RPT e estrutura

A proposta de Educación suporía un importante cambio na distribución dos postos de persoal funcionario, con numerosas creacións, eliminacións e desprazamentos dende IES a colexios.

A Consellería de Educación enviounos unha proposta de modificación da súa RPT que busca dotar de persoal auxiliar administrativo todos os colexios de educación infantil e primaria que teñan máis de 400 alumnos/as ou 350 no caso de dispoñer de servizos complementarios de transporte e/ou comedor. A CIG leva anos pedindo a creación de prazas de Administración Xeral en todos os centros de ensino, pero o que fai a Administración non é crealas (ademais de facelo só nunha ínfima parte dos centros), senón trasladar persoal duns centros a outros, reducindo prazas nos IES e trasladando forzosamente a funcionarios/as ou amortizando prazas.

Para atender esta importante reasignación de efectivos, desprazan 35 auxiliares administrativoos de diferentes IES (13 de concellos de Coruña, 4 de Lugo, 8 de Ourense e 10 de Pontevedra) e crean 63 novos postos (a maiores de regularizar en RPT outros 11 xa dotados previamente), que financian mediante a eliminación de 77 postos existentes, dos que 8 están ocupados por funcionarios/as interinos/as que se van á rúa e 3 por persoas en comisión de servizos. Os postos eliminados incluen postos de persoal subalterno, auxiliares administrativos e algunhas xefaturas de secretaría.

Os sindicatos estamos convocados a discutir o asunto con Educación o xoves 18. Dende a CIG xa enviamos unha solicitude de aprazamento da xuntanza, pois a proposta da consellería é bastante máis que unha simple modificación da RPT e necesitamos tempo para difundir a información e recibir o que nos quera transmitir o persoal (escribenos a autonomica@cigadmon.gal).

Pola nosa parte a cousa non vai quedar aí. Levamos tempo detectando un importante incremento dos conflitos en centros de ensino o que motivou que en outubro do ano pasado solicitaramos unha xuntanza con Educación para falarmos dos problemas e expoñerlles diversas demandas. As persoas con responsabilidade na consellería non se dignaron a recibirnos, así que agardamos con entusiasmo a xuntanza.

Nota: Educación aceptou a nosa petición e apraza a xuntanza para o martes 23 de febreiro.

A AMTEGA aproveita a convocatoria da reunión para  modificación da RPT (despois de rematado o prazo de presentar alegacións) para intentar colarnos un cambio de última hora.

Concretamente pretenden que o posto de  xefatura departamento de sistemas poida ser ocupado por persoal da Administración local e polo sistema de Libre Designación. Nin sequera se lle esixe ser de escalas ou corpos informáticos ou ter unha titulación informática.

Intentan xustificar esta modificación dun único posto de traballo cunha memoria funcional de 5 páxinas, o que nos resulta sospeitoso porque normalmente non se estenden tanto.

Seica lle están preparando o posto para algún amigo dun concello que quedou sen “carguiño” tras as últimas eleccións locais.

Nota: posteriormente a este resumo, Sanidade envía correo confirmando que a proposta de modificación da RPT queda para setembro.

O venres 24 de xullo tivemos unha xuntanza con Sanidade para discutir a súa proposta de modificación da RPT. A proposta consiste na amortización de 15 postos de traballo, todos eles de corpos xerais, en servizos periféricos, vacantes, correspondentes a xefaturas de sección, negociado, grupos e postos base C2. Deses 15 postos, 5 xa non entraran no concurso de traslados de corpos xerais que está actualmente en trámite; os outros 10 si que entraran, polo que pretenden que, a estas alturas, Función Pública proceda a retiralos. A amortización tería unha segunda parte, en setembro, cando farían unha proposta de creación de prazas.

A xustificación que ofrece Sanidade é ben pobre: na memoria da proposta fan un extenso relato normativo, pero non acaban de explicar as razóns que os levan a propoñer a amortización dos postos; limítanse a dicir que "é necesaria unha reorganización polos cambios establecidos na xestión dos servizos sanitarios, a simplificación e automatización dos procedementos administrativos", e prevén trasladar as cargas de traballo dos postos administrativos que amortizan a postos técnicos, sen máis explicación.

