Outras informacións e conflitos xerais

O Persoal Laboral da Xunta de Galiza di basta á discriminación retributiva, á parálise dos concursos de traslados e á parálise das ofertas públicas de emprego e procesos de estabilización e consolidación

A falta de concreción por parte da Dirección Xeral de Función Pública na resolución dos procesos de provisión e selección, a negativa a levantar a suspensión de dereitos arrebatados ou a diferenza de trato para chegar a un acordo de incremento retributivo supoñen unha grave discriminación do persoal laboral.

Por iso, dende o Comité Intercentros do persoal laboral da Xunta de Galicia, convocámosche a unha gran mobilización o día 30 de novembro en Santiago de Compostela que sairá de San Lázaro as 11:00 da mañá e rematará diante de San Caetano baixo o lema:

A Xunta de Galiza este ano súmase a reivindicación do 25 de novembro como xornada internacional contra a violencia de xénero, cunha campaña un pouco mais axustada a realidade ca do ano pasado, coa que di de xeito claro NON a violencia, Pero na que tamén cómpre facer unha reflexión.

As responsables da campaña aínda non se enteraron que para erradicar a violencia contra as mulleres hai que ir a súa orixe, ao machismo, ao sistema social patriarcal e atacar as desigualdades.

Así a declaración institucional da Xunta de Galicia fala da necesidade dun consenso institucional, político e social que mostre, sen fisuras, o compromiso de todas as institucións coa sociedade galega para alcanzar os acordos que permitan avanzar na erradicación da violencia contra as mulleres.

Continua presentando a campaña na que hai que dicirlle NON a todas a formas de violencia de xénero e especifica cales son, as recollidas na Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, sinaladas no seu artigo 3: violencia física, violencia psicolóxica, violencia económica, violencia sexual e abusos sexuais, acoso sexual, e a trata de mulleres e nenas con fins de explotación sexual...

Di que toda a sociedade ten que involucrarse no rexeitamento aos maltratadores e previr a violencia. Este é o momento crucial para impulsar definitivamente a construción dunha sociedade libre de violencia sobre as mulleres.

Para a Xunta queda claro que a violencia unicamente é a que queda restrinxida aos maltratadores e as vítimas e non propón ningunha medida concreta que deba impulsar na Galiza para evitar esta “lacra”. E, así de novo, a responsabilidade recae nas vítimas, as que lle di que “deben denunciar”.

Neste sentido reforza hoxe a idea o presidente Alberto Núñez Feijoo cando sinala que “Máis do 80% das mulleres que perderon a vida nos últimos anos non se atreveron a denunciar”. Incluso atrévese a afirmar que as mulleres “perderon a vida” e non que foron asasinadas.

Un consello, Señor Feijoo, para dicir iso mellor que non saíra hoxe de andaina reivindicativa.

Dende a CIG Autonómica reivindicamos a igualdade de xénero como peza fundamental para rematar coa violencia, e estamos a proporlle de seguido a Xunta de Galiza medidas neste sentido, das que simplemente pasan ou incumpren, fuxindo do consenso social que predicaba ao comezo da súa declaración institucional, así:

As traballadoras e traballadores da Xunta de Galiza lembramos que:

  • A Xunta de Galiza di NON ao PLAN DE IGUALDADE da Xunta de Galiza.
  • A Xunta de Galiza di NON a flexibilización da xornada laboral e outras medidas de conciliación.
  • A Xunta de Galiza di NON a recoñecer que as mulleres son as que sofren máis accidentes laborais.
  • A Xunta de Galiza di NON a un Protocolo de acoso laboral e sexual áxil e eficaz e que sirva como unha verdadeira ferramenta preventiva.
  • A Xunta de Galiza di NON a ampliar os dereitos de maternidade e paternidade intransferibles ata 12 meses de idade do bebé.

Definitivamente, a Xunta de Galiza DI NON á IGUALDADE.

Visita a campaña da CIG: 25 de Novembro. Violencia: nin na rúa, nin no traballo, nin na casa.

