RPT e estrutura

Tráase dunha modificación puntual, centrada na D.X. de Xustiza e na Academia Galega de Seguridade Pública (AGASP):

 • Opoñémonos as amortizacións que implican un saldo negativo de perda de 10 postos de traballo, trasladando parte da contía económica para a creación de estrutura. A Administración volve os seus camiños de destruír postos pola base para financiar postos de estrutura.
 • En relación a rpt de AGASP indicóuselles o erro no código A20(10), que procederán a correxir. Van correxir tamén o de XORNADA PARTIDA dunha xefatura de servizo.
 • Solicitamos que quede constancia na necesidade de abrir un proceso negociador económico para os postos de funcionarios que aparecen con XORNADA PARTIDA.
 • Solicitamos que se lle poña o complemento de condución ao subalterno que fai tarefas de condución.
 • Estamos en contra da creación dos postos como "Auxiliar de Arquivos e Bibliotecas", por canto existe unha escala de arquivos de persoal funcionario. Pero a maiores e un absurdo crear nestes intres postos de laborais, cando por parte da Dirección de Función Pública comezouse unha funcionarización destes postos.
 • Solicitamos que o persoal de limpeza dos edificios xudiciais que teñen xornada inferior á ordinaria, se lle incrementen as horas de traballo.
 • Os dous postos de Xefatura de Sección Secretariado do Goberno solicitamos novamente que sexan de CONCURSO.

Se queres trasladarnos algo, podes contactar coa CIG.

Un ano máis, outra vez... chega un clásico: a NON negociación da RPT da AMTEGA. O luns 17 de xuño de 2019, convocounos o xerente da AMTEGA a unha xuntanza o vindeiro día 19 de xuño para tratar outra modificación da súa Relación de Postos de Traballo. Esta modificación é todo un clásico do xerente:

 1. Amortizar catro postos base en canto quedan vacantes: analista-programador/a, enxeñeiro/a de funcións facultativas, técnico/a especialista en informática e operador/a de ordenador.
 2. Crear postos por arriba: neste caso 3 xefaturas de sección.
 3. Abrir a xefatura do departamento xurídico para a súa cobertura por persoal do estado. Descoñecemos a quen queren "colocar" desta vez...

Dende sempre, o SMAC de Vigo tivo unha importante carga de traballo motivado, esencialmente, por ser unha cidade de marcado carácter industrial. Esta condición provocou unha constante reestruturación dos distintos sectores produtivos: o naval, o metal, a construción, o automóbil, o comercio ... De aí a importancia da mediación administrativa prevía a xudicial.

Neste sentido, a carga de traballo do SMAC de Vigo, computada en número de expedientes, duplica amplamente a dos SMACs de Santiago, Ferrol, Lugo e Ourense, sendo lixeiramente inferior ao do SMAC de A Coruña.

Pola contra, a dotación de persoal do SMAC de Vigo nestes intres é exclusivamente de un letrado, carecendo de persoal administrativo de conciliacións, fronte ao persoal do SMAC de A Coruña con tres letrados e cinco de administración, ao de Santiago con dous e un respectivamente, Ferrol con un e dous, Lugo con tres e dous, e Ourense con dous e tres. Esta esperpéntica situación de Vigo non é moito peor que o SMAC de Pontevedra, que con un numero de expedientes parello ao Ourense, conta con unha letrada e unha persoa con funcións administrativas a tempo parcial.

A Xunta pretende reducir na RPT da consellería de Medio Rural o numero de brigadas para alto risco e o numero de bombeiros/as por brigada en relación ao 2018.

A esta 3ª xuntanza o 22 de maio de 2019 asisten os responsables do servizo de persoal e o subdirector xeral de Extinción de Lumes. Solicítaa a CIG polos inmensos erros na documentación e para que a Xunta aclare a proposta e a distribución das novas prazas de alto risco e non liquide así  a “negociación”, por iso:

Denunciamos que as cifras seguen sen cadrar xa que faltan 141 códigos de prazas en RPT comparando coas cadro explicativo; tantos erros non poden ser casuais.

 1. As brigadas de 12 e de 9 meses que estaban compostas con sete compoñentes a Xunta intenta enganar xa que detectamos na documentación que quedan so con 6 compoñentes. A Xunta non recúa as brigadas de 12 e 9 meses pasaran a ter 6 bombeiros/as co risco que supón para a seguridade do persoal e a perda de efectividade no traballo contra incendios.
 2. Redúcense o numero de prazas e brigadas para a campaña de alto risco que serán de 5meses no 2019, xa que non traspoñen todas as que eliminaron das encomendas de SEAGA e TRAGSA. Haberá como mínimo 13 brigadas menos e todas pasaran a ser de 4 bombeiros/as. Non concretan a distribución e, con absoluto descaro, din que “nos pasaran a relación”. Xa sabemos que quitan 3 a CO, 3 a LU, 2 a OU e 5 a PO. Cunha exposición torticera intentan facernos crer que son as mesmas!!!  

