Outras informacións e conflitos xerais

Continúan as negociacións sobre a carreira profesional, plan de mellora de emprego, funcionarización e ofertas de emprego 2018-2020 (promoción interna, redución da temporalidade, indefinidos por sentenza xudicial e acceso libre).

Despois de catro horas de reunión co director de Función Pública este luns, 17 de decembro, houbo poucos avances. Está prevista unha nova reunión o mércores 19. A CIG mantén a liña firme (outros sindicatos non poden dicir o mesmo).

CARREIRA PROFESIONAL E PLAN DE MELLORA DE EMPREGO E CONDICIÓNS DE TRABALLO

Van xa catro meses dende o anterior borrador. Quedan lonxe as presas que tiñan por asinar a súa proposta por xullo e agosto. Na xuntanza co DXFP do luns 17 de decembro volvemos a discutilo, cun novo texto con poucos cambios enriba da mesa.

Dende a CIG vimos de rexistrar unha proposta de reordenación do SPDCIF dirixida aos grupos parlamentares de cara unha Proposición Non de Lei, na que expoñemos, con vistas ao curto e medio prazo, cal debe ser o camiño a seguir no SPDCIF.

O pasado venres 30 de novembro a CIG-Autonómica rexistraba unha PNL – proposición non de lei-, co fin de presentar a proposta da CIG de reordenación do SPDCIF.

No mes de abril deste ano 2018 a Consellería do Medio Rural presentou xunto con Función Pública a súa proposta de reordenación para o SPDCIF. Aínda que debemos recoñecer que o borrador que a Xunta nos presentou contiña medidas interesantes, quedábase excesivamente curto e incluso retrocedía nun aspecto vital na extinción a día de hoxe, como é a capacidade de reacción dos equipos. A maiores apenas abordaba a imprescindíbel formación e posta ao día do dispositivo e introducía novas temporalidades contractuais no colectivo, non acordes estas coa desaparición da temporalidade ao sermos servizo de emerxencias dende o ano 2015.

O persoal laboral da Xunta de Galiza manifestouse este venres polas rúas de Compostela, desde as dependencias da Xunta de Galiza en San Lázaro até as de San Caetano, para denunciar a discriminación retributiva que sofren, a parálise dos concursos de traslados, das ofertas de emprego público e dos procesos de estabilización e consolidación laboral.

Con esta mobilización, convocada polo comité intercentros, o persoal denuncia a falta de concreción, por parte da Dirección Xeral de Función Pública, na resolución dos procesos de provisión e selección, a negativa a levantar a suspensión de dereitos ou a diferenza de trato para chegar a un acordo de incremento retributivo. Isto, entenden que “supón unha grave discriminación do persoal laboral”.

Xunto a isto denuncian a paralización do concurso de traslados e dos distintos procesos selectivos e acordos asinados: procesos de establización, consolidación e ofertas públicas de emprego e cualifican de “excluínte” a carreira profesional. Ademais tildan de “incertos” os procesos de funcionarización coa imposición de escalas e sen negociación do decreto de funcionarización.

Demandan ademais a recuperación dos dereitos perdidos por todas e todos os empregados públicos –salario, FAS, 100% das retribucións por IT-. Recortes que afectaron especialmente ao persoal laboral da Xunta de Galiza a través da Lei 1/2012, no relativo a descansos semanais e compensacións de domingos e festivos, dereito a comedor e outras cuestións.

A todas estas cuestións engaden a demanda dos sistemas de mobilidade, a concesión de adscricións temporais entre categorías, a negociación da segunda actividade en categorías sometidas a un elevado risco nas súas funcións e unha solución á problemática dos/as non aptos/as con restricións de permutas entre traballadores/as temporais.

A OEP de Feijóo “un insulto”

Xunto a todo isto, a CIG-Administración Autonómica denunciou ademais que a Oferta de Emprego Público anunciada nestes días polo Presidente da Xunta, sen previa negociación coas organizacións sindicais, “é un insulto, xa que non hai ningunha praza para o persoal laboral, nin por acceso libre, nin sequera para promoción interna”.

Lembra que preto de 9.000 empregados/as públicos da Xunta son persoal laboral, cun convenio –o V Convenio Colectivo para o persoal da Xunta de Galiza- “obsoleto e amputado pola Lei de medidas 1/2012, que deixou no aire artigos como o 19, no que se regulan os descansos compensatorios de fin de semana e festivos, o descanso mínimo semanal de 48 horas ou a rotación dos fins de semana de traballo”.