O mércores 21, a CIG mantivo unha xuntanza cos grupos parlamentares de En Marea, BNG e PP para falar da Lei básica estatal de axentes forestais e seguridade medioambiental. Salientamos que esta lei debe adecuarse á realidade galega e incluir as enfermidades profesionais, coeficientes redutores e non invadir competencias autonómicas.

De ir adiante a lei básica tal e como está prevista, é lesiva para Galiza xa que lle da a volta ao SPDCIF, pasando a coordinación dos lumes aos servizos de proteccion civil e emerxencias (bombeiros), segue na teima da "colaboración coas forzas e corpos de seguridade" nunha competencia exclusiva da Galiza, e falla en canto a seguridade e saúde o cadro de enfermidades profesionais e xublilacion anticipada.

Xa estivemos no congreso o 31 de outubro para que recolleran as emendas da CIG e asi rectificar a lei. Agora tócalle aos políticos da Galiza traballar cos seus grupos para o seu impulso e apoio.

Pois nin máis nin menos que levar e traer a un xefe de servizo da Xefatura Territorial de Ourense dende a súa casa en Pontevedra ao seu posto de traballo en Ourense. E tamén frecuentar, como en Ourense non hai, a zona de praias.

Este individuo, que utiliza o coche matrícula 8491 FXC, propiedade da Xunta, é coñecido polas súas actitudes prepotentes co persoal.

Vai a Conselleira a abrirlle expediente disciplinario a el, á xefa territorial desa consellería e á secretaria territorial por consentir a utlización de medios públicos para actividades privadas?

O mércores 14 de novembro asistimos a unha xuntanza co director xeral de función pública para tratar diversos asuntos. Continuamos o venres 16, día no que tamén houbo unha Mesa Xeral de Negociación de Empregados Públicos.

Carreira profesional

Continúan as discusións sobre a carreira profesional. O DXFP comunica algún cambio na súa proposta e fai algunha aclaración. A CIG non se conforma cos cambios anunciados. A negociación continúa.

  • A obtención de grao, que vai ser previa solicitude, dependerá do cumprimento de requisitos por negociar, pero deixa caer que iría ligado a un número mínimo de horas de formación.
  • Os importes de cada grao non os tocan. Insistimos na excesiva diferenza entre grupos: as cantidades da Agrupación Profesional non poden ser máis de tres veces inferior que as do A1.
  • O persoal laboral de categorías susceptíbeis de funcionarización terían carreira profesional coa sinatura dunha aceptación de funcionarización. Dispostos a estudar a inclusión das demais categorías non funcionarizábeis.
  • Ao persoal interino contaríanlle a antigüidade unha vez que boten un ano como funcionario de carreira.
  • Para os grupos C1, C2 e AP, o cobro do grao 1 pasa de 25% anual a 33%, polo que o 100% obtense en 3 anos (ano 2021). Os demais grupos continúan coa mesma devindicación (100% no 2022). Insistimos en que queremos acortar os prazos.

A CIG leva aos comités de empresa do persoal laboral e ás xuntas de persoal funcionario a campaña sobre a devolución dos dereitos de xubilación, en forma de escritos dirixidos á mesa da Seguridade Social, para o mantemento dos dereitos de xubilación parcial actuais para o persoal laboral e a ampliación deste dereito para o persoal funcionario.

A consecuencia da reforma das pensións do 2011 pactada polo goberno do PSOE con CCOO, UGT e a patronal. atrasouse a idade da xubilación aos 67 anos (agás para quen teña 38 anos e medio cotizados) e ampliouse o período de cálculo da pensión, pasando dos 15 aos 25 últimos anos. Tamén se ampliou o período mínimo de cotización para poder acadar o 100% da pensión (hai que cotizar 38 anos e medio para xubilar os 65, ou 37 anos para quen se xubile con 67 anos). Endureceuse igualmente a xubilación anticipada: hai que ter 63 anos de idade e 33 anos cotizados e o recorte anual na pensión é dun 8% permanente para quen teña menos de 36 anos e medio cotizados. A reforma foi agravada no 2013 pola reforma do goberno Rajoy, que adiantou os prazos de execución.

