Listas substitucións

No DOG do venres 16 de marzo aparece publicada a Resolución do 9 de marzo de 2018, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se fan públicas as listas provisionais para a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galiza de determinados grupos e categorías correspondentes aos Servizos de Prevención e Defensa Contra Incendios Forestais (SPDCIF), reguladas polo Decreto 37/2006, do 2 de marzo, modificado polo Decreto 5/2007, do 25 de xaneiro.

Facer públicas as listas provisionais para o desempeño transitorio de prazas reservadas a persoal laboral do grupo IV, categoría 033 Bombeiro/a Forestal condutor de Autobomba e do grupo V categoría 014 Bombeiro/a Forestal.

Informan de Función Pública que xa está enviada a DOG a resolución da Dirección Xeral da Función Pública do 9 de marzo de 2018 pola que se fan públicas as listas provisionais para a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galiza de determinados grupos e categorías correspondentes aos servizos de prevención e defensa contra incendios forestais reguladas polo Decreto 37/2006, do 2 de marzo, modificado polo Decreto 5/2007, do 25 de xaneiro. 

En concreto serías as listas das categorías:

 • IV-033 (bombeiro/a forestal condutor/a motobomba)
 • V-014 (bombeiro/a forestal)

 A previsión é que se fagan públicas o venres 16.

No DOG do 28/02/2018 publícase a Resolución do 22 de febreiro de 2018, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se acorda o peche e a apertura de novas listas para a incorporación de solicitudes para o nomeamento de persoal funcionario interino do corpo facultativo superior de Administración especial da Administración xeral da Xunta de Galicia, escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo pesqueiros, e do corpo facultativo de grao medio de Administración especial da Administración xeral da Xunta de Galicia, escala de mestres de taller de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros.

O prazo para a presentación das solicitudes de inclusión estará aberto desde o 1 de marzo ata o 15 de xullo de 2018.

As persoas interesadas en inscribirse deberán acreditar estar en posesión dos requisitos establecidos na Orde da Consellería do Mar do 9 de maio de 2011 e cumprir o requisito ao que se refire o artigo 100.2 da Lei orgánica 2/2006.

Informan de Función Pública que o vindeiro día 28 de febrero publicaranse en DOG as seguintes resolucións de listas de contratación temporal:

 • Actualización de méritos ano 2017.
 • Acordo das consellerías de Facenda e Medio Rural de encomenda de xestión de listas á Consellería de Medio Rural.
 • Apertura do prazo de inclusión en listas.

Na comisión de listas do martes 18 de xullo, a Administración trasladounos a proposta que xa adiantara na Mesa Xeral do día anterior, consistente en utilizar as listas do Sergas antes que os chamamentos do INEM en determinadas categorías, na procura de tentar solucionar a situación que se está a dar por falta de xente nas listas ou porque esas persoas prefiren traballar no Sergas e non acoden aos chamamentos da Xunta. O problema refírese practicamente a categorías sanitarias e, sobre todo, á categoría de ATS, nas que aseguran que non teñen xente e é urxente a cobertura temporal das prazas por vacacións.

A proposta consiste en acudir ás listas do Sergas sempre que a lista de Función Pública dunha categoría estivese esgotada ou esta simplemente non existise (este último caso só se dá no servizo de cancro de mama e a categoría de técnico en radioloxía). Comunican que neste momento as listas de enfermeiros/as están esgotadas polo que estamos a ter un problema serio para a cobertura das vacacións.

No DOG do 30/05/2017 fanse públicas as listas definitivas para o desempeño transitorio de postos reservados a persoal laboral dos grupos III-014 xefe/a de cociña e V-001 Camareiro/a-limpador/a, axudante cociña, pasador/a de ferro-lavandeiro/a, costureiro/a, cortador/a, pasador/a de ferro, lavandeiro/a. As listas poderán consultarse no portal web corporativo da Xunta de Galicia, funcionpublica.xunta.gal

No mesmo DOG do 30/05/2017 tamén se publica a actualización definitiva de méritos correspondentes ao ano 2016. As puntuacións totais das persoas integrantes das listas poderán consultarse no portal web corporativo da Xunta de Galicia, funcionpublica.xunta.gal