A Lei 2/2015 do emprego público de Galiza (LEPG) cambia a regulación sobre a contratación do Persoal Eventual (o persoal dos gabinetes que non teñen que ser necesariamente empregados/as públicos/as, e que cesan ao cesar o/a alto cargo ó/á que prestan servizo). Coa entrada en vigor da nova LEPG, só poden designar persoal eventual os membros do Consello da Xunta.

Atopamos aquí que o persoal eventual nomeado polos/as delegados/as territoriais da Xunta están nun baleiro que xenera unha situación curiosa:

Exposición de motivos da LEPG:
[...] no que respecta o persoal eventual séguese unha orientación restritiva, que no ámbito da Administración xeral da Comunidade Autónoma implica a súa limitación unicamente ás tarefas de apoio aos membros do Consello da Xunta de Galicia e a prohibición expresa do seu nomeamento polas entidades públicas instrumentais do sector público autonómico.

Art. 32.1 LEPG: Persoal eventual da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia
1. No ámbito da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia o persoal eventual só pode ser nomeado polas persoas integrantes do Consello da Xunta para realizar funcións de asesoramento especial ou apoio a estas no desenvolvemento do seu labor político, no cumprimento das súas tarefas de carácter parlamentario e nas súas relacións coas institucións públicas, cos medios de comunicación e coas organizacións administrativas, así como actividades protocolarias.

Os/as delegados/as territoriais non son membros do Consello da Xunta e polo tanto xa non poden nomear persoal eventual.

As RPTs de Traballo (centrada no persoal laboral), da Axencia de Turismo (ATURGA, que afecta a toda a axencia) e da Axencia de Infraestruturas (AXI, referente a dous postos) continuará o seu trámite na Comisión de Persoal o venres 10 de xullo, despois de pasar pola Mesa Xeral de Negociación o martes 7. E continuarán como xa nos ten acostumado o goberno de Feijoo: sendo un paripé, un trámite formal, sen cambios entre as dúas reunións.

RPT de Traballo

Na Mesa Xeral fixemos un repaso ás nosas alegacións presentadas nas xuntanzas previas. Por dar unhas ideas do manifestado:

  • Defendemos que os 63 postos que crean de fin de semana, sexan de xornada completa, algo que facemos extensivo aos postos de fin de semana xa existentes. Esto é necesario para a recuperación dos descansos e compensacións que nos roubaron. A proposta, que é insuficiente, non soluciona os problemas, e no seu lugar crea precariedade.
  • Os pluses que ofrecen son insuficientes. Entendemos que teñen que harmonizar os pluses nas diferentes residencias. Non conformes con que nalgúns servizos uns traballadores cobran pluses e outros non. Non estamos conformes que en servizos como RISGA ou Dependencia non estean a cobrar o plus de responsabilidade.
  • Esiximos que se modifique o criterio de elaboración de carteleiras ao dotar de persoal aos centros e que se elimine a obrigatoriedade de facer un mínimo de 1665h, xa que o convenio marca como máximo e non mínimo como ocorre hoxe en día.
  • Queremos data para recuperar os dereitos subtraidos do convenio colectivo.

Achegounos a Administración dous documentos como resultado da xuntanza que tivemos o día 8/5/2015 sobre a proposta de modificación da RPT da Axencia de Turismo, e que contén un acordo de funcionamento das Oficinas de Turismo.

Un dos documentos recolle unha serie de cambios sobre a RPT. O outro documento é unha modificación sobre o acordo das Oficinas de Turismo (a CIG insiste en querer unha negociación separada).

Na anterior xuntanza pedimos unha nova reunión despois de recoller as opinións dos emrpregados/as públicos/as das Oficinas de Turismo sobre o novo borrador de acordo e antes da Mesa Xeral.

Se tes calquer consideración, podes achegárnola ao correo autonomica@cigadmon.gal.

Descargar documentos.

Achéganos a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, convocatoria e documentación para discutirmos unha modificación da súa RPT, que vai ser o venres 24 de abril (tan só nos dan 48 horas para organizarnos e estudalo, boa mostra da súa atitude).

A xuntanza vai ser a continuidade das anteriores de data 13/02/2015 e 25/02/2015, que rexeitamos. Segundo a CMATI, "A consellería, facéndose eco da polémita suscitada en relación con esta concreta proposta de amortización de postos ocupados e da oposición manifestada polas centrais sindicais ao despedimento deste persoal, acordou na dita reunión a reformulación de dita proposta".

