Outras informacións e conflitos xerais

Función Pública emitiu o venres un aviso de modificación de xornada polas festas do Entroido.

Modifícase a xornada dos vindeiros días 13 e 14 de febreiro para os/as empregados/as públicos/as da Xunta de Galicia.

A modificación será a seguinte:

  • Horario oficial: a hora de saída o martes 13 de febreiro de 2018 será ás 14:00 horas e a de entrada o mércores 14 de febreiro de 2018 será ás 9:00 horas.
  • Horario de flexibilidade automática: a hora de saída o martes 13 de febreiro de 2018 será ás 14:00 horas, quedando reducida en 30 minutos a parte fixa e en 45 minutos a parte flexible do horario. A hora de entrada o mércores 14 de febreiro de 2018 será ás 9:00 horas, quedando reducida en 1 hora e 15 minutos a parte flexible do horario.
  • Horario flexibilidade conciliación: a hora de saída o martes 13 de febreiro de 2018 e a de entrada o mércores 14 de febreiro de 2018 queda reducida en 1 hora e 15 minutos dentro da franxa horaria autorizada pola correspondente Secretaría Xeral/Secretaría Xeral Técnica na resolución de concesión de flexibilidade por conciliación.

Todo isto sen prexuízo do gozo do día que coincida cun festivo local.

Podes acceder ao aviso nesta ligazón.

Desde a CIG defendemos que Galiza debería gozar dunha tarifa eléctrica propia que compensara o grande impacto que sufrimos pola produción de enerxía eléctrica no noso país. Con ese obxectivo presentamos unha Iniciativa Lexislativa Popular que foi aprobado polo Parlamento Galego, pero desvirtuada durante a súa tramitación polo Partido Popular

Esa decisión política privounos de ferramentas que nos permitirían gozar dunha tarifa eléctrica máis xusta, motivo polo que consideramos oportuno por en coñecemento da nosa afiliación outros mecanismos que permitan a certos colectivos un desconto no prezo da enerxía eléctrica. 

No PDF adxunto achegamos a información necesaria para que poidas acceder ao BONO SOCIAL ELÉCTRICO. Este bono vai ligado ao nivel de renda da unidade familiar, ao número de menores dentro desta e a determinadas “circunstancias especiais”.

A información adxunta debería ser suficiente para que poidas xestionar o acceso a ese bono. Porén, se necesitas algunha aclaración contacta coa túa Comarca da CIG e pregunta pola persoa de referencia para asesorarte.

Dende a implantación do sistema de fichaxe (kronos) na Xunta de Galiza sabíase que esto (e non podía ser doutra maneria) ía chegar máis tarde ou máis cedo a todos os centros externos aos servizos administrativos centrais; así a Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Adminsitrativa está estes días introducindo o sistema de fichaxe nos arquivos, bibliotecas e museos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e O.U.

Antes de nada decir que dende a CIG estamos a favor do control horario de todos os traballadores e traballadoras da Xunta de Galicia (incluído o persoal de libre designación), que os centros teñan horarios similares e que as compensacións horarias sexan reguladas, xustas e iguais.

Pero non se pode comezar a casa polo tellado. Dende a Administración (e especialmente dende Cultura) deben saber que nos centros culturais o persoal está penado por horarios extraordinarios; polos que por riba de non cobrar un euro vailles traer problemas agora cando se enfrenten a fichar nun sistema que non lles recoñece eses horarios. Así os horarios se excepcionan en que o persoal fai tardes, sábados e domingos coas súas correspondentes libranzas; esto non está recoñecido polo Portax o que fai que a partir de agora cada traballador teña desviacións horarias que non son reais.

A XUSTIZA RECOÑECE QUE A XESTIÓN DOS HELICÓPTEROS CONTRA INCENDIOS DA XUNTA É ILEGAL PERO ARQUIVA A DENUNCIA PRESENTADA A INSTANCIAS DA CIG

Nun exercicio de surrealismo xudicial, o titular do Xulgado de Instrución nº 3 de Santiago de Compostela vén de arquivar provisionalmente a causa aberta a raíz da denuncia que a CIG presentou na Fiscalía no ano 2012 pola adxudicación a dedo da contratación do servizo de helicópteros e brigadas as empresas Inaer e Natutecnia, respectivamente. Denuncia que posteriormente víuse refrendada polas irregularidades que o Consello de Contas detectou nese e noutros contratos nos que o denominador común é a presencia en todos eles de Inaer.

Pese a recoñecerse no auto que a Xunta cometeu unha ilegalidade na citada contratación, a Xustiza non ve indicios de prevaricación e limita as posibles responsabilidades ao ámbito administrativo.

