Outras informacións e conflitos xerais

A CIG denunciou que varios helicópteros de extinción tiñan helibaldes limitados a menor capacidade do contrato asinado pola Consellería de Medio Rural e a empresa concesionaria.

Polas nosas denuncias a empresa tivo que facer cambios de helicóptero pero nos atopamos coa esperpéntica situación de que un helicóptero con helibalde limitado foi substituído por outro helicóptero cun helibalde tamén limitado.

A empresa UTE-INAER Galicia (actualmente Babcock) /consultaría Natutecnia ,S.L CIF U70449558 contratada pola Xunta de Galicia Consellería de Medio Rural para o servizo de helicópteros e brigadas, con destino ao S.P.D.I.F.

A citada empresa concesionaria ten na base de Marroxo un helicóptero Augusta Bell AB412SP con Matrícula EC-LBL fabricado no ano 1989 co número de serie 25600 que substituíu dende o día 6 de outubro ao anterior despois da nosa denuncia por incumprir o prego de condicións ao levar menos cantidade de auga no bambi e ao faltarlle un escalón para que o persoal puidese subir ao aparato a unha altura menor aos 90 cm.

Ese helicóptero non ten ningún tipo de escaleira ou peldaño para que poda subir a brigada ao citado aparato, tendo que subir demasiada altura o que pode producir lesións durante os traballos de embarque e de desembarque dos integrantes da brigada, podendo dar lugar a posibles accidentes e leva un helibalde limitado con algo máis 1000 litros de auga, moito menos do que establece o pliego condicións técnicas (1300 l).

Á vista do acontecido esiximos, novamente, que se tomen as medidas oportunas para que a empresa solucione o problema da carencia de escaleira para subir ao helicóptero e a correspondente sanción ou rescisión de contrato por incumprimento reiterado das prescricións técnicas do servizo no tocante a capacidade do helibalde.

Os acordos asinados polos sindicatos estatais impiden recuperar tanto o nivel emprego público de 2009 como o poder adquisitivo.

O mércores 17 fomos convocados á Mesa Xeral de Negociación para tratar os Orzamentos de 2019 e a súa Lei de Medidas. A negociación consistiu en que nos contaron o que van facer dicindo que se non hai melloras é porque no Acordo de Madrid cos sindicatos estatais non se contemplan e o que se contempla non obriga. Apenas hai melloras e as destacaremos aquí.

Limitados polos recortes do Acordo de Madrid asinado polos sindicatos estatais:

Consolídase a perda de poder adquisitivo

Para a CIG esta “pseudonegociación” vese limitada polos acordos asinados polos sindicatos estatais tanto en Madrid como en Galiza, aos que esta central sindical xa manifestou a súa oposición no seu momento. As subas salariais están ligadas ao PIB e non aos incrementos do IPC, que en 2018 está xa no 2,2%, mentres que o incremento acordado para este ano é do 1,62% (1,5 durante 12 meses e 0,25 máis durante 6), o que implica unha perda de poder adquisitivo do 0,6%. Unha perda da que é responsábel o goberno Rajoy e cómplices necesarios os sindicatos que negociaron á baixa a suposta “recuperación” salarial. Todo isto nun contexto no que se pide a indexación das pensións ao IPC, para CCOO, UGT e CSIF no caso do salario das persoas empregadas públicas, non vale.
Neste momento non hai ningunha norma que obligue a que a suba salarial sexa a que se fixa nos Orzamentos, o único que obriga é o acordo dos sindicatos co PP. Aínda que no Acordo de Madrid a suba prevista para o 2019 é do 2,25%, nestes Orzamentos consignan un 1,75%, e veremos cal vai ser o IPC do 2019 e se seguimos perdendo cartos.

O Tribunal Supremo ven de confirmar nunha sentenza que “as prestacións públicas por maternidade percibidas da Seguridade Social están exentas do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas”, fixando esta exención como doutrina legal.

Como reclamar?

Na CIG-Autonómica animámoste a reclamar e pomos a túa disposición os modelos necesarios para realizar a solicitude de devolución. Con todo, hai que ter en conta que nos vindeiros días a Axencia Tributaria disporá na súa web dun sistema telemático de recadación do IRPF das maternidades o que vai ser máis rápido.

