Retribucións

Tal e como adiantamos, no DOG 02/01/2012 foi publicada a orde do 30 de decembro de 2011 pola que se regula o servizo de acceso electrónico ao recibo mensual de haberes, no ámbito da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

Esta orde ten por obxecto regular o servizo de acceso electrónico ao recibo mensual de haberes por parte de todo o persoal ao servizo da Administración xeral, así como das entidades do sector público autonómico de Galicia. A novidade radica en que a partir de agora o recibo mensual de haberes remitirase exclusivamente por medios electrónicos, ben na a través de correo electrónico, ben a través da descarga da páxina do CIXTEC ou o PORTAX.

Excepcións

Na vindeira Comisión de Persoal Extraordinaria, ademais dos temas tratados na última Mesa Xeral Extraordinaria, irá o proxecto de orde que regula a notificación de recepción de haberes por medios electrónicos.

Xa eran moitas as persoas que tiñan activado este sistema que substituía a clásica nómina en papel. Porén, e consonte co Decreto 198/2010, de desenvolvemento da administración electrónica na Xunta de Galicia, establecese o carácter obrigatorio de recepción do certificado de haberes por medios electrónicos.  Esta medida afectará a todo o persoal ao servizo da Administración xeral, así como o das entidades do sector público.

O Goberno bipartido vasco vén de sumarse á nova onda de recortes salariais para os empregados públicos iniciada por CiU na Generalitat dous días depois das eleccións xerais do 20N.

Segundo as informacións achegadas polo Goberno vasco á prensa, a proposta de recortes ao persoal da Administración vasca reducirá o gasto en 100 millóns de euros, a través de medidas como a non cobertura de vacantes e a suspensión de primas xubilación voluntaria, dos contratos de relevo e da prórroga do servizo activo activo a partir dos 65 anos.

Ademáis, o Goberno vasco propón eliminar o complemento de Incapacidade Transitoria (IT) do 100% en caso de baixa. Isto significa que o persoal da Administración vasca deixará de percibir as retribucións íntegras ao estar de baixa, agás en caso de accidente laboral, o que vén a ser unha maneira ben pouco subtil de colocar no disparadeiro da opinión pública aos empregados públicos  e aos traballadores vascos en xeral, retratando as baixas laborais como parte do problema que se debe solucionar para saír da crise.

Dous días após das eleccións, os "privilexiados" empregados públicos voltamos a estar no ollo da tormenta: CiU anuncia un recorte de salarios aos empregados públicos da Generalitat nos orzamentos autonómicos de 2012.

Artur Mas aínda non concretou a magnitude desta nova redución salarial, limitándose a asegurar que, se o novo Goberno de Rajoy aplicar unha medida similar, o recorte da Generalitat ao seu persoal ficaría subsumido.

Aspectos máis destacados do Anteproxecto da Lei de orzamentos 2012 nos gastos de persoal:

  • Retribucións conxeladas. consolídase o recorte pero permanecen os 200 pluses dos altos cargos, o plus dos xefes territoriais, os case 8 millóns de euros en asesores, o persoal directivo con retribucións escandalosas ao amparo da LOFAXGA, a contratación de asistencias técnicas que acaben en indefinición sen custarlle un só € á persoa que meta aos seus familiares e amigos...

  • A OEP será mínima ao manterse por segundo ano consecutivo a taxa de reposición do 10%. Non así para os chiringuitos que poderán convocar sen restricións prazas de persoal propio.

  • Limítanse os chamamentos das listas pero non as asistencias técnicas.

Por medio de Auto de 07/06/2011 que foi dado a coñecer o 14 de xuño, o Tribunal Constitucional vén de inadmitir a cuestión de inconstitucionalidade promovida pola Sala o Social da Audiencia Nacional en relación coa aplicación do recorte salarial aos traballadores da Fábrica Nacional de Moeda e Timbre e Real Casa da Moeda (FMNT-RCM), a consecuencia da demanda de conflito colectivo presentada por varias organizacións sindicais representativas dese ámbito.

Esta resolución do Tribunal Constitucional afecta directamente aos 1.700 traballadores da FNMT-RCM, pero podería ademais afectar indirectamente a máis de 700.000 empregados públicos laborais da Administración Xeral do Estado, as comunidades autónomas e as administracións locais.

Na seguinte ligazón, pódese descargar a contestación da Consellería de Facenda á Xunta de Persoal de Servizos Centrais sobre as demoras no pagamento das nóminas do persoal.

Descargar a contestación da Consellería de Facenda

Días atrás denunciabamos o retraso no cobro das nóminas do persoal da Xunta de Galiza xa que nesas datas son moitas as persoas que teñen xa domiciliado o pagamento de recibos ou débedas, ocasionándolles gastos en concepto de descubertos.

As entidades bancarias e caixas só nos poden cobrar uns céntimos polos descubertos, serían os intereses que teñan pactados nos seus contratos, xa que os días e as cantidades son irrisorias.

Se vos cobran polo concepto "Gastros reclamación saldo deudor", sabede que o servizo de reclamacións do Banco de España considera:

Mentres Facenda continúa botando balóns fóra no asunto do atraso no cobro das nóminas, a CIG-Autonómica esíxelle á conselleira que se depuren responsabilidades para asegurar que esta situación non se volva a repetir. O persoal da Xunta leva xa acumulados moitos puntos de perda de poder adquisitivo, e máis co último recorte salarial, para aínda por riba ter que soportar cargas financeiras adicionais.

Nestes últimos dous meses o persoal da Xunta de Galicia vén cobrando a nómina cun certo atraso con respecto ao que atá o de agora viña sendo habitual. Na última nómina o atraso foi tal que moitos traballadores chegaron a dispoñer do diñeiro na súa conta o 2 ou mesmo o 3 de maio. Nesas datas son moitas as persoas que teñen xa domiciliado o pagamento de recibos ou débedas, ocasionándolle gastos en concepto de descubertos.

A cota sindical é un gasto deducible dos rendementos do traballo. Porén, nos datos fiscais que ten a Axencia Tributaria non soe aparecer reflectido. Xa que logo, para facer efectiva a dedución das cantidades aboadas  neste concepto durante o ano 2010, tedes que modificar o borrador ou incorporalas ao recadro 011 da declaración do IRPF. Non é necesario achegar ningún xustificante.

Para máis información, recordamos que a CIG ten a disposición da súa afiliación  un servizo de asesoramento para realizar a declaración da renda. Consultade as datas e horarios deste servizo nos vosos locais comarcais. Toda a información necesaria sobre a Renda 2010 podédela atopar no seguinte enlace.