Mesas de negociación

O día 12 de febreiro o Comité Intercentros do Persoal laboral da Xunta de Galiza mantivo unha reunión coa Dirección Xeral de Función Pública. Isto é o que deu de si:

1º.- CONVENIOS RECIPROCIDADE COAS DISTINTAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS QUE POSIBILITEN A MOBILIDADE.

A Administración manifesta que para o persoal funcionario existe un acordo do ano 2004 entre a AXE e as Administracións Autonómicas, pero non para o Persoal Laboral, xa que este é complicado polas categorías e por que nalgunha administración autonómica non existe persoal laboral.

A Subdirección Xeral de Xestión está traballando nun modelo de reciprocidade que será presentado as OO.SS. proximamente. Despois deberán falar coas demais Administracións Autonómicas para posibilitar asinar o mesmo. Non hai data para a presentación do borrador.

2º.- CONSOLIDACIÓN

Na Mesa Xeral do 15/12/2014, houbo unha serie de informacións de interese, que relatamos de seguido. Segundo o Director Xeral de Función Pública:

  • Recoñecemento de antigüidade ao persoal laboral temporal. Publicouse no DOG o 15/12/2014. Función Pública fará o recoñecemento de oficio e tentarán incorporalo á nómina de xaneiro.
  • A Oferta de Emprego Público-2015. Será no primeiro trimestre do 2015. Será menos restritiva.
  • Lei do Emprego Público. Están rematando coas traducións, e van remitírnola en canto a remitan ao Parlamento. Teremos unha xuntanza na que explicarán os cambios introducidos polo Consello de Goberno e que, segundo el, recollen unha parte dos cambios solicitados polos sindicatos. Veremos.
  • Ordes de integración. Contan ter xa informadas esta semana tres das seis ordes de integración que xa pasaran por mesa xeral e comezará por tanto o proceso. As tres primeiras serían: Fundación de desenvolvemento das comarcas, Fundación Galicia Emigración e Fundación Axencia Humanitaria de Galiza. Quedan: EPOSH, Xestur e IET. Están a traballando na orde de integración do GAIN.
  • Axentes Facultativos MedioAmbientais. A Lei de creación da escala exixía o título de técnico superior, o que prevé precisamente o EBEP para o grupo B. Por tanto, crean o grupo B. A integración do persoal na escala queda diferido á aprobación da disposición regulamentaria que desenvolverá as funcións e os requisitos, seguindo un modelo similar a Castilla-La Mancha.

O luns 15 de decembro tivemos unha nova Mesa Xeral de Negociación onde coma sempre a parte empresarial, os dirixentes políticos da Administración Autonómica, cumpriron o trámite formal de escoitarnos e facer o que lles peta.

Discutimos as relacións de postos de traballo da consellería de Economía e Industria e do Instituto Galego de Vivenda e Solo. Puidemos observar a hipocrisía de quen destrue porque lle mandan, e apaña cando lle convén.

Os argumentos son sempre os mesmos: a RPT hai que adaptala á estrutura orgánica e ás normas que obrigan a eliminar os postos que quedan vacantes. Eso si, esquecen que esas dúas obrigas veñen impostas por decisións políticas que poden mudalas cando quixer. Xa postos, véndenos que as modificacións están pensadas para aumentar a eficacia e eficiencia dos servizos públicos.

O venres 21 de novembro tivo lugar unha longa Mesa Xeral de Negociación de Empregados Públicos onde, unha vez máis, os responsábeis políticos da Administración impuxeron a súa vontade á representación sindical dos traballadores e traballadoras da Administración Autonómica.

Entre os asuntos da orde do día estaban: modificación da RPT de Cultura, RPT da EGAP, criterios da oferta de emprego público-2014, promoción interna dos corpos xerais e en rogos e preguntas tratamos diversos asuntos que poderían ser do teu interese.

RPT de Cultura

No punto de rogos e preguntas da Mesa Xeral do 29/07/2014, tratáronse numerosos asuntos de interese: concursos, denuncias de situacións irregulares, promoción interna. 

Xefes unidade operativas: informa o DXFP que recibiron notificación de sentenza firme que lles obriga a pasar estes postos de gardacostas de LD a concurso; non é necesario negociar RPT así que directamente pasará a consello da Xunta.