O 14/07/2017 a CIG denuncia á Xefatura Territorial da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio de Ourense perante a Inspección de Traballo e Seguridade Social por incumprimentos graves en materia de prevención de riscos laborais e seguridade.

Dende o apagón analóxico en decembro de 2016, o persoal e usuarios/as do Parque Natural do Invernadoiro están totalmente incomunicados (non hai nin emisoras nin cobertura móbil), situación que se mantén a día de hoxe. Non se respectan as medidas preventivas mínimas que garantan a seguridade e saúde e a vida das persoas. Non existe Plan de Emerxencias e Evacuación e a Avaliación de Riscos co plan preventivo, de habelo, é descoñecido polos traballadores, non existe ningún protocolo de traballo e evacuación, non hai información nin formación en materia de seguridade e primeiros auxilios.

O día 21 de xuño as organizacións sindicais CIG e CSIF celebramos asemblea na casa da Cultura de Silleda co fin de debater e informar sobre os problemas que suporía deixar que a Función Pública convoque ás prazas do SPDCIF como persoal funcionario e acordar, de ser o caso, as actuacións a levar a cabo na defensa dos procesos como persoal laboral.

Dende CIG e CSIF queremos agradecer o alto interese amosado polos traballadores, así como a súa asistencia e aportacións ao debate que nela se desenrolou.

A CIG presentou un escrito o día 9 de xuño ante a Secretaría Xeral Técnica de Educación e a DX de Centros e RRHH denunciando esta manobra para aforrarlle cartos aos cáterings privados.  Segundo o decreto 132/2013 de comedores, teñen a obriga de aportar persoal, no caso de xestión indirecta, as outras Administracións Públicas ou entidades privadas contraten os servizos dos cáterings. Pero a Xunta o que fai é poñer ao seu persoal ao servizo, en última instancia, das empresas privadas.

A CIG pide a suspensión da instrución e que Educación se sente a negociar. A continuación o escrito da CIG:

 

O día 5 de xuño convócannos a unha xuntanza para tratar o baremo dos futuros concursos de traslados.

Tras examinar o borrador de corpos xerais, dende a CIG Ourense queremos denunciar estas barbaridades:

No DOG do 19/05/2017 publican a convocatoria das axudas á conciliación da vida familiar e laboral para os homes e familias monoparentais que, entre o 1 de maio de 2016 e 31 de maio de 2017 teñan unha situación de redución da súa xornada de traballo para o coidado de fillos e fillas.

Poderán beneficiarse os homes e as familias monoparentais que, como medida de fomento da corresponsabilidade, se acollan á redución da xornada para conciliación da vida familiar e laboral entre as referidas datas para o coidado dun fillo ou filla menor de 3 anos (ou menor de 12 anos no suposto de que padeza unha discapacidade recoñecida superior ou igual ao 33%).

Así mesmo poderán acollerse a esta axuda os traballadores que adopten unha persoa menor ou a teñan en situación de acollemento familiar, nas modalidades de acollemento familiar permanente ou acollemento familiar preadoptivo. Nestes supostos, para ter dereito á axuda non poderán ter transcorrido máis de 3 anos desde a data da decisión administrativa ou xudicial de acollemento ou da resolución xudicial pola cal se constitúe a adopción. En calquera caso, a filla ou fillo por quen se solicita a axuda terá que ser menor de 12 anos.

Prazo de presentación: un mes dende o seguinte ao da publicación no DOG.

Nesta xuntanza convocada polo Director Xeral da Función Pública, prevista para tratar a RPT de ATRIGA, falamos tamén doutros asuntos como son: procesos selectivos, concursos de traslados, comisión de seguimento de veterinarios, etc.

RPT de ATRIGA, GAIN e D.X. de Enerxía e Minas

Con relación á Relación de Postos de Traballo de ATRIGA, van revisar a non adscrición dalgúns postos a ningunha área funcional. A CIG mantén o seu rexeitamento ao abuso que fai ATRIGA dos antigos méritos específicos substituidos agora polas áreas funcionais e que supoñen un atranco á mobilidade do persoal mediante os concursos de traslados. A maiores, están dispostos a estudar a petición da CIG de creación dunha praza de arquiveiro, co obxectivo de cumprir a Lei 7/2014 de arquivos e documentos impulsada polo goberno do PP e aprobada polo Parlamento de Galiza. Esta RPT vai ir á Mesa Xeral do venres 19/05/2017 (ver documentación).

En canto á RPT da Axencia Galega de Innovación (GAIN) e da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, para as que temos documentación insuficiente, tiñan previsto levalo á Mesa Xeral do venres 19 sen que houbese unha xuntanza previa, polo que reclamamos a súa retirada. Finalmente o retiran da Mesa e convocan unha xuntanza previa para o martes 23. Para ese día convocarán tamén a Mesa de Pluses.