O Persoal Laboral da Xunta de Galiza di basta á discriminación retributiva, á parálise dos concursos de traslados e á parálise das ofertas públicas de emprego e procesos de estabilización e consolidación

A falta de concreción por parte da Dirección Xeral de Función Pública na resolución dos procesos de provisión e selección, a negativa a levantar a suspensión de dereitos arrebatados ou a diferenza de trato para chegar a un acordo de incremento retributivo supoñen unha grave discriminación do persoal laboral.

Por iso, dende o Comité Intercentros do persoal laboral da Xunta de Galicia, convocámosche a unha gran mobilización o día 30 de novembro en Santiago de Compostela que sairá de San Lázaro as 11:00 da mañá e rematará diante de San Caetano baixo o lema:

A Xunta de Galiza este ano súmase a reivindicación do 25 de novembro como xornada internacional contra a violencia de xénero, cunha campaña un pouco mais axustada a realidade ca do ano pasado, coa que di de xeito claro NON a violencia, Pero na que tamén cómpre facer unha reflexión.

As responsables da campaña aínda non se enteraron que para erradicar a violencia contra as mulleres hai que ir a súa orixe, ao machismo, ao sistema social patriarcal e atacar as desigualdades.

Así a declaración institucional da Xunta de Galicia fala da necesidade dun consenso institucional, político e social que mostre, sen fisuras, o compromiso de todas as institucións coa sociedade galega para alcanzar os acordos que permitan avanzar na erradicación da violencia contra as mulleres.

Continua presentando a campaña na que hai que dicirlle NON a todas a formas de violencia de xénero e especifica cales son, as recollidas na Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, sinaladas no seu artigo 3: violencia física, violencia psicolóxica, violencia económica, violencia sexual e abusos sexuais, acoso sexual, e a trata de mulleres e nenas con fins de explotación sexual...

Di que toda a sociedade ten que involucrarse no rexeitamento aos maltratadores e previr a violencia. Este é o momento crucial para impulsar definitivamente a construción dunha sociedade libre de violencia sobre as mulleres.

Para a Xunta queda claro que a violencia unicamente é a que queda restrinxida aos maltratadores e as vítimas e non propón ningunha medida concreta que deba impulsar na Galiza para evitar esta “lacra”. E, así de novo, a responsabilidade recae nas vítimas, as que lle di que “deben denunciar”.

Neste sentido reforza hoxe a idea o presidente Alberto Núñez Feijoo cando sinala que “Máis do 80% das mulleres que perderon a vida nos últimos anos non se atreveron a denunciar”. Incluso atrévese a afirmar que as mulleres “perderon a vida” e non que foron asasinadas.

Un consello, Señor Feijoo, para dicir iso mellor que non saíra hoxe de andaina reivindicativa.

Dende a CIG Autonómica reivindicamos a igualdade de xénero como peza fundamental para rematar coa violencia, e estamos a proporlle de seguido a Xunta de Galiza medidas neste sentido, das que simplemente pasan ou incumpren, fuxindo do consenso social que predicaba ao comezo da súa declaración institucional, así:

As traballadoras e traballadores da Xunta de Galiza lembramos que:

  • A Xunta de Galiza di NON ao PLAN DE IGUALDADE da Xunta de Galiza.
  • A Xunta de Galiza di NON a flexibilización da xornada laboral e outras medidas de conciliación.
  • A Xunta de Galiza di NON a recoñecer que as mulleres son as que sofren máis accidentes laborais.
  • A Xunta de Galiza di NON a un Protocolo de acoso laboral e sexual áxil e eficaz e que sirva como unha verdadeira ferramenta preventiva.
  • A Xunta de Galiza di NON a ampliar os dereitos de maternidade e paternidade intransferibles ata 12 meses de idade do bebé.

Definitivamente, a Xunta de Galiza DI NON á IGUALDADE.

Visita a campaña da CIG: 25 de Novembro. Violencia: nin na rúa, nin no traballo, nin na casa.

O mércores 21, a CIG mantivo unha xuntanza cos grupos parlamentares de En Marea, BNG e PP para falar da Lei básica estatal de axentes forestais e seguridade medioambiental. Salientamos que esta lei debe adecuarse á realidade galega e incluir as enfermidades profesionais, coeficientes redutores e non invadir competencias autonómicas.

