Mesas de negociación

Na Comisión de Persoal do 12/06/2019 votáronse as propostas de modificación das RPTs de Facenda, IET e Medio Rural, así como a modificación do protocolo de acoso laboral e outras discriminacións no traballo. A maiores, fixemos numerosas preguntas que poden ser do teu interese.

Modificación do protocolo de acoso laboral: aprobado co voto a favor das catro organizacións sindicais.

RPT de Facenda: aprobado co voto a favor de CCOO, CSIF e UGT, e a abstención de CIG.

RPT do IET: aprobado co voco en contra de CIG e CSIF, o voto a favor de UGT e abstención de CCOO.

RPT de Medio Rural: aprobado co voco en contra de CIG e CSIF, e o voto a favor de CCOO e UGT.

E en rogos e preguntas:

Concursos de traslados: a falta de RPT de Medio Rural era a escusa para non convocar algúns dos concursos de traslados, segundo ten manifestado Función Pública. Unha vez aprobada esta RPT pedimos a convocatoria dos concursos de traslados de persoal laboral e funcionario, de administración xeral e especial. O DXFP resposta que na semana que vén retomarán as bases de criterios xerais para no prazo máximo dun mes aprobar a convocatoria dos concursos de Administración Xeral e de veterinarios.

Función Pública convocou unha Mesa Xeral de Negociación de Empregados Públicos para o venres 7 de xuño, e unha xuntanza previa á Mesa para o xoves 6. Estes son os asuntos da orde do día:

A Mesa Xeral do venres 7 vai ser a sétima Mesa do ano: houbo tres en febreiro e outras tres en marzo. Dous meses e pico despois da última, convocan unha xuntanza excesivamente densa pola cantidade de RPTs que se van tratar. É dicir, que volven a utilizar a táctica de sobresaturar aos sindicatos con exceso de materia e falta de tempo para que sexa imposíbel traballar adecuadamente e, sobre todo, para impedir reaccións desagradables.

A Xunta de Persoal de Pontevedra ten coñecemento de que as dependencias do Servizo Territorial do FOGGA, e do Servizo de Consumo (IGCC), actualmente na rúa Paseo de Cervantes de Pontevedra, van ser trasladadas ao Edificio Administrativo da Xunta en Campolongo, Pontevedra.

Estes movementos das instalacións de FOGGA e IGCC estarían a ser executadas sen ningún tipo do notificación, información ou audiencia á Xunta de Persoal, polo que este órgano de representación do persoal funcionario da Xunta na Provincia de Pontevedra ven de dirixir escrito ás respectivas xefaturas territoriais instándolles a que no caso de que efectivamente se estea a estudar o traslado das citadas dependencias, procedan a trasladar a información necesaria á Xunta de Persoal e exercer así as súas competencias.

O Estatuto Básico do Empregado Público, establece no seu artigo 40.1. b) que as xuntas de persoal terán as seguintes funcións nos seus respectivos ámbitos: b) Emitir informe, por solicitude da Administración pública correspondente, sobre o traslado total ou parcial das instalacións e a implantación ou revisión dos seus sistemas de organización e métodos de traballo. Do mesmo xeito, esta atribución das xuntas de persoal, é recollida literalmente no artigo 157.1.b) da Lei do emprego público de Galicia.

Parece que o despacho do director xeral de Función Pública non é seguro. Ollo! Calquera pode entrar!!

Resulta que CCOO e UGT andan repartindo “confidencialmente” un papeliño cos asuntos que cociñan na comisión de seguimento do acordo de concertación. E como outras veces, resulta tamén que ese papeliño chegou á CIG. Que mala pata!

Volve a resultar, ademais, que nese libelo aparecían as cousas que o director xeral de Función Pública ía traer o día 25 de marzo á Mesa Xeral, que curiosamente ía expoñer como unha cesión e o resultado dunha dura negociación con CCOO e UGT que así “conseguen arrancarlle á Administración” unhas condicións máis benignas para a funcionarización.

Tamén resulta, que xa sabiamos máis cousas desas que o director anuncia na Mesa Xeral, como cando se vai publicar a orde de carreira profesional, cantos funcionarios cumpren cos requisitos (8.000) e cantos laborais (3.000), etc.

Vamos, que tiñan todo cociñado previamente e viñeron a montar un espectáculo valleinclanesco dun duro tira e afrouxa onde o resultado, Oh! por Don Manoel!!, xa o tiña a CIG enriba da mesa dende facía 3 días.

Como é natural, o noso compañeiro na Mesa pedíu explicacións desta ópera bufa (case podemos dicir que pediu tamén que lle devolveran o importe das entradas da Mesa Xeral). A resposta do director xeral a por que nos chegou un documento co guión desta película esperpéntica onde se proba que todo o que traen á Mesa está negociado previamente vai en consonancia coa función teatral: “Mi despacho suele quedar abierto y es posible que alguien entrara y se hiciera con el documento”.

Pois nada, terá que dar sete voltas axeonllado e cun capirote a San Caetano, por neglixente, e terá que tomar medidas drásticas, non vaia ser que a próxima vez lle saian do seu despacho os papeis desfilando.

[Imaxe: Salvados/La Sexta]

A Mesa Xeral convocada para o mércores 13/03/2019 finalmente foi aprazada para o venres 15/03/2019. Tratáronse os seguintes asuntos:

 • Acceso ao réxime extraordinario do grao I do sistema de carreira profesional
 • Criterios xerais dos procesos de funcionarización
 • Convocatoria do proceso selectivo da escala superior de estatística.
 • Convocatoria do proceso selectivo da escala técnica de estatística.
 • Convocatoria do proceso selectivo da escala de letrados.