A súa distribución a xustifican co mantemento dos convenios aos concellos (onde hai mais convenios hai menos brigadas Xunta). Para nos é nefasta xa que imposibilitan un servizo publico único e profesional na extinción de incendios e deixa vendida a RPT polo establecemento de convenios anuais. E si o ano que ven hai mais ou menos convenios.

A pesar do comprometido pola Dirección Xeral de Función Pública na suposta negociación do Acordo de Concertación a Consellería de Medio Rural acláralle a CCOO que o persoal de 9 meses non vai pasar a 12 meses nesta RPT.

Decreto de listas para a contratación do persoal de alto risco din que publicaran no DOG nos vindeiros dias. Alongan indecentemente os prazos e xa imos para a probas físicas en xuño e publicación definitiva e contratación para mediados de xullo.

Merma o persoal do servizo de incendios cando mais se necesita e non dubidan en continuar coa propaganda e contratas millonarias con empresas de cámaras, drons, pantallas e outras. Un servizo cada vez mais caro  e ineficaz xa que conta con menos traballadores/as para a extinción e tamén para a prevención como xa vimos denunciando.

Poucos avances nunha RPT que amortiza máis de 180 postos de traballo esenciais para a calidade e mantemento do servizo publico, coa escusa de que “están sen ocupar”, para crear postos en xefaturas.

Este 7 de maio tivemos coa Secretaria Xeral Técnica de Medio Rural unha segunda xuntanza para tratar a súa RPT na que destacamos poucos avances e que a escasa documentación que aportaron estaba de novo errada (desta vez so presentaron memoria económica e ampliaron un pouco a memoria xustificativa). Así a CIG solicitamos outra xuntanza e que non liquidaran xa a RPT sen ao menos ter que xustificar e explicar os recortes.
Non queda outra que reiterarnos nas numerosas alegacións presentadas e insistimos no despropósito que supón amortizar postos de servizo para crear postos de estrutura. Denunciamos que se negan a deixar de amortizar os postos nas oficinas agrarias e xustifican con que están a “facer un estudo das oficinas” e que “as deixan” para unha segunda modificación da RPT. Logo, porque amortizan postos se sabemos que non van ter presuposto para crear?

O martes 23 de abril tivemos a primeira xuntanza pola RPT de Medio Rural. A Secretaria Xeral Técnica dixo que a modificación era debida aos cambios na estrutura e a creacion das 549 prazas de reforzo de verán de bombeiros forestais pero que non ían tocar as oficinas agrarias comarcais nin os distritos polo de agora, a espera dun estudo de carga de traballo e organización desta administración periférica que dá servizo ao rural galego. As RPT de AGACAL e Fogga din que as están a preparar e negociaranse despois desta.

Recoñecen que a documentación que nos presentaron estaba chea de erros e aínda así presentamos na xuntanza máis de 100 alegacións xerais e específicas. Con este mal facer por parte da Administración vai ser difícil que se convoque o concurso de traslados antes do verán.

Sobre as amortizacións, a pesar de dicir que non van tocar os postos ata reorganización, amortizan sen explicación de 181 postos de traballo, o que consideramos inadmisible.

Sobre a creación de prazas do SPDCIF manifestan que foi un “erro” que viñeran para 12 meses e que serán de 5 no 2019 e de 6 no 2020.

Aínda con todo, non souberon explicarnos a diferencia de 1 millón de euros entre as creacións e as amortizacións e de onde van a sacar os cartos para as creacións.

Antes do venres presentaremos unhas primeiras achegas por escrito e estaremos a espera de que nos envíen documentación corrixida, xustificada e cunha memoria económica en condicións. Destacar o pouca participación das outras organizacións sindicais pois remitíronse a indicar que ían presentar alegacións por escrito, sen expoñer ningunha na mesa de negociación, e pedir algunha aclaración puntual e do SPDCIF. Feito que sumado aos erros da documentación e a hora tardía de convocatoria (12:30h) fixo que non se puidera avanzar moito na negociación desta RPT.

Despois de máis de 7 anos sen actualizar a estrutura da consellería e adaptala as propias leis que o goberno do Partido Popular aprobou nestes anos, a Consellería do Medio Rural manifesta que foi un “erro” a dotación orzamentaria para todo o ano das 549 prazas de persoal bombeiro forestal. Con esa palabra despachouse a Administración ao inicio da negociación, ademais de declarar na mesa de negociación que as oficinas agrarias non eran motivo de negociación nestes intres.

A Consellería de Medio Rural presentou ás organizacións sindicais unha relación de postos de traballo mal feita e chea de erros. Así, hai uns días, coa documentación que nos achegou a consellería, na CIG valoramos positivamente a creación de 549 prazas de 12 meses que agora os servizos de persoal da consellería manifestan que foi un “erro”, e que unicamente son de 5 meses, e que o documento económico estaba mal (orzamentaban para 12 meses).

Aínda así, negáronse a facer unha declaración manifestando o tempo exacto que vai traballar o persoal de alto risco, nin cando vai comezar.

