RPT e estrutura

Os números son os que son: na áera de Benestar son 52 o total de amortizacións e 8 as creacións; na área de Traballo din "compensar" a perda de 221 técnicos/as de emprego con 24 novas creacións. Alegan axustes orzamentarios, porén os contratos, convenios, concertos con empresas e/ou entidades do máis diverso gozan dunha boa saúde.

O 21 de novembro houbo unha primeira reunión sobre a proposta de modificación de RPT da consellaría de Traballo e Benestar. A actitude da secretaria xeral, whasapeando durante boa parte da reunión é un bo indicativo do espírito negociador da consellaría.

Presenta o teu escrito de apoio solicitando a eliminación do mérito e requisito da licenciatura de Dereito en postos de Corpos xerais.

Obsesión 501 ou Obsesión 2062 non son perfumes de Chanel. Estas obsesións son o abuso da Xunta ao introducir a licencitaura en Dereito como mérito ou requisito en postos dos Corpo Xeral (eses para os que non se pide titulación específica), nomeadamente postos pase A1 e xefaturas de seccións. Deste xeito, limítase a mobilidade e a promoción profesional do persoal do corpo maioritario na Xunta sen unha xustificación técnica probada. Sen ir máis lonxe, a proposta da RPT de Sanidade contén ata 29 postos con estes códigos; o único cambio realizado foi pasar a licenciatura en Dereito como requisito a mérito en tres xefaturas de sección. Actualmente hai máis de 500 postos de persoal funcionario lastrados con estas coletillas.

Non é de estrañar que esta obsesión se materialice dado o lobby montado na Xunta no que Feijóo, Rueda, a maioría de secretarios xerais e mesmo o director de Función Pública son licenciados en Dereito. Non nos imos meter nos criterios de seleccióndos altos cargos pero si na configuración das RPTs.

Pechan os laboratorios de saúde pública provinciais e centralízase a actividade nun único laboratorio en Lugo. Haberá un plan de reasignación de efectivos e a Administración asegura non vai supoñer perder postos de traballo.

Informa a Administración que o proceso de reordenación afecta a uns 100 traballadoras e traballadores, nos que hai diferentes situacións: persoal funcionario de carreira e interino da lei 4/88, da lei 17, persoal laboral fixo, temporal, indefinido non fixo da consolidación 1ª e 2ª parte e indefinido non fixos.

A solución que se vai a dar ao peche dos laboratorios para concentrar toda a actividade no laboratorio de Lugo é facer un plan de reasignación de efectivos ao amparo da Lei de Función Pública, un plan de reordenación que significa que non se van perder postos de traballo.

Tal e como advertíamos a principios de agosto, a Administración aproba na Comisión de Persoal que dous postos de persoal funcionario de AMTEGA estén abertos a persoas afíns

A principios de agosto, dende a CIG denunciamos que a Administración da Xunta de Galiza pretendía crear varios postos de funcionarios que ían ser ocupados por persoal da empresa privada.

Na Comisión de Persoal do día 28 de outubro, a Administración levou a proposta que finalmente aprobaron: créanse cinco postos de persoal directivo funcionario na Axencia de Modernización Tecnolóxica de Galiza (AMTEGA), dos cales dous van poder ser ocupados por persoas da empresa privada. Trátase dos postos de Xerente e de Director da Área da Sociedade Dixital.

 

E permite que persoal directivo procedente da empresa privada ocupe postos de funcionario no Centro de Recuperación Integral para mulleres que sofren violencia de xénero.

Nunha xuntanza, de apenas media hora, celebrada hoxe entre a Xunta de Galiza e as organizacións sindicais a Vicepresidencia e Consellaría de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza (en adiante VPCPAPX) a Xunta confirma a eliminación de 106 postos de traballo despois de engadir 3 postos máis á xa de por si enorme cifra de amortizacións.

Segundo as nosas contas 35 destes postos de traballo están ocupados moitos por funcionarios de carreira e outros mediante persoal interino que serán cesados nos seus postos e pasarán a engrosas as enormes cifras de desemprego do noso país.

A Consellería de Sanidade pretende crear 24 postos e amortizar 71, o que significa a destrución neta de 47 postos de traballo.

Na reunión que se celebrou o pasado mércores 16 a CIG presentou alegacións a esta e outras medidas que a Consellería pretende levar a cabo, facendo fincapé na esixencia de que a Consellería negocie todo o que lle afecta ao persoal laboral e funcionario dependente de función pública, incluído o Decreto de Integración, concursos de traslados e procesos selectivos das escalas sanitarias (Lei 17) cos representantes lexítimos deste persoal e non na mesa sectorial de sanidade.

