Mesas de negociación

Semana completa a do 18 a 22 de febreiro, con xuntanzas coa Administración todos os días. Tratáronse modificacións de tres RPTs, convocatorias de seis procesos selectivos, o réxime de prestación do persoal veterinario da consellería do Mar, comisión de seguimento do consorcio, procedemento da formación en igualdade e violencia de xénero, importe de niveis de complemento específico e plan de formación do SPDCIF.

A estratexia da Administración está clara: pasar de períodos de nula actividade a outros de sobreexcitación de xeito que aos sindicatos nos resulte imposíbel procesar e difundir a información.

PROCESOS SELECTIVOS

Tratamos as bases das convocatorias seguintes: auxiliar de clínica, auxiliar de SPDCIF, A1 e A2 de saúde laboral, A1 e A2 de seguridade e saúde no traballo.

O martes 12 de febreiro asistimos a unha Comisión de Persoal na que se trataron os seguintes asuntos: concurso de traslados de gardacostas, proceso selectivo A1-escala superior estatísticos, modificación do decreto de listas, etc. A maiores, en “rogos e preguntas” tratáronse outros asuntos de interese (concursos de traslados, procesos selectivos varios, etc).

CONCURSO DE TRASLADOS DE GARDACOSTAS

Está convocada unha Mesa Xeral de Empregados Públicos para o martes 5 de febreiro, coas seguinte Orde do día:

 • Proposta de convocatoria de concurso de traslados das escalas do Servizo de Gardacostas. Descargar.
 • Proposta de convocatoria do proceso selectivo para o ingreso na escala superior de estatística. Descargar.
 • Proposta de decreto de provisión de postos de traballo. Descargar.
 • Proposta de modificación do decreto de listas 37/2006 (non acompañan documento)

Para contactar coa CIG, preme na seguinte ligazón: contacta coa CIG

Por primeira vez na historia, as retribucións dos empregados e empregadas públicas da Administración Autonómica van quedar vinculadas á evolución do Produto Interior Bruto (PIB).

Vai ser nos anos 2019 e 2020, consecuencia do “Acordo de concertación social de emprego público de Galiza” apoiado o 27/12/2018 por CCOO e UGT, acordo que en materia retributiva reproduce o pacto acadado en Madrid entre o goberno de Rajoy e os sindicatos CCOO, UGT e CSIF.

É curioso contrastar como quenes vinculan os nosos salarios á evolución do PIB, rexeitan esta medida nas pensión: os secretarios xerais de CCOO e UGT reclamaban nos anos 2017 e 2018 que a suba das pensións volveran a quedar vinculadas á inflación. Rexeitaban así a decisión do goberno de Rajoy de vincular a revalorización das pensións á evolución do PIB e que deu lugar a unha onda de protestas.

A CIG, xunto con UGT ven de solicitar a convocatoria da comisión paritaria de interpretación do convenio colectivo do persoal laboral para tratar os seguintes temas:

 • Interpretación da ausencia de ata 3 días por enfermidade sen baixa.

Dende a Consellería de Política Social estanse a descontar os días de ausencia por enfermidade de ata 3 días, cando o/a facultativo/a médico/a non da a baixa por IT, senón que receita un parte por repouso.

Dende a CIG entendemos que este tipo de repouso non debe conlevar desconto ningún, máxime cando ao persoal funcionario non llo realizan.

 • Estudo e proposta da adaptación normativa precisa que dote ao V Convenio Colectivo do Persoal Laboral da Xunta de Galiza, dos preceptos comunitarios referidos á igualdade de trato, en concreto no referido ao dereito á permuta do persoal laboral temporal

Existen innumerábeis sentenzas onde se recolle o dereito a permuta entre persoal laboral temporal, polo que se debe adaptar o convenio a esta realidade.

 • Análise e conclusión do inciso final establecido no apartado 4 do artigo 7 do V Convenio Colectivo do Persoal Laboral da Xunta de Galiza: Adxudicación de posto a traballadores/as declarados/as en situación de incapacidade permanente total.

A data de hoxe estanse a negar ao persoal que ocupa un posto adxudicado por incapacidade permanente total, tanto adscricións temporais como traballos de superior categoría, polo que entendemos que se están a eliminar dereitos.