Ante estes datos e con este novo cambio de rumbo, a palabra máis repetida polo conselleiro de Medio Rural, “PREVENCIÓN”, é só fume, pois a improvisación da Consellería de Medio Rural queda outra vez en evidencia ao non seguir as recomendacións do Comité de expertos/as derivado da Comisión Parlamentaria polos incendios forestais, nin do propio ditame da Comisión, nas que destacan a necesidade de actuar na prevención. A consecuencia é que as novas prazas creadas unicamente traballarán no “alto risco” en extinción de lumes, imposibilitándose o traballo na prevención.

A non creación das prazas como de 12 meses cambia por completo a valoración da CIG desta RPT, a cal incluso amortiza prazas de persoal bombeiro de 12 meses e logo créaas de 5 meses. Pero isto non é o único, amortizan moreas de prazas dos servizos periféricos, como nas oficinas agrarias e distritos forestais, servizos de infraestruturas ou postos base nas xefaturas territoriais. Rexeitamos amortizacións de postos nos servizos que deben atender á cidadanía do rural, fin definitivo desta consellería, coa finalidade de crear postos de estrutura; e opoñémonos á amortización de postos de persoal bombeiros de 12 meses.

Na xuntanza que tivemos as organizacións sindicais coa consellería para tratar a RPT a CIG presentou mais de 100 alegacións concretas, que serán moitas máis cos “erros” da RPT, ademais da falla de xustificación funcional e memoria económica. En definitiva un desastre de RPT que anuncia atrasos no concurso de traslados de todo o persoal da Xunta de Galicia e que segue na liña de desmantelar servizos de atención e non dar solución nin afrontar con seriedade os problemas do rural da Galiza.

A CIG valora positivamente a proposta presentada polo conselleiro de Medio Rural para a creación de 549 postos de traballo para todo o ano de bombeiros forestais a través da Relación de Postos de Traballo (RPT) da Consellería do Medio Rural que se vai a negociar a semana do 22 de abril, dentro do Servizo de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais. As prazas previstas achéganse á proposta presentada pola CIG perante o Parlamento de Galiza para a duplicación de brigadas de prevención e extinción de incendios.

Dado o aumento da virulencia e extensión dos incendios forestais na Galiza, a súa frecuencia e dado que xa non se limitan a campañas concretas (verán) fai necesario un corpo permanente e profesional de bombeiros forestais na Galiza, 100% público. Segundo a documentación achegada por parte da consellería aos sindicatos da mesa de negociación para esta nova RPT, a consellería de Medio Rural crearía 549 postos de 12 meses que virían a substituír e ampliar as tarefas na prevención e extinción que estaban a ser realizadas pola empresa pública SEAGA. Porén, a CIG convocou unha manifestación día 24 de abril ás 11:00 h, co fin de que o tempo traballado en SEAGA puntúe para as listas da Xunta e que así se recoñeza a profesionalidade deste persoal de reforzo que era contratado ata o de agora pola empresa pública.

Dende a CIG celebramos o reforzo deste servizo público pero tamén insistimos na necesidade de traballar na prevención de incendios a medio prazo co reforzo dos servizos vinculados ao rural que freen o seu despoboamento. Compre unha actividade agraria e gandeira compatible co medio ambiente que reduza a carga de combustible dispoñible para o que recordamos a necesidade de medidas que a incentiven e o reforzo dos servizos de extensión gandeira e agraria que realizan as Oficinas Agrarias Comarcais da Consellería de Medio Rural que están sendo desmanteladas. Destacamos tamén a necesidade de reforzar os servizos forestais que desenvolvan medidas de cambio de modelo produtivo no monte que eviten a especulación e reduzan a superficie poboada por especies pirofitas.

Para a Secretaría Xeral Técnica, a modificación da RPT é sinxela, para cuestións puntuais, e non estrutural nin transversal, como foron as últimas, e consta de tres partes:

1) Creación dunha praza de persoal enxeñeiro vía execución de sentenza.
2) Creación dunha xefatura de sección na Área de Financiamento, sobre todo para reforzar todos os expedientes que están tendo en materia de financiamento para o Polo de Lugo, e para manexar os fondos Feder que veñen do Ministerio, os que están territorializados.
3) Atendendo a peticións anteriores dos sindicatos, faise un pequeno axuste da RPT como consecuencia da modificación dos estatutos que xa vén de atrás, que xa se falou cos sindicatos anteriormente,:
- Péchanse unicamente a persoal funcionario unha subdirección/dirección de área, que antes estaba aberta á alta dirección (podía vir calquera non funcionario/a).
- Pásanse varios postos de LD a CE.

O secretario xeral indica que na memoria non vai, pero di que adianta, aínda que no anexo entregado para a reunión xa vai incluido, que están coa modificación de estrutura da GAIN na que se van crear dous servizos. O decreto de modificación da estrutura da GAIN vai ir en paralelo, polo tanto, á modificación da RPT.

O venres 5 de abril recibimos a documentación relativa á modificación da Relación de Postos de Traballo da Consellaría de Medio Rural.

A consellaría fixou a xuntanza para tratar a dita modificación o día 23 de abril polo que podemos realizar alegacións ata esa data. Se tes algunha achega sobre esta RPT fainola chegar á CIG e levarémola á mesa.

Podes descargar toda a documentación sobre esta modificación nesta ligazón.