No DOG do venres 7 de abril publícase a Resolución da Dirección Xeral de Recursos Humanos do Sergas pola que fan pública a orde de prelación e a puntuación definitiva das listas de substitución para postos de persoal funcionario da escala de saúde pública e Administración sanitaria (Lei 7/1989), para as clases seguintes:

 • Clase de inspector/a médico/a.
 • Clase de inspector/a farmacéutico/a.
 • Clase de farmacéutico/a inspector/a de saúde pública.
 • Lista xeral de licenciado/a sanitario/a: licenciado/a en Medicina e Cirurxía, licenciado/a en Farmacia, licenciado/a en Ciencias Químicas, licenciado/a en Ciencias Biolóxicas, licenciado/a en Psicoloxía.
 • Clase de subinspector/a sanitario/a.
 • Clase de ATS/DUE.

As listas atópanse publicadas á disposición das persoas interesadas no web do Sergas (ligazón).

As datas de realización das probas físicas e de agudeza visual aos integrantes das listas de contratación ao abeiro do Decreto de Listas 37/2006 e pertencentes ao Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais da Consellería do Medio Rural, virá determinada pola orde alfabética dos apelidos dos aspirantes e será a seguinte:

Día 18 de Abril de 2017    A – B – C –D – E – F – G – H – I – J – K
Día 19 de Abril de 2017    L – M – N – Ñ – O – P – Q – R – S – T – U – V – W – X – Y – Z

Os lugares para a realización das probas serán os seguintes:

A Coruña:
Pavillón Polideportivo Monte Alto, rúa Alcalde Sanjurjo, s/n. A Coruña.

Lugo:
Pistas Deportivas Gregorio Pérez Rivera (As Pedreiras), rúa Filarmónica Lucense, s/n. Lugo.

Ourense:
Pavillón Polideportivo da Comisaría de Policía, As Lagoas, s/n. Ourense.

Pontevedra:
Edificio Administrativo da Xunta de Galicia, Avda Fernández Ladreda, 43. Pontevedra.

Os aspirantes realizarán as probas na provincia do domicilio indicado na súa solicitude de inscrición nas listas. Os que teñan domicilio fóra de Galicia poderán realizar as probas en calqueira das provincias nas cales pretenda traballar.

Os aspirantes deberán acudir á proba provistos do DNI e dun certificado médico oficial ou informe sobre o estado de saúde, asinado por un colexiado en exercicio, no que se faga constar que “non presenta enfermidade ou discapacidade que impida o correcto desenvolvemento dunha proba de esforzo físico”.
Dito certificado deberá tér unha antigüidade máxima de 3 meses respecto da data de realización da proba.

No DOG do 28 de febreiro de 2017 publicouse a resolución pola que se fai pública a actualización provisional de méritos correspondente ao ano 2016 das listas para a cobertura con carácter transitorio de prazas reservadas a persoal funcionario e a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia.

Tamén se publica esta outra resolución na que se acorda o peche e a apertura de determinadas listas para a incorporación de novas solicitudes para a contratación temporal de persoa laboral da Xunta de Galicia e o nomeamento de persoal interino correspondente a determinados grupos, categorías, corpos e escalas ou especialidades das listas de contratación do decreto 37/2006.

Podes consultar a puntuación nesta ligazón.

Función Pública ven de publicar no portal web da Xunta de Galicia un resumo que inclúe todos os acordos da Comisión Permanente de listas de contratación que son de interese xeral para as persoas anotadas en listas, e que se irá actualizando cos novos acordos que se adopten na Comisión.

Podes consultar o contido navegando no web nos seguintes pés de páxina:

- Información Xeral

- Consulta de listas (estado...)

- Consulta listas Decreto 37

Ou premendo na seguinte ligazón 

Outras modificacións do portal web son unha nova ordenación do menú, que podes consultar nesta ligazón  e, proximamente, unha ampliación do menú de "preguntas frecuentes" co fin de ofrecer unha mellor información ás persoas inscritas.