OPE, procesos selectivos

Achéganos Función Pública o listado de prazas a ofertar en destino definitivo aos funcionarios e funcionarias de promoción interna ao corpo superior de corpos xerais, A1.

Segundo nos comunican, os criterios seguidos para a selección das prazas foron os mesmos que os utilizados para os grupos A2, C1 e C2 de promoción interna e que a CIG criticou: 

Función Pública subtrae postos do futuro concurso xeral e da elección de destino

Comunícanos a Administración que o vindeiro día 5 de xullo de 2017 se realizará a elección de destino definitivo por parte das persoas aspirantes que superaron os procesos selectivos de promoción interna dos corpos xerais, subgrupos A2, C1 e C2 correspondentes á OEP de 2012.

O acto de elección de destino se celebrará no salón de actos número 1 (grande) no Edificio dos Servizos Centrais en San Caetano ás seguintes horas:

 • CORPO DE XESTIÓN (subgrupo A2): 10:00 horas.
 • CORPO ADMINISTRATIVO (subgrupo C1): 11:00 horas.
 • CORPO AUXILIAR (subgrupo C2): 12:00 horas.

Ofertarán prazas que non pasaron polo concurso en localidades con alta demanda de postos (como Vigo ou Ourense). E retirarán da oferta prazas que resultaron vacantes do concurso por estar ocupadas por persoal temporal ou en comisión de servizos.

Os procesos selectivos de corpos xerais de promoción interna (correspondentes á Oferta do ano 2012) e acceso libre POR FIN ESTÁN A PIQUES DE REMATAR. A elección de destino está prevista para a primeira semana de xullo aos de promoción interna de A2, C1 e C2; entre a terceira semana de xullo e a primeira de agosto os de libre (con C2 pendente dun informe xurídico); os de promoción interna de A1 poderían ir no medio.

Mentres chega o día, a Dirección Xeral de Función Pública enviounos a súa proposta de criterios de selección das prazas a ofertar atendendo as peticións dos outros sindicatos. A CIG non está conforme:

 • Retiran da oferta aquelas prazas vacantes tras o concurso que estean ocupadas por persoal temporal ou en comisión de servizo. 
 • Como non lles chegan as prazas, botan man de prazas de servizos centrais que non pasaron polo concurso.
 • Engaden prazas doutras localidades e que tampouco pasaron polo concurso e das que aseguran son de difícil cobertura.

Para o Ministerio de Hacienda só hai un 4% de temporalidade no persoal do ámbito da Función Pública galega mentres que as estatísticas da Xunta mostran que hai un 24,50%.

Nos documentos anexos que nos presentaron na Mesa Xeral das AAPP en Madrid para que asinásemos o Acordo para a mellora do emprego público, consta para o Ministerio de Hacienda e Función Pública que a porcentaxe de interinidade na Administración da Xunta de Galiza (funcionarios e laborais das consellarías e Organismos Autónomos, excluído persoal docente e estatutario do SERGAS) é do 4%. Esto é, que sobre un total de 15.944 efectivos hai falsamente 633 persoas con vínculo interino ou temporal.

Se o obxectivo é reducir a temporalidade na Administración ata o 8%, a Administración galega segundo o texto e as táboas do acordo non tería nada que reducir.

Pero os datos de temporalidade son outros, e tendo como fonte a estatística da Xunta de Galiza do 1º semestre do 2016 os datos son os seguintes:

Proposta de programa enviada por Función Pública o 29/03/2017, que rexerá no proceso selectivo para o ingreso no corpo facultativo superior de administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, subgrupo A1, escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros correspodente a Oferta de emprego público do ano 2015, nas especialidades de:

- Lexislación marítima
- Procesos de cultivo acuícola
- Navegación marítima
- Pesca marítima
- Inglés marítimo
- Intervención subacuática e hiperbárica
- Máquinas e instalacións mariñas

Podes enviarnos calquer cuestión sobre o programa: contactar coa CIG.

O tribunal de selección do corpo administrativo-C1-promoción interna, da Oferta de Emprego do 2012 publicou o pasado venres 10 de marzo a Resolución pola que fan pública a puntuación provisional da baremación da fase de concurso. Na puntuación recoñecida para a base II.3.1.1.b), “Grao persoal consolidado e formalizado” podemos observar como hai 10 persoas con puntuación “0”, cando as bases comezan puntuando con 3 puntos o grao mínimo do grupo C2. O motivo dos “0” puntos é que para ter o grao “formalizado” o funcionario ou funcionaria ten que facer unha solicitude expresa a Función Pública e que esta recoñeza por escrito o grao que de feito o funcionario xa ten “consolidado” e polo que xa está a recibir as retribucións, estando os datos en poder da propia Función Pública.

Este é un problema que aparece no proceso de promoción interna a C1, pero que se repetirá nos demais procesos, con consecuencias desastrosas para xente que vai quedar fora en beneficio doutras que entrarán.

Certo que todos e todas participan no proceso baixo as mesmas bases, que o que é un requisito para uns tamén é para outros, e que se obteñen praza uns deixan de obtela outros. Pero en todo caso comprendemos ás persoas que xa contaban con obter praza por sacar unha boa puntuación na fase de oposición e agora van quedar fora ou retroceder postos na orde de prelación ao perder tres puntos na fase de concurso.

O martes 7 de marzo acudimos a unha xuntanza entre sindicatos e Función Pública para tratar as bases dos procesos selectivos de finanzas-A1-Promoción Interna da OEP 2015, e axentes de inspeccion de consumo da OEP 2014. Previamente falamos doutros procesos.

