RPT e estrutura

Unha vez que dende a CIG comezamos a debullar todos os fallos que atopabamos na documentación facilitada, dende a consellería recoñecen moitos erros nos códigos de titulacións e equivalencias xa que nos enviaron unha versión anterior; tamén recoñecen erros na memoria xustificativa na que faltan prazas, outras aparecen mal redactadas, etc. Presentamos as seguintes achegas xerais, pendentes dun novo documento

  • É necesaria a identificación das prazas vacantes e a xustificación real na memoria funcional do cambio e as amortizacións do laboratorio de medio ambiente e do resto das prazas.
  • No parque das Illas Atlánticas créanse prazas de axentes polo requirimento de traballar ao menos en parellas para minimizar riscos, deben revisar a RPT e ampliar as prazas para que o persoal de campo de conservación non este nesta situación de illamento e se cubran as quendas en todo o territorio.
  • Solicitamos que as xefaturas de sección se oferten por concurso ordinario.
  • A Xefatura de Area de Parques Naturais tamén por concurso e so aberta a c.especial polas específicas funcións.
  • Regular de oficio os pluses e complementos xa que hai enormes diferenzas entre os que reclaman e os que non, débense xeralizalos para todo o persoal sen ter que acudir ao xulgado. Como exemplo os titulados superiores ambientais que non teñen ou persoal do laboratorio de medio ambiente nos que aparecen caóticos.
  • Incluír a suba correspondente a 2019, no CE axentes ademais débese barrar as prazas ao B e indicar a extinguir unicamente o C2 e C1.
  • Denunciamos tamén de novo amortizacións escandalosas como a de axente de Valdeorras deixando sen persoal ao parque natural da Enciña da Lastra ou outras que se propoñen logo de aumentar a súa carga de traballo.

En canto teñamos o documento da RPT corrixido presentaremos achegas específicas. Se queres facer as túas achegas, contacta coa CIG.

Recibimos proposta de modificación da RPT da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda. Teremos unha xuntanza coas persoas responsábeis da consellería o venres 15 de marzo. Se é do teu interese, podes contactar coa CIG.

 

Recibimos proposta de RPT do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar. Temos ata o venres 15 de marzo para presentar alegacións, polo que se queres aportar algo contacta coa CIG uns días antes.

A documentación que envían é incompleta, pois consta unicamente dun anexo sen memoria funcional explicativa.

Por parte da dirección ISSGA indícase que os aspectos a tratar na xuntanza son "técnicos" e sobre escalas que se crean por primeira vez, polo que pode haber alguén que desde fóra non o comprenda. Non van tratar cuestións que sexan de FP, e xeneralistas, porque na xuntanza o ISSGA non está en disposición de arranxalo. Salienta, ademais, que o ISSGA traballou moito para que esta RPT non supuxera ningún prexuízo para ninguén, debido á grande cantidade de persoal interino de longa duración, ou incluso persoal interino de curta duración, que teñen nos diferentes postos no ISSGA, polo que indica que non lles foi fácil facer ese encaixe.

No 2013 indica a dirección do ISSGA que houbo a mala sorte de que apareceron as normas novas e que se produciron moitas xubilacións nese momento, e coincidiron con prazas que estaban vacantes de longa duración, algunhas porque era moi difícil cubrilas, como foi o caso de medicina do traballo e de enfermaría do traballo porque, segundo indica, son profesións cualificadas como de difícil cobertura. As normas que apareceron en 2013 supuxeron que estas prazas se non estaban cubertas durante un determinado tempo se amortizaban.

A dirección do ISSGA indica, asimesmo, que nas páxs. 6 e 7 da memoria económica están as prazas que estaban sen dotar. Hai prazas que o que se fixo foi falar con FP para harmonizar os centros ou crear unidades novas que se precisaban, ou que necesitaban unha praza nalgures e que se amortizaba noutro... Para compensar todo iso o que se fixo con FP foi ver todas esas amortizacións en diñeiro e que os deixaran "xogar" para facer unha RPT o máis coherente posible, e non porque se amortice unha praza de formación teñen que quitar todas as de formación..., ou creáronse as de ergnonomía nos centros grandes, porque era absolutamente necesario. Insisten en que houbo un esforzo moi grande, unha compatibilización moi grande coas persoas que están dentro.

O mércores 23 de xaneiro recibimos documentación e convocatoria tratar unha proposta de modificación da RPT do ISSGA. A convocatoria é para o día 30/01/2019.

Se é do teu interese, estamos a túa disposición para o que nos queras dicir: contactar coa CIG

O pasado 10 de Xaneiro aprobouse unha modificación da RPT da consellería de Cultura na que se crean: unha nova subdirección xeral de innovación e formación, un novo servizo nesa subdirección; un novo servizo de inventario en Patrimonio e se modifican as estruturas dos servizos provinciais eliminando un dos servizos técnicos e creando catro xefaturas territoriais.

