Listas substitucións

Achegounos a Dirección Xeral de Función Pública o borrador do proxecto de decreto polo que se modifica o Decreto 37/2006, do 2 de marzo, polo que se regula o nomeamento de persoal interino para o desempeño con carácter transitorio de prazas reservadas a funcionarios e a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia. 

Temos prazo para presentar alegacións ata o 6 de novembro. Contacta coa CIG en autonomica@cigadmon.gal

No DOG do venres 9 de outubro de 2015 publícanse as listas provisionais de persoas admitidas e excluídas no Decreto 37/2006.

As persoas excluídas e as que queiras facer algunha reclamación disporán dun prazo de 10 días hábiles para presentar as reclamacións.

Podedes consultalas nesta ligazón: http://www.xunta.es/rcp/listas/rcp_li05/li05_principal.jsp

Función Pública comunicounos que, en breve, mandarán o borrador da modificación do Decreto de listas de contratación e que se procederá a abrir un período de alegacións ao mesmo.
Tamén indicaron que a integración das categorías profesionais dos grupos II, IV e V vai avanzar e que enviarán unha proposta ao longo deste mes de setembro.
Segundo vaiamos tendo a información procederemos a comunicala a través desta web.

A día de hoxe hai pendente un chamamento de 70 técnicos de apoio para as oficinas de emprego que van ser chamados das listas do A2. As tarefas a desenvolver son propias dun posto base do grupo A2, aínda que non son postos da Relación de Postos de Traballo (RPT), senón contratos dun ano.

Respetando a legalidade, o sentido común e a igualdade, os chamamentos deben facerse das listas de substitución da Xunta pola orde exacta que se segue en calquera outro chamamento.

CCOO e UGT asinaron un pacto de "diálogo social" coa Xunta nun momento de recortes no que a cambio de prebendas, como a que imos comentar, eles apoian á Xunta, igual que o fixeron en normas como a LOFAXGA ou o Decreto de Integración.

Agora pasan a factura e pretenden que desas listas do A2 só se chame a xente cunhas determinadas titulacións. Pretenden impoñer requisitos ás listas, unhas listas que son de corpos xerais, non de ningún corpo ou escala que requira titulacións. Todo isto para favorecer a uns poucos afiliados que están nas listas do número 50 para arriba e así adiantar ás persoas que teñen máis puntos que elas.

A CIG, que foi a única asinante deste decreto de listas no 2006 porque, a pesar das eivas defende a igualdade, non vai permitir, poñendo en marcha aos seus servizos xurídicos, que se fagan traxes a medida e que se mofen das persoas que están inscritas nas listas. Ao mesmo tempo se lle están a dar argumentos á Administración para que deseñe chamamentos cos requisitos necesarios para facer chamamentos a persoas concretas en calquer corpo ou escala saltando por riba dos que están por diante nas listas.

Esperemos que Función Pública non ceda a esta chantaxe e faga valer a legalidade vixente.

No DOG do xoves 2 de xullo de 2015 publícase a Resolución do 25 de xuño de 2015, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que, de conformidade co disposto no artigo 6 do Decreto 37/2006, do 2 de marzo, se acorda o peche e a apertura de determinadas listas para a incorporación de novas solicitudes para a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia e o nomeamento de persoal interino correspondente a determinados grupos, categorías, corpos e escalas.

Deste xeito, ábrese o prazo de presentación de solicitudes para a elaboración de listas para o desempeño transitorio de postos reservados a funcionarios do corpo de axudantes de carácter facultativo, subgrupo C1, escala de axentes facultativos ambientais (código 207H). O prazo para a presentación de instancias comezará o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia e rematará o 31 de xullo de 2015

Péchase o prazo para incorporación de novas solicitudes ás listas correspondentes ao extinto corpo de auxiliares de carácter técnico, grupo C2, escala de axentes forestais.

A Administración devolverá de oficio o importe ingresado en concepto de dereitos de inscrición na lista do corpo de auxiliares de carácter técnico, grupo C2, escala de axentes forestais, aos aspirantes que presentaron este ano a solicitude e aboaron as taxas correspondentes se realizaron o pagamento con certificado dixital ou DNI electrónico ou ben fixeron constar na súa solicitude o número de conta para estes efectos.

Para a devolución do importe ingresado este ano por aqueles aspirantes que non fixeron constar eses datos será necesaria a presentación dun escrito en que o/a interesado/a faga constar o número de conta, a entidade bancaria e a localidade desta, ou dun certificado expedido pola entidade en que figuren eses datos. Esta documentación deberá ser presentada ata o 1 de decembro de 2015.

