Mesas de negociación

As organizacións sindicais tivemos unha xuntanza o día 13 de xaneiro de 2017  coa Subdirectora Xeral do Patrimonio Natural na que se trataron cuestións relativas ao ata agora Servizo de Conservación da Natureza no que afecta as escalas de axentes medioambientais.

Achegamos tamén os arquivos coa avalición de riscos das tarefas de campo realizadas polo servizo de conservación da natureza e o seu  plan de acción (medidas correctoras propostras) para cada actividade que foron aprobados en outubro de 2015 e que non entregaron ata finais deste ano. Este documento é de obrigado cumprimento para a administración, que ten que proporcionar as solucións adoptadas. Hai que adecuar vehículos, impartir formación, protocolos, material de seguridade fronte as agresións...estes son uns poucos exemplos do que aínda esta sen facer, é decir TODO. Invitamoste a que botes unha ollada e a que te unas á CIG  en loita pola seguridade laboral e unhas condicións dignas de traballo. 

No proxecto de Lei de medidas fiscais, administrativas e de ordenación (Lei de acompañamento dos Orzamentos 2017) o goberno galego inclúe a creación dunha nova escala do corpo auxiliar (subgrupo C2), misturando diversas funcións propias de corpos de funcionarios e de categorías de persoal laboral xa existentes. É a "Escala de Persoal de Servizos Xerais (PSX)"

É no artigo 9 deste proxecto de Lei onde crean esta "escala Frankenstein", feita con retais de funcións doutros corpos para ter “chicos para todo”, o cal contravén o disposto no artigo 40.2 da Lei do emprego público de Galiza: “Non poden crearse novos postos e escalas cando a súa titulación e funcións sexan iguais ás doutros que xa existan”.

A nova escala, tería as seguintes funcións:

 1. Administrativa e de apoio á xestión.
 2. Recepción, portería, atención e información aos usuarios.
 3. Apertura e peche dos centros ou unidades.
 4. Funcións de mantemento e apoio as funcións xerais.
 5. Limpeza, lavandería, mantemento e apoio ás funcións xerais.
 6. Apoio en cociña e comedor segundo o centro e o tipo de servizo.
 7. Calquera outra de análogo contido ou que teña relación coas funcións anteriores.

Na Mesa Xeral do xoves 1/12/2016, e na Comisión de Persoal do día seguinte, tratáronse as bases dos procesos selectivos para ingreso na escala superior de finanzas, técnica de finanzas, e axentes de gardacostas. Tamén tivemos ocasión de tratar outros asuntos, como o estado de diversos procesos selectivos que están actualmente en marcha, apertura dos rexistros os sábados, os días 24 e 31 de decembro, etc.

O proceso selectivo para axentes gardacostas, pertencente á OEP-2015, foi aprobada co voto en contra de CIG, CCOO, CSIF e UGT. O mesmo ocorreu co proceso para as escalas superior (OEP-2013) e técnica (OEP-2014) de Finanzas. As tres convocatorias están pendentes da súa publicación no DOG, cousa que debería ser antes de rematar o 2016.

Na Mesa, obtivemos información da situación de determinados procesos selectivos:

 • Promoción interna a corpos xerais:
  • A1: o terceiro exercicio será o 22/12/2016.
  • A2: as notas do segundo exercicio "deberían estar nuns días".
  • C1 e C2: pendentes da fase de concurso. Como moi tarde publicarase o 14 ou 15 de decembro.
 • Acceso libre a corpos xerais:
  • A1: 3º exercicio previsiblemente en xaneiro.
  • A2: 3º exercicio o 12 de xaneiro.
  • C1: 3º exercicio en xaneiro.
  • C2: exame de informática o 20 de decembro en Silleda.
 • Finanzas-A1 (OEP-2012): previsto o 4º exercicio en xaneiro.
 • Finanzas-A2 (OEP-2013): pendente exame de galego.
 • Finanzas-A1-Promoción Interna-OEP 2015: remitirán borrador en xaneiro ou febreiro. Terá temario e probas recortados.
 • Veterinarios e delineantes: serán as seguintes convocatorais que sexan discutidas na Mesa Xeral e Comisión de Persoal.
 • Procesos selectivos sen convocar: a CIG lembra que ante a demanda da CIG pola OEP-2016, representantes da Administración aseguraron que as convocatorias serían antes do verán. Tamén que temos pendentes convocatorias dos anos 2014 e 2015.