Concurso de traslados persoal laboral: informa o DXFP que van convocar a unha xuntanza para o xoves para tratar o concurso do persoal laboral: queren ver de chegar a acordo no concurso aberto e permanente, así como ao cambio de categoraís. Se hai posibilidades de acordo sacarían pronto o concurso (este mesmo ano se non hai problemas o xoves), que afectaría a unhas 3.000 prazas.

Na Mesa Xeral do 29/07/2014 tratamos as instrucións á Orde de horario, flexibilidade e teletraballo. A CIG mantivo as súas alegacións presentadas por escrito e tratadas na xuntanza previa. De entre os numerosos aspectos alegados, destacamos algúns deles:

 • Instamos á modificación dos elementos da orde que consideramos contrarios á Lei de igualdade referentes á flexibilidade familiar, polo que presentamos recurso contencioso-administrativo con data de 27/02/2014 contra a Orde do 20 de decembro de 2013. Denunciamos o intento burdo de cambiar a lei de igualdade no aspecto da flexibilidade familiar a través dunhas instrucións (se pretenden cambiar a Lei, que o leven ao Parlamento).
 • Cremos necesario establecer unha flexibilidade realmente automático e que posibilite a compensación do tempo realizado en exceso para o mes seguinte.

A Dirección Xeral da Función Pública convocou Mesa Xeral de Negociación de Empregados Públicos. Vai ser o martes 29 de xullo. Podes descargar a documentación nas seguintes ligazóns, e se queres dicirnos algo, estamos en autonomica@cigadmon.gal

Instrucións á orde de horario, flexibilidade e teletraballo.

RPT de Traballo e Benestar

RPT de Sanidade e Sergas

Os sindicatos con representación na Mesa Xeral de negociación tanto do Estado como de Galiza, convocamos aos empregados e empregadas das distintas administracións que poidan acudir, a concentrarse o martes 15 de xullo ás 11:30 horas diante da Delegación do Goberno español en Galiza, praza de Ourense, na Coruña.

A concentración, que da comezo a unha campaña para reclamar a inmediata convocatoria destas mesas de negociación, demanda que se negocien os aspectos relativos aos orzamentos de 2015, a supresión dos recortes de dereitos laborais e salariais e a execución das sentenzas que obrigan ás administracións á devolución das pagas extras.

O PP gábase de que "estamos en pleno proceso de recuperación", así que queremos a revisión dos Decretos Leis a través dos que introduciron os recortes; a maioría deles especificaban que se trataba de recortes conxunturais e que se reporían eses dereitos e condicións laborais e salariais en canto se recuperara a situación económica.

Na última Comisión de Persoal aprobáronse as varias convocatorias de procesos selectivos e tamén o director de Función Pública avanzou videiros concursos e mesmo a promoción "eterna".

Procesos selectivos escala de letrados. Aprobouse cos votos en contra de CIG e CSIF, a abstención de CCOO e o voto a favor de UGT.

Procesos selectivos subgrupo A1: enxeñeiros/as de minas, Telecomunicacións,  arqueólogos/as e escala facultativa de arquivos, bibliotecas e museos,  especialidade de bibliotecas de arquivos. Aprobouse co voto en contra de CIG, CCOO e CSIF e o voto a favor de UGT.

Procesos selectivos subgrupo A2: enxeñeiros/as técnicos de minas e axudantes de  arquivos, bibliotecas e museos, especialidade de bibliotecas. Aprobouse co voto en contra de CIG, CCOO e CSIF e o voto a favor de UGT.

Proceso selectivo extraordinario de consolidación da escala de topógrafos. Aprobouse co voto en contra de CIG, CCOO e CSIF e o voto a favor de UGT.

Proxecto de orde pola que se establecen os elementos identificativos do servizo de  gardacostas de Galiza. Aprobouse cos votos en contra de CIG e CCOO e as abstencións de CSIF e UGT.

Votamos en contra porque priorizan os traxes de clasificación A (gala) sobre os de  clasificación C (faena), que ademais consideramos que non cumpren coa normativa de prevención de riscos laborais.

CONCURSO CORPOS ESPECIAIS

A finais de mes sairá a baremación definitiva.

CONCURSO CORPOS XERAIS

A Direción Xeral da Función Pública vai modificar a base III.5.1 (cursos de formación) da Orde do 20 de febreiro de 2013 pola que se convoca concurso para a provisión de postos de traballo vacantes na Administración xeral da Xunta de GaliZa, eliminando “consellerías e ministerios competentes na materia”.

Tamén se retira unha praza do concurso ao haber unha sentenza que obriga a elo.