Outras informacións e conflitos xerais

Achegamos datos das comisións de servizo dos meses de decembro de 2016 e xaneiro de 2017. No arquivo descargable vai información sobre os postos que nestes dous últimos meses estiveron sometidos nos procesos de comisións de servizo ou adscricións. Descargar

Así a bote pronto, van baixando as comisións (191) respecto aos datos anteriores e voltan a repuntar as prórrogas (233), sendo as adscripcións e revogacións cáseque intrascendentes (15 e respectivamente).

O caso é que como pouco temos na Xunta de Galicia 1.200 personas fóra de posto, e iso sempre xustifica mínimo un concurso anual e moito mellor un concurso permanente.

A perda de emprego público como consecuencia da taxa de reposición de efectivos

Na década dos anos 80, as Administracións Públicas fixeron unhas políticas de contratación de persoal ao seu servizo expansivas, para dotar á cidadanía de máis e mellores Servizos Públicos (por exemplo na Oferta de Emprego Público do Estado do ano 1986 fora de aproximadamente 29.000 persoas).

Dende os anos 90 as Ofertas de Emprego Público Público incluían unha Taxa de Reposición de Efectivos, na que se limitaba o acceso de novos efectivos a respeito das baixas que se producían cada ano.

Unhas veces a oferta de novas prazas era de unha porcentaxe das baixas producidas no ano anterior, e, nos últimos anos, do 0% (con algunas excepcións en algúns colectivos de “especial necesidade”).

A CIG-Autonómica convoca a todo o persoal laboral (fixo, indefinido e temporal) a asistir ás seguintes asembleas informativas:

  • Mércores 1 de febreiro, ás 17:30, C.E.E. Terra de Ferrol.
  • Xoves 2 de febreiro, ás 11:00, Menores Ferrol 1.
  • Xoves 2 de febreiro, ás 14:30, R.M. Caranza.
  • Mércores 8 de febreiro, ás 17:00, local da CIG.
  • Xoves 9 de febreiro, ás 11:00, local da CIG.
  • Xoves 9 de febreiro, ás 14:00, Edificio Administrativo.
 
Orde do día:
 
1. Análise da Lei de acompañamento dos orzamentos para o ano 2017 e o seu impacto nos traballadores públicos. Funcionarización.
 
2. Propostas e debate sobre as medidas de presión a realizar.
 
3. Varios.

A CIG presenta no Parlamento Galego proposta non de lei para o incremento do tempo de traballo do persoal fixo descontinuo de tres meses.

O luns 30 de xaneiro, a CIG rexistrou no Parlamento galego unha proposición non de lei (PNL) dirixída aos catro grupos parlamentares de cara a conquerir unha importante mellora para os traballadores e traballadoras fixos descontinuos de tres meses do Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais (SPDCIF) da Consellería do Medio Rural.

A CIG, mediante esta proposta require dos partidos políticos para instar á Xunta de Galiza, á mellora da duración contractual do persoal laboral fixo descontinuo de tres meses, persoal que unicamente é contratado para o reforzo do verán (meses de xullo, agosto e setembro), ampliando o tempo de traballo ata acadar os nove meses, equiparándoos deste xeito ao resto de persoal fixo descontinuo existente no propio SPDCIF.

No DOG de 11/1/2017 aparece o anuncio de contratación de brigadas e helicópteros privados para o Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais (SPDCIF) para o período 2017/2018 onde aumenta funcións e tempo de traballo en detrimento do servizo público.

A Xunta de Galiza volta a ampliar os contratos de brigadas helitransportadas privadas tanto no que se refire ao número de brigadas como á temporalidade do contrato.
Tal e como reflexa o prego de prescricións técnicas, neste ano 2017 haberá brigadas prestando o servizo durante todo o ano, e tamén o mesmo que no 2016, parte delas destinaranse a prevención e a extinción.

Analizando os pregos de condicións constatamos que o material a empregar polas brigadas privadas é exclusivo da extinción -batelumes, mochila, pulasky e mcleod-, non recollendo ningún tipo de maquinaria para facer tarefas de prevención. Trátase entón dunha cortina de fume para xustificar prolongación de contratos dunhas tarefas que ao final non chegan a realizarse. Serán brigadas de extinción no período de prevención, que non é o mesmo.

A CIG-Autonómica convoca a todo o persoal laboral (fixo, indefinido e temporal) a asistir ás seguintes asembleas informativas:

  • Martes, día 17 de xaneiro ás 11:30, no salón nº2 do edificio administrativo de San Caetano
  • Mércores, día 18 de xaneiro ás 09:30, no salón do edificio administrativo de San Lázaro (Sanidade)
 
Os temas a tratar son os seguintes:
 
1. A Lei de medidas fiscais e administrativas (acompañamento dos orzamentos 2017)
    Art.12. Persoal laboral temporal desempeñando postos de traballo de persoal funcionario.
    Art.14. Postos ocupados por persoal laboral afectado pola creación de escalas.
 