PROCEDEMENTO PARA O ACCESO AO RÉXIME EXTRAORDINARIO DO GRAO I DA CARREIRA PROFESIONAL

Traen a xuntanza un novo documento modificado, sen tempo para o seu estudo. Supomo que xa esta negociado no despacho do director de Función Pública con CCOO e UGT. Aquí establecen o complemento de carreira en relación ao complemento de destino, amplían prazos de presentación de solicitude e se afinan os subterfuxios e condicionados de acceso do persoal laboral fixo á carreira profesional.

A CIG reitera as alegacións presentadas na procura dunha carreira profesional mais xusta, para todo o persoal, e solicitamos a súa negociación. O director xeral de Función Pública respostou só as seguintes alegacións da CIG:

 • O prazo de 6 meses faiselles moi longo.
 • O persoal laboral non integrado no V Convenio non cobrará a carreira profesional e o persoal do Consorcio tamén queda fóra.
 • As sentenzas do Tribunal Supremo non teñen incidencia no Acordo galego. (ver primeira e segunda labazada xudicial á carreira profesional)
 • Non quixeron entrar nas particularidades e diferentes casuísticas da aplicación da orde ao persoal laboral.

Na Mesa Xeral de Negociación de Empregados Públicos que tivemos o venres 1/3/2019, o director xeral de función pública informou dunha serie de asuntos que poden ser do teu interese:

Horario de entroido. Será como en anos anteriores. O martes 5 sairase ás 14:00 horas e o mércores 6 entrarase ás 9:00 horas. Publicarano na web de Función Pública.

• Enviarán unha proposta de equivalencias de categorías de laborais a postos de funcionarios. Na semana que vén haberá unha xuntanza. Contemplan a creación dalgunha nova escala. Pretenden deixalo rematado en marzo.

• Enviarán o borrador de decreto de funcionarización a mediados da semana que vén.

Recibimos convocatoria e documentación para a vindeira Comisión de Persoal, que vai ser o mércores 6 de marzo. Os asuntos da Orde do día son:

 • Proposta de orde pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso na agrupación profesional de persoal funcionario subalterno. Descargar.
 • Proposta de orde pola que se convoca proceso selectivo extraordinario de consolidación para o ingreso na categoría 003 do Grupo V (ordenanza e outras) de persoal laboral fixo. Descargar.
 • Proxecto de decreto polo que se aproba o procedemento de mobilidade do persoal funcionario de carreira da administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza e das entidades públicas instrumentais integrantes do sector público autonómico (Decreto de provisión). Descargar.

O martes 26 tivo lugar unha Comisión de Persoal na que se aprobaron as convocatorias de varios procesos selectivos, a modificación da RPT do ISSGA e a formación en igualdade e prevención e loita contra a violencia de xénero. Tamén houbo información interesante en rogos e preguntas

MODIFICACIÓN DA RPT DO ISSGA

A pesares das dúbidas legais expostas pola CIG, a Administración non fixo ningún cambio. Descargar. A RPT foi aprobada co voto en contra de CIG e CCOO, e a abstención de CSIF e UGT.

PROCESO SELECTIVO C2-AUX.SPDCIF

A petición da CIG o DXFP aclara que non se pode participar simultaneamente na quenda de acceso libre e na de promoción interna. Tamén aclara que o tempo traballado na categoría 14 A Bombeiro/a forestal condutor/a computará para a especialidade de Bombeiro/a forestal. O mesmo coa experiencia profesional de emisoristas e vixiantes fixos que computarán para a especialidade de emisorista/vixilante/a fixo/a. Preguntado pola categoría de vixilante móbil que non ten correspondencia en ningunha escala, o DXFP di que proximamente traerán unha proposta. Retiran a valoración por puntos da proba física, retomando o de apto/non apto. Enviarán o documento final cos cambios introducidos. Descargar versión inicial da CP.

Aprobado coa abstención de CIG, voto a favor de CCOO e UGT, e voto en contra do CSIF.

Semana completa a do 18 a 22 de febreiro, con xuntanzas coa Administración todos os días. Tratáronse modificacións de tres RPTs, convocatorias de seis procesos selectivos, o réxime de prestación do persoal veterinario da consellería do Mar, comisión de seguimento do consorcio, procedemento da formación en igualdade e violencia de xénero, importe de niveis de complemento específico e plan de formación do SPDCIF.

A estratexia da Administración está clara: pasar de períodos de nula actividade a outros de sobreexcitación de xeito que aos sindicatos nos resulte imposíbel procesar e difundir a información.

PROCESOS SELECTIVOS

Tratamos as bases das convocatorias seguintes: auxiliar de clínica, auxiliar de SPDCIF, A1 e A2 de saúde laboral, A1 e A2 de seguridade e saúde no traballo.

O martes 12 de febreiro asistimos a unha Comisión de Persoal na que se trataron os seguintes asuntos: concurso de traslados de gardacostas, proceso selectivo A1-escala superior estatísticos, modificación do decreto de listas, etc. A maiores, en “rogos e preguntas” tratáronse outros asuntos de interese (concursos de traslados, procesos selectivos varios, etc).

CONCURSO DE TRASLADOS DE GARDACOSTAS