Con carácter transitorio, en canto non estean operativas as listas do corpo de axudantes de carácter facultativo, subgrupo C1, escala de axentes facultativos ambientais, para a cobertura dos postos de traballo deste corpo acudirase ás listas do corpo de auxiliares de carácter técnico, grupo C2, escala de axentes forestais.

Podedes consultar a resolución nesta ligazón

Durante os días 11, 12 e 13 de maio de 2015, a Consellería do Medio Rural e do Mar ten previsto realizar as probas físicas e de agudeza visual aos integrantes das listas reguladas polo Decreto 5/2007, do 25 de xaneiro, polo que se modifica o Decreto 37/2006, do 2 de marzo, correspondentes ás categorías de persoal laboral dos servizos de prevención e defensa contra incendios forestais, de técnico superior de defensa contra incendios forestais, técnico forestal de defensa contra incendios forestais, xefe de cuadrilla, condutor de motobomba, peón condutor e peón defensa contra incendios forestais (proba física) e ás categorías de vixilante fixo e vixilante móbil (proba de agudeza visual).

 - A data de realización das probas será determinada pola orde alfabética dos apelidos dos aspirantes e será a seguinte para cada provincia:

Data Letra Apelido
11 de maio de 2015 A-B-C-D-E-F

12 de maio de 2015

G-H-I-J-K-L-M-N-Ñ-O
13 de maio de 2015

P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z

-Os lugares de realización das probas, serán os seguintes:   

    A Coruña: Pavillón Polideportivo “Monte Alto”; rúa Alcalde San Jurjo, s/n. A Coruña.

    Lugo: Pistas Deportivas “Gregorio Pérez Rivera (As Pedreiras)”; rúa Filarmónica Lucense s/n. Lugo

    Ourense: Pavillón Polideportivo da Comisaría de Policía. As Lagoas, s/n. Ourense

    Pontevedra: Edificio Administrativo da Xunta de Galicia; avenida Fernández Ladreda, nº 43. Pontevedra.

-Os aspirantes poderán consultar o día e o lugar de realización das probas na páxina web da Conselleria do Medio Rural e do Mar, http:www.medioruralemar.xunta.es.

-Os aspirantes realizarán as probas na provincia do domicilio indicado na súa solicitude de inscrición nas listas. Os que teñan o domicilio fóra de Galicia poderán realizar as probas en calquera das provincias en que pretendan traballar.

-Os aspirantes deberán acudir á realización da proba provistos do DNI e dun certificado médico oficial ou informe sobre o estado de saúde, asinado por un colexiado en exercicio no que se faga constar que non presenta enfermidade ou discapacidade que impida o correcto desenvolvemento dunha proba de esforzo físico. Dito certificado haberá de ter unha antigüidade máxima de 3 meses respecto da data de realización da proba.

 

Para optar a calquer praza relacionada, deberás presentar por rexistro solicitude normalizada. Prazo: a partires do día 14 de Abril, ata o 21 do mesmo mes.

 

Nº ORDE

DISTRITO FORESTAL

COMARCA

CÓDIGO POSTO

CATEGORIA

OBSERVACIÓNS

1

XVI. Deza – Tabeirós

Tabeirós

MR.C99.50.162.36170.066

Peón SPDCIF

Fixo Discontinuo 9 meses

2

XVII. O Condado – Paradanta

O Condado

MR.C99.50.171.36420.048

Peón SPDCIF

Fixo 12 meses

3

 

O Condado

MR.C99.50.171.36420.049

Peón SPDCIF

Fixo 12 meses

4

XVIII. Vigo – Baixo Miño

Base Porriño

MR.C99.50.180.36380.038

Emisorista SPDCIF

Fixo 12 meses

5

 

Vigo

MR.C99.50.181.36440.049

Peón SPDCIF

Fixo 12 meses

6

 

Vigo

MR.C99.50.181.36440.085

Peón SPDCIF

Fixo Discontinuo 9 meses

7

XVIII. Vigo – Baixo Miño

Baixo Miño

MR.C99.50.182.36530.056

Peón SPDCIF

Fixo 12 meses

8

XVIII. Vigo – Baixo Miño

Baixo Miño

MR.C99.50.182.36530.081

Peón SPDCIF

Fixo Discontinuo 9 meses

9

XVIII. Vigo – Baixo Miño

Baixo Miño

MR.C99.50.182.36530.084

Peón SPDCIF

Fixo Discontinuo 9 meses

10

Xefatura Territorial

 

MR.C99.10.000.36001.236

Operador/codificador de datos

Fixo 12 meses

 

 

O mércores 25 houbo reunión da Comisión de Listas. Informámoste do seguinte:

1. O día 26 de febreiro, xoves, publícase a actualización de méritos. Haberá 10 días para reclamar, a contar dende a publicación.

