas reservadas a persoal funcionario e a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galiza.

Así mesmo, está previsto tamén que no DOG do mesmo día se publiquen as listas definitivas para a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galiza de determinados grupos e categorías (IV-033 e V-014) correspondentes aos servizos de prevención e defensa contra incendios forestais reguladas polo Decreto 37/2006, do 2 de marzo, modificado polo Decreto 5/2007, do 25 de xaneiro.