Todo este gasto en crear estrutura nova non baixa dos 250,000 euros anuais e por iso nos cabreamos. Nos cabreamos porque levamos anos reclamando que se doten os Museos de persoal, que se cubran as baixas nas bibliotecas, que o arquivo de Ourense non teña que pechar polas tardes, que a Biblioteca de Galicia poida abrir máis tempo e prestar verdadeiro servizo público, que os expedientes en Patrimonio non boten seis meses por falta de persoal arqueólogo e arquitecto, que o Arquivo de Galica non sexa o arquivo nacional peor dotado do Estado, que...

Habería mil sitios onde invertir en persoal, pero non, deciden inventarse unha subdirección case sen funcións, un servizo que non ten persoal debaixo e xefecillos políticos en provincias para colocar a quen saben quen....

O xoves 15 de novembro recibimos nova versión da proposta de RPT dos órganos superiores da Presidencia da Xunta. Se é do teu interese podes contactar coa CIG.

Xunto coa documentación comunícanos que os documentos xa foron enviados ás direccións xerais de Función Pública e de Avaliación e Reforma Administrativa. Faltaría que o enviasen para Mesa Xeral e Comisión de Persoal.

Recibimos duas propostas de modificación de Presidencia da Xunta: 

  • Órganos superiores da Presidencia
  • Axencia Galega de Turismo (ATURGA)

Temos de prazo ata o día 1 de outubro para presentar alegacións. Se queres aportar algo, podes contactar coa CIG.

Alá polo mes de xullo a Consellería de Economía, Emprego e Industria abriu unha rolda de negociación cos sindicatos para tratar os temas dos pluses en dous organismos apegados a consellería, o Laboratorio Oficial de Metroloxía de Galicia (LOMG) e a Axencia Galega de Innovación (GAIN).

Coa súa exposición “razoada”, aproveitando e estirando ata o infinito e mais alá as xustificacións, queren incrementarlle a 2 “amigos” (do conselleiro ou do secretario xeral, quen sabe) o soldo en 6.721,82 € a cada un deles. Para iso métenas nun lote con outro grupo de persoas que si teñen responsabilidade no traballo que desempeñan.

Eses 2 “amigos” (do conselleiro ou do secretario xeral, quen sabe) só fan traballo de “despachitos”, pero para máis datos, cada un ten na súa estrutura, respectivamente, un xefe de servizo que si exerce unha responsabilidade. En realidade, do que estamos a falar é dun “pagamento polos servizos prestados” a quen foran xerentes da extinta Fundación para o Fomento da Calidade Industrial e o Desenvolvemento Tecnolóxico de Galicia.

Dende a CIG presentamos as alegacións para o recoñecemento de pluses aos traballadores/as que realmente si fan traballos na rúa, con recoñecemento de perigosidade, toxicidade e/ou penosidade segundo consta nas distintas valoracións de riscos deses postos de traballo. Pola contra, opoñémonos frontalmente a que eses 2 “amigos” (do conselleiro ou do secretario xeral, quen sabe) se lles suba o salario descaradamente e sen unha xustificación obxectiva.

A contestación da consellería ás nosas alegacións foi clara e lamentábel a partes iguais. O persoal que ten demostrado e valorado o risco dos seus postos de traballo quedan sen os pluses, mentres que aos 2 ínclitos “amigos” (do conselleiro ou do secretario xeral, quen sabe) se lle quere incrementar o soldo 6.721,82 €. Así se fan as cousas nesta consellería. Con dous...

Chéganos a enésima RPT para negociar, neste caso do Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), e xa nas posicións de saída aparece a amortización de dous postos que se atopan ocupados por traballadores/as.

Que pouco valen aquelas palabras do presidente da Xunta que dicía no seu día, que cos recortes, na Xunta non habería despedimentos. Como outras palabras do Presidente da Xunta, acaba levándoas o vento.

Véndennos recuperación económica e amortízannos postos de traballo. Pero non contentos con que estean vacantes (e destruír postos), agora atacan mais a fondo e amortizan postos ocupados por traballadores/as, destruíndo con elo non so o posto senón tamén o traballo e o salario dos traballadores.

DE QUE VALE A PALABRA DO SR. FEIJOO .................DE NADA......

A CIG oponse rotundamente a amortización de prazas, pero mais aínda a amortización de prazas que leven consigo o despedimento de traballadores/as

Os sindicatos estamos convocados a unha xuntanza o día 4 de outubro para discutir unha proposta de modificación da RPT do IGVS. Pomos a túa disposición a proposta da Administración por se é do teu interese. Se queres aportar algo, contacta coa CIG.