Modificación da RPT Vicepresidencia, Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

A CIG foi o único sindicato que votou en contra, non só por rexeitar as LDs propostas e prazas para concursos específicos, senón tamén porque non foron recollidas o resto das nosas alegacións. CCOO e UGT abstivéronse. CSIF votou a favor.

Lei de Administarción Dixital de Galiza

A CIG votamos favorablemente xa que recolleron as emendas mais esenciais, retiraron a obriga do persoal a capacitarse e que sexa a Administración a que garanta a posibilidade da súa formación valorándose tamén os coñecementos previos (CODIX e semellantes), establece a posibilidade de excepción de relacionarse pola sede dos colectivos con dificultades, garantiza medios humanos e materiais nas oficinas de rexistro e fomentara o uso da nosa lingua propia. Tamén votan favorablemente o resto das OOSS xa que entenden recollidas as súas aportacións.

Acordo e Orde de Axentes Forestais e ambientais de Galiza

Función Pública presenta a inclusión da posibilidade das flexibilizacións destes traballadores e traballadoras a quendas por conciliación familiar dentro da normativa xeral dos empregados e empregadas públicos que esixiu a CIG para a súa sinatura. Prodúcese así a ratificación do acordo e orde xa asinado o 10 de outubro de 2018 logo de mais de 2 meses de folga. Votamos a favor CIG, CCOO e UGT. O CSIF abstívose.

Está convocada Mesa Xeral de Negociación de Empregados Públicos para o venres 16/11/2018, e Comisión de Persoal para o luns 19/11/2018, cos seguintes puntos na Orde do día:

 • Proposta de modificación da relación de postos de traballo (RPT) da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. Descargar.
 • Proposta de anteproxecto de lei de Administración Dixital de Galiza: cuestións en materia de persoal. Descargar.
 • Proposta de Acordo de condicións de traballo e Orde de réxime de prestación de servizos de Axentes Forestais e Medioambientais. Descargar.

Se che interesa, podes contactar coa CIG.

Estamos convocados a unha Comisión de Persoal para o día 3 de xullo. Poñemos a túa disposición a documentación por se queres dicirnos algo. Contactar coa CIG.

O colectivo de axentes forestais e medioambientais cualifica de “miserábel” a última proposta achegada pola Xunta no marco das negociacións do novo acordo laboral, xa que a Administración galega pretende que traballen durante seis meses en quendas de 12 horas, o que aumentaría a xornada anual a máis de 2000 horas. E todo sen ningún tipo de de redución horaria nin compensación adicional, o que entenden prexudicaría a súa vida familiar e laboral.
 
O sector de Autonómica da CIG-Administración vén de facer público un comunicado conxunto coa UGT no que se lembra que, tras anos de espera, en novembro de 2017 iniciáronse unhas negociacións “cun interlocutor que fixa a data do 1 de decembro de 2017 como límite para renovar un acordo de condicións de traballo asinado en 2004, e caduco dende o 2007.

Bases xerais de concursos de traslados

Cinco meses e medio despois da anterior xuntanza, función pública convócanos a negociar estes futuros criterios comúns a todos os concursos de traslados sen que teñamos unha nova proposta, limitándose o Director Xeral de Función Pública (DXFP) a facer un repaso do estado do último borrador (de data 8/11/2018).

Na nosa intervención, a CIG fai tamén un repaso das nosas demandas, expostas nas catro xuntanzas que xa tivemos e nos tres escritos de alegacións presentados, e que mantemos no seu conxunto:

 • Os méritos específicos están sobrevalorados e non existe alternativa mediante formación a quen non teña experiencia.
 • Os incrementos de grao tamén están sobrevalorados pois cada un equivale a un ano de servizos.
 • O traballo desenvolvido está excesivamente desequilibrado: o valor de un ano traballado en nivel 26, que resulta equivalente a un ano de servizos, ten o mesmo valor que multiplicar por 17,5 o valor de un ano en nivel 10.
 • Para a reunificación familiar non se teñen en conta os concellos limítrofes cando na localidade interesada non existen postos. E non contemplan ter persoas maiores a cardo ou discapacitadas.
 • A formación non pode caducar aos 10 anos. E teñen que incorporar as escolas de idiomas e as titulacións académicas.
 • ...