OPE, procesos selectivos

No DOG do 18/11/2015, publícanse as modificacións das ordes das convocatorias de procesos selectivos de promoción interna e acceso libre dos corpos xerais.

Basicamente se recollen os cambios derivados da publicación das novas leis:

  • Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións pública.
  • Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público.
  • Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público.

Publicadas no DOG do 28/10/2015 as resolucións polas que se aproban as listaxes provisionais de admitidos/as e excluidos/as nos procesos selectivos para o ingreso, pola quenda de promoción interna, nos corpos superior, de xestión, administrativo e auxiliar da Xunta.

As listaxes de admitidos/as pódense consultar no web de Función Pública.

As persoas excluídas aparecen na respectiva resolución do DOG. Disporán dun prazo de dez días hábiles, contados a partir do día 29/10/2015, para reclamar ou emendar a exclusión.

En canto aos prazos previstos, o día 2 de outubro fomos informados de que as presentes listas sairían en dúas semanas (e tardaron case catro), e as datas de exame serían entre marzo e abril de 2016.

O BOE do 2 de outubro publica a Lei 39/2015 do Procedemento Administrativo Común e a Lei 40/2015 de Réxime Xurídico do Sector Público. Consecuencia desto recibimos varias consultas sobre os programas que rexerán nas probas selectivas, neste caso respecto da Lei 30/1992 de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común.

Nas bases dos procesos selectivos dos últimos anos establecese o seguinte: "En todos os exercicios da fase de oposición teranse en conta as normas de dereito positivo relacionadas co contido do programa que no momento de publicación no DOG do nomeamento do tribunal do proceso conten con publicación oficial no boletín ou diario correspondente, aínda que a súa entrada en vigor estea diferida a un momento posterior".

Xa que logo, aqueles procesos que conten con tribunal nomeado, rexerá o programa publicado coa convocatoria. Para os procesos selectivos que aínda non teñen tribunal nomeado, as referencias á Lei 30/1992 quedarían substituidas polas novas normas publicadas o 2 de outubro.

Neste caso semella existir algunha dificultade na interpretación, pois as novas normas afectan a outras que non figuran incluidas nos programas actuais dalgún proceso selectivo. Entendemos que aquelas partes das novas normas que non constan no programa vixente, non serán materia de exame. En todo caso, de existir algunha circunstancia que dificultase a interpretación, teríamos que agardar á constitución do tribunal para que resolvan. 

Achéganos Función Pública un borrador coas prazas que ofertarán para a elección de destino definitivo dos/das aspirantes que superaron o proceso selectivo para o ingreso no corpo facultativo superior da Xunta de Galicia, subgrupo A1, escala de enxeñeiros/as industriais, convocado pola Orde do 20 de xuño de 2013

Descargar borrador.

Achéganos Función Pública a relación de prazas que se ofertarán para a elección de destino definitivo dos e das aspirantes que superaron o proceso selectivo para o ingreso no corpo de axudantes facultativos da Xunta de Galiza, C1, escala de axentes facultativos ambientais, convocado pola Orde do 11 de outubro de 2013. Temos de prazo para enviar alegacións ata o venres 11 de setembro.

Descargar listado.

Atendendo o escrito da CIG remitido o 30 de xuño de 2015, Facenda publicou no DOG do 22/07/2015 correccións de erros para as convocatorias de C2-libre e C2-promoción interna, aclarando que a versión de LibreOffice esixida nas probas selectivas será a 4.2.4.2.

Tal e como a CIG sinalaba no dito escrito, o cambio realizouse porque non existe a versión de LibreOffice 4.2.4 que aparecía orixinalmente nas convocatorias, podendo dar lugar a equívocos nos aspirantes que participan neses procesos selectivos.

No apartado de temarios para o C2, a EGAP puxo para descarga esta versión 4.2.4.2 do LibreOffice.

