RPT e estrutura

O xoves 15 de novembro recibimos nova versión da proposta de RPT dos órganos superiores da Presidencia da Xunta. Se é do teu interese podes contactar coa CIG.

Xunto coa documentación comunícanos que os documentos xa foron enviados ás direccións xerais de Función Pública e de Avaliación e Reforma Administrativa. Faltaría que o enviasen para Mesa Xeral e Comisión de Persoal.

Recibimos duas propostas de modificación de Presidencia da Xunta: 

  • Órganos superiores da Presidencia
  • Axencia Galega de Turismo (ATURGA)

Temos de prazo ata o día 1 de outubro para presentar alegacións. Se queres aportar algo, podes contactar coa CIG.

Alá polo mes de xullo a Consellería de Economía, Emprego e Industria abriu unha rolda de negociación cos sindicatos para tratar os temas dos pluses en dous organismos apegados a consellería, o Laboratorio Oficial de Metroloxía de Galicia (LOMG) e a Axencia Galega de Innovación (GAIN).

Coa súa exposición “razoada”, aproveitando e estirando ata o infinito e mais alá as xustificacións, queren incrementarlle a 2 “amigos” (do conselleiro ou do secretario xeral, quen sabe) o soldo en 6.721,82 € a cada un deles. Para iso métenas nun lote con outro grupo de persoas que si teñen responsabilidade no traballo que desempeñan.

Eses 2 “amigos” (do conselleiro ou do secretario xeral, quen sabe) só fan traballo de “despachitos”, pero para máis datos, cada un ten na súa estrutura, respectivamente, un xefe de servizo que si exerce unha responsabilidade. En realidade, do que estamos a falar é dun “pagamento polos servizos prestados” a quen foran xerentes da extinta Fundación para o Fomento da Calidade Industrial e o Desenvolvemento Tecnolóxico de Galicia.

Dende a CIG presentamos as alegacións para o recoñecemento de pluses aos traballadores/as que realmente si fan traballos na rúa, con recoñecemento de perigosidade, toxicidade e/ou penosidade segundo consta nas distintas valoracións de riscos deses postos de traballo. Pola contra, opoñémonos frontalmente a que eses 2 “amigos” (do conselleiro ou do secretario xeral, quen sabe) se lles suba o salario descaradamente e sen unha xustificación obxectiva.

A contestación da consellería ás nosas alegacións foi clara e lamentábel a partes iguais. O persoal que ten demostrado e valorado o risco dos seus postos de traballo quedan sen os pluses, mentres que aos 2 ínclitos “amigos” (do conselleiro ou do secretario xeral, quen sabe) se lle quere incrementar o soldo 6.721,82 €. Así se fan as cousas nesta consellería. Con dous...

Chéganos a enésima RPT para negociar, neste caso do Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), e xa nas posicións de saída aparece a amortización de dous postos que se atopan ocupados por traballadores/as.

Que pouco valen aquelas palabras do presidente da Xunta que dicía no seu día, que cos recortes, na Xunta non habería despedimentos. Como outras palabras do Presidente da Xunta, acaba levándoas o vento.

Véndennos recuperación económica e amortízannos postos de traballo. Pero non contentos con que estean vacantes (e destruír postos), agora atacan mais a fondo e amortizan postos ocupados por traballadores/as, destruíndo con elo non so o posto senón tamén o traballo e o salario dos traballadores.

DE QUE VALE A PALABRA DO SR. FEIJOO .................DE NADA......

A CIG oponse rotundamente a amortización de prazas, pero mais aínda a amortización de prazas que leven consigo o despedimento de traballadores/as

Os sindicatos estamos convocados a unha xuntanza o día 4 de outubro para discutir unha proposta de modificación da RPT do IGVS. Pomos a túa disposición a proposta da Administración por se é do teu interese. Se queres aportar algo, contacta coa CIG.

O día 03/09/18 houbo unha reunión para tratar a RPT de Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Admóns. Públicas e Xustiza. Asisten por parte de Vicepresidencia o dous xefes de servizo de persoal, desculpan a non asistencia do Vicesecretario Xeral.

Por parte da Administración trasládasenos o mesmo que se nos enviou por correo electrónico :

O martes 4 de setembro tivemos a primeira xuntanza con Medio Rural para tratar a súa Relación de Postos de Traballo. Asistimos CIG e as demáis organizacións sindicais; pola parte de Medio Rural destacamos a ausencia da secretaria xeral ou outros altos responsabis do gabinete con poder decisorio polo que unicamente se adicaron a escoitar as emendas que traíamos dende as organizacións sindicais.

A proposta de RPT que nos achegou a consellería non está vinculada a un obxectivo programado de desenvolvemento do País, no especial na axuda e apoio do sector primario esencial para a Galiza, o agrario, gandeiro e forestal. Mais aínda cando xa temos claro que o mantemento das actividades agrarias e gandeiras tradicionais e o desenvolvemento doutras actividades produtivas no medio son as que poden fixar poboación e reducir os incendios forestais.

Por iso lamentámonos que se pechen centros e amorticen prazas e vemos de novo nesta RPT que nos expón a Xunta outra oportunidade perdida para a mellora do emprego deste servizo público.

Achéganos Función Pública unha proposta de modificación da RPT da Vicepresidencia, a discutir nunha xuntanza o día 2 de agosto. Se queres podes contactar coa CIG.

Esta é a segunda versión que envían da proposta de modificación da RPT.

Nota: a xuntanza foi aprazada pola consellería para o 4 de setembro.

Achega a consellería de Medio Rural unha proposta de modificación da súa Relación de Postos de Traballo que será discutida nunha xuntanza convocada para o día 30 de xullo. Ao metérmonos xa en agosto imaxinamos que as alegacións escritas, Mesa Xeral e Comisión de Persoal quedarán para setembro (xa veremos).

Se queres dicirnos algo sobre esta proposta da Administración, podes contactar coa CIG.

Achegou o IGVS unha proposta de modificación da súa RPT. A proposta ten data do 11/7/2018. Está prevista unha xuntanza para setembro.

Se queres aportar algo, contacta coa CIG.

A Consellería de Educación publicou no DOG do martes 19 de abril a Orde pola que autoriza a posta en funcionamento do centro IES de Soutomaior. Estupendo, pero falta un trámite por facer.

Non é a primeira vez que a consellería pon en marcha un centro de ensino e o dota de persoal docente e non docente, pero esquece incluir os postos na Relación de Postos de Traballo. Eses postos novos, que inicialmente cubrirían con persoal interino mentres non sexan incluídos na RPT, non van ser ofertados nos concursos de traslados precisamente por non estar consignados na RPT.

Esto ocorreu, por exemplo, co IES de Ponteareas, no que pasaron catro ou cinco anos dende a posta en funcionamento ata a inclusión dos postos en RPT, e por medio un concurso de traslados sen que os postos do centro puidesen ser ofertados ao persoal funcionario.

Como non queremos que se repita a situación, a CIG enviou escrito á consellería para lembrarlle que ten que incluir os postos na RPT. E a instancias da CIG, a Xunta de Persoal tamén vai facer a mesma petición.