2. O venres, día 27, publicarán a apertura de listas e relación de listas abertas e pechadas.

Vanse abrir nove listas novas.
 
Ademáis das que obriga a lei por existir un proceso selectivo (estatística A1, arquivos A2 e delineantes ), ábrense as de finanzas e técnicas de minas en funcionarios/as, e as categorías 6 e 11 do grupo III e 6 e 7 do grupo IV en persoal laboral.

Péchanse as de profesor/a numerario/a, mestre de taller, enxeñeiro/a de camiños, canais e portos e a escala de axentes de gardacostas, debido ao volume de persoas tras un período especial de apertura.

As novas inclusións poderanse facer, coma sempre, ata o 15 de xullo.

Durante os días 5, 6 e 7 de maio de 2014, a Consellería do Medio Rural e do Mar ten previsto realizar as probas físicas e de agudeza visual aos integrantes das listas reguladas polo Decreto 5/2007, do 25 de xaneiro, polo que se modifica o Decreto 37/2006, do 2 de marzo, correspondentes ás categorías de persoal laboral dos servizos de prevención e defensa contra incendios forestais, de técnico superior de defensa contra incendios forestais, técnico forestal de defensa contra incendios forestais, xefe de cuadrilla, condutor de motobomba, peón condutor e peón defensa contra incendios forestais (proba física) e ás categorías de vixilante fixo e vixilante móbil (proba de agudeza visual).

 - A data de realización das probas será determinada pola orde alfabética dos apelidos dos aspirantes e será a seguinte para cada provincia:

Data

Letra apelido

5 de maio de 2014

A-B-C D-E-F

6 de maio de 2014

G-H-I-J-K-L-M-N-Ñ-O

7 de maio de 2014

P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z

 -Os lugares de realización das probas, serán os seguintes:   

    A Coruña: Pavillón Polideportivo “Monte Alto”; rúa Alcalde San Jurjo, s/n. A Coruña.

    Lugo: Pistas Deportivas “Gregorio Pérez Rivera (As Pedreiras)”; rúa Filarmónica Lucense s/n. Lugo

    Ourense: Pavillón Polideportivo da Comisaría de Policía. As Lagoas, s/n. Ourense

    Pontevedra: Edificio Administrativo da Xunta de Galicia; avenida Fernández Ladreda, nº 43. Pontevedra.

 -Os aspirantes poderán consultar a partir do día 23 de abril, o día e o lugar de realización das probas na páxina web da Consellería do Medio Rural e do Mar, http://medioruralemar.xunta.es (apartado de avisos-forestal).

-Os aspirantes realizarán as probas na provincia do domicilio indicado na súa solicitude de inscrición nas listas. Os que teñan o domicilio fóra de Galicia poderán realizar as probas en calquera das provincias en que pretendan traballar.

-Os aspirantes deberán acudir á realización da proba provistos do DNI e dun certificado médico oficial ou informe sobre o estado de saúde, asinado por un colexiado en exercicio no que se faga constar que non presenta enfermidade ou discapacidade que impida o correcto desenvolvemento dunha proba de esforzo físico. Dito certificado haberá de ter unha antigüidade máxima de 3 meses respecto da data de realización da proba.

 

No DOG de hoxe, 26 de marzo, sae publicada a RESOLUCIÓN do 21 de marzo de 2014, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se fan públicas as listas provisionais para o desempeño transitorio de postos reservados a persoal funcionario do corpo de axudantes facultativos da Xunta de Galicia, subgrupo C1, escala de axentes do Servizo de Gardacostas de Galicia.

As listas poderán consultarse no Servizo do Rexistro Xeral e Información da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza; no Servizo de Información dos edificios administrativos da Xunta de Galicia, nas oficinas comarcais da Xunta de Galicia e na páxina web da Xunta de Galicia.

Asimesmo, en Últimas novas, pódese consultar a relación de solicitantes que reúnen os requisitos para as especialidades de Patróns, Mecánicos e Vixiantes-Mariñeiros.

Os interesados disporán dun prazo de dez días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, para presentar reclamacións ante a Comisión Permanente Central (Dirección Xeral da Función Pública, Consellería de Facenda, Edificio Administrativo San Caetano, s/n, Santiago de Compostela).