OPE, procesos selectivos

No DOG de hoxe día 21 de setembro publícanse varias resolucións coas listaxes de persoas admitidas e excluídas de diversos procesos selectivos para o ingreso, polo turno libre e promoción interna, na Xunta de Galiza.

As listaxes de persoas admitidas pódense consultar no web de Función Pública.

As persoas excluídas aparecen na respectiva resolución do DOG. Disporán dun prazo de dez días hábiles, contados a partir do 21/09/2018, para reclamar ou emendar o defecto que motivou a exclusión. Na web de Función pública achegan unha nota informativa sobre as listas de admitidos e excuídos:

"En relación coas listas provisionais de admitidos e excluídos que se citan na cabeceira as persoas excluídas por presentar documentación non válida ou incompleta relativa á condición de familia numerosa, persoa demandante de emprego ou persoa discapacitada, deberán pesentar a documentación xustificativa nos termos establecidos na orde de convocatoria do correspondente proceso selectivo.
Non son subsanables, e polo tanto non poderán presentar esta autorización, aquelas persoas que presentaron solicitudes ás que non acompañaba ningunha documentación e que non realizaron ningún pagamento.
No caso de que a persoa solicitante autorice á administración á consulta dos datos sobre discapacidade, familia numerosa ou desemprego non terá que presentar a documentación á que se fai referencia. Para o anterior deberá autorizar á administración para a consulta a través do modelo que se xunta a esta nota informativa."


Persoal funcionario turno libre:

Persoal funcionario promoción interna:

Persoal laboral turno libre: