Mesas de negociación

Na última Comisión de Persoal aprobáronse as varias convocatorias de procesos selectivos e tamén o director de Función Pública avanzou videiros concursos e mesmo a promoción "eterna".

Procesos selectivos escala de letrados. Aprobouse cos votos en contra de CIG e CSIF, a abstención de CCOO e o voto a favor de UGT.

Procesos selectivos subgrupo A1: enxeñeiros/as de minas, Telecomunicacións,  arqueólogos/as e escala facultativa de arquivos, bibliotecas e museos,  especialidade de bibliotecas de arquivos. Aprobouse co voto en contra de CIG, CCOO e CSIF e o voto a favor de UGT.

Procesos selectivos subgrupo A2: enxeñeiros/as técnicos de minas e axudantes de  arquivos, bibliotecas e museos, especialidade de bibliotecas. Aprobouse co voto en contra de CIG, CCOO e CSIF e o voto a favor de UGT.

Proceso selectivo extraordinario de consolidación da escala de topógrafos. Aprobouse co voto en contra de CIG, CCOO e CSIF e o voto a favor de UGT.

Proxecto de orde pola que se establecen os elementos identificativos do servizo de  gardacostas de Galiza. Aprobouse cos votos en contra de CIG e CCOO e as abstencións de CSIF e UGT.

Votamos en contra porque priorizan os traxes de clasificación A (gala) sobre os de  clasificación C (faena), que ademais consideramos que non cumpren coa normativa de prevención de riscos laborais.

CONCURSO CORPOS ESPECIAIS

A finais de mes sairá a baremación definitiva.

CONCURSO CORPOS XERAIS

A Direción Xeral da Función Pública vai modificar a base III.5.1 (cursos de formación) da Orde do 20 de febreiro de 2013 pola que se convoca concurso para a provisión de postos de traballo vacantes na Administración xeral da Xunta de GaliZa, eliminando “consellerías e ministerios competentes na materia”.

Tamén se retira unha praza do concurso ao haber unha sentenza que obriga a elo.

Na Comisión de Persoal do 23 de xullo leváronse a votación os seguintes puntos: Decreto de integración de Industria, prolongación servizo activo persoal Lei 17, anteproxecto de Lei de racionalización, concurso das Escalas de Finanzas e modificación da RPT de Facenda

DECRETO DE REORGANIZACIÓN DAS ENTIDADES ADSCRITAS A INDUSTRIA

Manifestamos que non recollen o fundamental das nosas alegacións. Pero o máis importante é que vai ser difícil que a CIG poida apoiar reorganizacións nacidas dunha lei e dun decreto que a CIG votou en contra. Non estamos dacordo coa integración, tal e como ven derivada da LOFAXGA e do Decreto que regula ao persoal das entidades instrumentais, e ademais vai supoñer unha integración á carta e con criterios arbitrarios onde a Administración vai poder ao final escoller quen integra e quen non, quen ocupa un posto estrutural e quen non. No caso do persoal temporal e indefinido non se garante que o posto se cree na nova axencia co que pode dar lugar ou ben, a ser despedidos (e lembremos que aquí houbo numerosos casos de represión laboral e sindical), a adscribilos a postos de persoal interino ou temporal da Xunta (algo inadmisíbel) ou a crear os postos para ocupalos temporalmente (algo que está nas mans da Xunta).

Na Mesa Xeral do 18 de xuño, a CIG expuso unha serie de asuntos que afectan ao persoal das escalas sanitarias: reiteramos a exixencia de solución aos impedimentos á formación, a falta de concursos de traslados e a necesidade de abrir un debate sobre a integración forzada.

A CIG pon estes asuntos enriba de moitas Mesas Xerais de Negociación, obtendo a calada case sempre por resposta. Pero desta volta, e estando presente unha representante da consellaría de Sanidade, obtivemos o compromiso do Director Xeral da Función Pública de tratar estes asuntos con Sanidade e dar resposta antes de rematar o mes de xuño. Queremos crer na súa palabra.

 

Formación

Denunciamos ante a Mesa Xeral, unha vez máis, os atrancos á formación que reciben por parte da EGAP. Esquece a Escola que o persoal das escalas sanitarias son funcionarios e funcionarias de administración dunhas determinadas escalas relacionadas coa sanidade, non persoal estatutario dependente do SERGAS, independentemente de se prestan servizos en oficinas administrativas ou en centros sanitarios.

