Mesas de negociación

Parece que o despacho do director xeral de Función Pública non é seguro. Ollo! Calquera pode entrar!!

Resulta que CCOO e UGT andan repartindo “confidencialmente” un papeliño cos asuntos que cociñan na comisión de seguimento do acordo de concertación. E como outras veces, resulta tamén que ese papeliño chegou á CIG. Que mala pata!

Volve a resultar, ademais, que nese libelo aparecían as cousas que o director xeral de Función Pública ía traer o día 25 de marzo á Mesa Xeral, que curiosamente ía expoñer como unha cesión e o resultado dunha dura negociación con CCOO e UGT que así “conseguen arrancarlle á Administración” unhas condicións máis benignas para a funcionarización.

Tamén resulta, que xa sabiamos máis cousas desas que o director anuncia na Mesa Xeral, como cando se vai publicar a orde de carreira profesional, cantos funcionarios cumpren cos requisitos (8.000) e cantos laborais (3.000), etc.

Vamos, que tiñan todo cociñado previamente e viñeron a montar un espectáculo valleinclanesco dun duro tira e afrouxa onde o resultado, Oh! por Don Manoel!!, xa o tiña a CIG enriba da mesa dende facía 3 días.

Como é natural, o noso compañeiro na Mesa pedíu explicacións desta ópera bufa (case podemos dicir que pediu tamén que lle devolveran o importe das entradas da Mesa Xeral). A resposta do director xeral a por que nos chegou un documento co guión desta película esperpéntica onde se proba que todo o que traen á Mesa está negociado previamente vai en consonancia coa función teatral: “Mi despacho suele quedar abierto y es posible que alguien entrara y se hiciera con el documento”.

Pois nada, terá que dar sete voltas axeonllado e cun capirote a San Caetano, por neglixente, e terá que tomar medidas drásticas, non vaia ser que a próxima vez lle saian do seu despacho os papeis desfilando.

[Imaxe: Salvados/La Sexta]

A Mesa Xeral convocada para o mércores 13/03/2019 finalmente foi aprazada para o venres 15/03/2019. Tratáronse os seguintes asuntos:

 • Acceso ao réxime extraordinario do grao I do sistema de carreira profesional
 • Criterios xerais dos procesos de funcionarización
 • Convocatoria do proceso selectivo da escala superior de estatística.
 • Convocatoria do proceso selectivo da escala técnica de estatística.
 • Convocatoria do proceso selectivo da escala de letrados.

PROCEDEMENTO PARA O ACCESO AO RÉXIME EXTRAORDINARIO DO GRAO I DA CARREIRA PROFESIONAL

Traen a xuntanza un novo documento modificado, sen tempo para o seu estudo. Supomo que xa esta negociado no despacho do director de Función Pública con CCOO e UGT. Aquí establecen o complemento de carreira en relación ao complemento de destino, amplían prazos de presentación de solicitude e se afinan os subterfuxios e condicionados de acceso do persoal laboral fixo á carreira profesional.

A CIG reitera as alegacións presentadas na procura dunha carreira profesional mais xusta, para todo o persoal, e solicitamos a súa negociación. O director xeral de Función Pública respostou só as seguintes alegacións da CIG:

 • O prazo de 6 meses faiselles moi longo.
 • O persoal laboral non integrado no V Convenio non cobrará a carreira profesional e o persoal do Consorcio tamén queda fóra.
 • As sentenzas do Tribunal Supremo non teñen incidencia no Acordo galego. (ver primeira e segunda labazada xudicial á carreira profesional)
 • Non quixeron entrar nas particularidades e diferentes casuísticas da aplicación da orde ao persoal laboral.

Na Mesa Xeral de Negociación de Empregados Públicos que tivemos o venres 1/3/2019, o director xeral de función pública informou dunha serie de asuntos que poden ser do teu interese:

Horario de entroido. Será como en anos anteriores. O martes 5 sairase ás 14:00 horas e o mércores 6 entrarase ás 9:00 horas. Publicarano na web de Función Pública.

• Enviarán unha proposta de equivalencias de categorías de laborais a postos de funcionarios. Na semana que vén haberá unha xuntanza. Contemplan a creación dalgunha nova escala. Pretenden deixalo rematado en marzo.

• Enviarán o borrador de decreto de funcionarización a mediados da semana que vén.

Recibimos convocatoria e documentación para a vindeira Comisión de Persoal, que vai ser o mércores 6 de marzo. Os asuntos da Orde do día son:

 • Proposta de orde pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso na agrupación profesional de persoal funcionario subalterno. Descargar.
 • Proposta de orde pola que se convoca proceso selectivo extraordinario de consolidación para o ingreso na categoría 003 do Grupo V (ordenanza e outras) de persoal laboral fixo. Descargar.
 • Proxecto de decreto polo que se aproba o procedemento de mobilidade do persoal funcionario de carreira da administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza e das entidades públicas instrumentais integrantes do sector público autonómico (Decreto de provisión). Descargar.

O martes 26 tivo lugar unha Comisión de Persoal na que se aprobaron as convocatorias de varios procesos selectivos, a modificación da RPT do ISSGA e a formación en igualdade e prevención e loita contra a violencia de xénero. Tamén houbo información interesante en rogos e preguntas

MODIFICACIÓN DA RPT DO ISSGA

A pesares das dúbidas legais expostas pola CIG, a Administración non fixo ningún cambio. Descargar. A RPT foi aprobada co voto en contra de CIG e CCOO, e a abstención de CSIF e UGT.

