Listas substitucións

Publicada no DOG do 21/06/2019 a Resolución pola que fan públicas as listlas provisionais para o desempeño transitorio de prazas reservadas ao persoal funcionario do corpo de axudantes de carácter facultativo de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, escala de axentes do Servizo de Gardacostas de Galiza e escala operativa do servizo de Gardacostas de Galiza, especialidades de patrón e mecánico.

As listas están dispoñíbeis dende o web de Función Pública

Prazo de 10 días hábiles (dende o seguinte á publicación) para reclamacións.

O venres 14 de xuño tivemos unha xuntanza con Medio Rural polos chamamentos de listas de substitución para prazas de nova creación do servizo de incendios. A información que traslada a consellería é a seguinte:

 • Os chamamentos faranse con comunicación por carta.
 • Todos os chamamentos serán para as 10:00 da mañá, segundo o seguinte calendario:
  • O día 21 de xuño, B.F Xefe/a de brigada.
  • O día 25 de xuño, B.F. condutor.
  • O día 26 de xuño, Bombeiro/a forestal (B.F.).
 • Os chamamentos serán nas xefaturas territoriais, ou no edificio que dispoñan as mesmas por motivos de aforo.
 • So haberá un sitio de chamamento por provincia. En Ourense houbo un erro e na citación electrónica apareceran dous lugares (na citación por carta xa vai corrixido).
 • O certificado médico presentarase no chamamento, non nas probas físicas como se viña facendo de costume.
 • A proba física vaina facer TRAGSA, e será o día 3 de xullo (se non hai cambios de última hora).
 • A previsión de incorporación deste persoal é para canto antes; aínda que non nos puideron apuntar data exacta, prevese que na primeira quincena de xullo.
 • Demos traslado de todas as queixas no referente ao caótico de todo o proceso e da imposibilidade de subsanación de erros nun proceso que está resultando totalmente opaco. Pero como sempre din, alí non era o sitio nin estaban os responsábeis destas cuestións.

O día 10 publicouse no DOG o DECRETO 60/2019, do 23 de maio, polo que se modifica o Decreto 37/2006, do 2 de marzo, polo que se regula o nomeamento de persoal interino para o desempeño con carácter transitorio de prazas reservadas a funcionarios e a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia.

Entre as modificacións con respecto ao antigo decreto atópanse as seguintes:

 1. O baremo de puntuación.
 2. A posibilidade de ampliar os ámbitos até 8.
 3. A aplicación da comunicación electrónica, tanto para facer as solicitudes de inclusión nas listaxes reducindo o prazo para anotarse e tamén para os chamamentos que serán por medio de notificación electrónica.
 4. Recóllese a posibilidade da elaboración dunha listaxe única coas de laborais e funcionarios cando remate o proceso de funcionarización, ou antes de ser preciso.
 5. E obriga de ter un teléfono mobil para poder ser seleccionado para un posto de traballo.

Tamén no mesmo DOG publícase a RESOLUCIÓN do 4 de xuño de 2019, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se fai pública a actualización definitiva de méritos correspondente ao ano 2018 das listas para o desempeño con carácter transitorio de prazas reservadas a persoal funcionario e a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia.

As puntuacións poden consultarse no apartado de listas de contratación do portal web da Dirección Xeral de Función Pública:

As listaxes actualizadas entraron en vigor desde o día 11 de xuño de 2019.

RECURSOS: As persoas disconformes poden interpór recurso de alzada perante o conselleiro de Facenda no prazo dun mes contado desde o 11 de xuño. Unha relación das listaxes figura na disposición do DOG.

No DOG do 6 de maio publican a Resolución do Sergas pola que se fai pública a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e a baremación provisional no proceso de actualización das listas de substitución de persoal funcionario de escalas sanitarias (Lei 17/1989) das seguintes clases:

 • Clase de inspector/a médico/a.
 • Clase de inspector/a farmacéutico/a.
 • Clase de farmacéutico/a inspector/a de saúde pública.
 • Lista xeral de licenciado/a sanitario/a: medicina e ciruxía, farmacia, ciencias químicas, ciencias biolóxicas, psicoloxía.
 • Clase de subinspector/a sanitario/a.
 • Clase de ATS/DUE.