Entre as informacións facilitadas polo Director Xeral da Función Pública e os rogos e preguntas dos sindicatos na Mesa Xeral do martes 28 de maio, destacamos:

  • Concurso gardacostas: esta semana envían ao DOG a puntuación definitiva.
  • Concurso xeral: en dúas semanas terán as listas provisionais.
  • Concurso especial: nuns días nos darán información dos prazos.
  • Procesos selectivos: teñen intención de publicar a finais de xuño todos os procesos que tiñan previsto publicar antes do verán.
  • RPT de Medio Rural: en dúas ou tres semanas irá á Mesa Xeral.

Esta comisión de persoal da continuidade á Mesa Xeral do 26/04/2013. Durante a súa realización houbo concentración de delegados e delegadas sindicais ás súas portas en protesta pola amortización de máis de 200 postos de emprego público e os despedimentos de máis de 50 compañeiras e compañeiros. Tamén saíron moitos temas no punto de varios (xubilación parcial, procesos selectivos, concursos, instrucións de permisos para persoal laboral, etc.)


RPT de Cultura e Educación

Votamos en contra. A xustificación a grandes liñas: crean postos innecesarios como as vicesecretarías xerais ao tempo que amortizan postos necesarios e destruen emprego público, manteñen requisitos imprescindíbeis como os de experiecia, manteñen aperturas a outras administracións, docentes, local, sen criterios de reciprocidade. Os demáis sindicatos tamén votan en contra.

Despedimentos, supresión de postos, imposición, mala fe. Esto é o que o goberno do PP entende que é unha mesa de negociación. Varios centos de follas que debemos ler en escasamente unha xornada de traballo. Un simple formulismo, un trámite a cumprir.

O venres 26 os representantes da Administración volveron a impoñer a súa vontade sen mover unha soa letra no que chamamos Mesa Xeral de Negociación de Empregados Públicos, na que discutimos a proposta de modificación das relacións de postos de traballo das consellarías de Traballo e Benestar, Cultura e Educación, Instituto de Estudos do Territorio, e o decreto polo que aproban os estatutos do IGAPE. Unha vez pasada a Mesa, agora ven o último trámite previo á súa aprobación definitiva: a Comisión de Persoal o martes 30 de abril.

Concentración, ás 9:30, na EGAP.

O martes 30 de abril teremos a Comisión de Persoal na que os representantes da Administración pretenden finiquitar a modificación das relacións de postos de traballo das consellarías de Traballo e Benestar, de Cultura e Educación e do Instituto de Estudos do Territorio, xunto co decreto de estatutos do IGAPE.

O venres 26 foron estes mesmos asuntos á Mesa Xeral de Negociación de Empregados Públicos, paso previo á Comisión de Persoal. A Administración actuou coa prepotencia habitual, sen vontade negocial, impoñendo a súa proposta sen mover unha letra.

A Consellería de Cultura, Educación e O.U. vén de presentar na mesa sectorial de persoal docente do 12 de abril a proposta dun novo decreto polo que se regulan os comedores escolares dos centros docentes públicos. A intención da Consellaría de Educación nesta altura é deixar ao marxe ao persoal laboral na negociación deste decreto, a pesar de que afecta directamente ás súas condicións de traballo.

Por ese motivo, desde a CIG presentamos un escrito a Secretaría Xeral Técnica de Educación e á Dirección Xeral da Función Pública facendo constar o seguinte:

- Que desde a CIG temos coñecemento de que a Consellería de Cultura, Educación e O.U. ten intención de negociar na mesa sectorial de persoal docenteconvocada para o día 12 de abril de 2013 a proposta de novo decreto polo que se regulan os comedores escolares dos centros docentes públicos nonu niversitarios dependentes da Consellaría que ostenta as competencias en materia de Educación.

No DOG do 20/03/2013 publicáronse as Instrucións de permisos, vacacións e licenzas. As ditas instrucións non son de aplicación directa ao persoal laboral pois iste ten o seu propio ámbito negocial. Xa que logo, CIG e UGT, como asinantes do V Convenio Colectivo Único do Persoal Laboral da Xunta de Galiza, solicitaron xa a convocatoria da Comisión Paritaria, con carácter de urxencia, para introducir as melloras que se desprendan das ditas instrucións con relación ao xa recoñecido.

En calquera caso, os diferentes servizos de persoal, por indicación da Función Pública e tal como se falara nas xuntanzas previas coas organizacións sindicais, lles aplicarán estas melloras ao persoal laboral con efecto inmediato sen necesidade de agardar ao acto formal de modificación do convenio.