O 1 de decembro as organizacións sindicais fomos convocadas a unha sesión extraordinaria da Mesa Xeral de Empregados Públicos da Xunta de Galiza co punto único na orde do día de Estudo do anteproxecto relativo á masa salarial do capítulo 1 do proxecto de lei de orzamentos da Xunta de Galicia para o ano 2017. Ao comezo desta reunión a CIG solicitou o aprazamento da Mesa e unha nova convocatoria na que se nos proporcionara previamente a documentación necesaria, posto que non sabemos nin sequera cales van ser as liñas xerais da política de xestión do persoal ao servizo das administracións públicas galegas por parte da Xunta de Galiza despois de estar xa formado o “novo goberno” resultado das últimas eleccións nin tampouco temos coñecemento das intencións de cara a estes orzamentos para o ano 2017. 

A CIG expuxo como cuestión "irrenunciábel" que calquera negociación pasa por poñer enriba da mesa a recuperación de todos os dereitos laborais do persoal xunto coa recuperación do emprego público e a blindaxe dos servizos públicos. 

Nova xuntanza do grupo de traballo dos EPIS de Extinción, celebrado en data 8 de novembro de 2016, grupo pertencente ao Comité de Seguridade e Saúde Laboral do SPDCIF, dacordo coa convocatoria, e onde se trataron os seguintes temas:

1º. Aprobación da acta, se procede, da derradeira xuntanza.

Logo das achegas por parte da parte social, a derradeira acta da xuntanza celebrada no mes de xuño foi aprobada.

2º. Aluguer de vehículos para brigadas e axentes.

Informou a Subdirección Xeral de Incendios que lles corre presa tomar unha decisión para desta volta facer público o concurso de alugamento dos novos vehículos para cuadrillas de bombeiros forestais máis do corpo de axentes forestais e axentes facultativos medioambientais. Logo do dito, pasamos a detallar a nosa proposta.

A CIG expuso o que entende é de obrigado no tocante ao vehículos para desenrolar as labouras de prevención e extinción dos incendios forestais nas mellores condicións. Detallamos nesta nota a nosa intervención na súa totalidade:

“As novas competencias como consecuencia da consecución da categoría profesional de Bombeiro Forestal, competencias recollidas nas respectivas unidades do nivel de cualificación profesional 2, integradas no Real Decreto 624/2013 do 2 de Agosto, son as seguintes:

UC 1964 _ 2. Executar labouras de vixilancia e detección de incendios forestais, mantemento de infraestructuras de prevención e extinción, informar á poboación.
UC 1965 _ 2. Executar operación de extinción de incendios forestais.
UC 1966 _ 2. Realizar labouras de apoio en continxencias no medio natural e rural.
UC 0272 _2. Asistir como primeiro intervinte en caso de accidente ou situación de emerxencia.

Por outra banda, a nova Lei de Protección Civil, publicada no BOE número 164 do venres, 10 de xullo de 2015, establece no seu artigo 17º que terán a consideración de servizos públicos de intervención e asistencia nas emerxencias de protección civil, entre outros, os Servizos de Prevención e Extinción de Incendios Forestais.

En base a citada normativa, e non inventada pola CIG, propomos como vehículo para as cuadrillas de bombeiros forestais, un vehículo carrozado e mixto, que transporte auga máis ao propio persoal xunto aos equipos de protección individual, tanto de prevención coma de extinción, así como aqueles outros enseres e/ou ferramentas necesarios para o traballo diario dos bombeiros forestais.
Toda a equipación persoal deberá ir en caixóns. Non podemos esquecernos da colocación dunha baca non inferior a 2,50 metros de lonxitude.

O vehículo deberá contar con unha potencia non inferior a 140 cabalos, con suspensión reforzada, con dobre tracción, con caixa de reductoras e bloqueo diferencial (transmisión do vehículo) para o acceso a zoas complicadas. É prioritario dispór de tráctel dianteiro eléctrico para saír de zoas tamén complexas.

A bomba e depósito deberán ir anclados ao chasis do vehículo. Sistema de bombeo con bomba hidráulica centrífuga preferiblemente de dúas etapas, con saída de 25 mm e con racores de acople, Tipo Barcelona modelo UNE 23.400/82, diámetro das mangueiras contra incendios. A bomba deberá ser movida pola propia transmisión, con acelerador manual, incluindo un bloqueo individual.

