OPE, procesos selectivos

O día 10 de xuño a CIG, xunto coas outras centrais sindicais, acudiu á xuntanza con Función Pública para tratar sobre o proceso de integración dos axentes forestais na escala de Axentes Facultativos  Medioambientais e presentou as seguintes alegacións:


A CIG entende que se trata dunha integración, non dunha promoción interna e polo tanto debe afectar á totalidade do colectivo.

O 14/05/09 a Dirección Xeral de Función Pública deu a coñecer a través da súa web as previsións de realización dos primeiros exercicios dos procesos selectivos que quedan pendentes da OEP de Corpos Xerais de 2008. Non houbo grandes sorpresas, e non se agarda ningún exame ata despois do verán. Estas probas realizaranse en setembro e outubro no caso de acceso libre (incluíndo tamén a consolidación e as escalas) e quedan para os dous últimos meses do ano os primeiros exames da promoción interna.

A asociación de letrados a que pertence o novo Director Xeral da Función Pública, recorreu os procesos selectivos da Xunta de Galiza.

Vivir para ver, a Asociación Profesional de Letrados da Xunta de Galicia  a que pertence José María Barreiro, o novo director xeral de Función Pública do goberno de Alberto Nuñez Feixóo, recorreu as probas selectivas de funcionarios, convocadas no seu día pola antiga Directora Xeral de Función Pública.

No DOG do Luns, 20 de Abril de 2009, fíxose público as listaxes definitivas de admitidos e excluidos aos procesos selectivos para o ingreso nas categorias 041 Oficial de defensa contra incendios forestais, e 042 Oficial de establecemento, ámbalas dúas categorias do grupo IV de persoal laboral fixo da Xunta de Galiza.

Como consecuencia da citada publicación, ábrese un prazo de vinte (20) días naturais, para a presentación da documentación da fase de concurso. Dito prazo remata o 11 de Maio. A documentación que deberán presentar os aspirantes admitidos é a seguinte:

Servizos prestados como persoal laboral, según anexo I recollido na convocatoria, expedido pola unidade de persoal correspondente.

Formación. Fotocopias cotexadas dos cursos directamente relacionados coas funcións propias na categoria á que se opta, ou das categorias do grupo III de persoal laboral da Xunta de Galiza, 100 Xefe de cuadrilla de defensa contra incendios forestais e 80 Capataz de establecemento.

Superación dos exercizos nos procesos selectivos das categorias Xefe de cuadrilla de defensa contra incendios forestais (100) e Capataz de establecemento (80) ámbalas dúas do grupo III de persoal laboral fixo da Xunta de Galiza.

Certificación do padrón municipal de habitantes.

Documento xustificativo (orixinal ou fotocopia cotexada) de estar en posesión, ou en condición de opter o Celga 3, título do curso de iniciación ao galego, ou equivalente, debidamente homologado polo organismo competente en materia de política lingüística da Xunta de Galiza. 

CCOO, co apoio de "La Voz", denuncia que o proceso selectivo do Consorcio Galego de Igualdade e Benestar é unha trapallada, acusando a CIG e UGT de ser complices dun chanchullo. De todas as notas de prensa enviadas pola CIG, "La Voz" so se dignou publicar unha rectificación unha vez que a CIG comunicou ao periodico a sua intención de acudir á xustiza por difamación. Porén, en plena campaña eleitoral, La Voz e CCOO estableceron unha magnífica simbiosis.

No DOG nº 47 de 9 de marzo saen publicadas as resolucións polas que fan públicas a data, hora e lugar de realización do primeiro e segundo exercicios da fase de oposicións do proceso selectivo para ingreso e consolidación de emprego na agrupación profesional de persoal subalterno da Xunta de Galiza.

Os exercicios serán o día 28 de marzo de 2009 para consolidación, e 29 de marzo para ingreso, ás 10:30 en Silleda.

No dog nº 47, de 9 de marzo, sae publicada a Resolución do 3 de marzo de 2009, do tribunal designado para xulgar o proceso selectivo para o acceso á categoría 064 (oficial 1ª tractorista//tractorista e outros) do grupo III de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia, polas quendas de acceso libre e promoción interna,  pola que se lle dá publicidade a diversos acordos en relación cos procesos selectivos.

No DOG nª 46 de 6 de marzo, sae publicada a orde  pola que se convocan para elección de destino definitivo os aspirantes que superaron os procesos selectivos para o ingreso, polas quendas de promoción interna e de acceso libre, no corpo auxiliar da Xunta de Galicia.

O acto de elección de destino definitivo terá lugar no salón de actos pequeno da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza (edificio administrativo San Caetano, s/n, Santiago de Compostela) o día 17 de marzo de 2009 ás 11.00 horas. Os aspirantes convocados poderán elixir entre os postos que se relacionan no anexo desta orde segundo a orde acadada no proceso selectivo, sempre que reúnan as condicións exixidas nel.

Os aspirantes da quenda de promoción interna terán, en todo caso, preferencia sobre os aspirantes provenientes do sistema de acceso libre para cubrir as vacantes correspondentes.

Os aspirantes deberán ir provistos de DNI ou outro documento que acredite fidedignamente a súa personalidade; no caso de non comparecer persoalmente poderán ser representados por terceiras persoas con poder notarial suficiente.

Listado de postos vacantes que finalmente se van incluir na orde de oferta de destino definitivo aos/ás aprobados dos procesos selectivos do grupo C2-2007, unha vez examinadas as alegacións presentadas e actualizadas as ocupacións dos postos e as propostas de amortización en trámite, segundo nos comunica a Dirección Xeral da Función Pública.

2009/03/03. Proceso selectivo D-2007. Borrador prazas ofertadas

Os días 28 e 29 de marzo ás 10.30h máis de 3000 persoas están chamadas ao recinto feiral de Silleda para conseguir unha das 136 de prazas de persoal funcionario do corpo subalterno da Xunta de Galicia ofertadas o ano pasado. Hoxe, 9 de marzo,  publicáronse no DOG as resolucións  que deron a coñecer as datas, a hora e o lugar de realización do primeiro e segundo exercicio da fase de oposición. Estas datas xa foran feitas públicas de forma provisoria o día 26 de febreiro a través da páxina web da Dirección Xeral de Función Pública.