 

Descargar o escrito dirixido pola CIG a Función Pública o 30/06/2015

Descargar o LibreOffice 4.2.4.2 para Windows do web da EGAP

Descargar o LibreOffice 4.2.4.2 para Mac e Linux do web de LibreOffice

A Dirección Xeral da Función Pública achéganos borrador do temario para o proceso selectivo do corpo de veterinarios e veterinarias, dándonos un prazo ata o xoves 2 de xullo para que presentemos as nosas alegacións. Podes enviarnos as túas consideracións ao correo institucional da CIG-Autonómica, en autonomica@cigadmon.gal.

A comunicación de Función Pública non especifica se o temario corresponde coa oferta do 2014 (6 prazas), do 2015 (47+1 de consolidación), ou ambas ofertas. Tampouco temos mais información que a manifestada polo Director de Función Pública fai un mes, que se limitaba a afirmar que "a programación" se aprobaría en xuño (algo xa incumprido), e que o primeiro exame non sería antes de abril do 2016. En canto haxa novas, informaremos.

Descargar borrador dos temarios.

No DOG do día 18/06/2015 publícanse as convocatorias dos procesos de promoción interna e acceso libre:

Ir ás convocatorias

O luns 15 aprobáronse na Comisión de Persoal as bases das convocatorias dos procesos selectivos dos grupos A1 e A2 da Oferta de Emprego Público (OEP) do ano 2013, e C1 e C2 da OEP do 2015, co voto en contra de todas as organizacións sindicais. Das alegacións presentadas só admitiron cambiar o tempo de realización das probas. Non admiten nin a exención de taxas, nin a acumulación con outras OEP's, nin a eliminación dos temas, nin a acumulación da promoción interna coas seguintes convocatorias, nin que os tribunais sexan por sorteo, nin a eliminación de probas, nin a participación das escalas, etc.

  OEP Prazas Acceso libre Promoción interna
A1 2013 15 11 4
A2 2013 10 7 3
C1 2015 20 20  
C2 2015 44 44  

Descargar bases aprobadas.

O martes 16 aprobáronse na Comisión de persoal as bases das convocatorias dos procesos selectivos dos grupos A1, A2, C1 e C2 co voto en contra de todas as organizacións sindicais.

A CIG denunciou o por qué do endurecemento das bases, e o papel que xoga un grupo de subdirectores/as xerais e xefes/as de servizo, constituídos en asociación e que velan por manter o seu status de casta e bloquear o acceso do resto dos empregados/as públicos/as, influíndo directamente nas políticas de persoal, por ser parte deles á vez os representantes da Administración nas negociacións.

O Director Xeral de Función Pública, despois de asumir persoalmente o actuar dos seus subordinados, ameazou ás organizacións sindicais presentes con emprender accións contra nós pola vía penal. Nun discurso lamentable falando de que nos anos 30 tamén houbo persecución de funcionarios (esquecemos lembralle a Alexandre Bóveda, funcionario de Facenda asasinado en Poio), trata de facer ver que isto é acoso aos "seus" funcionarios, cando do que se trata realmente é de denunciar que el e o conselleiro son os responsables de asumir unha política de persoal deseñada pola casta dos/as subdirectores/as "pata negra" e que perxudica a todos/as os funcionarios.

E que non é moralmente compatible ser Administración e ser á vez parte implicada en alegar procesos selectivos.

Por outra banda, as alegacións "secretas" deste lobby, non se van facer públicas, porque segundo informa o Director Xeral, "non forman parte do expediente".

Xuntamos os arquivos coas bases. As únicas modificacións que non se recollen no texto son as seguintes:

Proceso selectivo para o ingreso no corpo superior de Administración da Xunta de Galicia, subgrupo A1:

- Base II.1.2 Primeiro exercicio

O cuestionario recaerá sobre normas legais en lugar de sobre temas. A relación de normas será coincidente coa que constitúe o obxecto do segundo exercicio (caso práctico).