O prazo para reclamar é de dez días hábiles contados dende o seguinte á publicación.

O servizo de persoal informa que na actualidade hai 51 postos sen cubrir (vacantes e non vacantes). Son os seguintes:

 • 19 prazas de 12 meses
 • 19 prazas de 9 meses
 • 13 prazas de 5 meses

Ademais a día de hoxe aportan o dato de 105 baixas (IT) sen cubrir, aínda que non especifican a duración das mesmas.

A cobertura das 51 prazas anteriormente citadas farase polo procedemento de adscrición temporal e superior categoría,e as prazas que queden baleiras a consecuencia do procedemento anterior cubriranse polo decreto de listas vixente.

No DOG do luns 18 de marzo de 2019, publícase a Resolución do 7 de marzo de 2019, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se acorda a apertura de novas listas para a incorporación de solicitudes para a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galiza do grupo IV, categorías profesionais de xerocultor/a e de persoal de servizos xerais.

As persoas interesadas deberán presentar instancia conforme ao modelo que se encontra á súa disposición no portal web da Xunta de Galiza e pagar as taxas correspondentes.

O prazo para a presentación de instancias comezará o martes 19 de marzo, e rematará o 30 de abril de 2019.

Para ter información sobre as titulacións requiridas e os demáis requisitos das listas consulta a Resolución.

Comunicaronos dende Función Pública a apertura de novas listas para a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galiza, grupo IV, categorías profesionais de xerocultor/a e de persoal de servizos xerais (PSX).

Segundo a información que nos transmiten, publicariase no DOG previsiblemente o luns 18 de marzo.

No DOG do mércores 27 de febreiro publicouse a Resolución pola que se acorda o peche e a apertura de novas listas para a incorporación de solicitudes para o nomeamento de persoal funcionario interino do corpo de axudantes de carácter facultativo de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, escala de axentes do Servizo de Gardacostas de Galicia e escala operativa do servizo de  Gardacostas de Galicia, especialidades de patrón e mecánico (Subgrupo C1).

A presentación de solicitude de incorporación nas novas listas é obrigatoria para todos os actuáis integrantes das listas de axentes do Servizo de Gardacostas de Galicia que se pechan. O prazo para a presentación de instancias comeza o día 1 de marzo e rematará o 31 de marzo de 2019, de acordó co establecido no artigo 6.1 do Decreto 37/2006.

As persoas que formularon solicitude de inclusión na escala de axentes do Servizo de Gardacostas de Galicia, do 1 de marzo oa 15 de xullo de 2018, poderán solicitar a devolución do importe aboado en concepto de taxas por dereito de inscrición no prazo de 4 meses desde a publicación desta resolución no DOG. Para a devolución será necesaria a presentación dun escrito no que a persoa interesada faga constar o nome e apelidos, NIF, número de conta bancaria, localidade e copia cotexada do modelo de autoliquidación de taxas.

No DOG do martes 19/02/2019 publícase a Resolución pola que se fan públicas as listas definitivas para o desempeño transitorio de prazas reservadas a persoal funcionario e a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de GalizaIr á Resolución do DOG.

Así mesmo publícase a Resolución pola que se fan públicas as listas definitivas para o desempeño transitorio de prazas reservadas a persoal funcionario do corpo facultativo superior de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros, e do corpo facultativo de grao medio de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, escala de mestres de taller de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Ir á Resolución do DOG.

As listas poderán consultarse no web da Xunta, en http://funcionpublica.xunta.gal (tamén no teléfono 012 e nas oficinas de rexistro e información da Xunta).

Entrarán en vigor a partir do día seguinte ao da publicación da Resolución no DOG.

As persoas excluídas disporán dun prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación da Resolución no DOG para solicitar a devolución das taxas por dereitos de inscrición.

A falla de persoal técnico na Oficina Agraria Comarcal de Xinzo de Limia dende hai mais dun mes provoca unha situación insostible na xa ateigada oficina agraria. Esta carencia de persoal afecta directamente a tramitación de expedientes e falta de información os interesados.

Dende a CIG demandamos unha vez máis perante a Xefatura Territorial de Ourense e a Secretaria Xeral Técnica da Consellería de Medio Rural a cobertura urxente das prazas do persoal técnicos agrícolas.