No DOG do 20/03/2013 publicáronse as Instrucións de permisos, vacacións e licenzas. As ditas instrucións non son de aplicación directa ao persoal laboral pois iste ten o seu propio ámbito negocial. Xa que logo, CIG e UGT, como asinantes do V Convenio Colectivo Único do Persoal Laboral da Xunta de Galiza, solicitaron xa a convocatoria da Comisión Paritaria, con carácter de urxencia, para introducir as melloras que se desprendan das ditas instrucións con relación ao xa recoñecido.

En calquera caso, os diferentes servizos de persoal, por indicación da Función Pública e tal como se falara nas xuntanzas previas coas organizacións sindicais, lles aplicarán estas melloras ao persoal laboral con efecto inmediato sen necesidade de agardar ao acto formal de modificación do convenio.