Trasladamos as nosas queixas sobre diferentes asuntos pendentes dende hai tempo na Consellería, como é o nível dos FIS (farmacéuticos de inspección pública), os pluses nos laboratorios, a centralización dos laboratorios de saúde pública en Lugo, a apertura de postos a outras administracións sen que exista reciprocidade, entre outras.

Nunha época de constantes recortes no emprego público, sen oposicións, de amortizacións de prazas e de compañeiras e compañeiros que acaban no paro, é esta a única porta de entrada na Administración?

Actualmente, a Consellaría de Medio Ambiente, Transportes e Infraestruturas está a proceder coa reforma da súa relación de postos de traballo. Dentro desta modificación, aparecen multitude de prazas de nova creación que proveñen de contratacións feitas por medio dunha asistencia técnica, ou sexa, unha empresa que realiza as funcións propias da Administración de xeito externalizado.

O que podería ser unha solución para un problema puntual, que a propia Administración xerou pero do que ninguén se fai nunca responsable (a pesar de que a nova lei da Función Pública, aínda non en vigor, prevé a esixencia de responsabilidades aos altos cargos que incorran nestas situacións) non é un punto final, é un punto e seguido.

Na Mesa Xeral de Negociación dos Empregados Públicos do día 1 de agosto de 2013, a Xunta preséntanos aos representantes dos traballadores o seu plan para importar persoas da empresa privada.

Só na Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galiza (AMTEGA) a Xunta vai gastar 144.664,53 euros ao ano nos tres directivos, isto sen contar as retribucións variábeis que poden chegar ata o 14% das fixas.

Os tres directivos alleos á Administración traballarán na AMTEGA cobrando 6.000 euros máis ao ano que un/unha subdirector/a xeral.

Como xa anunciamos hai uns meses, é intención da Xunta encher de persoas afíns e procedentes da empresa privada esta Administración sen reparar en gastos, nun momento en que os recortes aos empregados públicos son notorios e o discurso da austeridade da Xunta é a mentira oficial deste goberno.

Na Mesa Xeral do 1 de agosto tratáronse as propostas das seguintes RPTs: órganos superiores da Presidencia, Economía e Industria e unha puntual de centros de ensino de Educación. O día despois, 2 de agosto, foron aprobadas na Comisión de Persoal con distintos apoios das organizacións sindicais.

RPT Presidencia

  • A modificación da RPT está afectada pola redución orzamentaria e adaptación á estrutura, pero dende a óptica de cortar por abaixo e reforzar por arriba. Así, a proposta crea un novo posto de subdirector xeral (nivel 30), ao tempo que elimina 18 postos, a maioría de niveis baixos, entre os que encontramos 4 subalternos/as, 4 auxiliares administrativos, 3 limpadores/as, ...

O venres 12 de xullo tivemos unha nova Mesa Xeral na que os responsábeis políticos da Administración "despacharon" a Relación de Postos de Traballo de Medio Rural e do Mar, unha serie de procesos selectivos, e houbo rogos e preguntas de interese. No referente á RPT de Medio Rural e do Mar tivemos varias xuntanzas coa consellaría e presentamos unha importante cantidade de alegacións escritas. Non vamos entrar polo miudo, tan so unhas ideas globais:

  • Hai un excesivo número de amortizacións (máis de 150 postos de traballo). Non aceptamos a xustificación de que están obrigados polo artigo 25 da Lei de orzamentos, pois o PP pode mudar a norma que obriga ás amortizacións. Por moito que diga a Lei, eles son os responsábeis da súa concreción e eles poden mudar as normas.
  • Ao tempo que amortizan ese enorme número de postos de traballo, crean outros 75, todos eles por mor de sentenzas xudiciais. Se o ordena a xustiza nada podemos dicir máis que exixir responsabilidades ás persoas causantes de que cheguen as sentenzas, e tomar medidas para que non se repitan. Como sempre, boas palabras que non serven para nada.
  • Con esta nova RPT a consellaría vai ter inda máis persoas en libre designación.
  • Recalifican unha serie de postos que pasan a ser de cobertura mediante "concurso específico". É certo que esta figura xa estaba permitida dende o ano 1991, pero nunca se aplicou, non existían postos con esta características. A CIG rexeita esta forma de provisión.

O martes 16, teremos a Comisión de Persoal, onde definitivamente se aprobe esta RPT.