2. Proposta de supresión/refundición/ordenación (funcionarización) das categorías profesionais do persoal laboral.
 
3. Varios

A Lei de medidas financeiras e administrativas 2017 (máis coñecida como lei de acompañamento aos orzamentos), contén unha serie de modificacións que afectarán a forma de cobertura temporal dos postos de persoal funcionario, funcionarización do persoal laboral, crea novas escalas de persoal funcionario, afecta aos acordos asinados entre Administración e Organizacións Sindicais respecto de bombeiros forestais e Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, etc. As modificacións afectan a catro leis: Lei 2/2015 do Emprego Público de Galiza, Lei 16/2010 de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galiza, Lei 1/2012 de medidas temporais en determinadas materias de emprego público de Galiza, e Lei 17/1989 de creación de escalas do persoal sanitario ó servizo da Comunidade Autónoma.

En definitiva, estamos ante unha norma lexislativa que vai ter unha moi importante afectación á estrutura do emprego público galego, nalgúns casos solucionando problemas pero causando outros novos. Xa que logo, o primeiro que solicitou a CIG ao director xeral da función foi a retirada desta lei de todo aquelo que non fose absolutamente necesario, dándonos o prazo necesario para sentarnos a discutir e pactar, sen urxencias, evitando a creación de novos problemas.

A Xunta de Galiza leva 8 anos incumprindo o convenio colectivo para o persoal laboral da Administración galega e negándose reiteradamente a convocar a mesa de funcións para definir as mesmas en todas as categorías, tal e como recolle o convenio, e agora pretenden eliminar todas as funcións de dito persoal para crear categorías que “fagan de todo”.

Por unha banda, e tendo unha categoría que se chama coidador/a xeriátrico, pretenden crear unha categoría nova, coa denominación de xerocultor/a, polo que non sabemos a intención real desta actitude que o único que pretende é atomizar o servizo e crear persoal en diferentes categorías coas mesmas funcións.

Non queda aquí a intención da Administración galega, e en especial da Consellería de Política Social, a consellería do Goberno do Partido Popular que se leva caracterizado nestes derradeiros 8 anos en ser a consellería que máis dereitos sociais e laborais leva eliminado ao persoal ao seu servizo, na historia do goberno autonómico galego.

A CIG demándalle á Consellería do Medio Rural que incorpore medios humanos ao servizo de prevención e defensa contra incendios forestais (SPDCIF) da Xunta de Galiza, como consecuencia de falta de persoal.

Nesta primeira quincena do mes de decembro, con temperaturas bastantes máis elevadas do previsto, estánse a producir novamente incendios forestais por toda Galiza.

Dacordo coa previsión establecida pola propia Consellería do Medio Rural nestes intres o operativo de extinción de incendios forestais está integrado por persoal laboral que ven traballando durante todo o ano, na cifra de 866 traballadores, persoal que non todo está destinado a labores de prevención e extinción de incendios, senón que tamén a labores administrativos. Concretamente os traballadores e traballadoras en traballos de extinción e prevención ascenden a 82 cuadrillas e outros 82 conductores de motobomba.

A CIG advirte que si Medio Rural tivese a dignidade necesaria para pór en marcha a cobertura de baixas laboráis, permisos e vacacións do persoal do SPDCIF os nosos montes non se verían afectados tal e como aconteceu en Silleda e está acontecendo en zona de Rede Natura no Macizo Central da provincia de Ourense. Estamos a ollar como en distritos forestais non hai ningún motobomba operativo e cuadrillas forestais con un ou dous traballadores, cando o número de integrantes de cada unha das cuadrillas ascende a sete membros. Reiteremos da nula planificación do dispositivo contra incendios forestais da Xunta de Galiza, corpo que chegou a ser declarado coma un dos mellores do Estado, e que cos dirixentes actúais dito crédito recoñecido estase a perder paulatinamente.

1º. Aprobación, se procede, das actas nº 22 e 23.

Quedan aprobadas as dúas actas logos das alegacións achegadas por CCOO, CSIF e CIG.

2º. Informe das xestións realizadas e xuntanzas mantidas.

Instituto Marítimo Pesqueiro (Vigo). A cociñeira causou baixa laboral. Logo das xestións, a praza foi cuberta.
Adaptación do posto a un traballador do Distrito XVII. O secretario do comité contactou co traballador. Dacordo con un informe da cuadrilla a que pertence non se atopa en condicións óptimas para desenrolar o traballo diario. O propio traballador non ten inconvinte en pasar as probas que considere oportunas a mútua.

3º. Bases helitransportadas.

As bases nas cales prestán servizo persoal propio do SPDCIF quedan sen helicóptero en varias épocas do ano, por contra, outras nas que traballan persoal de Natutecnia dispoñen de helicóptero, desviando polo tanto diñeiro público a empresas privadas.