Mesas de negociación

A esta Comisión de Persoal ía como único tema a promoción interna de corpos xerais. A postura mantida pola CIG, así como polo resto de organizacións sindicais, foi o mantemento do posicionamento común acordado polas catro organizacións sindicais e polas cinco xuntas de persoal funcionario.

O Director de Función Pública comezou dicindo que no A1 o tempo do primeiro exercicio tipo test pasa de 100 a 120 minutos e no A2 o primeiro exercicio tipo test pasa de 80 a 100 minutos. Fora disto, e logo dun intenso debate, Función Pública abríuse a negociar, polo que pasa a semana do 8 de xuño convocaranos a unha mesa de negociación.

A maiores da promoción interna, tratamos o seguinte en rogos e preguntas:

 • Horario de verán: o martes dirán se manteñen as instrucións do ano pasado e informarán sobre a viabilidade de posíbeis compensacións para o persoal que ten un horario distinto ao ordinario de mañán.
 • Informamos dunha problemática que se está a dar cos traballadores/as do CIXTEC e a dirección dese centro.
 • Preguntamos pola situación en que quedan os traballadores/as provintes do INEM en relación á aplicación do disposto no V Convenio Colectivo e que a Lei de Emprego Público de Galiza eliminou.
 • Comisión de valoración do IET que está pendente de convocar: o DXFP informa que se convocará tan pronto rematen as comisións de valoración xa constituidas e que será próximamente.

Fomos convocados a unha Mesa Xeral o 13/03/2015, para tratar unhas modificacións das relacións de postos de traballo do IGV, AXI, AMTEGA e Vicepresidencia. En rogos e preguntas puidemos falar dos concursos de traslados, promoción interna, e outros.

A RPT do Instituto Galego de Consumo, finalmente este asunto foi retirado a petición da Secretaría Xeral de Economía.

En canto á RPT da AXI, manteñen as amortizacións, aceptan a nosa alegación de pasar todas as xefaturas de servizo das delegacións provinciais de A1 a A1-A2 e a formación pásana de 2004 (enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos) a 2004-3007 (enxeñeiro Técnico de Obras Públicas, pois inicialmente só llo ían facer á xefatura de Ourense. Reiterámonos nas alegacións presentadas.

O mércores 4 de marzo de 2015 tivo lugar unha Comisión de Persoal na que se aprobou, co voto en contra de todas as organizacións sindicais, a Oferta de Emprego Público 2015.

 • Convocarán 265 prazas pola quenda libre, das que 19 irán pola quenda de discapacitados/as, das que 6 destas prazas irán pola quenda de discapacitados/as intelectuais.
 • 108 prazas de promoción interna separada, das que 8 prazas serán para discapacitados/as.
 • Os datos pormenorizados e con números de prazas desta OPE 2015 non os teremos ata que se aprobe previsiblemente no Consello da Xunta do xoves 5 de marzo (todo un exemplo do que entenden os dirixentes da Administración do que debe ser unha negociación).
 • Serán prazas de loita contra o fraude fiscal, asesoría xurídica, persoal de informática, gardacostas, profesores numerarios das escolas marítimo-pesqueiras, veterinarios, subinspeción urbanística, xestión e control da asignación eficiente de recursos públicos e algunhas prazas de persoal laboral de servizos sociais.
 • Algunhas das prazas as que fan referencia nos criterios xerais (unha de veterinario, tres de profesores numerarios das escolas marítimo pesqueiras e 7 da escala de químicos) teñen antigüidade anterior ao 1 de xaneiro de 2005 e están afectadas polo proceso extraordinario de consolidación.

Á CIG non lle parece serio que se nos solicite o voto sobre a que será a Oferta de Emprego do 2015 e nen sequera saibamos cales van ser as prazas a ofertar e outras informacións necesarias. A CIG, o mesmo que os demais sindicatos, votamos en contra.

En rogos e preguntas, o director de Función Pública informou da contratación de 56 prazas de técnicos/as da Consellería de Traballo, que se van repartir do seguinte xeito: 15 na Coruña, 11 en Lugo, 10 en Ourense e 20 en Pontevedra. Estas prazas son para todo o ano 2015, chamarán das listas do A2 e van manter o das titulacións específicas como fixeron nos anteriores chamamentos de 2011 e 2013. As titulacións específicas son Educador Social, Traballo Social, Relacións Laborais e RR.HH, Relacións Laborais e Graduado Social. Os chamamentos farannos sobre mediados de marzo.

Ao vindeiro Consello da Xunta (xoves 12 de marzo) irán os criterios do Fondo de Acción Social nos mesmos termos que os do ano pasado.

Para botar foguetes.

O día 12 de febreiro o Comité Intercentros do Persoal laboral da Xunta de Galiza mantivo unha reunión coa Dirección Xeral de Función Pública. Isto é o que deu de si:

1º.- CONVENIOS RECIPROCIDADE COAS DISTINTAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS QUE POSIBILITEN A MOBILIDADE.

A Administración manifesta que para o persoal funcionario existe un acordo do ano 2004 entre a AXE e as Administracións Autonómicas, pero non para o Persoal Laboral, xa que este é complicado polas categorías e por que nalgunha administración autonómica non existe persoal laboral.

