Listas substitucións

No DOG do 28 de febreiro de 2017 publicouse a resolución pola que se fai pública a actualización provisional de méritos correspondente ao ano 2016 das listas para a cobertura con carácter transitorio de prazas reservadas a persoal funcionario e a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia.

Tamén se publica esta outra resolución na que se acorda o peche e a apertura de determinadas listas para a incorporación de novas solicitudes para a contratación temporal de persoa laboral da Xunta de Galicia e o nomeamento de persoal interino correspondente a determinados grupos, categorías, corpos e escalas ou especialidades das listas de contratación do decreto 37/2006.

Podes consultar a puntuación nesta ligazón.

Función Pública ven de publicar no portal web da Xunta de Galicia un resumo que inclúe todos os acordos da Comisión Permanente de listas de contratación que son de interese xeral para as persoas anotadas en listas, e que se irá actualizando cos novos acordos que se adopten na Comisión.

Podes consultar o contido navegando no web nos seguintes pés de páxina:

- Información Xeral

- Consulta de listas (estado...)

- Consulta listas Decreto 37

Ou premendo na seguinte ligazón 

Outras modificacións do portal web son unha nova ordenación do menú, que podes consultar nesta ligazón  e, proximamente, unha ampliación do menú de "preguntas frecuentes" co fin de ofrecer unha mellor información ás persoas inscritas.

Publícase no DOG do 22 de decembro a RESOLUCIÓN do 21 de decembro de 2016, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se fan públicas as listas definitivas para o desempeño transitorio de prazas reservadas a persoal funcionario e a contratación temporal de persoal laboral da Administración da Xunta de Galicia, reguladas no Decreto 37/2006, do 2 de marzo, modificado polo Decreto 124/2016, do 8 de setembro.

As listas de solicitantes admitidos poden consultarse no portal web da Xunta de Galicia (www.xunta.gal), na epígrafe de listas de contratación de Función Pública.

As listas entrarán en vigor a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

As persoas solicitantes excluídas disporán do prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, para solicitar a devolución das taxas por dereitos de inscrición, e deberán consignar o nome e apelidos, NIF, número da conta bancaria (vinte díxitos) e localidade desta, e achegar, así mesmo, copia cotexada do modelo de autoliquidación da taxa.

Nos próximos días vaise abrir un prazo extraordinario de apertura das listas das categorías III-14 (Xefe/a de cociña) e do V-1 (Camareito/a limpador/a) que se esgotaron no verán. A resolución pola que se abre este prazo de inscrición de novas solicitudes nestas dúas listas publicarase no DOG do día 31/10/2016. Dito prazo, por ser excepcional, será máis curto polo que as persoas interesadas en apuntarse poderán facelo ata o día 8 de novembro.

Por outra banda, nos primeiros dez días de novembro vanse publicar no DOG as listas provisionais de admitidos/excluídos do período ordinario de novas inclusións. A idea da Administración é publicar as listas definitivas no mes de decembro.

 

No DOG do luns 19 de setembro publicouse o novo Decreto 124/2016 que ven modificar o Decreto 37/2006 e que regula o procedemento para a provisión con carácter temporal de postos reservados tanto ao persoal funcionario (agás escalas sanitarias) como ao persoal laboral.

As negociacións tiveron un moi longo percorrido e demasiados atrancos, tendo en conta que era urxente a adaptación do decreto á realidade da administración e que o anterior decreto, aínda que contaba con moitas cousas positivas, estaba xa obsoleto. Na CIG opinamos que aínda que tardou en asinarse é algo positivo que cremos que mellorará considerablemente a xestión das listas de contratación.

A pesares de que a proposta da CIG era bastante máis ambiciosa que o que ao final resume o decreto, valoramos que había determinados puntos que aconsellaban non esperar máis para ser modificados porque estaban a causar moitos problemas, tanto para as persoas apuntadas nas listas como para a propia administración. Cabe destacar puntos como a suspensión de chamamentos automática ou a non penalización tras renuncia despois de seis meses a un posto de xornada igual ou inferior á metade da xornada ordinaria.

A Consellería do Medio Rural, ten previsto realizar chamamentos para a cobertura temporal de postos do SPDCIF das categorías profesionais de Condutor/a de Motobomba, Peón/oa, Vixiante fixo/a e Emisorita.

O número de prazas xunto cos días e horarios dos chamamentos, que se realizarán de xeito simultaneo nas catro provincias, son os que figuran na seguinte táboa:

 

CALENDARIO DE CHAMAMENTOS
COBERTURA POSTOS VACANTES/NON VACANTES DO SPDCIF 2016
PROVINCIA TOTAL
DIA HORA CATEGORÍA A CORUÑA LUGO OURENSE PONTEVEDRA  
22 de xullo de 2016 09:30 Condutor/a motobomba SPDCIF 2 2 1 1 6
    Peón/oa-condutor/a (Distrito V-Fisterra) 1        
  10:00 Peón/oa SPDCIF 1 2 1   4
  10:30 Vixilante fixo/a SPDCIF     1   1
  11:00 Emisorista SPDCIF     1 1 2
  4 4 4 2 14

Despois das denuncias públicas da CIG en relación á contratación de persoal a través das listas de substitución do corpo de xestión (subgrupo A2),, deturpando a orde de prelación nas listas ao esixir titulacións concretas, e que foi apoiado polas outras organizacións sindicais, a Dirección Xeral de Función Pública coméntanos que se vai a proceder á contratación, a través das listas do A2 e sen requisitos de titulación específica a 20 persoas para o reforzo das oficinas do Servizo Público de Emprego de Galiza.

