OPE, procesos selectivos

Ante as diferentes informacións aparecidas os últimos días nos medios de comunicación con información sesgada por parte de CC.OO, CSIF e UGT onde se acusa a CIG-Autonómica de denunciar un acordo de oferta de emprego público, queremos manifestar o seguinte:

1º.- Dende a CIG-Autonómica non denunciamos o acordo antedito, senón que denunciamos unha parte de dito acordo, en concreto os puntos 1º, 2º e 3º de dito acordo, isto é, os puntos que anulan unha parte do V convenio colectivo único para o persoal laboral da Xunta de Galicia.

2º.- No caso de que prospere a denuncia da CIG-Autonómica consolidaranse todas as prazas ofertadas na OPE 2016, é dicir, si o TSXG nos dá a razón, a Xunta terá que convocar e cubrir as 506 prazas, xa que as que non se cubran por promoción interna terán que ser ofertadas a acceso libre. Non como acontece neste momento en que CC.OO, CSIF e UGT asinaron a posibilidade de que non se cubra a oferta de promoción interna e esas prazas se amorticen.

A CIG-Autonómica presentou unha demanda no Tribunal Superior de Xustiza de Galiza contra o acordo que deixa sen efecto un artigo do convenio colectivo do persoal laboral da Administración Autonómica que afecta á promoción interna da Oferta de Emprego Público para o ano 2016.

A demanda da CIG-Autonómica vai contra os puntos primeiro, segundo e terceiro do acordo asinado o 24 de febreiro de 2016 por CC.OO, CSIF e UGT con Función Pública, onde deixan sen efecto para a OFERTA PÚBLICA DE EMPREGO de 2016 parte do V convenio colectivo.

Nese senso, queremos aclarar que o denunciado foi á modificación do artigo 9 do V Convenio Colectivo do persoal laboral da Xunta de Galiza a través dun acordo que a CIG considera ilegal. Este artigo rubricado “Quenda de promoción interna e cambio de categoría” dispón, ou máis ben dispoñía, na súa alínea 4 que: “As vacantes non cubertas por esta quenda acumularanse á quenda de acceso libre”.

O que vos imos contar é simplemente un exemplo de como están os procesos selectivos na Xunta. Si, hai moitos máis exemplos, nos que mesturamos tomas de posesión tras anos desde a Oferta de emprego, cambios de temarios, adiamento de datas, cachondeos nas probas, ou sentenzas no tribunal sumpremo falando de arbitrariedade ou falta de limpeza.

Pero desta volta queremos fixarnos nos seguintes casos porque veñen de remitirnos unha "petición de representantes" para os actos de toma de posesión en destinos definitivos tanto de Arquivos A1 como de Enxeñeiros/as Técnicos/as de Minas, A2 (ver ligazóns a postos ofertados). Estes actos terán lugar o 22 de abril no salón pequeno de San Caetano ás 10:00h e 10:15h respectivamente.

O curioso do asunto, o vergonzante en última instancia, é que estas tomas de posesión derivan dunha Oferta de Emprego Público de 2011, ou sexa, 5 anos despois de publicarse a oferta, vanse cubrir os postos. Unha Administración ten unha necesidade de persoal pero non a cubre ata 5 anos despois... e logo falan de eficiencia, mimadriña!. A clave é que o proceso non se convocou ata o 2014, ou sexa, 3 anos despois da oferta pública. E precisamente son 3 os anos que di o EBEP nos que deberá executarse de xeito improrrogable as ofertas públicas de emprego.

Problema: que as sentenzas dos tribunais poñen por riba deste precepto do EBEP a potestade autorganizativa da Administración e as leis de orzamentos e as limitacións xenéricas das dispoñibilidades orzamentarias. En calquera caso, no 2011 xa estabamos en plena orxía de recortes, así que se ofertaron é porque podían, porque tiñan os cartos e porque o necesitaban, xa que logo deberían cubrilas, senón para que ofertan!? Para sacar un titular nos medios!?

