Outras informacións e conflitos xerais

No DOG de 11/1/2017 aparece o anuncio de contratación de brigadas e helicópteros privados para o Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais (SPDCIF) para o período 2017/2018 onde aumenta funcións e tempo de traballo en detrimento do servizo público.

A Xunta de Galiza volta a ampliar os contratos de brigadas helitransportadas privadas tanto no que se refire ao número de brigadas como á temporalidade do contrato.
Tal e como reflexa o prego de prescricións técnicas, neste ano 2017 haberá brigadas prestando o servizo durante todo o ano, e tamén o mesmo que no 2016, parte delas destinaranse a prevención e a extinción.

Analizando os pregos de condicións constatamos que o material a empregar polas brigadas privadas é exclusivo da extinción -batelumes, mochila, pulasky e mcleod-, non recollendo ningún tipo de maquinaria para facer tarefas de prevención. Trátase entón dunha cortina de fume para xustificar prolongación de contratos dunhas tarefas que ao final non chegan a realizarse. Serán brigadas de extinción no período de prevención, que non é o mesmo.

A CIG-Autonómica convoca a todo o persoal laboral (fixo, indefinido e temporal) a asistir ás seguintes asembleas informativas:

  • Martes, día 17 de xaneiro ás 11:30, no salón nº2 do edificio administrativo de San Caetano
  • Mércores, día 18 de xaneiro ás 09:30, no salón do edificio administrativo de San Lázaro (Sanidade)
 
Os temas a tratar son os seguintes:
 
1. A Lei de medidas fiscais e administrativas (acompañamento dos orzamentos 2017)
    Art.12. Persoal laboral temporal desempeñando postos de traballo de persoal funcionario.
    Art.14. Postos ocupados por persoal laboral afectado pola creación de escalas.
 
2. Proposta de supresión/refundición/ordenación (funcionarización) das categorías profesionais do persoal laboral.
 
3. Varios

A Lei de medidas financeiras e administrativas 2017 (máis coñecida como lei de acompañamento aos orzamentos), contén unha serie de modificacións que afectarán a forma de cobertura temporal dos postos de persoal funcionario, funcionarización do persoal laboral, crea novas escalas de persoal funcionario, afecta aos acordos asinados entre Administración e Organizacións Sindicais respecto de bombeiros forestais e Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, etc. As modificacións afectan a catro leis: Lei 2/2015 do Emprego Público de Galiza, Lei 16/2010 de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galiza, Lei 1/2012 de medidas temporais en determinadas materias de emprego público de Galiza, e Lei 17/1989 de creación de escalas do persoal sanitario ó servizo da Comunidade Autónoma.

En definitiva, estamos ante unha norma lexislativa que vai ter unha moi importante afectación á estrutura do emprego público galego, nalgúns casos solucionando problemas pero causando outros novos. Xa que logo, o primeiro que solicitou a CIG ao director xeral da función foi a retirada desta lei de todo aquelo que non fose absolutamente necesario, dándonos o prazo necesario para sentarnos a discutir e pactar, sen urxencias, evitando a creación de novos problemas.

A Xunta de Galiza leva 8 anos incumprindo o convenio colectivo para o persoal laboral da Administración galega e negándose reiteradamente a convocar a mesa de funcións para definir as mesmas en todas as categorías, tal e como recolle o convenio, e agora pretenden eliminar todas as funcións de dito persoal para crear categorías que “fagan de todo”.

Por unha banda, e tendo unha categoría que se chama coidador/a xeriátrico, pretenden crear unha categoría nova, coa denominación de xerocultor/a, polo que non sabemos a intención real desta actitude que o único que pretende é atomizar o servizo e crear persoal en diferentes categorías coas mesmas funcións.

Non queda aquí a intención da Administración galega, e en especial da Consellería de Política Social, a consellería do Goberno do Partido Popular que se leva caracterizado nestes derradeiros 8 anos en ser a consellería que máis dereitos sociais e laborais leva eliminado ao persoal ao seu servizo, na historia do goberno autonómico galego.

A CIG demándalle á Consellería do Medio Rural que incorpore medios humanos ao servizo de prevención e defensa contra incendios forestais (SPDCIF) da Xunta de Galiza, como consecuencia de falta de persoal.

Nesta primeira quincena do mes de decembro, con temperaturas bastantes máis elevadas do previsto, estánse a producir novamente incendios forestais por toda Galiza.

Dacordo coa previsión establecida pola propia Consellería do Medio Rural nestes intres o operativo de extinción de incendios forestais está integrado por persoal laboral que ven traballando durante todo o ano, na cifra de 866 traballadores, persoal que non todo está destinado a labores de prevención e extinción de incendios, senón que tamén a labores administrativos. Concretamente os traballadores e traballadoras en traballos de extinción e prevención ascenden a 82 cuadrillas e outros 82 conductores de motobomba.

A CIG advirte que si Medio Rural tivese a dignidade necesaria para pór en marcha a cobertura de baixas laboráis, permisos e vacacións do persoal do SPDCIF os nosos montes non se verían afectados tal e como aconteceu en Silleda e está acontecendo en zona de Rede Natura no Macizo Central da provincia de Ourense. Estamos a ollar como en distritos forestais non hai ningún motobomba operativo e cuadrillas forestais con un ou dous traballadores, cando o número de integrantes de cada unha das cuadrillas ascende a sete membros. Reiteremos da nula planificación do dispositivo contra incendios forestais da Xunta de Galiza, corpo que chegou a ser declarado coma un dos mellores do Estado, e que cos dirixentes actúais dito crédito recoñecido estase a perder paulatinamente.

