Mesas de negociación

Bases xerais de concursos de traslados

Cinco meses e medio despois da anterior xuntanza, función pública convócanos a negociar estes futuros criterios comúns a todos os concursos de traslados sen que teñamos unha nova proposta, limitándose o Director Xeral de Función Pública (DXFP) a facer un repaso do estado do último borrador (de data 8/11/2018).

Na nosa intervención, a CIG fai tamén un repaso das nosas demandas, expostas nas catro xuntanzas que xa tivemos e nos tres escritos de alegacións presentados, e que mantemos no seu conxunto:

 • Os méritos específicos están sobrevalorados e non existe alternativa mediante formación a quen non teña experiencia.
 • Os incrementos de grao tamén están sobrevalorados pois cada un equivale a un ano de servizos.
 • O traballo desenvolvido está excesivamente desequilibrado: o valor de un ano traballado en nivel 26, que resulta equivalente a un ano de servizos, ten o mesmo valor que multiplicar por 17,5 o valor de un ano en nivel 10.
 • Para a reunificación familiar non se teñen en conta os concellos limítrofes cando na localidade interesada non existen postos. E non contemplan ter persoas maiores a cardo ou discapacitadas.
 • A formación non pode caducar aos 10 anos. E teñen que incorporar as escolas de idiomas e as titulacións académicas.
 • ...

O mércores 14 de marzo estamos convocados ás 17:00 en Madrid á Mesa Xeral das Administracións Públicas para darlle o visto e prace a un acordo negociado en segredo e asinado o día 9, cinco días antes de levalo á mesa de “negociación” e publicitado despois como a panacea para rematar cos recortes.

A esta Mesa á CIG vai acudir coas súas propostas, que previsiblemente a Administración e os sindicatos afíns non queiran nin negociar porque xa asinaron o acordo. Un xeito curioso de negociar.

E nos termos actuais a CIG vai dicir NON a este acordo, por ser LESIVO para as persoas empregadas públicas.

Que é o que acaban de asinar?

A maiores de aprobar diversos procesos selectivos, nesta Comisión de Persoal tratáronse outros asuntos:

Concursos de traslados

Preguntamos polas previsións de negociación das bases xerais para todos os concursos. Comprométese Función Publica a retomalo ao longo do mes de marzo.

Para convocar os concursos máis inmediatos requiren rematar coa revisión de todas as RPTs (asegura que faltarían dúas ou tres, que poderían quedar aprobadas entre marzo e abril). Non se molla, xa que logo, a dar uns prazos para a negociación e convocatoria dos seguintes concursos de traslados (que na súa previsión serían corpos xerais de funcionarios e grupos IV e V de persoal laboral).

Pola Conselleria do Medio Rural e do Mar participaron o Xefe Territorial, o Xefe Provincial do SPDCIF máis os Xefes de Distrito. Pola CIG asistiu Noya.

Logo da presentación do novo Comité de Empresa aos dirixentes provinciais, tratáronse temas coma a aplicación dun mesmo criterio para todos os distritos forestais dos cuadrantes de traballo e o disfrute de vacacións.

Con relación aos cuadrantes, e en aplicación dos recortes laborais que se produxeron na derradeira tempada, aplicarán o sistema de traballo/libre (5/2 en baixo risco e 4/2 en alto risco). Cando se pase de baixo a alto risco (nos 30 días a maiores do verán) só se mudarán as quendas, quedando ó resto tal e como esté establecido no cuadrante (días traballo, descanso, compensación de horas extras e vacacións). Quedou Medio Rural e Mar en facer entrega ao Comité de Empresa dos cuadrantes definitivos. No tocante as vacacións, quedou acordado que os seis (6) días que podemos deixar para disfrutar en días soltos como asuntos particulares (en aplicación da instrucción sobor de vacacións, permisos e licenzas, DOG 20 de Marzo de 2013), podemos descontalos da totalidade dos 30 días laborables. Ata agora víñanse descontando do período do traballador.

O Xefe do SPDCIF puxo no noso coñecemento a orde dada pola Subdirectora Xeral de Persoal, que os cambios entre traballadores/as non se autorizarán, sempre e cando incumpran os descansos semanais.

Pola CIG detallamos unha serie de incidencias, falta de EPIS, uso do casco de extinción en prevención, roupa de traballo para o persoal fixo discontinuo, falta de portaequipaxes en vehículos de reténs. Contestación da empresa, "Non é a xuntanza para tratar estes temas, levádeo ao Comité de Seguridade e Saúde Laboral" Hai que joderse!!!

Ata mesmo unha representante dos/as traballadores/as botoulle un capote á empresa expresándose da mesma maneira que os nosos dirixentes.

