Listas substitucións

O vindeiro 10 de xuño de 2011 publicarase no DOG  a reapertura do prazo de presentación de solicitudes para o grupo II categoría 104 (intérprete de linguaxe de signos). Por outra banda, tal e como reclamou a CIG, publicarase tamén a apertura para as Escalas de urbanismo e de consumo.

Na xuntanza da Comisión de Listas de Substitución do 24 de maio tratáronse, entre outros, os seguintes temas: actualización definitiva de méritos e chamamentos de orientadores laborais.

  • A publicación da actualización definitiva de méritos será probablemente o día 13 de xuño.

  • Preguntouse polos chamamentos de orientadores laborais e contestaron que van comezar de xeito inmediato. Fixeron fincapé  en que é un tema que leva directamente a consellaría de Traballo e que estes chamamentos quedan fóra do ámbito desta comisión.

De xeito informal falouse dunha probable modificación do Decreto nos seguintes puntos: posibilidade de acurtar os prazos de suspensión así como de que esta sexa automática desde que se solicita.

A seguinte reunión quedou fixada para o día 30 de xuño.

A CIG-Autonómica vén de lle solicitar formalmente á Dirección Xeral da Función Pública a cobertura inmediata dos postos das escalas de axentes forestais e axentes facultativos ambientais (vacantes e non vacantes), e que non se condicionen as comisións de servizo pola vacante que resulte xa que non hai argumentación legal, nin xustificación económica, nin solución organizativa que o ampare. ACTUALIZADO: Ver resposta de Función Pública.

Os/as axentes forestais e os/as axentes facultativos ambientais están adscritos aos distritos forestais e distritos ambientais da Consellería de Medio Rural. As súas funcións veñen recollidas no regulamento da escala de Axentes Forestais, regulamento que a efectos prácticos e de xeito subsidiario e provisional a día de hoxe esta administración esta a aplicar nos axentes facultativos ambientais mentres non elabora un regulamento propio da escala.

No DOG do 11/05/2011 publicase a resolución da convocatoria da realización das probas físicas e de agudeza visual  para os aspirantes a formar parte das listas do decreto 5/2007, que modifica o Decreto 37/2006, correspondentes a determinadas categorías de persoal laboral dos servizos de prevención e defensa contra incendios forestais e de persoal do Plan de Defensa contra Incendios Forestais de Galicia (Pladiga).

Na xuntanza do 29/04/2011 entre a secretaria xeral técnica da Consellaría de Traballo e do Benestar e as OO.SS, a Administración concretou o sistema de contratación de 109 traballadores para as distintas oficinas de emprego de todo o País.

A Consellaría recuou na súa pretensión de crear a categoría de “promotor de emprego”  de persoal laboral e a súa posterior seleccción vía oferta xenérica no INEM, optando por facer chamamentos a través das listas de susbtitución do Decreto 37/2006. O chamamemento aos integrantes das listas, subgrupo A2,  será excluínte en titulacións, pois só serán chamados aqueles que reúnan o requisito dalgunha das seguintes titulacións: Traballo social, educador social, graduado social ou diplomado en relacións laborais. A contratación será inmediata, posiblemente ao longo desta primeira quincena de maio e se extenderá, en principio, até o remate do ano 2012.

O día 18/04/2011 realizouse a segunda a segunda xuntanza entre a Secretaria Xeral Técnica de Traballo e Benestar e as organizacións sindicais co obxecto de perfilar o sistema de contratación dos promotores de emprego.

Na xuntanza, a Administración reiterou a posición mantida na primeira xuntanza do 14/04/2011:  en aplicación do Real decreto-lei 13/2010 e R.D.L. 1/2011, se procederá á inmediata contratación de 109 promorores de emprego/orientadores para a execución de dúas medidas derivadas destas dúas normas estatais, desenvolvendo os itinerarios individuais e personalizados  para a mellora da empregabilidade de xóvenes e maiores de 45 anos en situación de desemprego de longa duración. Estes contratos, de carácter temporal, se extenderán, como mínimo até o 31/12/2012.

O 13 de abril de 2011, a Secretaría Xeral de Traballo e Benestar mantivo unha xuntanza para informar ás organizacións sindicais sobre a contratación de promotores de emprego:

  • A contratación sería de cando menos 109 promotores/as de emprego ás oficinas de emprego dependentes da Xunta, en aplicación do  Real decreto-lei 13/2010 e do Real decreto-lei 1/2011.

O pasado 11 de abril tivo lugar unha xuntaza da comisión de listas de substitución nos que se falaron dos seguintes temas:

Listas definitivas de actualización de méritos

Función Pública di que están pendentes de certificacións que lle debe envíar algunha consellería polas reclamacións das persoas que teñen contratos a tempo parcial. Esto está retrasando todo o proceso.

Resolucións de apertura de varias listas

No DOG do 13 de abril sae publicada a resolución da apertura de listas para nova incorporación e actualización de méritos no Instituto Galego da Calidade Alimentaria (INGACAL). A esté instituto están adscritos, entre outros, o CIAM de Mabegondo e a estación enolóxica de Leiro en Ourense.

O prazo de presentación de solicitudes para inclusión de novo persoal, actualización de méritos e modificación de ámbitos será de trinta días naturais, contados desde o seguinte ao da publicación da resolución no Diario Oficial de Galicia.

Consulta das categorías profesionais e bases da convocatoria no seguinte enlace

Corrección de erros

O Goberno central vén de trasladarlles ás organizacións sindicais un proxecto de Real decreto que dá entrada ás empresas de traballo temporal na Administración. O ámbito do dito Real decreto atinxe as Administracións Públicas e as Entidades de Dereito público que sexan dependentes, así como o resto de Entidades, Corporacións de Dereito Público, Fundacións e Consorcios.

As actividades para as que as Administracións Públicas poderán recorrer ás empresas de traballo temporal (ETT) son as seguintes:

a)     Actuaciones puntuais de conservación de edificios

b)     Mantemento e reparación de maquinaria e equipos

c)      Obtención de datos para a elaboración estudos e enquisas da opinión pública

d)     Transporte, porteo e análogos