1º. Aprobación, se procede, das actas nº 22 e 23.

Quedan aprobadas as dúas actas logos das alegacións achegadas por CCOO, CSIF e CIG.

2º. Informe das xestións realizadas e xuntanzas mantidas.

Instituto Marítimo Pesqueiro (Vigo). A cociñeira causou baixa laboral. Logo das xestións, a praza foi cuberta.
Adaptación do posto a un traballador do Distrito XVII. O secretario do comité contactou co traballador. Dacordo con un informe da cuadrilla a que pertence non se atopa en condicións óptimas para desenrolar o traballo diario. O propio traballador non ten inconvinte en pasar as probas que considere oportunas a mútua.

3º. Bases helitransportadas.

As bases nas cales prestán servizo persoal propio do SPDCIF quedan sen helicóptero en varias épocas do ano, por contra, outras nas que traballan persoal de Natutecnia dispoñen de helicóptero, desviando polo tanto diñeiro público a empresas privadas.

A CIG solicitou unha entrevista urxente coa xerencia da AMTEGA para tratar a homologación salarial do persoal laboral informático. Esta situación, que se remonta ao ano 1993,  foi exposta reiteradamente polos representantes da CIG en varias reunións cos representantes da AMTEGA e da Xunta, sen que até o momento eses responsábeis teñan convocado unha reunión para chegar a unha solución definitiva.

A CIG considera que a proximidade da presentación do orzamento para o ano 2017, é o momento oportuno para lograr definitivamente a resolución dese problema encaixando a solución no próximo orzamento.

Polo que dende a CIG solicitamos a convocatoria dunha mesa de negociación para resolver este asunto de xeito inmediato, sen olvidar outros temas pendentes como: concurso de traslado, días de teletraballo, centros de destino na RPT, externalizacións...

O xoves 17 de novembro, o Colectivo de Xubiladas/os e Pensionistas da CIG ten convocadas concentracións nas sete cidades galegas en defensa do sistema público de pensións, do poder adquisitivo das mesmas e polo dereito a que as pensións mínimas sexan iguais ao SMI.

Nos últimos meses estanse a publicar todo tipo de noticias sobre a viabilidade futura do sistema público de pensións, a capacidade para pagar aos e ás pensionistas actuais nos próximos anos, ou incluso sobre a posibilidade de manter as pagas extraordinarias. Informacións interesadas coas que se pretende xustificar o desmantelamento do sistema público e universal das pensións para favorecer os plans privados.

As sucesivas reformas das pensións e da Seguridade Social, aprobadas tanto polo PSOE como polo PP, dificultan cada vez máis o acceso ás pensións contributivas, rebaixan as contías de quen accede ao sistema e atrasan a idade efectiva de xubilación. De feito, a última reforma aplicada polo Partido Popular elimina a referencia do IPC para o incremento das pensións e promove un duro recorte que pode reducir até nun 20% as pensións futuras.

A xunta retira os helicópteros das bases con persoal propio do Servizo Público de Defensa Contra Incendios Forestais (SPDCIF) e mantén a pleno rendemento as bases xestionadas pola empresa privada NATUTECNIA.

Unha vez rematou a tempada de alto risco de incendios forestais, que este ano prolongouse até o 15 de outubro, a Xunta de Galiza – Consellaría do Medio Rural- retirou os helicópteros do SPDCIF das bases nas que conta con persoal propio da administración.

Trátase das bases de Marroxo en Lugo, Campiño en Pontevedra e Vilamaior en Ourense. Estas bases contan con persoal fixo descontinuo de 9 meses, traballadores da Administración Autonómica que agora están a prestar servizo como brigadas helitransportadas sen helicóptero.

E mentres desactivan o servizo público, o resto de bases xestionadas pola empresa Natutecnia continúan a día de hoxe con todo o persoal de terra e todos os medios aéreos a pleno rendemento.

A raíz de varias sentenzas do Tribunal de Xustiza da Unión Europea (TXUE) e de varios xulgados, estes días está a ter repercusión mediática unha serie de asuntos que afectan ao persoal que temporal ou interinamente desempeña postos de traballo nas Administracións Públicas.

En primeiro lugar facer constar que hai unha diferenza entre persoal laboral, por unha banda e persoal funcionario interino ou estatutario, por outra. Compre diferencialo porque no caso das indemnizacións por cese afectan ao persoal laboral temporal, e pode, de aí que animemos a presentar demandas, ao persoal funcionario interino.

E no caso da indefinición, esta xa estaba contemplada na normativa laboral para o persoal laboral pero non para o persoal funcionario interino, aínda que polo que se desprende das sentenzas e polo seu resultado, sería de escasa eficacia.

E a maiores de ter o foco mediático onde non se distinguen ben as distintas situacións, outro factor distorsionador como son as campañas dalgúns sindicatos para captar afiliación prometendo “reclamar a fixeza”, a “estabilidade no emprego” e “indemnizacións maiores que as que corresponden”, levan a moitos compañeiros/as a facerse unha idea errónea do que acontece.