O equipo de extinción incluirá un dosificador de presión equilibrado para xerar a mezcla de auga e espuma. Dita mezcla faráse nas tuberías do exterior sin que o espumóxeno chegue ao depósito. A capacidade do depósito deberá contar con 600 litros, co sistema de rompeolas. A capacidade de carga por aspiración, 100 litros por minuto, con racór de acoplamento modelo Tipo Barcelona STORZ, con diámetro non inferior a 25 milímetros.

Dado que o SPDCIF é un servizo de emerxencia, dacordo coa nova Lei de Protección Civil, aínda que a Dirección Xeral de Ordenación Forestal non o recoñeza públicamente diante dos traballadores e traballadoras, deberá levar rotativos homologados. Ademáis da norma nacional tamén existe normativa europea ao respecto.

A CIG entende necesario que os novos vehículos deben correxir aos actuáis, somenténdose aos controis e avaliacións que teña ó conxunto do vehículo que saía resultante, non como ata agora, que o vehículo leva unha homologación e o equipo de extinción outra. Incidimos na seguridade, polo tanto, homologación no seu conxunto”.

Comentario: Non é de recibo que unha cuestión como é o alugamento dos vehículos do persoal do SPDCIF se lle queira dar carpetazo nunha semana, non valorando en profundidade as nosas achegas, por moito que digan dende a Subdirección Xeral de Incendios que traballarán mañán e tarde. Desexamos que a empresa adxudicataria do concurso cumpra exhaustivamente coas homologacións, controis e avaliacións requeridas para os vehículos de emerxencia. Quedamos para unha nova xuntanza do Subcomité de EPI´s de cara a coñecer as alegacións sindicais que poideran ter en consideración para achegalas ao concurso dos novos vehículos de alugamento.

No tocante aos vehículos para axentes forestais e axentes facultativos medioambientais, as achegas da CIG foron as seguintes:

Rotativos homologados.
Identificación do vehículo.
Caixa reductora.
Vehículo corto.
Tráctel dianteiro.

3º. Orde de uniformidade de axentes.

Logo do debate, acordouse mantér nova xuntanza o vindeiro luns, 14 de novembro para concretar e pechar aspectos da orde de uniformidade (deseño) dos axentes.

4º. Rogos e preguntas.

Emisoras vellas. Según Medio Rural, teñen previsto retiralas antes de final de ano.
Protocolo de envío de medios. Solicitouse un protocolo exhaustivo para que non acontezan casos coma nas dúas derradeiras campañas nas cales medios desprazados a outras provincias nin tan siquera chegaron a actuar en tarefas de extinción.
Grandes lumes. Propúxose que se dedique unha xornada ou varias, a tratar os fallos que se van producindo verán tras verán, desta volta para non seguir errando nas mesmas decisións.
EPI´s. Na derradeira xuntanza do subcomité tratáronse as achegas sindicais para as novas adquisicións do equipo de extinción, así como o proceso para a vindeira achega de roupa de abrigo. Dende Medio Rural constatan que dos EPI´s de extinción achegaron aos pregos parte das nosas alegacións estando o proceso no punto de rematar o prazo para a presentación de ofertas. No que atinxe á roupa de abrigo, confirman que logo do remate do proceso da orde de uniformidade dos axentes, comenzarán cos pregos de condicións específicas. A CIG xa achegou as súas propostas para o tecido máis axeitado para a citada roupa. Igualmente detallamos relación de prendas que entendemos precisa para resgardarse das baixas temperaturas. Da roupa de traballo, están pendentes de pórse coa compra das prendas. Solicitamos roupa de traballo para todo o persoal do SPDCIF (persoal de 12 e 9 meses).
Identificación do persoal. Solicitouse a incorporación do nome da categoría de bombeiro forestal, axente forestal ou axente medioambiental ao novo EPI de extinción, tanto na parte traseira da chaqueta como por diante. O Subdirector contesta que incluir na galleta a denominación da categoría non teñen inconvinte ningún. Por contra, non sabe non contesta (pasará recado ao seu superior) ao feito de incluir na parte traseira da chaqueta o nome da categoría.
Formación. Fai unhas semanas, logo da petición por parte de Medio Rural, achegamos relación de cursos de formación a impartir ao persoal laboral do SPDCIF cara o 2017. Visto a formación recollida no Pladiga 2016, deixa moito que desexar xa que non chega a incluir a totalidade do persoal laboral do SPDCIF. Criticamos o corta e pega do Pladiga ano tras ano. Da mesma maneira, expresamos o noso malestar pola nefasta organización do curso ou charla impartida ao persoal con motivo das novas emisoras, quedando sen formación persoal por motivos que aínda se descoñecen. Requerimos a Medio Rural que imparta novamente o curso ao persoal que con anterioridade non o recibiu.