De ir adiante a lei básica tal e como está prevista, é lesiva para Galiza xa que lle da a volta ao SPDCIF, pasando a coordinación dos lumes aos servizos de proteccion civil e emerxencias (bombeiros), segue na teima da "colaboración coas forzas e corpos de seguridade" nunha competencia exclusiva da Galiza, e falla en canto a seguridade e saúde o cadro de enfermidades profesionais e xublilacion anticipada.

Xa estivemos no congreso o 31 de outubro para que recolleran as emendas da CIG e asi rectificar a lei. Agora tócalle aos políticos da Galiza traballar cos seus grupos para o seu impulso e apoio.

Pois nin máis nin menos que levar e traer a un xefe de servizo da Xefatura Territorial de Ourense dende a súa casa en Pontevedra ao seu posto de traballo en Ourense. E tamén frecuentar, como en Ourense non hai, a zona de praias.

Este individuo, que utiliza o coche matrícula 8491 FXC, propiedade da Xunta, é coñecido polas súas actitudes prepotentes co persoal.

Vai a Conselleira a abrirlle expediente disciplinario a el, á xefa territorial desa consellería e á secretaria territorial por consentir a utlización de medios públicos para actividades privadas?

O mércores 14 de novembro asistimos a unha xuntanza co director xeral de función pública para tratar diversos asuntos. Continuamos o venres 16, día no que tamén houbo unha Mesa Xeral de Negociación de Empregados Públicos.

Carreira profesional

Continúan as discusións sobre a carreira profesional. O DXFP comunica algún cambio na súa proposta e fai algunha aclaración. A CIG non se conforma cos cambios anunciados. A negociación continúa.

  • A obtención de grao, que vai ser previa solicitude, dependerá do cumprimento de requisitos por negociar, pero deixa caer que iría ligado a un número mínimo de horas de formación.
  • Os importes de cada grao non os tocan. Insistimos na excesiva diferenza entre grupos: as cantidades da Agrupación Profesional non poden ser máis de tres veces inferior que as do A1.
  • O persoal laboral de categorías susceptíbeis de funcionarización terían carreira profesional coa sinatura dunha aceptación de funcionarización. Dispostos a estudar a inclusión das demais categorías non funcionarizábeis.
  • Ao persoal interino contaríanlle a antigüidade unha vez que boten un ano como funcionario de carreira.
  • Para os grupos C1, C2 e AP, o cobro do grao 1 pasa de 25% anual a 33%, polo que o 100% obtense en 3 anos (ano 2021). Os demais grupos continúan coa mesma devindicación (100% no 2022). Insistimos en que queremos acortar os prazos.

A CIG leva aos comités de empresa do persoal laboral e ás xuntas de persoal funcionario a campaña sobre a devolución dos dereitos de xubilación, en forma de escritos dirixidos á mesa da Seguridade Social, para o mantemento dos dereitos de xubilación parcial actuais para o persoal laboral e a ampliación deste dereito para o persoal funcionario.

A consecuencia da reforma das pensións do 2011 pactada polo goberno do PSOE con CCOO, UGT e a patronal. atrasouse a idade da xubilación aos 67 anos (agás para quen teña 38 anos e medio cotizados) e ampliouse o período de cálculo da pensión, pasando dos 15 aos 25 últimos anos. Tamén se ampliou o período mínimo de cotización para poder acadar o 100% da pensión (hai que cotizar 38 anos e medio para xubilar os 65, ou 37 anos para quen se xubile con 67 anos). Endureceuse igualmente a xubilación anticipada: hai que ter 63 anos de idade e 33 anos cotizados e o recorte anual na pensión é dun 8% permanente para quen teña menos de 36 anos e medio cotizados. A reforma foi agravada no 2013 pola reforma do goberno Rajoy, que adiantou os prazos de execución.

A Xunta presidida por Manuel Fraga elabora, en 1999, un proxecto denominado “Ourense cara ó novo milenio”, que tiña previsto o traslado do estadio de fútbol do Couto a una parte dos terreos de Bemposta.

O proxecto incluía a construción dun centro administrativo único da Xunta en Ourense, como no resto de provincias, cunha superficie prevista de máis de 3.500 m2.

No ano 2014, a Xunta de Galicia de Feijoo anuncia a paralización definitiva do proxecto de gran edificio administrativo nos terreos do campo de fútbol do Couto, unha actuación defendida nos anos 90 polo entón alcalde do PP en Ourense, Manuel Cabezas, e mais tarde polo goberno bipartito (PSOE e BNG) da cidade.