LEI 7/2014, do 26 de setembro, de arquivos e documentos de Galicia.

Artigo 38. Arquivos centrais
1. Existirá un arquivo central en cada consellaría e opcionalmente, cando non estea creado un arquivo xeral territorial, en cada xefatura territorial dela dependente, así como naqueles organismos que posúan personalidade xurídica propia.
2. Os arquivos centrais definen, implantan e manteñen, no ámbito dos órganos e entidades mencionados no artigo 35, o sistema de xestión documental, de acordo coa normativa técnica e as directrices do órgano coordinador do Sistema e as instrucións da persoa titular da secretaría xeral ou do correspondente órgano directivo.
3. Os arquivos centrais realizarán as transferencias de documentos que lles correspondan ao Arquivo de Galicia ou, se é o caso, ao arquivo intermedio ou histórico xestionado pola Xunta de Galicia da súa demarcación territorial.
4. Os arquivos centrais asesorarán o persoal responsable dos arquivos de xestión e coordinarán a súa organización e funcionamento.
5. Á fronte de cada arquivo central haberá unha persoa do corpo facultativo superior de arquivos, nos termos que estableza o plan previsto na disposición transitoria segunda e de acordo coas dispoñibilidades orzamentarias, tras a correspondente modificación da relación de postos de traballo.

O caso é que excusándose nas dispoñibilidades orzamentarias, non crean nin este arquivo, nin nengún en moitas consellerías; lease: Mar, Presidencia, Educación, Sanidade, Territorio, Economía, Medio Ambiente....; pero sí que hai dispoñibilidade orzamentaria para seguir pagando a empresas externas a xestión documental de varios departamentos e facer macrocontratos con Severiano Gestión, Boquete, David Mudanzas, etc..

Estes días sairon na prensa problemas gravísimos de xestión de arquivos en Xustiza, no Concello de Lugo, na Deputación de Ourense, e na nosa casa xa cáseque ninguén recorda os famosos “papeles de Feijoo”, aqueles contratos de Sanidade con Marcial Dorado que se perderan nun colexio de Vigo, e que ninguén quiso nin poido investigar.

A este Goberno sempre se lle enche a boca ao decir que hai que cumplir ás leis, pero cando é o poder o que o ten que facer, non segue o mesmo raseiro.

Este é un bo exemplo de como ao poder non lle interesa a xestión documental, pois eso leva consego a transparencia, e mitiga as corruptelas, no fondo unha boa xestión documental é unha actividade fornecedora da democracia.

E neso andamos, a ver se na próxima RPT nos fan máis caso. Pola CIG non vai ser.....