Destacamos por úlitmo que a Oferta de Emprego Público da Administración Xeral do Estado para 2016 establece unhas novidades encamiñadas a axilizar a execución dos procesos. En calquera caso, a Administración Xeral do Estado está xa a anos luz de nós en canto ao que previsión e axilidade dos procesos se refire e nos cremos que é unha cuestión que vén de vello e que aquí non teñen vontade nin intención de mellorar, que prefiren a discrecionalidade e mover as oposicións a ritmo de samba política.

Establece como novidade a oferta de emprego público do Estado español que as convocatorias incluirán unha previsión sobre a duración máxima de, polo menos, a fase de oposición do proceso selectivo, incluíndo que a celebración do primeiro exercicio da citada fase, terá que celebrarse nun prazo máximo de catro meses contados a partir da publicación da convocatoria no «Boletín Oficial do Estado». Igualiño que na Xunta, non credes?

Tamén sae publicado no DOG do 19 de abril unha correción de erros no tribunal do A2 Finanzas.
Como dicíamos onte, faltaba por publicar a composición dos tribunais do A1, tanto de promoción interna de corpos xerais como da escala de Finanzas. Pois ben, no DOG do 19 de abril publícase a composición destes dous tribunais restantes:

Este proceso de promoción interna pode ser considerados xa un "gran reserva" tendo en conta que deriva dunha OPE acumulada desde 2009; o de Finanzas tampouco lle queda moi lonxe tendo en conta que a OPE é do 2012. As convocatorias xa suficientemente envellecidas foron accidentadas no caso do A1, logo de cambiar radicalmente os modelos de exame; tras varios cambios e meses de borradores saíron ao final iguais que ao principio cunha inútil previsión inicial do primeiro exercicio "non antes do 15 de novembro de 2015". E mirade onde estamos agora.
Por outra banda, con data de 12 de abril, menos de 2 meses antes dos exames, foron ao fin actualizados os últimos temarios da EGAP polo que respecta aos temas de desenvolver. Recordamos que as modificacións foron publicadas no DOG do 18 de novembro de 2015. De Finanzas xa nin sequera publicaron temarios, aínda que para o que valen, tendo en conta que non vinculan ao tribunal....

Aínda falta por publicar a composición dos tribunais do A1, tanto de promoción interna de corpos xerais como da escala de finanzas.

Non era sen tempo, tal como avanzábamos a comezos da semana pasada, por fin temos datas dos primeiros exames e hai tribunais nomeados, canto menos a maioría. As datas coñecíamolas o xoves a última hora e os tribunais foron publicados no DOG do 15 de abril:
Corpos xerais promoción interna C2 (OPE 2009, 2011 e 2012)
Corpos xerais promoción interna C1 (OPE 2009, 2011 e 2012)
Corpos xerais promoción interna A2 (OPE 2009, 2011 e 2012)
Finanzas A2 (OPE 2013)

Estes procesos poden ser considerados xa un "gran reserva" tendo en conta que derivan dunha OPE acumulada desde 2009. As convocatorias xa suficientemente envellecidas foron accidentadas, logo de cambiar radicalmente os modelos de exame; tras pequenos cambios e meses de borradores saíron ao final a mediados do ano pasado cunha inútil previsión incial do primeiro exercicio "non antes do 15 de novembro de 2015". E mirade onde estamos.

Por outra banda, con data de 12 de abril, menos de 2 meses antes dos exames, foron ao fin actualizados os últimos temarios da EGAP que faltaban da promoción interna, os máis complexos e que levaban temas de desenvolver, os do A2 e A1. Recordamos que as modificacións foron publicadas no DOG do 18 de novembro de 2015.

Segundo información publicada pola Consellaría de Facenda, os primeiros exames dos procesos selectivos de promoción interna realizaranse entre os días 27 de maio 11 de xuño.

Dos procesos de acceso libre nada din, seguindo así coa tradición de informar pouco e mal e deixando en suspenso aos/as opositores/as destes procesos.

