Mesas de negociación

Resumo da xuntanza extraordinaria do Comité de Seguridade e saúde Laboral CMAOT área de medio ambiente do día 5-06-2017  no que se tratan os documentos de Avaliación de riscos e o Plan de traballo na prevención dos riscos laborais:

Derradeira xuntanza da comisión de seguimento cara ao peche da negociación do acordo de segunda actividade. O DXFP matizou varias cuestións logo de achegas en forma de alegacións:

  • Ao persoal laboral temporal non lle será de aplicación ó acordo. Pretenden matizar no acordo que prévio informe xurídico valorarán a aplicación do acordo aos temporais.
  • Persoal con limitacións prescritas (aptos con restriccións). Non os engadirán ao acordo. Función Pública pretende negociar con carácter xeral un acordo específico.

Nova xuntanza da comisión de seguimento onde o DXFP detallou as diferenzas recollidas no derradeiro borrador de acordo:
•    Anexo de catálogo de funcións.
•    Anexo de relación de vacantes para a segunda actividade (24 prazas), das cales tres corresponden ao SPDCIF (III.63 Oficial 1ª conductor), o resto, a outros centros da Dirección Xeral de Ordenación Forestal.
•    Modelo de solicitude para acollerse á segunda actividade, modelo que sairá publicado no DOG.

Outras cuestións que aclarou a Función Pública e que quedaran pendentes de fixar na derradeira xuntanza:

•    Persoal laboral temporal. NON TEÑEN PREVISTO INCLUÍLOS NO ACORDO.
•    Aptos con restriccións. TAMPOUCO SERÁN ENGLOBADOS NO ACORDO. Detalla o DXFP que logo da sinatura do acordo, comprométese a comenzar unha negociación, negociación en termo xeral, non só para ó SPDCIF.
•    Creación de postos naqueles casos nos cales non exista a posibilidade de adxudicar algún dos recollidos no anexo do acordo, dacordo co seu ámbito territorial, postos con código 0.
•    Comisión de Seguimento. Constatan que manterán a comisión específica para o tratamento deste acordo.

Xuntanza da comisión de seguimento na cál o DXFP comenza detallando catro cuestións a tér en consideración pola parte social:
•    Achegarán modelo de solicitude.
•    Establecerán catálogo de funcións.
•    Determinan unhas 20 prazas vacantes para comenzar coa segunda actividade.
•    O/A traballador/a poderá solicitar a segunda actividade para o seu ámbito territorial ou calquér outro.

A CIG detallou as alegacións, ao derradeiro borrador de segunda actividade, das cales as máis salientábeis son as seguintes:
1. Eliminación do termo “peón” da denominación das categorías de bombeiro forestal máis bombeiro forestal conductor.
2. As tarefas ou funcións a desenrolar polo persoal, a título enunciativo e non limitativo, serán aquelas que veñen recollidas no Pladiga, no V C.C.Ú máis no propio acordo de bombeiros forestais, excluíndo polo tanto aquelas tarefas de extinción.

Na Mesa Xeral e na Comisión de Persoal do 29 de maio levouse a modificación das RPTs de Economía, Emprego e Industria e GAIN e máis da ATRIGA. No punto de varios tratáronse diversas cuestións relacionadas con concursos, acordos ou novos decretos que afectan ao persoal

Nova xuntanza da comisión de seguimento do acordo de bombeiros forestais e a súa segunda actividade, onde vimos a ollar a falta de compromiso da propia administración de cara a propór un regulamento de segunda actividade útil para o SPDCIF.

O DXFP tratou de dar resposta as alegacións dos sindicatos, creando máis incertidume entre a parte social. Función Pública detallou o seguinte:

1.- Desexan unha segunda actividade para o 2017 na cál comprenda soamente a campaña do verán. A partires do 2018 novo regulamento.

2.- Demandan a apertura dun prazo para acollerse a segunda actividade, sen antes pechar un regulamento. Concretan que 115 traballadores/as poderían solicitala.

3.- Adscribirán, temporal ou definitivamente, aos solicitantes en prazas vacantes ou prazas de nova creación.

4.- Non garanten mantér a totalidade das retribucións.

A CIG rexeita rotundamente as achegas da administración e demandamos:

a) Un único regulamento que estableza como punto de partida a campaña do verán 2017, continuando no tempo, coas modificacións que se consideren oportuno e pactadas na propia comisión de seguimento.

b) O persoal apto con restriccións deberán acollerse a segunda actividade, para desta volta mantér un SPDCIF eficaz.

c) Mantemento de quendas e non á perda de retribucións.

d) Mantér a adscrición territorial da praza, dacordo ao recollido no V C.C.Ú e no propio acordo de bombeiros forestais.

e) As funcións a desenrolar as detalladas no Pladiga, no V C.C.Ú máis no propio acordo de bombeiros forestais.

f) A adscrición sempre con carácter definitivo a prazas de nova creación e na mesma categoría. Rexeitamos que poidan acollerse a prazas vacantes, reducindo desta maneira a plantilla dun servizo de emerxencia coma é o SPDCIF.

O DXFP fixa para a vindeira semán unha nova xuntanza da comisión de seguimento, onde dará resposta as nosas demandas.

Nova xuntanza da comisión de seguimento, onde vimos a ollar a falta de compromiso da propia administración de cara a propór un regulamento de segunda actividade útil para o SPDCIF.