Veterinarios-2015: probablemente indiquen unha data anterior á constitución do tribunal para fixar as normas de dereito positivo que serían obxecto de estudo (base II.1). Están a valorar a eliminación do 3º exercicio. Previsto que entre na seguinte Mesa Xeral. 1º exercicio podería ser por outubro.

Delineantes-2015 e Axentes Facultativos Ambientais-2014: están bloqueados pola reclasificación ao grupo B que impón a Lei do Emprego Público de Galiza.

Axentes de inspección de consumo-C1-2014: a promoción interna será vertical dende C2, non aceptan que sexa separada, nin horizontal nin cruzada. Reclamamos puntuar máis a primeira proba (obxectiva) que a segunda (subxectiva) a razón de 26-14 en troques de 20-20. Poderían retirar a parte xeral do primeiro exercicio da promoción interna. Considerarán a proposta de que o suposto práctico sexa de resposta test en troques de desenvolvemento escrito. Non aceptan que exista un exame a facer en galego. Mantemos o resto das alegacións que xa presentamos. Incluirán o asunto na seguinte Mesa Xeral.

Achéganos Función Pública o borrador da orde pola que se convoca o proceso selectivo para ingreso no subgrupo C1, escala de axentes de inspección, especialidade consumo (antigamente, subinspectores de consumo). Corresponde á Oferta de Emprego Público do ano 2014, convocando tres prazas mediante o sistema selectivo de oposición, das que duas serán para acceso libre e unha para promoción interna. 

Achéganos tamén o borrador da orde pola que se convoca o proceso selectivo para ingreso mediante promoción interna no subgrupo A1, escala superior de finanzas, correspondente á OEP do ano 2015. O sistema selectivo será concurso-oposición, ofertándose oito prazas para promoción interna.

Por último, como resposta á xuntanza que tivemos o día 20/1/2017 e posteriores alegacións escritas, achéganos o segundo borrador da orde pola que se convoca o proceso selectivo para veterinarios - A1, correspondente á OEP do 2015 (pero que arrastra ofertas de anos anteriores). O sistema selectivo será concurso-oposición. Ofértanse 55 prazas. Non vai ser posíbel que cumpran a previsión que nos deron: publicar a convocatoria en febreiro, tras unha nova xuntanza a primeiros de febreiro. Respecto do anterior borrador hai algún cambio: 

 • As probas obxectivas terán máis peso que a subxectiva (25 puntos o primeiro exercicio, 25 puntos o segundo e 10 o terceiro).
 • Reducen o número de preguntas do primeiro exercicio (agora 180) e fixan o número das que serán da parte xeral (30) e da específica (150). Modifican o tempo para realizalo.
 • Baixan de 3 a 2 os temas a desenvolver, e aumentan o tempo para realizalo (4 horas).
 • O tribunal terá que publicar os criterios de corrección antes da realización dos exercicios.
 • Na fase de concurso tan só fan cambios no referente á promoción interna.

Temos de prazo para presentar alegacións ás bases de finanzas e consumo ata o luns 20. Se queres enviarnos algo agradecemos que sexa antes do luns. Se queres, podes contactar coa CIG.

Estes días saíron na prensa moitas noticias sobre irregularidades en procesos selectivos da Xunta que dan lugar a admisión de aspirantes suspendidos, repetición de probas, rebaremación de notas… pero nunca a asunción de responsabilidades por parte dos tribunais e de quen os nomeou, ou sexa Función Pública a través do señor Barreiro.

Hoxe traemos aquí outra chapuza examinadora por parte desta Administración; o caso é que no ano 2014 realizáronse os exames para varias prazas da escala de Delineantes convocados no 2013 e no exame práctico había dúas opción: a opción B que non dou problemas, e a opción A que tiña un exame irresoluble e que fixo que cada opositor tivese que buscarse a vida, sen datos obxectivos, para poder elaboralo.

Función Pública ven de remitirnos unha nota sobre os procesos selectivos en curso. O contido é o seguinte:

PROCESOS SELECTIVOS EN CURSO.- 16/12/2016

PROMOCIÓN INTERNA.-CORPOS XERAIS

A1.. Publicadas notas do 2º exercicio, e 3º exame (temas) o día 22 de decembro de 2016 (faltaría o exame de galego de ser o caso e a fase de concurso). Vaise publicar no DOG do día 21/12/2016 o procedemento da fase de concurso.

A2. Publicadas notas 2º exercicio. O exame de galego non se faría xa que están todos exentos (pendente de publicar a resolución de exención de galego). Vaise publicar no DOG do día 21/12/2016, o procedemento da fase de concurso

C1 e C2. Realizado exame de galego en novembro. Publicanse notas de exame de galego o día 19/12/2016 no DOG e publicouse o procedemento da fase de concurso. A partir do día 20 de decembro teñen que presentarse os méritos.

ACCESO LIBRE.- CORPOS XERAIS

A1.. Publicadas notas 2º exercicio. Realizarase o 3º exame o día 21 de xaneiro.

A2.. Publicadas notas 2º exercicio. Realizarase o 3º exame previsiblemente o día 12 xaneiro

C1.. Publicadas notas 2º exercicio. Realizarase o 3º exame previsiblemente o día 19 de xaneiro

C2. O exame de informática farase o día 20 de decembro en Silleda.

ESCALAS FINANZAS.-

Escala superior. Publicadas notas terceiro exercicio Realizarase o 4º exercicio (temas) previsiblemente o día 24 de xaneiro.

Escala técnica. Publicadas notas terceiro exercicio. Exame galego en xaneiro.