PROCESO SELECTIVO C2-AUX.SPDCIF

A petición da CIG o DXFP aclara que non se pode participar simultaneamente na quenda de acceso libre e na de promoción interna. Tamén aclara que o tempo traballado na categoría 14 A Bombeiro/a forestal condutor/a computará para a especialidade de Bombeiro/a forestal. O mesmo coa experiencia profesional de emisoristas e vixiantes fixos que computarán para a especialidade de emisorista/vixilante/a fixo/a. Preguntado pola categoría de vixilante móbil que non ten correspondencia en ningunha escala, o DXFP di que proximamente traerán unha proposta. Retiran a valoración por puntos da proba física, retomando o de apto/non apto. Enviarán o documento final cos cambios introducidos. Descargar versión inicial da CP.

Aprobado coa abstención de CIG, voto a favor de CCOO e UGT, e voto en contra do CSIF.

Semana completa a do 18 a 22 de febreiro, con xuntanzas coa Administración todos os días. Tratáronse modificacións de tres RPTs, convocatorias de seis procesos selectivos, o réxime de prestación do persoal veterinario da consellería do Mar, comisión de seguimento do consorcio, procedemento da formación en igualdade e violencia de xénero, importe de niveis de complemento específico e plan de formación do SPDCIF.

A estratexia da Administración está clara: pasar de períodos de nula actividade a outros de sobreexcitación de xeito que aos sindicatos nos resulte imposíbel procesar e difundir a información.

PROCESOS SELECTIVOS

Tratamos as bases das convocatorias seguintes: auxiliar de clínica, auxiliar de SPDCIF, A1 e A2 de saúde laboral, A1 e A2 de seguridade e saúde no traballo.

O martes 12 de febreiro asistimos a unha Comisión de Persoal na que se trataron os seguintes asuntos: concurso de traslados de gardacostas, proceso selectivo A1-escala superior estatísticos, modificación do decreto de listas, etc. A maiores, en “rogos e preguntas” tratáronse outros asuntos de interese (concursos de traslados, procesos selectivos varios, etc).

CONCURSO DE TRASLADOS DE GARDACOSTAS

Está convocada unha Mesa Xeral de Empregados Públicos para o martes 5 de febreiro, coas seguinte Orde do día:

 • Proposta de convocatoria de concurso de traslados das escalas do Servizo de Gardacostas. Descargar.
 • Proposta de convocatoria do proceso selectivo para o ingreso na escala superior de estatística. Descargar.
 • Proposta de decreto de provisión de postos de traballo. Descargar.
 • Proposta de modificación do decreto de listas 37/2006 (non acompañan documento)

Para contactar coa CIG, preme na seguinte ligazón: contacta coa CIG

Por primeira vez na historia, as retribucións dos empregados e empregadas públicas da Administración Autonómica van quedar vinculadas á evolución do Produto Interior Bruto (PIB).

Vai ser nos anos 2019 e 2020, consecuencia do “Acordo de concertación social de emprego público de Galiza” apoiado o 27/12/2018 por CCOO e UGT, acordo que en materia retributiva reproduce o pacto acadado en Madrid entre o goberno de Rajoy e os sindicatos CCOO, UGT e CSIF.

É curioso contrastar como quenes vinculan os nosos salarios á evolución do PIB, rexeitan esta medida nas pensión: os secretarios xerais de CCOO e UGT reclamaban nos anos 2017 e 2018 que a suba das pensións volveran a quedar vinculadas á inflación. Rexeitaban así a decisión do goberno de Rajoy de vincular a revalorización das pensións á evolución do PIB e que deu lugar a unha onda de protestas.

A CIG, xunto con UGT ven de solicitar a convocatoria da comisión paritaria de interpretación do convenio colectivo do persoal laboral para tratar os seguintes temas:

 • Interpretación da ausencia de ata 3 días por enfermidade sen baixa.

Dende a Consellería de Política Social estanse a descontar os días de ausencia por enfermidade de ata 3 días, cando o/a facultativo/a médico/a non da a baixa por IT, senón que receita un parte por repouso.

Dende a CIG entendemos que este tipo de repouso non debe conlevar desconto ningún, máxime cando ao persoal funcionario non llo realizan.

 • Estudo e proposta da adaptación normativa precisa que dote ao V Convenio Colectivo do Persoal Laboral da Xunta de Galiza, dos preceptos comunitarios referidos á igualdade de trato, en concreto no referido ao dereito á permuta do persoal laboral temporal

Existen innumerábeis sentenzas onde se recolle o dereito a permuta entre persoal laboral temporal, polo que se debe adaptar o convenio a esta realidade.

 • Análise e conclusión do inciso final establecido no apartado 4 do artigo 7 do V Convenio Colectivo do Persoal Laboral da Xunta de Galiza: Adxudicación de posto a traballadores/as declarados/as en situación de incapacidade permanente total.

A data de hoxe estanse a negar ao persoal que ocupa un posto adxudicado por incapacidade permanente total, tanto adscricións temporais como traballos de superior categoría, polo que entendemos que se están a eliminar dereitos.