OPE, procesos selectivos

No DOG do mércores 7 de marzo de 2018, convocan 10 procesos selectivos, todos de acceso libre:

Na Comisión de Persoal do mércores 28 aprobáronse as ordes de convocatoria de varios procesos selectivos, tanto para acceso libre como para promoción interna. A publicación no DOG sería antes de mediados de marzo, data límite para que non caduque algún dos procesos por tratarse de Ofertas de Emprego Pública (OEP) de fai varios anos.

Facendo un resumo moi por riba, a CIG defendeu: fuxir das probas subxectivas (como desenvolvemento escrito de temas, lectura e exames orais) ou alternativamente puntuar con maior peso as probas obxectivas; concurso-oposición; substituír temas por normas legais; procesos áxiles; promoción interna vertical, horizontal e cruzada, do 50% e separada do acceso libre; etc. Se queres información polo miudo contacta coa CIG por internet ou en persoa na túa comarca.

O voto da CIG na Comisión de Persoal foi en contra de todos os procesos de libre e daqueles con exames de temas en promoción interna, e a favor dos de promoción interna con probas obxectivas. UGT votou en contra de todos e o CSIF a favor de todos; o voto de CCOO variou.

A CIG ven de recorrer a orde da Consellaría de Facenda mediante a que se designou o tribunal que vai xulgar o proceso selectivo de acceso ao Corpo facultativo superior do subgrupo A1, escala de veterinarios.

Das cinco persoas nomeadas como membros dese tribunal, tres delas (o presidente e dous vogais) son veterinarios. As outras dúas (a secretaria e unha vogal) son funcionarias do corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza.

Isto vulnera gravemente o Decreto 364/1995 que regula o ingrso de persoal e a provisión de postos de traballo. Do mesmo xeito tamén se ven vulneradas as instrucións relativas ao funcionamento e actuación dos tribunais de selección que din, expresamente que ‘Os tribunais que xulguen as probas selectivas relativas a persoal funcionario non poderán estar compostos maioritariamente por funcionarios/as dos corpos ou escalas de que se trate. Así mesmo, ningún membro terá titulación inferior á esixida para ser admitido/a ás probas’.

A esixencia de que os tribunais non estean compostos maioritariamente por persoal funcionario do corpo ou escala de que se trate o proceso selectivo é un elemento que a propia Xunta de Galiza asume como concreción dos principios de imparcialidade e profesionalidade , estabelecido tanto la Lei de emprego público de Galiza como no EBEP e constitúe unha garantía de transparencia para os aspirantes.

Dende a CIG presentamos este recurso para dar cumprimento da lexislación vixente e para garantir a confianza dos aspirantes ao proceso selectivo e para garantir a transparencia, igualdade, imparcialiade e profesionalidade do tribunal.

A CIG-Autonómica esixe a Función Pública que deixe de lado as chapuzas ás que nos ten habituados e proceda a corrixir este grave erro que podería ter consecuencias grandísimas para todas as persoas aspirantes xa que podería provocar a anulación do proceso selectivo e que o faga o máis axiña posíbel para que sexa posíbel manter as datas de exame anunciadas pola propia administración.

O venres 16 recibimos convocatoria e documentación para unha Mesa Xeral de Negociación de Empregados Públicos, que vai ser o mércores 21/02/2018. Poñemos a túa disposición os novos borradores de diversos procesos selectivos. Para que queden definitivamente aprobados faltaría que o enviasen á Comisión de Persoal.

Tamén vai á Mesa Xeral unha proposta de modificación da RPT do AGADIC.

Segundo a información que envían dende algún dos sindicatos asinantes do Acordo de Estabilización, estes tiveron unha xuntanza con Función Pública, da que só CSIF da información, e na que se comezou a determinar que postos de traballo entran dentro dos requisitos do Acordo de Estabilización.

Dende a CIG denunciamos este tipo de reunións “segredas” e xa puxemos en mans da nosa Asesoría Xurídica esta cuestión.

Se asine ou non un acordo, o sindicato maioritario no ámbito da Función Pública galega ten que estar presente para que estas non sexan reunións ocultas e para que non se vulnere o establecido no Título III do EBEP, e VII da LEPG, así como o V Convenio Colectivo e toda a normativa laboral.

Con meses de retraso (pois estaba previsto que a negociación e convocatoria sería entre outubro e decembro do 2017), achéganos a Dirección Xeral de Función Pública os borradores dos procesos selectivos para o ingreso nos corpos:

  • Facultativo superior de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, subgrupo A1, escala de enxeñeiros, especialidade de enxeñaría de montes. Descargar.
  • Facultativo de grao medio de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, subgrupo A2, escala de enxeñeiros técnicos, especialidade de enxeñaría técnica forestal. Descargar.

Os dous procesos corresponden á Oferta de Emprego Público do 2016, con 8 prazas en cada un deles, distribuidas en 2 para promoción interna e 6 para acceso libre, das que unha delas é para persoal con minusvalía.

Temos ata o día 20 de febreiro para entregar alegacións escritas, polo que se tes algo que dicir achéganolo antes desa data. Contactar coa CIG.

O prazo para presentar solicitudes é de 20 días hábiles e remata o 26 de febreiro.

No BOE do 29/01/2018 publícanse varias convocatorias de emprego público da Administración Xeral do Estado (AXE). No caso da convocatoria para diversos corpos xerais e de informática o número de prazas ascende a un total de 4.725 prazas; destas 2.180 son para acceso libre e o 2.545 para promoción interna.

Estas convocatorias derivan da OPE 2017 publicada no BOE do 08/07/2017 e a súa realización encárgase á Comisión Permanente de Selección. Dúas diferenzas vemos coa Xunta: a execución en tempo dos procesos e a existencia dunha comisión permanente de selección que axiliza estes.

 

E CSIF, CCOO e UGT mirando para outro lado

Despois de asinar estes sindicatos un Acordo de Estabilidade, que non de mellora do Emprego Público, a Xunta saca unha microoferta de emprego, onde non hai nin estabilización nin practicamente promoción interna.

Esta OEP é produto deste Acordo de Estabilidade que asinaron CCOO, UGT e CSIF, aínda que pretendan agora desvincularse, votando en contra desta OEP na Comisión de Persoal, xa que o acordo abrangue as ofertas de emprego ordinarias e extraordinarias, tanto de estabilización como de promoción interna no período 2017-2020.

Aínda é máis grave o asunto porque a Administración ten paralizadas as Ofertas de Emprego dos anos 2015 e 2016, as dúas practicamente sen executar, polo que a do 2017 é un fascículo máis das OEP's coleccionabeis.

O pasado 4 de agosto foron aprobadas na Comisión de Persoal as bases das convocatorias dos procesos selectivos de persoal laboral por promoción interna e cambio de categoría derivados da Oferta de Emprego do ano 2016.

Os procesos selectivos aprobados foron:

  • Para o grupo IV: Auxiliar de enfermaría (IV-003) e Bombeiro/a forestal condutor/a de motobomba (IV-003). As bases destes procesos contaron co voto favorable da CIG.
  • Para o grupo V: Camareiro/a-limpador, Axudante/a cociña (V-001), Bombeiro/a forestal (V-14), Bombeiro/a forestal condutor (V-14A), Vixiante fixo/a de defensa contra incendios forestais (V-10B) e Emisorista de defensa contra incendios forestais (V-10C). Para estes procesos a CIG votou en contra.

A promoción interna ven condicionada pola Oferta de Emprego do 2016 que chegamos a recorrer xudicialmente polo pacto ao que chegaron a Administración e os sindicatos CCOO, CSIF e UGT.