Xa fai meses que os axentes forestais e ambientais iniciaron accións reivindicativas de todo tipo, como concentracións, manifestacións, reparto de información,  solicitude de apoio dos grupos parlamentarios, campañas nas redes sociais...  todo co obxectivo de dar a coñecer a sociedade tanto as súas reivindicacións como o importante labor que desenvolven na defensa e protección do patrimonio natural galego.

Ante a falta de resposta da administración, os axentes convocaron  unha folga indefinida.
 
Axentes en folga!

Conseguen a retirada das propostas “abusivas” que pretendía impor a administración

Axentes forestais e medio ambientais de Galiza veñen de anunciar a desconvocatoria da folga indefinida que iniciaban o pasado 25 de xullo, logo de que a última hora deste luns, día 8 de outubro, se chegara a un acordo na mesa de negociación coa administración.

Desde a CIG-Administración Autonómica valoramos positivamente os avances conseguidos. A intención da administración, nun primeiro momento, era aumentar considerablemente o número de horas anuais traballadas e o número de gardas nun 50% e que , ademais pretendía establecer unha retribución directamente relacionada co traballo de extinción de incendios forestais, xunto cunha rebaixa xeral das condicións de traballo deste persoal.

“Los funcionarios de la Xunta cogen trece días de permiso al semestre sin contar las vacaciones”. Faro de Vigo 1/10/2018

Comezamos a semana cunha nota do Faro de Vigo deixando claro que o persoal funcionario da Xunta ten moitos permisos, privilexios ou que se “colle días”, é dicir, que son uns escaqueados ou mangantes.

Esa é a primeira conclusión que sacamos da nova do Faro se non nos decatamos de que o tratamento dos datos e torticeiro e irreal, pois para o “absentismo” deben calcularse as baixas (accidentes laborais ou IT) e non os “moscosos” ou as vacacións, por exemplo.

Un helicóptero Augusta Bel 412 Grifón ten o seu helibalde limitado a algo menos de 1.000 litros cando o prego de condicións técnicas que rexe o contrato é de 1.300.

Ademais do anterior o citado helicóptero non ten ningún tipo de escaleira ou peldaño para que poida subir a brigada ao aparato o que produce que teñan que superar unha distancia vertical de 96 cm o que pode supoñer riscos e lesións ademais de dificultar as operacións de embarque e desembarque dos integrandes da brigada helitransportada podendo dar lugar a potenciais accidentes de traballo.

O helicóptero, de máis de 30 anos de antigüidade, pertence a empresa UTE-INAER Galicia (actualmente Babcock/Consultoría Natutecnia, S.L.) que acumula numerosas irregularidades que xa temos denunciado dende a CIG-Autonómica.

A CIG ven de solicitalle á Consellaría do Medio Rural que se tomen as medidas oportunas para que a empresa solucione o problema da carencia da escaleira para subir ao elecóptero e a correspondente sanción ou, no seu caso, a rescisión do contrato por incumprimento reiterado das prescricións técnicas do contrato no tocante á capacidade do helibalde.

A CIG-Autonómica ven de solicitar novamente a rescisión do contrato a Inaer Galicia (actualmente Babcock/Consultoría Natutecnia, S.L.) por incumprimento reiterado das prescricións técnicas que rexen o contrato de prestacións de servizos dos helicóptoros de loita contra os lumes.

A CIG indica que a empresa ten un contrato dun helicóptero e brigada, con destino no SPDCIF para os anos 2015, 2016, 2017 e prorrogado ate o 2019 con destino na base de Toén en Ourense pero a empresa concesionaria leva dende o mes de xullo de 2017 sen o helicóptero Puma matrícula EC-JYP obxecto do contrato e foi substituído por outro superpuma AS332L2.

Que o helicóptero substituto ten un helibalde limitado a unha capacidade de soamente 2.200 litros cando o artigo 2.2 do prego de prescricións técnicas que rexen a contratación esixe "un helibalde cunha capacidade mínima de 2.400 litros". A base non conta, tampouco cun helibalde de reposto, e ademais podería ter unha capacidade de carga en eslinga 3.500 litros ao tratarse dun aparato coa potencia suficiente.

Por todas estas irregularidades a CIG-Autonómica ven de solicitar a rescisión do contrato á empresa Inaer Galicia (actualmente Babcock/Consultoría Natutecnia, S.L.) por unha irregularidade que se ven a acumular ás numerosas máis que ten denunciado este sindicato.