Xuntamos cadros elaborados sobre os datos que facilita Facenda:

 

PROMOCIÓN INTERNA CORPOS XERAIS
GRUPO DÍA LUGAR ADMITIDOS/AS PRAZAS
A1 Sábado, 4 de xuño Facultade de Dereito, COMPOSTELA 86 50
A2 Venres, 3 de xuño Facultade de Dereito, COMPOSTELA 457 40
C1 Venres, 27 de maio Recinto Feiral, SILLEDA 1.147 80
C2 Sábado, 28 de maio Facultade de Económicas, COMPOSTELA 322 150

 

PROCESO LIBRE E PROMOCIÓN INTERNA ESCALAS DE FINANZAS
GRUPO DÍA LUGAR ADMITIDOS/AS LIBRE  PRAZAS LIBRE ADMITIDOS/AS PI PRAZAS PI
A1-ESCALA SUPERIOR DE FINANZAS Sábado, 11 de xuño Facultade de Económicas, COMPOSTELA 111 2 1 2
A2-ESCALA TÉCNICA DE FINANZAS Venres, 10 de xuño Facultade de Dereito, COMPOSTELA 438 6 2 5

Un mes despois de que se publicasen as listas definitivas de persoas admitidas e excluidas nos procesos selectivos de promoción interna de corpos xerais, publicouse no DOG do 15/03/2016 a relación de persoas admitidas e excluidas para acceso libre.

Función Pública mantén que os exames de promoción interna serían en maio, e que os de libre quedarían para xuño.

No DOG do 7 de marzo publica a Orde pola que se convoca proceso selectivo para o ingreso na categoría 003 (ordenanza e outras) do grupo V do persoal laboral fixo da Xunta de Galiza, en prazas reservadas para seren cubertas por persoas que acrediten discapacidade intelectual.

As bases da convocatoria foron aprobadas na Comisión de Persoal coa abstención de CIG e CSIF, voto en contra de CCOO e favorable de UGT.

A CIG está conforme coa integración na Administración das persoas con discapacidade, pero rexeitamos que se salten o artigo 9 do Convenio Colectivo, ou que concentren toda a oferta de discapacitados intelectuais nunha única categoría profesional, algo que entra en conflito cos intereses das persoas que non van poder presentarse ás oposicións por non ter nin titulación nin discapacidade.

No DOG do 7/3/2016 publican a Oferta de Emprego Público da Xuntan de Galiza para o ano 2016.

Esta Oferta fora aprobada na Comisión de Persoal co voto en contra das catro organizacións sindicais con representación na Mesa Xeral de Empregados Públicos (CIG, CCOO, UGT e CSIF), e implicou o acordo de suspensión do artigo 9.4 do V Convenio Colectivo (acordo rexeitado por CIG e co voto favorable de CCOO, UGT e CSIF).

Para a CIG, estamos ante unha oferta insuficiente, que non chega para cubrir as vacantes, cunha promoción interna insatisfactoria (e nula nalgúns casos).

No mesmo DOG publicaron tamén a oferta de emprego correspondente a prazas de persoal funcionario dos corpos docentes e de persoal estatutario do SERGAS.

A Comisión de Persoal aprobou, co voto en contra das catro organizacións sindicais, o Decreto polo que se aproba a OEP correspondente a prazas de persoal funcionario e laboral da Administración Xeral de Galiza para o ano 2016.

Aprobado tamén un acordo da Administración cos sindicatos (co voto favorable de CCOO, UGT e CSIF, e co voto en contra da CIG), que suspende no ano 2016 a acumulación das prazas que non se ocupen de promoción interna á oferta libre, pactado no artigo 9.4 do Convenio Colectivo.

A CIG rexeita a OEP por: 

  • Non contempla todas as vacantes existentes, tan só as vacantes xeradas no ano 2015, nunha porcentaxe do 100% para uns colectivos e do 50% para outros. Nalgúns colectivos non vai solucionar a alta temporalidade.
  • A promoción interna de funcionarios está limitada para os informáticos entre eles, e os corpos xerais entre eles, impedíndose a promoción entre diferentes corpos/escalas, como si ocorreu outros anos.
  • A promoción interna para persoal laboral é de pouco interese en canto ofrece básicamente postos dos grupos inferiores.
  • Quen aprobe a promoción interna terá que escoller destino (agás que ocupe actualmente un posto aberto ao grupo superior).
  • Non existe promoción interna en administración especial.
  • Toda a oferta de persoal subalterno está reservada para persoas con discapacidade intelectual, impedíndoselle por tanto, acceder a quen non teña esta condición.