RPT e estrutura

A Consellaría de Infraestruturas e Vivenda vén de remitirnos unha serie de documentación de modificación da súa RPT como consecuencia da publicación da modificación do seu Decreto de estrutura. Entre esta documentación está unha memoria complementaria, unha táboa de equivalencias e uns acordos de transferencia de peresoal que non deixan contento a todo o mundo. Descargar documentación.

Resulta chamativo na memoria complementaria que para crear un posto de subdirección e outro de xefatura de servizo amorticen... outra subdirección e outra xefatura de servizo?? Pois non, amortizan un posto de limpador/a, un de subalterno/a e outro de legoeiro/a para financiar o posto de subdirección. Polo menos, o servizo creado financianno a través da amortización doutro servizo. Xa sabedes, a famosa estabilidade orzamentaria...

No DOG do martes 8 de agosto de 2017 publícanse as resolucións polas que se aproban as modificacións das relacións de postos de traballo (RPT) das seguintes Consellarías:

 

 

Empezamos coa carteleira de películas que se estrean esta semana:

Os  creadores de “Mentireiro compulsivo” presentan “Cólleme se podes”.

Do mesmo director que “Falsas aparencias” e “Desaparecido en combate” agora chega “Xerente á fuga”.

Estas serían algunhas das frases que poderiamos empregar para titular as películas que nos monta o xerente da AMTEGA. Tras un ano a ignorar as peticións de reunión, o xerente remítenos unha convocatoria de reunión para o luns 12 de xuño, ás 14:00 horas para tratar unhas modificacións da RPT. A CIG e o resto de organizacións pide un cambio de reunión a outro día a unha hora máis axeitada para tratar todo o pendente.

Despois de máis de un ano solicitando a xerencia da AMTEGA unha reunión para tratar diversos temas pendentes, hoxe chegounos un correo convocando a unha reunión para tratar unha modificación da RPT o luns 12 de xuño ás 14 horas.

A hora da reunión deixa clara as súas intencións, cumprir o requisito legal de "escoitar" ás organizacións sindicais e logo aprobar o que lle pete... O caso é non tratar os temas pendentes desde a última reunión en febreiro de 2016 (que foi polo mesmo motivo, unha modificación da RPT).

No ano 2015 o Parlamente galego aprobou (a proposta do Goberno) a primeira Lei de Arquivos que tivo este país. Non foi unha lei imposta, foi un texto elaborado e reelaborado dende o ano 2011 que tivo varias modificacións e recortes ata quedar ao gusto do gobernó e do parlamento; recordemos en maioría do mesmo partido que dirixe hoxe Galicia, o Partido Popular.

Pois ben, estes días acábase de aprobar a Modificación de Relaición de postos de traballo (RPT) da Axencia Tributaria de Galicia (ATRIGA); axencia que move e produce ao ano miles e miles de documentos (tano en formato electrónico e formato papel), e que necesitan unha xestión documental axeitada e non un mero almacenamento en naves de empresas privadas ou o que é peor perdas masivas ou eliminacións incorrectas.

Nestas negociacións para aprobar a dita RPT a CIG reiterou a necesidade da existencia dun técnico/a especializado na materia, non porque detectaramos ese traballo estructural senón porque temos una Lei que o dí: 

 

A raiz da modificación da RPT da Consellaría de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio onde esta consellaría introduce na modificación unha columna onde se encadran determinados postos de traballo de persoal funcionario en determinadas áreas funcionais, Función Pública facilitanos un documento que aborda este asunto que non foi negociado nin na Mesa Xeral nin na Sectorial de funcionarios/as e por suposto tampouco se lle deu publicidade e que afecta en moito ás condicións de traballo e mobilidade do persoal funcionario.

O documento en cuestión recolle a creación de 5 áreas funcionais onde encadrar moitos dos postos de persoal funcionario, en concreto serían as áreas de:

  • Contratación: nela incardinaranse aqueles postos que tramiten expediente de contratación administrativa. A tramitación do orzamento de contratación considerarase como actividade accesoria e, polo tanto, non determinante da área funcional do posto.
  • Económica-orzamentaria: para os postos que leven a xestión económica (orzamentaria e extraorzamentaria), así como funcións de contabilidade e tesourería.
  • Persoal: corresponderá esta área a aqueles postos de traballo con funcións de tramitación de nóminas, seguridade social, xestión de persoal e riscos laborais. 
  • Xurídica: Elaboración de disposicións de carácter xeral ou informes.
  • Inspección: postos que teñan atribuídas actuacións de inspección de centros e/ou actuacións.