A derradeira parte da xuntanza tivo como protagonista ao Xefe do Distrito XVI, o cál, aplica a normativa laboral cando lle peta e como lle peta. Detalláronse as malas costumes do responsábel do distrito. Por orde do Xefe Provincial do SPDCIF, quedaron en normalizar a situación no Distrito XVI, minimizando o máximo posíbel o malestar dos/as traballadores/as do distrito.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Comisión de Persoal do 4 de agosto aprobáronse as modificacións das RPTs de Cultura e Educación e Medio Rural, a primeira co voto en contra de todas as centrais sindicais. Tamén se aprobaron as convocatorias de varios procesos selectivos de promoción interna de persoal laboral con importantes cambios.  No punto de suxestións e preguntas ofreceuse basntante información.

RPT Cultura e Educación

Non hai cambios respecto da Mesa Xeral. Aprobada co voto en contra dos catro sindicatos.

RPT Medio Rural

Non hai cambios respecto da Mesa Xeral. Aprobada co voto en contra de CIG, e coa abstención de CCOO, CSIF e UGT.

No Diario Oficial de Galiza (DOG) do venres, 23 de xuño de 2017, faise público o acordo de modificación do V Convenio Colectivo Único para o Persoal Laboral da Xunta de Galiza, como consecuencia do acordo de bombeiros forestais e a súa segunda actividade.

Dito acordo recolle a modificación do Anexo II-A, de categorías profesionais.

A nova denominación das categorías profesionais afectadas polo citado acordo de bombeiros forestais e a súa segunda actividade son as seguintes:

 1. III - 100. Bombeiro/a forestal xefe/a de brigada.
 2. IV - 33. Bombeiro/a forestal conductor/a de motobomba.
 3. IV - 41. Bombeiro/a forestal oficial/a de defensa contra incendios forestais.
 4. V - 14. Bombeiro/a forestal.
 5. V - 14A. Bombeiro/a forestal conductor.

Resumo da xuntanza extraordinaria do Comité de Seguridade e saúde Laboral CMAOT área de medio ambiente do día 5-06-2017  no que se tratan os documentos de Avaliación de riscos e o Plan de traballo na prevención dos riscos laborais:

Derradeira xuntanza da comisión de seguimento cara ao peche da negociación do acordo de segunda actividade. O DXFP matizou varias cuestións logo de achegas en forma de alegacións:

 • Ao persoal laboral temporal non lle será de aplicación ó acordo. Pretenden matizar no acordo que prévio informe xurídico valorarán a aplicación do acordo aos temporais.
 • Persoal con limitacións prescritas (aptos con restriccións). Non os engadirán ao acordo. Función Pública pretende negociar con carácter xeral un acordo específico.

Nova xuntanza da comisión de seguimento onde o DXFP detallou as diferenzas recollidas no derradeiro borrador de acordo:
•    Anexo de catálogo de funcións.
•    Anexo de relación de vacantes para a segunda actividade (24 prazas), das cales tres corresponden ao SPDCIF (III.63 Oficial 1ª conductor), o resto, a outros centros da Dirección Xeral de Ordenación Forestal.
•    Modelo de solicitude para acollerse á segunda actividade, modelo que sairá publicado no DOG.

Outras cuestións que aclarou a Función Pública e que quedaran pendentes de fixar na derradeira xuntanza:

•    Persoal laboral temporal. NON TEÑEN PREVISTO INCLUÍLOS NO ACORDO.
•    Aptos con restriccións. TAMPOUCO SERÁN ENGLOBADOS NO ACORDO. Detalla o DXFP que logo da sinatura do acordo, comprométese a comenzar unha negociación, negociación en termo xeral, non só para ó SPDCIF.
•    Creación de postos naqueles casos nos cales non exista a posibilidade de adxudicar algún dos recollidos no anexo do acordo, dacordo co seu ámbito territorial, postos con código 0.
•    Comisión de Seguimento. Constatan que manterán a comisión específica para o tratamento deste acordo.

Xuntanza da comisión de seguimento na cál o DXFP comenza detallando catro cuestións a tér en consideración pola parte social:
•    Achegarán modelo de solicitude.
•    Establecerán catálogo de funcións.
•    Determinan unhas 20 prazas vacantes para comenzar coa segunda actividade.
•    O/A traballador/a poderá solicitar a segunda actividade para o seu ámbito territorial ou calquér outro.

A CIG detallou as alegacións, ao derradeiro borrador de segunda actividade, das cales as máis salientábeis son as seguintes:
1. Eliminación do termo “peón” da denominación das categorías de bombeiro forestal máis bombeiro forestal conductor.
2. As tarefas ou funcións a desenrolar polo persoal, a título enunciativo e non limitativo, serán aquelas que veñen recollidas no Pladiga, no V C.C.Ú máis no propio acordo de bombeiros forestais, excluíndo polo tanto aquelas tarefas de extinción.