Retribucións

A CIG desenvolveu este mércores 12 concentracións diante dos edificios administrativos da Xunta de Galiza en rexeitamento ao Anteproxecto de Lei de orzamentos presentados polo Goberno galego para 2015, uns orzamentos continuístas que afondan na destrución dos servizos públicos, no recorte das condicións laborais e salariais das súas empregadas e empregados e que non permitirán recuperar o traballo destruído.

Dende o ano 2010 os traballadores e traballadoras ao servizo das administracións perderon un 30,9% da súa capacidade retributiva. Ademais, séguese afondando nas diferenzas salariais entre o persoal das distintas administracións, xa que “o Estado recuperou o cobro íntegro das pagas extraordinarias, mentres que a Xunta mantén o recorte do 40% nas dúas pagas, o que implica unha nova baixada do 7% dos nosos salarios para o próximo ano”.

O mártes 11 de novembro tivemos unha xuntanza entre representantes da Administración e o Comité Intercentros do persoal laboral, para tratar a Orde pola que se ditan normas relativas ao recoñecemento do complemento salarial de antigüidade ao persoal laboral temporal ao servizo da Administración da Comunidade Autónoma de Galiza.

Por unanimidade, acordouse informar favorablemente esta Orde que recoñecerá os servizos prestados en calqueira administración pública a efectos do cómputo para o recoñecemento de trienios do persoal laboral.

A Orde, á que inda lle falta informe da asesoría xurídica, publicarase posiblemente antes do remate do ano e entrará en vigor ao día seguinte da súa publicación e con efectos retroactivos de un ano para atrás.

A CIG e as demáis organizacións sindicais coinciden co disposto nesta Orde pero denuncian o excesivo retraso na súa regulación cando xa vai moito tempo da directiva europea 1999/70 e piden a celeridade na súa tramitación e entrada en vigor. A Administración recoñece esta tardanza e asume a súa responsabilidade.

A CIG rexeita os orzamentos da Xunta para o 2015, polas retribucións do persoal, as condicións laborais, o desmantelamento dos servizos públicos, ...

Convidámosche a que te concentres o mércores 12 de novembro, ás 12 horas, nos seguintes lugares:

  • A CORUÑA: Delegación de Facenda da Xunta de Galiza. Praza de Pontevedra.
  • COMPOSTELA: Edificio Administrativo San Caetano. 
  • FERROL:Edifcio Administrativo Xunta de Galiza. Praza de España.
  • LUGO; Edificio Adminsitrativo Xunta de Galiza. 
  • OURENSE: Casa do Chocolate. 
  • PONTEVEDRA: Edificio Administrativo Xunta de Galiza. Pontevedra (OLLO: esta será ás 11:45 horas).
  • VIGO: Edificio Administrativo Xunta de Galiza.

Confírmase o recorte das extras para o 2015.
Aproban, só co voto a favor da Administración, a nova Lei de Función Pública.

Mentras altos cargos da Xunta son citados pola Policía por despilfarrar case o monto total do recortado en axudas a amigos do PP (Operación Zeta) a Xunta anúncianos que non hai cartos e que no 2015 manterán as retribucións recortadas.

Na Mesa Xeral do xoves 16 de outubro veñen de confirmarnos que para o 2015 seguiremos a ter recortadas as pagas extras. Parece que non hai cartos despois dos 20 millóns de euros despilfarrados por golfos que militan no Partido Popular e que recibiron axudas da Consellaría de Traballo, o que supón máis da metade do recorte das extras do persoal funcionario e laboral de Administración Xeral. Isto é só un exemplo pois só en axudas á prensa amiga xa van outros tantos millóns.

Este goberno segue a maltratar aos empregados/as públicos/as galegos/as, cun plus de castigo sobre os doutras Administracións, como a do Estado, que non sofren eses recortes, o cal da a medida da ineptitude e o amiguismo deste goberno. Ademais anuncian que devolverán o que lle obrigan as sentenzas ao respecto da parte devengada da extra de nadal do 2012 en dous anos, mentres que no Estado a recibirán en xaneiro de 2015.