O DXFP tratou de dar resposta as alegacións dos sindicatos, creando máis incertidume entre a parte social. Función Pública detallou o seguinte:

1.- Desexan unha segunda actividade para o 2017 na cál comprenda soamente a campaña do verán. A partires do 2018 novo regulamento.
2.- Demandan a apertura dun prazo para acollerse a segunda actividade, sen antes pechar un regulamento. Concretan que 115 traballadores/as poderían solicitala.
3.- Adscribirán, temporal ou definitivamente, aos solicitantes en prazas vacantes ou prazas de nova creación.
4.- Non garanten mantér a totalidade das retribucións.

Dando cumprimento ao acordo entre a Xunta de Galiza e as organizacións sindicais sobre os bombeiros forestais e a súa segunda actividade, constituíuse a Comisión de Seguimento na mañán do día 5 de abril de 2017, con catro representantes da administración autonómica (Función Pública e Medio Rural) e un representante por cada sindicato.

Logo do proceso de constitución da comisión deuse traslado por parte da Dirección Xeral da Función Pública da situación ata agora dos seguintes procesos a tér en consideración e que deberán ser debatidos no propio órgano da comisión de seguimento:

1.- Segunda actividade. Deron comenzo ao proceso coa proposta que recibimos os sindicatos fai uns días, ao que dende a CIG presentamos as correspondentes alegacións. A administración quedou en estudar as alegacións dos sindicatos, quedando establecido unha nova xuntanza da comisión de seguimento para o vindeiro día 25 de abril, onde determinarán que alegacións aceptan e cales non.

A valoración que dende a CIG facemos ante isto é as presas que vemos por parte da administración en pechar canto antes a segunda actividade, sen valorar en profundidade as consecuencias que pode conlevar un regulamento incompleto tanto para o propio SPDCIF coma para o persoal que se acolla ao proceso. Intuímos que a propia administración está desesperada por sacar canto antes a foto coa segunda actividade en marcha e para eso marcáronse un prazo non máis alá do comenzo da campaña de alto risco de incendios forestais (mes de xullo). A CIG maniféstase no senso de que o proceso de negociación do regulamento deberá formalizarse no tempo necesario, en aras de conquerir un texto ó máis completo posíbel para non darlle a posibilidade a propia empresa razóns de cara a executar os servizos que teñan a ben en cada momento.

 2.- Ofertas de emprego. O DXFP manifestou que a OEP do 2017 en cómputo total, aínda que pendentes da aprobación dos orzamentos xerais do estado alá para o mes de xuño ou xullo, poderá rondar polas 425 prazas (acceso libre), correspondéndolle ao SPDCIF ao redor das 100 prazas.

As prazas do SPDCIF serán convocadas como funcionarios polas diferentes escalas creadas mediante a lei de acompañamento dos orzamentos da Xunta de Galiza do 2017.

A DXFP xustificouse na obrigatoriedade de convocar as prazas do SPDCIF polas escalas recentemente creadas, en base á entrada en vigor do Estatuto Básico do Empregado Público. Non están dispostos a convocar dous procesos selectivos, un para adquirir a condición de persoal laboral fixo e a continuación outro para a funcionarización.

Á pregunta da CIG de que vai pasar coa OEP 2016, dixo o DXFP que acumularán dita oferta de emprego á do 2017. A promoción interna desta oferta sí a convocarán en prazas de laborais, en cambio a de acceso libre, irá coma funcionarios.

Ademáis o DXFP comunicou, coa boca pequena, que logo da aprobación dos orzamentos xerais do estado, comenzarán tamén a traballar nunha hipotética oferta de emprego extraordinaria na cál incluirán tódalas prazas vacantes e cubertas por persoal interino con máis de tres anos de antigüidade. Para isto poñerán toda a maquinaria da administración a traballar en aras de determinar a cantidade exacta de persoal que se atopa nestas condicións. Veremos en que queda a cousa!!!

A CIG, esixe que se lle dé cumprimento na súa totalidade a OEP 2016 coas convocatorias de persoal laboral e se negocien canto antes as bases da convocatoria desta oferta de emprego. No tocante ao propio acordo de bombeiros forestais, que se cumpra dito acordo, tanto no concernente á segunda actividade coma na redución da taxa da temporalidade (coma persoal laboral) para o cál demandamos a consolidación das ofertas de emprego recollidos no acordo.

A Dirección Xeral da Función Pública, na mañán do día 3 de Abril de 2017, veu a convocarnos para a constitución da comisión de seguimento do acordo sobre os bombeiros forestais e a súa segunda actividade.

Dita xuntanza terá lugar o vindeiro mércores, 5 de Abril de 2017, a partires das 13:30 horas na Sala de Xuntas da Consellería de Facenda, coa seguinte orde do día:

Punto Primeiro.- Constitución da comisión de seguimento do acordo sobre os bombeiros forestais e a súa segunda actividade.

Punto Segundo.- Información sobre as actividades que está a desenvolver a administración en relación ao acordo.

Considera inadmisíbel que o documento se presente publicamente, en foto con Montoro, antes de pasar pola Mesa de negociación

Nestes últimos días asistimos a unha serie de informacións (tanto en prensa como en notas informativas) relativas ás propostas que se estaban a debater nos grupos de traballo da Mesa Xeral de Negociación das Administracións Públicas, Ministerio de Facenda e Función Pública, e que fan referencia a distintas materias a incluír no Anteproxecto de Lei de Orzamentos do Estado que aprobará o Consello de Ministros a finais deste mes de marzo; e que teñen que ver co Emprego Público, o incremento retributivo e a posible recuperación de dereitos laborais.

Para o día 29/03/2017 estaba anunciada xuntanza da Mesa de Negociación das Administracións Públicas en Maddrid da que somos parte. Dende a CIG manifestamos o seguinte: