Listas substitucións

O mércores 16/1/2019 asistimos a unha xuntanza con Función Pública pola modificación do Decreto de listas. Comenza a reunión o director anunciando algunhas das modificacións que teñen previsto para o novo decreto:

  • Acórtase o prazo de inscrición a 2 meses.
  • Amplíase o número de ámbitos a 5.
  • As notificacións faranse por SMS e haberá un período de adaptación ao novo sistema.

No DOG do 25/06/2018 publican a Resolución pola que se convocan as probas físicas e de agudeza visual para as listas de substitución de determinadas categorías de persoal laboral dos Servizos de Prevención e Defensa Contra Incendios Forestais (Spdcif) e do Pladiga. 

A base 9ª da Resolución da Dirección Xeral da Función Pública, do 30 de xaneiro de 2007, establece que para poder ser contratados nas categorías de técnico/a superior de defensa contra incendios forestais, técnico/a forestal de defensa contra incendios forestais, bombeiro/a forestal xefe/a de brigada, bombeiro/a forestal condutor/a de motobomba, bombeiro/a forestal condutor e bombeiro/a forestal:

É requisito imprescindible a superación dunha proba de aptitude física: proba do banco, que consistirá en subir e baixar dun banco de 40 cm de altura para os homes e 33 cm para as mulleres, a razón de 90 movementos por minuto (22,5 veces minuto) durante un período de 5 minutos;
Será necesario para ser considerado apto obter como mínimo os parámetros de capacidade aeróbica, pola aplicación dos resultados da idade, peso e pulsacións segundo as táboas propias desta proba: 38 puntos, agás no caso dos condutores de motobomba que será de 35 puntos.
Para poder ser contratado na categoría de vixilante fixo/a é requisito imprescindible a superación dunha proba de agudeza visual na que tamén o resultado é apto ou non apto.

Ven de comunicarnos a Consellería do Medio Rural a través das súas xefaturas territoriais, que teñen previsto realizar as probas físicas máis as visuais aos integrantes das listas de contratación temporal do persoal laboral, pertencentes ao Decreto de listas 37/2006, do 2 de marzo.

Ditas probas, dacordo coa manifestado pola propia administración, aínda que pendente da súa publicación no Diario Oficial de Galiza, están previstas para os primeiros días do mes de xullo.

No momento da súa publicación no DOG faremos chegar a correspondente nota informativa para coñecemento do persoal afectado.

Informan de Función Pública que está previsto que se publique no DOG do día 12/06/2018 a actualización definitiva de méritos correspondente ao ano 2017 das listas para o desempeño con carácter transitorio de prazas reservadas a persoal funcionario e a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galiza.

Así mesmo, está previsto tamén que no DOG do mesmo día se publiquen as listas definitivas para a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galiza de determinados grupos e categorías (IV-033 e V-014) correspondentes aos servizos de prevención e defensa contra incendios forestais reguladas polo Decreto 37/2006, do 2 de marzo, modificado polo Decreto 5/2007, do 25 de xaneiro.

No DOG do venres 16 de marzo aparece publicada a Resolución do 9 de marzo de 2018, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se fan públicas as listas provisionais para a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galiza de determinados grupos e categorías correspondentes aos Servizos de Prevención e Defensa Contra Incendios Forestais (SPDCIF), reguladas polo Decreto 37/2006, do 2 de marzo, modificado polo Decreto 5/2007, do 25 de xaneiro.

Facer públicas as listas provisionais para o desempeño transitorio de prazas reservadas a persoal laboral do grupo IV, categoría 033 Bombeiro/a Forestal condutor de Autobomba e do grupo V categoría 014 Bombeiro/a Forestal.

Informan de Función Pública que xa está enviada a DOG a resolución da Dirección Xeral da Función Pública do 9 de marzo de 2018 pola que se fan públicas as listas provisionais para a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galiza de determinados grupos e categorías correspondentes aos servizos de prevención e defensa contra incendios forestais reguladas polo Decreto 37/2006, do 2 de marzo, modificado polo Decreto 5/2007, do 25 de xaneiro. 

En concreto serías as listas das categorías:

  • IV-033 (bombeiro/a forestal condutor/a motobomba)
  • V-014 (bombeiro/a forestal)

 A previsión é que se fagan públicas o venres 16.

No DOG do 28/02/2018 publícase a Resolución do 22 de febreiro de 2018, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se acorda o peche e a apertura de novas listas para a incorporación de solicitudes para o nomeamento de persoal funcionario interino do corpo facultativo superior de Administración especial da Administración xeral da Xunta de Galicia, escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo pesqueiros, e do corpo facultativo de grao medio de Administración especial da Administración xeral da Xunta de Galicia, escala de mestres de taller de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros.

O prazo para a presentación das solicitudes de inclusión estará aberto desde o 1 de marzo ata o 15 de xullo de 2018.

As persoas interesadas en inscribirse deberán acreditar estar en posesión dos requisitos establecidos na Orde da Consellería do Mar do 9 de maio de 2011 e cumprir o requisito ao que se refire o artigo 100.2 da Lei orgánica 2/2006.

Informan de Función Pública que o vindeiro día 28 de febrero publicaranse en DOG as seguintes resolucións de listas de contratación temporal:

  • Actualización de méritos ano 2017.
  • Acordo das consellerías de Facenda e Medio Rural de encomenda de xestión de listas á Consellería de Medio Rural.
  • Apertura do prazo de inclusión en listas.

Na comisión de listas do martes 18 de xullo, a Administración trasladounos a proposta que xa adiantara na Mesa Xeral do día anterior, consistente en utilizar as listas do Sergas antes que os chamamentos do INEM en determinadas categorías, na procura de tentar solucionar a situación que se está a dar por falta de xente nas listas ou porque esas persoas prefiren traballar no Sergas e non acoden aos chamamentos da Xunta. O problema refírese practicamente a categorías sanitarias e, sobre todo, á categoría de ATS, nas que aseguran que non teñen xente e é urxente a cobertura temporal das prazas por vacacións.

A proposta consiste en acudir ás listas do Sergas sempre que a lista de Función Pública dunha categoría estivese esgotada ou esta simplemente non existise (este último caso só se dá no servizo de cancro de mama e a categoría de técnico en radioloxía). Comunican que neste momento as listas de enfermeiros/as están esgotadas polo que estamos a ter un problema serio para a cobertura das vacacións.

No DOG do 30/05/2017 fanse públicas as listas definitivas para o desempeño transitorio de postos reservados a persoal laboral dos grupos III-014 xefe/a de cociña e V-001 Camareiro/a-limpador/a, axudante cociña, pasador/a de ferro-lavandeiro/a, costureiro/a, cortador/a, pasador/a de ferro, lavandeiro/a. As listas poderán consultarse no portal web corporativo da Xunta de Galicia, funcionpublica.xunta.gal

No mesmo DOG do 30/05/2017 tamén se publica a actualización definitiva de méritos correspondentes ao ano 2016. As puntuacións totais das persoas integrantes das listas poderán consultarse no portal web corporativo da Xunta de Galicia, funcionpublica.xunta.gal