Facendo unha declaración de intencións en toda regra, a recentemente nomeada conselleira de Política Social, Fabiola García Martínez quixo homenaxear o Día Internacional dos Maiores e non tivo mellor ocorrencia que facelo visitando o luns 1 de outubro a residencia de maiores privada DomusVi, en Ribeira.

DomusVi é unha das 163 residencias de anciáns e de atención diúrna pertencentes a un grupo internacional, segundo din no seu web, “a maior rede de centros e servizos de atención ás persoas”.

A conselleira ten todo o dereito a visitar o que considere, pero por se o esqueceu, lembrámoslle que a consellería que dirixe dispón dunha rede pública de residencias de maiores e ben puido comezar as súas visitas por facelo a un centro de xestión pública.

Así, de paso, podería coñecer de primeira man as carencias en materia de persoal e medios así como os excesos que se producen nos seus centros.

Ai Fabiola, Fabiola, que mal comezas..!

A Xunta de Galiza preséntanos unha nova proposta case sen variación respecto as anteriores, unicamente cun pequeno trasvase da masa salarial da produtividade ao complemento específico (60 €/mes en 3 anos), como consecuencia das medidas de presión exercidas polo persoal afectado, en folga indefinida convocada por CIG e UGT, dende o 1 de agosto. Porén a dirección xeral de Función Pública e as consellerías non atenden ás propostas de acción social e mellora do servizo e seguen intentando paliar a falla de persoal con “mobilidade funcional” entre consellerías.

Dende a CIG voltamos a esixir a negociación destas condicións de traballo con multitude de propostas no documento de alegacións, para o que compre:

  • Posibilitar a conciliación persoal, familiar e laboral coa flexibilización horaria.
  • Instar o estudo para a aplicación dos coeficientes redutores para a xubilación.
  • Limitar a mobilidade funcional que evite o desmantelamento efectivo do servizo de conservación e minimice a vinculación entre incendios e retribución extraordinaria (produtividade) coa creación de persoal mercenario ao servizo da extinción. Dignificar todas as tarefas que se realizan sen prexuízos, moitas cunha esixencia física ou estres equiparable a dirección técnica de extinción (DTE).
  • Atender as propostas organizativas nas adaptacións por razón de saúde.
  • Regular no acordo a segunda actividade.
  • Aumentar o cadro de persoal nas que como mínimo deben vir na RPT as prazas comprometidas polo Presidente da Xunta no Parlamento de Galiza e as BIIF.
  • Continuar co proceso acordado para o grupo B, axentes técnicos en xestión ambiental.
  • Revisar os protocolos de vixilancia da saúde aplicados e traballar nun catálogo de enfermidades profesionais.

CONTIGO E COA CIG, A LOITA CONTINÚA!!

Ante a falta de resposta por parte de Función Pública ao noso escrito do mes de xuño de convocatoria urxente da Comisión de Seguimento do Acordo de Integración para desbloquear os continuos incumprimentos ao respecto das listas de contratación e da implementación da RPT, a CIG solicitou a Mediación do AGA (Acordo sobre solución extraxudicial de conflitos colectivos de traballo) prevista no Acordo. A ver se neste caso son capaces de cumprir có que está escrito.

O acontecido neste verán coas substitucións das vacacións nos centros de maiores e a cobertura nos novos centros é un síntoma claro da extrema necesidade de contar cunhas listas de substitucións transparentes, abertas e áxiles; que o Director Xeral da Función Pública cumpra co seu compromiso de integración nas Listas de substitución da Xunta de Galiza xa.

O inmobilismo e a chapuza seguen a imperar no funcionamento diario do Consorcio; como traballadores/as necesitamos que dunha vez por todas se solucione a situación continua de precariedade e seguridade xurídica que levamos padecendo dende a creación do Consorcio e que a sinatura do Acordo pretendía solucionar.

Agardamos que unha persoa allea sexa capaz de arbitrar o cumprimento do Acordo asinado, e se isto non é así, daremos por roto o acordo por incumprimento da Administración e non permitiremos que Función Pública e o Xerente se burle das/os traballadoras/es do consorcio. Polo que pedimos o seu cese ou dimisión inmediata ante esta situación.