RPT e estrutura

Achéganos a Administraicón unha proposta de relación de postos de traballo do persoal laboral dos servizos periféricos da Área de Educación que afecta a máis de 1.500 traballadoras e traballadores públicos. Dannos de prazo ata o 14 de marzo para presentar alegacións por escrito. Posteriormente, convocarannos a unha xuntanza co obxecto de "negociar".

Achéganos a Secretaría Xeral da Presidencia a proposta de modificación da relación de postos de traballo (RPT) da Academia Galega de Seguridade Pública (AGASP). A dita proposta leva tamén aparellada unha pequena modificación na RPT daVicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.

A primeira reunión terá lugar o xoves, 6 de marzo.

Como xa denunciara a CIG-Autonómica, a Xunta está a aproveitar a creación do Centro de Recuperación Integral para mulleres vítimas de violencia de xénero (CRI) para repartir favores de xeito clientelar.

Neste sentido, no Decreto de creación do CRI (DOG 10/01/2014) aprobouse un sistema de provisión a todas luces irregular para o posto de director/a deste novo centro, ao contemplar que poida ser cuberto por persoal alleo á Administración Pública, a pesar de que se trata dunha unidade encadrada na Administración xeral, e que polo tanto debería dotarse obrigatoriamente con persoal laboral ou funcionario.

Luns 20 de xaneiro, nova Comisión de Persoal, onde os responsábeis políticos da administración executan unha nova destrución de emprego público, nesta ocasión repartida entre o Instituto Galego de Estatística (IGE) e a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia. En total son 112 postos destruidos, 6 no IGE e 106 na Consellería de Presidencia.

A proposta de modificación da RPT do IGE so ten dous elementos: destrúen 6 postos de traballo e establecen a dispoñibilidade horaria a unha xefatura de sección de habilitación co conseguinte incremento de complemento específico. Todos os sindicatos votamos en contra.

En canto á modificación da RPT de Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, abondan os motivos para opoñernos.

No DOG do 30/12/2013 publicase unha nova modificación da relación de postos de traballo (RPT) da consellaría de Facenda, novo remendo de RPT que fai a Xunta á carta para poder colocar a persoas concretas.

As distintas consellarías, coa connivencia da Función Pública, dedican ímprobos esforzos nas RPTs a perfilar os postos segundo quen quere que as ocupe, ou quen as estea ocupando, e non segundo as necesidades de persoal dos departamentos. Isto supera toda lóxica e xa case roza o abuso, sobre todo en postos nos que a forma de provisión é a Libre Designación (LD).

  • Pretende colocar ilegalmente a unha persoa a dedo no cargo da Dirección do Centro de Recuperación Integral para Mulleres que Sofren Violencia de Xénero e aumentar os niveis retributivos da escala de letrados.
  • A CIG prepara xa un recurso e levara ao xulgado a Xunta por enchufismo e uso político dun tema tan sensible.

No Decreto de creación do Centro de Recuperación Integral para Mulleres que Sofren Violencia de Xénero (DOG 10/01/2014), a Consellería de Presidencia aproba un sistema de provisión ilegal para unha unidade administrativa. O artigo 3.2 do Decreto deixa a porta aberta para que o posto de dirección deste centro sexa ocupado por unha persoa allea á Administración pública cunhas retribucións brutas de máis de 52.000€, gastos sociais incluídos, e unha equivalencia de “xefatura de servizo” segundo documentación interna da consellaría.

O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza (TSXG) vén de estimar parcialmente o recurso interposto pola CIG contra a Resolución do 11 de abril de 2011 da Consellería de Facenda (DOG nº 78 do 20/04/2011), na que se ordena a publicación do acordo do Consello da Xunta de Galicia, de 10 de marzo de 2011, polo que se aproba a Relación de Postos de Traballo (RPT) da Consellería do Mar.

O TSXG declara a nulidade da dita RPT no que atinxe á forma de provisión por libre designación dos postos de Xefatura de Unidades Operativas do Servizo de Gardacostas, de nivel 22. O tribunal considera contraria a dereito esta forma de provisión, desbotando como insuficientes os argumentos esgrimidos pola Administración, en relación coa necesidade de prover estes postos de nivel 22 por LD, ao determinar que son os xefes territoriais os que exercen as funcións superiores de dirección e coordinación no ámbito da súa competencia. O TSXG aprobou, en cambio, que a Xefatura de Sección de Rexistro de Titulacións Marítimo-Pesqueiras sexa provista por LD, por tratar datos persoais cualificados como de nivel de protección medio-alto.

En conxunto, a CIG valora positivamente esta sentenza do TSXG, que vén a confirmar que existen límites ao uso indiscriminado da libre designación como forma de provisión en postos inferiores a Xefatura de Servizo, e considera que senta un precedente positivo para outras RPT nas que se abuse desta figura.

A consellaría de Traballo presenta a segunda gran amortización de postos de traballo nun prazo de nove meses e continúa na deriva da súa precarización.

Nun acto de arrogancia e chulería, Traballo elimina os postos de coordinación dos equipos tanto de menores como da dependencia. Son postos que foran ocupados durante cinco anos por persoal de confianza e que tan so levaban sete meses ocupados polo persoal que concurriu a eles no último concurso de traslados de persoal laboral. Esto amosa que ao órgano directivo e político da consellaría de traballo non lle satisfai que haxa persoal laboral que poida ocupar postos de responsabilidade, de mando intermedio, con criterios de profesionalidade e de caracter técnico, polo que procede agora á súa fulminante eliminación, encargando a partires de entón todas as tarefas de coordinación a postos de libre designación política (xefatura de servizo de menores e xefatura de servizo de coordinación de centros, respectivamente).

Os números son os que son: na áera de Benestar son 52 o total de amortizacións e 8 as creacións; na área de Traballo din "compensar" a perda de 221 técnicos/as de emprego con 24 novas creacións. Alegan axustes orzamentarios, porén os contratos, convenios, concertos con empresas e/ou entidades do máis diverso gozan dunha boa saúde.

O 21 de novembro houbo unha primeira reunión sobre a proposta de modificación de RPT da consellaría de Traballo e Benestar. A actitude da secretaria xeral, whasapeando durante boa parte da reunión é un bo indicativo do espírito negociador da consellaría.

Presenta o teu escrito de apoio solicitando a eliminación do mérito e requisito da licenciatura de Dereito en postos de Corpos xerais.

Obsesión 501 ou Obsesión 2062 non son perfumes de Chanel. Estas obsesións son o abuso da Xunta ao introducir a licencitaura en Dereito como mérito ou requisito en postos dos Corpo Xeral (eses para os que non se pide titulación específica), nomeadamente postos pase A1 e xefaturas de seccións. Deste xeito, limítase a mobilidade e a promoción profesional do persoal do corpo maioritario na Xunta sen unha xustificación técnica probada. Sen ir máis lonxe, a proposta da RPT de Sanidade contén ata 29 postos con estes códigos; o único cambio realizado foi pasar a licenciatura en Dereito como requisito a mérito en tres xefaturas de sección. Actualmente hai máis de 500 postos de persoal funcionario lastrados con estas coletillas.

Non é de estrañar que esta obsesión se materialice dado o lobby montado na Xunta no que Feijóo, Rueda, a maioría de secretarios xerais e mesmo o director de Función Pública son licenciados en Dereito. Non nos imos meter nos criterios de seleccióndos altos cargos pero si na configuración das RPTs.