Tamén nos confirman que se vai proceder á prórroga dos contratos das persoas da loita contra o fraude na contratación laboral.

A Consellería do Medio Rural comunícanos que xa se poden consultar os resultados das probas físicas e de agudeza visual celebradas os días 3 e 4 de maio de 2016. Podes atopalos na páxina web da Consellería do Medio Rural (NO APARTADO DE AVISOS, FORESTAL) ou na seguinte ligazón.

Recordamos que os chamamentos faranse a partir do 3 e 17 de xuño, respectivamente, en función de que se traten de prazas non vacantes ou vacantes.

Durante os días 3 e 4 de maio de 2016, a Consellería do Medio Rural e do Mar ten previsto realizar as probas físicas e de agudeza visual aos integrantes das listas reguladas polo Decreto 5/2007, do 25 de xaneiro, polo que se modifica o Decreto 37/2006, do 2 de marzo, correspondentes ás categorías de persoal laboral dos servizos de prevención e defensa contra incendios forestais, de técnico superior de defensa contra incendios forestais, técnico forestal de defensa contra incendios forestais, xefe de cuadrilla, condutor de motobomba, peón condutor e peón defensa contra incendios forestais (proba física) e ás categorías de vixilante fixo e vixilante móbil (proba de agudeza visual).

 - A data de realización das probas será determinada pola orde alfabética dos apelidos dos aspirantes e será a seguinte para cada provincia:

Data Letra Apelido
3 de maio de 2016 A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K

4 de maio de 2016

L-M-N-Ñ-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
   

-Os lugares de realización das probas, serán os seguintes:   

    A Coruña: Pavillón Polideportivo “Monte Alto”; rúa Alcalde San Jurjo, s/n. A Coruña.

    Lugo: Pistas Deportivas “Gregorio Pérez Rivera (As Pedreiras)”; rúa Filarmónica Lucense s/n. Lugo

    Ourense: Pavillón Polideportivo da Comisaría de Policía. As Lagoas, s/n. Ourense

    Pontevedra: Edificio Administrativo da Xunta de Galicia; avenida Fernández Ladreda, nº 43. Pontevedra.

-Os aspirantes poderán consultar a partir do 20 de abril o día e o lugar de realización das probas na páxina web da Conselleria do Medio Rural e do Mar, http:www.mediorural.xunta.gal (no apartado de AVISOS-FORESTAL)

-Os aspirantes realizarán as probas na provincia do domicilio indicado na súa solicitude de inscrición nas listas. Os que teñan o domicilio fóra de Galicia poderán realizar as probas en calquera das provincias en que pretendan traballar.

-Os aspirantes deberán acudir á realización da proba provistos do DNI e dun certificado médico oficial ou informe sobre o estado de saúde, asinado por un colexiado en exercicio no que se faga constar que non presenta enfermidade ou discapacidade que impida o correcto desenvolvemento dunha proba de esforzo físico. Dito certificado haberá de ter unha antigüidade máxima de 3 meses respecto da data de realización da proba.

 

Achéganos a Dirección Xeral de Recursos Humanos do SERGAS un borrador da que pretenden sexa a nova normativa que regulará a cobertura temporal de postos de persoal funcionario das escalas sanitarias ao servizo da Administración da Comunidade Autónoma de Galiza (escala de saúde pública e escala de administración sanitaria, creadas pola Lei 17/1989).

O texto pretende crear unha única lista para determinados "colectivos profesionais", sen distinguir as diferentes subescalas:

  • Inspector/a médico/a
  • Inspector/a farmacéutico/a
  • Farmacéutico/a inspector/a de saúde pública
  • Licenciado/a sanitario/a: licenciado en medicina e cirurxía, licenciado en farmacia, licenciado en ciencias químicas, licenciado en ciencias biolóxicas, licenciado en psicoloxía.
  • Subinspector/a sanitario/a
  • ATS/DUE

Temos de prazo ata o 18 de marzo para presentar alegacións: podes escribirnos a autonomica@cigadmon.gal

A CIG-Autonómica critica o proceder da Consellería de Sanidade e do SERGAS, que levan anos cunha regulación inadecuado para cobertura temporal destes postos. Tiñamos, como exemplo do absurdo, que para a cobertura dun posto de inspector/a médico/a, puntuaba máis o tempo traballado como médico/a de familia que o tempo traballado no propio posto de inspector/a médico. Criticamos tamén a incorrecta negociación, pois falamos dun persoal funcionario que, como os/as enxeñeiros, veterinarios, delineantes .. son eles tamén funcionarios e funcionarias de Administración Especial, que nos puideron escoller como seus representantes nas eleicións sindicais, e agora Sanidade atrévese a negociar no ámbito da Mesa Sectorial de negociación de persoal estatutario, e non na Mesa Sectorial de persoal funcionario de administración.