A Xunta presidida por Manuel Fraga elabora, en 1999, un proxecto denominado “Ourense cara ó novo milenio”, que tiña previsto o traslado do estadio de fútbol do Couto a una parte dos terreos de Bemposta.

O proxecto incluía a construción dun centro administrativo único da Xunta en Ourense, como no resto de provincias, cunha superficie prevista de máis de 3.500 m2.

No ano 2014, a Xunta de Galicia de Feijoo anuncia a paralización definitiva do proxecto de gran edificio administrativo nos terreos do campo de fútbol do Couto, unha actuación defendida nos anos 90 polo entón alcalde do PP en Ourense, Manuel Cabezas, e mais tarde polo goberno bipartito (PSOE e BNG) da cidade.

O consellerio de Medio Rural minte no Parlamento de galiza afirmando que esta a rematar coa temporalidade no servizo de incendios forestais

Na intervención Parlamentaria do conselleiro de Medio Rural, da que se facían eco os medios de comunicación o día 30 de outubro, minte sen pudor cando afirma que está rematando coa temporalidade dos servizos de extinción (SPDCIF), onde máis do 65% do total da cadro de persoal é temporal en fraude de Lei.

Dos 1.939 traballadores do SPDCIF, 1.200 seguen a ser traballadores temporais en fraude de lei porque levan máis de 3 anos nas súas prazas sen que a Administración lles dera a oportunidade de consolidalas a través dun concurso-oposición. Isto supón unha porcentaxe de temporalidade do 65%. E dicir, que destes 1.939 traballadores/as, 436 teñen un contrato de 4 meses e 610 de 9 meses: 1.046 traballadores contan cun contrato a tempo parcial.

A CIG-Autonómica presentou as súas achegas para emendar o texto a distintos grupos parlamentarios

O pasado mércores, día 31 de outubro, a CIG-Autonómica expresou, no Congreso dos Deputados, o seu rexeitamento á proposición de lei básica de axentes forestais, que entrou no Congreso da man de Podemos, e que ten de prazo para presentación de emendas até o 7 de novembro.

A proposición de lei pretende máis que regular o réxime xurídico dos/as axentes forestais: invade competencias, é lesiva para o mantemento do SPDCIF e pouco útil para este personal xa que non aborda a xubilación, enfermidades profesionais nin medidas básicas de seguridade.

O venres 26 de outubro os sindicatos asistimos a unha xuntanza co director xeral de Función Pública para tratar as cuestións que foran sen negociación á Mesa Xeral da semana anterior, coa chantaxe dos orzamentos do 2019. Finalmente tratamos varios asuntos importantes que afectan ao persoal ao servizo da Administración Autonómica.

De novo a Xunta de Galiza aplica estratexias para non negociar creando unha mesa batiburrillo. Eran tres temas de calado: a proposta para de acordo de mellora do emprego público, a carreira profesional e o decreto de mobilidade. Pero como lles eran poucos asuntos, ademais meten a modificación ao decreto de listas, unha listaxe de categorías do V convenio a funcionarizar .. Así que un montón de horas para pouca cousa en limpo.

Como non pode ser doutro xeito, reclamamos que se teñan en conta as achegas presentadas pola CIG e convoquen mesas de traballo centradas en cada asunto para poder tratalos a fondo. Tivemos que lembrarlle que a CIG non pactou o Acordo de Madrid, e polo tanto temos dereito a negociación da que se queren escaquear, as 35 horas semanais, a unha suba salarial que recupere o poder adquisitivo perdido dos empregados e empregadas publicas cunha suba en condicións ..

CARREIRA PROFESIONAL

O goberno mantén o modelo SERGAS, a aplicar só ao persoal funcionario e ou persoal laboral que se funcionarice. A CIG insiste en que ten que aplicarse a todo o persoal, funcionario ou laboral, fixo ou temporal, a cobrar nuns prazos máis áxiles, recoñecendo toda a antigüidade, e sen tanta diferenza entre grupos (actualmente é máis do triple entre A1 e subalterno). O DXFP acepta negociar os prazos e buscar unha solución para o persoal laboral, pero non modificarán os importes.