Engade a consellería que, non obstante o anterior, é prioridade a reorganización da súa área medioambiental.

Poñémonos a estudalo. E como sempre, se queres achegarnos algo, estamos en autonomica@cigadmon.gal

Descargar

Na xuntanza do 21 de abril coa consellería de Traballo e Benestar, a maiores de tratar o relativo á creación de postos de persoal laboral en centros de benestar, a consellería fai unha unha proposta de modificación da relación de postos de traballo de persoal funcionario.

Traballo crea 15 postos de persoal funcionario, todos eles xefaturas de sección e negociado, pero destrúe 24 postos, dous deles xefaturas de servizo por adaptación da estrutura, e os outros 22 maioritariamente postos base de diversos grupos. Por se non abondase, engaden méritos e requisitos a determinados postos, como algunha experiencia ou titulación.

Por resumir cunha palabra: impresentable.

Descargar proposta da consellería.

A CIG diante da proposta de supresión/refundición/ordenación de categorías profesionais do persoal laboral achegadas pola Dirección Xeral de Función Pública, presentou as seguintes alegacións:

  • Que na xuntanza celebrada o pasado 31/07/2014 entre a dirección xeral da Función Pública e as OOSS, o Director Xeral comprometeuse á negociación das bases e a convocatoria do concurso xeral de traslados do persoal laboral  para o mes de outubro seguinte; concurso aberto a tódalas categorías de cada grupo de acordo coas agrupacións profesionais a negociar.
  • Que o pasado decembro a dirección xeral da Función Pública achegou unha memoria proposta de refundición ou supresión  de categorías do persoal laboral naquelas nas que consideraba que non había ningún traballador/a desempeñando as mesmas. Esta organización sindical, no prazo previsto, achegou as alegacións contrarias  á supresión das categorías nas que si había traballadores/as.
  • Que a última proposta, achegada vía e-mail  o pasado 18/02/2015 altera substancialmente o itinerario acordado na xuntanza do pasado 31/07/2014 pois o seu obxectivo non é a convocatoria do concurso xeral de traslados do persoal laboral unha vez resoltas as agrupacións profesionais para a súa apertura ás distintas categorías do mesmo grupo, e unicamente propón unha serie de supresións, agrupacións e declaracións de extincións, sen a mínima explicación ou memoria que ampare esta pretensión.
  • Esta organización sindical, rexeita na súa totalidade a proposta de supresión/refundición/ordenación das categorías profesionais do persoal laboral e, diante da dirección xeral da Función Pública

Diante de todo isto, a CIG ven de solicitar a retirada desta proposta de supresión, refundición e ordenación de categorías profesionais do persoal laboral e a inmediata negociación da convocatoria do concurso xeral de traslados do persoal laboral.

Na xuntanza celebrada o 25 de febreiro de 2015 entre as centrais sindicais e representantes da Consellaría de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas a Administración anunciou que da marcha atrás e non procederá a ningún despedimento de traballadoras ou traballadores.

Deste xeito recúa nas intencións de amortizacións de 10 postos que están ocupados e procederá a enviarnos unha nova proposta.

Celebramos o éxito desta retirada pero o consideramos insuficiente xa que as reformas que tenta levar a cabo a Consellaría son enormes e tendentes a privatización dos servizos públicos. Celebramos que houbera unanimidade sindical na oposición a estes recortes a agardamos que continúe ante o panorama que nos plantexa a Administración onde nos espera o peche dos parque naturais co obxectivo de aumentar a politización do medio ambiente mediante a creación de dúas xefaturas, unha na zona norte e outra na sur, que atenderán indistintamente a todos os parques naturais do país obviando o territorio e nomeados por libre designación para que sexan permeábeis as presións para a desprotección do territorio que comprende os actuais parques e á rede natura.

A todo isto hai que engadir que a CMATI e a Axencia Galega de Infraestruturas (AGI) seguen a manter a intención de eliminar máis de 91 postos de traballo que, aínda que non ocupados, constitúen un ataque gravísimo aos servizos públicos.

Deixámosche neste enlace as alegacións presentadas pola CIG

Tes á túa disposición tamén a documentación que nos remitiu a CMATI neste enlace e a que nos mandou a AGI nestoutro.