Previa á Mesa Xeral da tarde do xoves houbo unha Comisión de Persoal, onde aprobaron o anteproxecto da Lei de Emprego Público, a nova lei de Función Pública, co noso voto en contra e sen atender a ningunha das alegacións fundamentais da CIG, como o de prohibir o persoal directivo que ven de afora, a avaliación do desempeño, os concursos específicos, a posibilidade de que mermen as retribucións, as comisións permanentes ou o plus dos altos cargos.

E por riba a administración negouse a enviarlle á CIG o texto final do anteproxecto que si lle enviou ao resto dos sindicatos. A CIG entende este feito como unha represalia intolerable por ternos levantado da mesa de negociación e por negarnos a tragar cunha lei nefasta para os empregados/as públicos, en definitiva, por facer o que tiñamos que facer.

Están degradando a Administración, están devaluando a Función Pública, están detraendo cartos das nosas nóminas para pagar favores aos seus amigos empresarios corruptos, aos seus amigos directivos, aos seus altos cargos (co plus) e os seus amigos asesores... e é a nós a quen pretenden avaliar?

Que podemos esperar dun goberno cun Presidente amigo dun narcotraficante.

Só quere devolver parte do que lle obrigan as sentenzas.

O goberno central anuncia que devolverá o 25% da extra de decembro do 2012 en xaneiro de 2015.

Feijoo quere facelo en dous anos, non se compromete a recuperar as extras completas, como no Estado, e intenta vender como un acto de boa fe, o que é unha obriga, tal e como ditan os tribunais ao respecto.

Neste asunto compre lembrar que en relación á paga extra do 2012, no relativo aos contenciosos e conflitos colectivos presentados temos o seguinte escenario:

1. Laborais: fóronse gañando todos os conflitos colectivos onde se obriga á Xunta a pagar a parte devengada desa extra, tanto para o persoal laboral da Xunta de Galiza como de diversos entes.

Despois dos numerosos recortes sufridos en todos os aspectos dos dereitos laborais, unha vez máis a Xustiza vén de recoñecer o dereito a cobrar as rebaixas salariais sufridas polo persoal adscrito á Axencia Galega de Innovación-GAIN e polo persoal do Consorcio Galego de Igualdade e Benestar. Estas sentenzas estiman parcialmente as demandas, no senso de recoñecer a parte devengada entre xaneiro e marzo de 2013, cunha argumentación semellante á das sentenzas sobre a paga extra de 2012.

Sen dúbida esta é unha boa noticia para todo o persoal afectado por esta sentenza, e un moi bo precedente que vai sumarse aos existentes para o persoal da Xunta de Galiza e do resto das Administracións, que é probable que tamén vexan recoñecido o dereito ao cobro da parte proporcional xa devengada.

Trátanse das primeiras sentenzas desta serie de reclamacións. É de esperar que as moitas que temos pendentes sigan o mesmo criterio de conceder o dereito ao cobro da parte proporcional xa devengada. Non obstante, estas novas sentenzas relativas ás rebaixas salariais de 2013 aínda non son firmes, polo que a Xunta de Galiza de momento non vai abonar as cantidades directamente. Previsiblemente, dado que a Xunta de Galiza está a presentar recursos de casación ante este tipo de sentenzas, haberá que agardar a que o Tribunal Supremo resolva.

O 31 de marzo publicouse no DOG a apertura do prazo posesorio do concurso xeral, sendo o primeiro día hábil para cesar o 1 de abril e o 2 de abril como primeiro día para poder tomar posesión no novo posto. Iso tendo en conta que se apuren os prazos e que non houbese prórroga do cesamento.