A Subdirección Xeral de Xestión está traballando nun modelo de reciprocidade que será presentado as OO.SS. proximamente. Despois deberán falar coas demais Administracións Autonómicas para posibilitar asinar o mesmo. Non hai data para a presentación do borrador.

2º.- CONSOLIDACIÓN

Na Mesa Xeral do 15/12/2014, houbo unha serie de informacións de interese, que relatamos de seguido. Segundo o Director Xeral de Función Pública:

  • Recoñecemento de antigüidade ao persoal laboral temporal. Publicouse no DOG o 15/12/2014. Función Pública fará o recoñecemento de oficio e tentarán incorporalo á nómina de xaneiro.
  • A Oferta de Emprego Público-2015. Será no primeiro trimestre do 2015. Será menos restritiva.
  • Lei do Emprego Público. Están rematando coas traducións, e van remitírnola en canto a remitan ao Parlamento. Teremos unha xuntanza na que explicarán os cambios introducidos polo Consello de Goberno e que, segundo el, recollen unha parte dos cambios solicitados polos sindicatos. Veremos.
  • Ordes de integración. Contan ter xa informadas esta semana tres das seis ordes de integración que xa pasaran por mesa xeral e comezará por tanto o proceso. As tres primeiras serían: Fundación de desenvolvemento das comarcas, Fundación Galicia Emigración e Fundación Axencia Humanitaria de Galiza. Quedan: EPOSH, Xestur e IET. Están a traballando na orde de integración do GAIN.
  • Axentes Facultativos MedioAmbientais. A Lei de creación da escala exixía o título de técnico superior, o que prevé precisamente o EBEP para o grupo B. Por tanto, crean o grupo B. A integración do persoal na escala queda diferido á aprobación da disposición regulamentaria que desenvolverá as funcións e os requisitos, seguindo un modelo similar a Castilla-La Mancha.

O luns 15 de decembro tivemos unha nova Mesa Xeral de Negociación onde coma sempre a parte empresarial, os dirixentes políticos da Administración Autonómica, cumpriron o trámite formal de escoitarnos e facer o que lles peta.

Discutimos as relacións de postos de traballo da consellería de Economía e Industria e do Instituto Galego de Vivenda e Solo. Puidemos observar a hipocrisía de quen destrue porque lle mandan, e apaña cando lle convén.

Os argumentos son sempre os mesmos: a RPT hai que adaptala á estrutura orgánica e ás normas que obrigan a eliminar os postos que quedan vacantes. Eso si, esquecen que esas dúas obrigas veñen impostas por decisións políticas que poden mudalas cando quixer. Xa postos, véndenos que as modificacións están pensadas para aumentar a eficacia e eficiencia dos servizos públicos.

O venres 21 de novembro tivo lugar unha longa Mesa Xeral de Negociación de Empregados Públicos onde, unha vez máis, os responsábeis políticos da Administración impuxeron a súa vontade á representación sindical dos traballadores e traballadoras da Administración Autonómica.

Entre os asuntos da orde do día estaban: modificación da RPT de Cultura, RPT da EGAP, criterios da oferta de emprego público-2014, promoción interna dos corpos xerais e en rogos e preguntas tratamos diversos asuntos que poderían ser do teu interese.

RPT de Cultura

No punto de rogos e preguntas da Mesa Xeral do 29/07/2014, tratáronse numerosos asuntos de interese: concursos, denuncias de situacións irregulares, promoción interna. 

Xefes unidade operativas: informa o DXFP que recibiron notificación de sentenza firme que lles obriga a pasar estes postos de gardacostas de LD a concurso; non é necesario negociar RPT así que directamente pasará a consello da Xunta.

Concurso de traslados persoal laboral: informa o DXFP que van convocar a unha xuntanza para o xoves para tratar o concurso do persoal laboral: queren ver de chegar a acordo no concurso aberto e permanente, así como ao cambio de categoraís. Se hai posibilidades de acordo sacarían pronto o concurso (este mesmo ano se non hai problemas o xoves), que afectaría a unhas 3.000 prazas.

Na Mesa Xeral do 29/07/2014 tratamos as instrucións á Orde de horario, flexibilidade e teletraballo. A CIG mantivo as súas alegacións presentadas por escrito e tratadas na xuntanza previa. De entre os numerosos aspectos alegados, destacamos algúns deles:

 • Instamos á modificación dos elementos da orde que consideramos contrarios á Lei de igualdade referentes á flexibilidade familiar, polo que presentamos recurso contencioso-administrativo con data de 27/02/2014 contra a Orde do 20 de decembro de 2013. Denunciamos o intento burdo de cambiar a lei de igualdade no aspecto da flexibilidade familiar a través dunhas instrucións (se pretenden cambiar a Lei, que o leven ao Parlamento).
 • Cremos necesario establecer unha flexibilidade realmente automático e que posibilite a compensación do tempo realizado en exceso para o mes seguinte.

A Dirección Xeral da Función Pública convocou Mesa Xeral de Negociación de Empregados Públicos. Vai ser o martes 29 de xullo. Podes descargar a documentación nas seguintes ligazóns, e se queres dicirnos algo, estamos en autonomica@cigadmon.gal

Instrucións á orde de horario, flexibilidade e teletraballo.

RPT de Traballo e Benestar

RPT de Sanidade e Sergas