RPT e estrutura

A CIG presentou alegacións a documentación achegada pola consellaría de Educación para a modificación da RPT do persoal laboral de centros. Ademáis dunha longa lista de alegacións particulares, con carácter xeral presentou as seguintes alegacións contrarias a actual política de amortización de postos e privatización dos servizos.

1.    Reclasificación dos Auxiliares Coidadores (Grupo IV categoría 4) a Grupo III categoría 99, todos aqueles que desenvolven seu traballo nos colexios e institutos cos alumnos/as de Educación Especial. Achegamos sentenzas favorábeis que sustentan a nosa demanda.

2.    Reclasificación dos/as Coidadores/as dos Centros de Educación Especial a Categoría 50 do Grupo III polo específico de seu traballo nestes centros.

3.    Reclasificación dos Oficiais Segunda de Cociña a Oficial Primeira de Cociña (Grupo IV Categoría 5) a Grupo III categoría 65. Achegamos sentenzas favorábeis que sustentan a nosa demanda.

O xoves, 6 de marzo, tivo lugar unha xuntanza previa á Mesa Xeral sobre a modificación da RPT da Vicepresidencia e Consellaría de Presidencia, AAPP e Xustiza e tamén da Academia Galega de Seguridade Pública (AGASP).

A consellaría xustifica a reforma da súa RPT para para corrixir erros que quedaron da anterior RPT da consellaría de Presidencia e aproveitan o feito para crear unha praza de Secretario/a da Delegación da Xunta en Montevideo (LD, nivel 28), para o cal non hai "contención de gasto". Para conseguir o crédito orzamentario amortizan 3 postos de traballo máis que se suman ao cento de postos de traballo que xa desbrozaron na anterior reforma (DOG 24/01/2014). De feito, foi tal a ansia amortizadora que teñen agora que volver crear un posto de conductor/a que din que amortizaron por erro.

Achéganos a Administraicón unha proposta de relación de postos de traballo do persoal laboral dos servizos periféricos da Área de Educación que afecta a máis de 1.500 traballadoras e traballadores públicos. Dannos de prazo ata o 14 de marzo para presentar alegacións por escrito. Posteriormente, convocarannos a unha xuntanza co obxecto de "negociar".

Achéganos a Secretaría Xeral da Presidencia a proposta de modificación da relación de postos de traballo (RPT) da Academia Galega de Seguridade Pública (AGASP). A dita proposta leva tamén aparellada unha pequena modificación na RPT daVicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.

A primeira reunión terá lugar o xoves, 6 de marzo.

Como xa denunciara a CIG-Autonómica, a Xunta está a aproveitar a creación do Centro de Recuperación Integral para mulleres vítimas de violencia de xénero (CRI) para repartir favores de xeito clientelar.

Neste sentido, no Decreto de creación do CRI (DOG 10/01/2014) aprobouse un sistema de provisión a todas luces irregular para o posto de director/a deste novo centro, ao contemplar que poida ser cuberto por persoal alleo á Administración Pública, a pesar de que se trata dunha unidade encadrada na Administración xeral, e que polo tanto debería dotarse obrigatoriamente con persoal laboral ou funcionario.

Luns 20 de xaneiro, nova Comisión de Persoal, onde os responsábeis políticos da administración executan unha nova destrución de emprego público, nesta ocasión repartida entre o Instituto Galego de Estatística (IGE) e a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia. En total son 112 postos destruidos, 6 no IGE e 106 na Consellería de Presidencia.

A proposta de modificación da RPT do IGE so ten dous elementos: destrúen 6 postos de traballo e establecen a dispoñibilidade horaria a unha xefatura de sección de habilitación co conseguinte incremento de complemento específico. Todos os sindicatos votamos en contra.

En canto á modificación da RPT de Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, abondan os motivos para opoñernos.

No DOG do 30/12/2013 publicase unha nova modificación da relación de postos de traballo (RPT) da consellaría de Facenda, novo remendo de RPT que fai a Xunta á carta para poder colocar a persoas concretas.

As distintas consellarías, coa connivencia da Función Pública, dedican ímprobos esforzos nas RPTs a perfilar os postos segundo quen quere que as ocupe, ou quen as estea ocupando, e non segundo as necesidades de persoal dos departamentos. Isto supera toda lóxica e xa case roza o abuso, sobre todo en postos nos que a forma de provisión é a Libre Designación (LD).

  • Pretende colocar ilegalmente a unha persoa a dedo no cargo da Dirección do Centro de Recuperación Integral para Mulleres que Sofren Violencia de Xénero e aumentar os niveis retributivos da escala de letrados.
  • A CIG prepara xa un recurso e levara ao xulgado a Xunta por enchufismo e uso político dun tema tan sensible.

No Decreto de creación do Centro de Recuperación Integral para Mulleres que Sofren Violencia de Xénero (DOG 10/01/2014), a Consellería de Presidencia aproba un sistema de provisión ilegal para unha unidade administrativa. O artigo 3.2 do Decreto deixa a porta aberta para que o posto de dirección deste centro sexa ocupado por unha persoa allea á Administración pública cunhas retribucións brutas de máis de 52.000€, gastos sociais incluídos, e unha equivalencia de “xefatura de servizo” segundo documentación interna da consellaría.

O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza (TSXG) vén de estimar parcialmente o recurso interposto pola CIG contra a Resolución do 11 de abril de 2011 da Consellería de Facenda (DOG nº 78 do 20/04/2011), na que se ordena a publicación do acordo do Consello da Xunta de Galicia, de 10 de marzo de 2011, polo que se aproba a Relación de Postos de Traballo (RPT) da Consellería do Mar.

O TSXG declara a nulidade da dita RPT no que atinxe á forma de provisión por libre designación dos postos de Xefatura de Unidades Operativas do Servizo de Gardacostas, de nivel 22. O tribunal considera contraria a dereito esta forma de provisión, desbotando como insuficientes os argumentos esgrimidos pola Administración, en relación coa necesidade de prover estes postos de nivel 22 por LD, ao determinar que son os xefes territoriais os que exercen as funcións superiores de dirección e coordinación no ámbito da súa competencia. O TSXG aprobou, en cambio, que a Xefatura de Sección de Rexistro de Titulacións Marítimo-Pesqueiras sexa provista por LD, por tratar datos persoais cualificados como de nivel de protección medio-alto.

En conxunto, a CIG valora positivamente esta sentenza do TSXG, que vén a confirmar que existen límites ao uso indiscriminado da libre designación como forma de provisión en postos inferiores a Xefatura de Servizo, e considera que senta un precedente positivo para outras RPT nas que se abuse desta figura.

A consellaría de Traballo presenta a segunda gran amortización de postos de traballo nun prazo de nove meses e continúa na deriva da súa precarización.

Nun acto de arrogancia e chulería, Traballo elimina os postos de coordinación dos equipos tanto de menores como da dependencia. Son postos que foran ocupados durante cinco anos por persoal de confianza e que tan so levaban sete meses ocupados polo persoal que concurriu a eles no último concurso de traslados de persoal laboral. Esto amosa que ao órgano directivo e político da consellaría de traballo non lle satisfai que haxa persoal laboral que poida ocupar postos de responsabilidade, de mando intermedio, con criterios de profesionalidade e de caracter técnico, polo que procede agora á súa fulminante eliminación, encargando a partires de entón todas as tarefas de coordinación a postos de libre designación política (xefatura de servizo de menores e xefatura de servizo de coordinación de centros, respectivamente).