Convocadas as catro centrais sindicais, CIG, UXT, CCOO e CSIF a unha reunión no dia de hoxe, 29 de agosto de 2016 as 13:00 hs, coa Dirección Xeral da Función Pública e a Consellería do Medio rural sobre o documento proposto do Acordo, presentan as seguintes modificacións sobre o documento da Comisión de Persoal do día 9 de agosto de 2016:

 • Retirada do termo peón no cambio de denominación a Bombeiro Forestal obxecto do Acordo.
 • Segunda Actividade: Implantación progresiva acadando o paso a segunda actividade durante todo o ano para o 2018.
 • Funcionarización: Se inclúen todas as categorías do SPDCIF.
 • Taxa de temporalidade: Se ofertará como mínimo un 20% da OPE (excluído Sergas e Educación) no período comprendido entre o 2017 e 2020 no SPDCIF.
 • Comisión de seguimento do Acordo: Tratará do procedemento da funcionariazación do colectivo fixo descontinuo, así como das categorías obxecto de inclusión nas OPEs.

Ante o recoñecemento por parte da Administración das demandas das organizacións sindicais procedemos a desconvocar a manifestación que estaa programada para o vindeiro 1 de setembro.

O xoves 4 tivemos unha Mesa Xeral de negociación de Empregados Públicos onde se trataron diversos asuntos. A convocatoria de eleicións ao Parlamento de Galiza para o 25 de setembro modifica o calendario previsto por Función Pública. O novo panorama obríga a acelerar asuntos pendentes e reducir vacacións.

Cobertura temporal de postos de persoal funcionario de escalas sanitarias (Lei 17/1989)

A consellaría de Sanidade presenta a que pretende ser a norma reguladora do procedemento para as listas de substitución dos postos de funcionario de administración especial, escalas sanitarias.

Previamente Sanidade negociou cos sindicatos con representación na Mesa Sectorial de Negociación de Persoal Estatutario do SERGAS. A CIG non acepta ese procedemento e anuncia que se reserva o dereito a tomar medidas xudiciais. Non aceptamos que Sanidade negocie con quen non foi elixido polos traballadores e non o faga cos representantes legais dos mesmos.

Entendemos que a proposta é inconvinte: a Lei do Emprego Público reserva a Función Pública a competencia do desenvolvemento xeral, coordinación, control .. da execución da política de persoal. En todo caso, estamos dispostos a discutir que estas listas se regulen polo decreto 37/2006 (de aplicación a todo o persoal de administración xeral e especial) ainda que Sanidade as xestione, do mesmo xeito que fai Medio Rural coas listas de incendios.

O martes 19 de xullo reuniuse a Comisión de Persoal para aprobar varios asuntos:

RPT de Infraestruturas e Vivenda

A CIG recoñece o talante negociador da consellería, pero mantemos a nosa disconformidade coa amortización de 8 postos de traballo (7 postos base de persoal funcionario e 1 de limpador). Rexeitamos tamén a cobertura de postos mediante Concurso Específico.

CIG, CCOO e UGT votamos en contra. CSIF abstívose.

RPT de Política Social

Á preguntas da CIG sobre as seguintes cuestións, tivemos as seguintes respostas por parte de Función Pública:

CONCURSO DE CORPOS XERAIS

Se están gravando as reclamacións e para a semana nos poderá avanzar algo.

PROCESOS DE PROMOCIÓN INTERNA

Demandamos que se nos adiante unha data aproximada dos segundos exames, principalmente para saber se se realizarán antes ou despois do verán.

Comenta o director xeral que na escala técnica de finanzas (libre e promoción interna) o tribunal avanzou un cronograma coa data do segundo (2ª quincena de xullo) e terceiro exercicio (2ª quincena de outubro) e que se intentará que isto o fagan o resto dos tribunais de promoción interna onde xa está fixada a data do primeiro exercicio.

1.- Proposta de acordo polo que se constitúe a Comisión de seguimento sobre aplicación instrucións sobre o réxime vacacións, permisos e licenzas.

Apróbase a constitución da Comisión co voto a favor de todos os sindicatos e coa petición de que se convoque canto antes. A Administración comprometeuse a mandar a convocatoria o luns día 25 de abril. 

2.- Protocolo para a prevención do acoso laboral.

A CIG foi o único sindicato que criticou a falla de interese demostrado pola Administración durante case ano e medio  en relación a este documento.