Achega o Instituto Galego de Estatística unha proposta de modificación da súa relación de postos de traballo (RPT). Nesta proposta temos un balance neto de 3 postos destruídos e un recorte de 76.582,17 €.

Motivan o recorte en axustar a RPT aos sucesivos "axustes" que a propia Administración se impón a través das últimas leis de orzamentos. Seguimos sen apreciar a tan cacarexada "recuperación económica" pois, de novo, só propoñen máis recortes de postos públicos.

A proposta inclúe cambios na forma de provisión dalgúns postos, incluíndo o Concurso Específico.

A Dirección Xeral de Recursos Humanos da Consellería de Sanidade convocou ás organizacións sindicais a unha xuntanza para discutir o venres 22 de xullo a súa proposta de Relación de Postos de Traballo. A proposta é ampla, afecta a moitos servizos e centros de destino.

Nun primeiro vistazo moi rápido podemos observar que recupera parte do que contiña a proposta de modificación da RPT que xa discutiramos fai un ano (24/07/2015) e que ficou inconclusa.

A CIG está a túa disposición se queres indicarnos algo. Contactar coa CIG.

A CIG anuncia que presentará demanda xudicial por despedimento.

Coincidindo coa xuntanza da Comisión de Persoal de Función Pública, CIG, CCOO, UGT e representantes do sector audiovisual galego concentrábanse diante da EGAP, para denunciar a pretensión do goberno do PP de amortizar prazas no CGAI e camiñar así cara o seu desmantelamento. Ao remate da Comisión representantes sindicais confirmaban que non se movera unha coma da proposta de RPT inicial, que implica a desaparición de 3 postos de traballo e o despedimento do traballador que ocupaba o de proxeccionista.

Deste xeito confírmase tamén que tanto o secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, como o deputado do PP César Fernández, trataban unicamente de escorrer o vulto cando afirmaron que eran falsas as denuncias da CIG respecto do desmantelamento encuberto do Centro Galego de Artes da Imaxe (Filmoteca de Galiza) e aseguraban que non habería nin despedimentos, nin recortes.

A CIG asegura que tamén se confirma agora que a retirada da proposta de RPT da Comisión de Persoal anterior (1/6/2016) non era máis que unha medida electoralista, xa que a que se aprobou este mércores, non cambia nin unha coma respecto da presentada inicialmente.

A CIG lamenta que coa supresión destes postos de traballo o PP afonde no desmantelamento do único centro audiovisual da Galiza. Condenarase de forma irreversíbel (50% de despedimentos na área de proxección e 40% menos das prazas cas que contaba o centro) e progresivamente á Filmoteca de Galiza á súa desaparición como tal, recortando os servizos públicos que viña prestando e danando o futuro dos galegos e galegas.

Con todo, “o peor está por vir” xa que, con estas novas amortizacións “quedará sen cubrir un servizo público tan básico como necesario, que ten como fin defender e velar pola defensa da cultura e do sector audiovisual galego”.

Na CIG vamos deixar o sindicalismo e adicarnos as ciencias ocultas. As nosas facultades de adiviñación non nos faiaron no caso do posto “Xefatura de departamentos de sistemas”  da AMTEGA. A xunta fixo fai pouco unha modificación da RPT da AMTEGA a medida abrindo este posto a administración local.

Xa podemos confirmar que lle deron o posto, cunha comisión de servizo, a persoa do Concello de Santiago que habíamos vaticinado.  

Na CIG non temos nada en  contra da apertura de postos a outras administracións pero sempre que exista reciprocidade.

Esta maneira de cubrir postos traendo xente de outras administracións supón un insulto e menosprezo ao persoal propio.

Mentres a AMTEGA segue pasando do seu persoal, estamos a espera de: convocatoria de concurso de traslados, homologación salarial persoal laboral, teletraballo, externalizacións...