E que efectos económicos vai ter isto? Segundo a Orde de confección de nóminas para 2014, cobraríase o mes de abril polo posto no que se estivese en activo no primeiro día hábil do mes. Isto quere dicir que as persoas que cambien a un posto de maior nivel no concurso, non verían incrementadas a súas retribucións pola maior parte do mes de abril traballado no novo posto. Con relación aos concursos, a orde de nóminas só establece a excepción no caso de reincoporación ao servizo activo, que se cobraría a partir do día do reingreso.

Porén, no artigo 14.4 do Decreto 93/1991 de provisión de postos, establécese que, para tódolos efectos, o prazo posesorio considerarase como de servicio activo,comenzando os efectos económicos no novo destino desde a data de cesamento no de procedencia. A diferenza é que, segundo o decreto, cobraríase cada parte do mes polo posto que efectivamente se ocupe; algo, a todas luces, moito máis xusto.

A previsión da publicación da resolución do concurso xeral para o día 31 de marzo fai que os prazos posesorios se prolonguen durante  varios días do mes de abril, segundo o caso.

Dado que a Orde de confección de nóminas establece que as retribucións que se teña dereito a percibir se farán efectivas con referencia á situación e dereitos do funcionario referidos ao primeiro día hábil do mes que corresponda, imos atopar que moitos/as compañeiros/as á día 1 de abril aínda non tomarán posesión e polo tanto cobrarán en abril as retribucións propias do posto anterior.

Isto contrasta con todos os que dende unha libre designación concursan, xa que durante o mes de abril van seguir cobrando as retribucións propias do posto en LD ao ter esa condición o primeiro día de mes e telo garantido polo artigo 65 da Lei de Función Pública.

Dende a CIG remitimos un escrito con carácter urxente á Conselleira de Facenda e ao Director Xeral da Función Pública para que se publique a Resolución o antes posible ou ben para que se arbitre unha solución para que estas situacións non supoñan a merma das retribucións propias do posto obtido en concurso durante un mes, dada a cada vez maior precariedade retributiva do persoal funcionario da Xunta de Galiza.

Son demandas relativas á paga extra de decembro do 2012 do persoal funcionario.

As catro organizacións sindicais con presenza na Mesa Xeral da Función Pública de Galiza (CIG, CCOO, UGT e CSIF) van presentar máis de 400 demandas pola vía do contencioso-administrativo no caso de que a Xunta non estime na vía administrativa as reclamacións presentadas reclamando o cobro da paga extra de decembro de 2012.

Xa hai varias sentenzas favorábeis onde se recoñece o dereito á percepción da parte devengada da paga extra do ano 2012 a raíz das demandas presentadas perante os xulgados tanto para persoal laboral como funcionario.

No caso dos funcionarios/as, a diferenza do persoal laboral, hai que se acudir á vía administrativa porque non dispón dos recursos xurídicos que teñen os laborais a través de conflito colectivo e por iso recorremos a presentar demandas individuais por cada un dos diferentes ámbitos (persoal funcionario da Xunta, persoal funcionario Docente, persoal estatutario, etc) co obxecto de que si son estimadas se solicite a extensión da sentenza a todo o persoal funcionario de cada ámbito.

Esta é a primeira sentenza referida ao recorte das pagas extraordinarias para o ano 2013 que só aplicou a Xunta de Galiza

O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia vén de ditar sentenza pola que recoñece o dereito do persoal laboral da Xunta –sometido ao V Convenio Colectivo- a percibir a paga adicional ás paga extraordinaria de decembro de 2012, así como a paga adicional de xuño de 2013, que foi suprimida aos traballadores/as da Xunta por decisión propia do Goberno galego.

Unha vez máis, a xustiza dá un pau ao Executivo de Núñez Feijoo, negando o carácter retroactivo das medidas de recortes aplicadas aos traballadores e traballadores ao servizo das administracións públicas. Ademais, está é a primeira sentenza referida ao recorte nas pagas extraordinarias do ano 2013, detraída aos empregados e empregadas da Xunta a través da Lei de Orzamentos de Galiza e que o resto do persoal ao servizo das administracións (local, estatal, etc.) non padeceu.