RPT e estrutura

E permite que persoal directivo procedente da empresa privada ocupe postos de funcionario no Centro de Recuperación Integral para mulleres que sofren violencia de xénero.

Nunha xuntanza, de apenas media hora, celebrada hoxe entre a Xunta de Galiza e as organizacións sindicais a Vicepresidencia e Consellaría de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza (en adiante VPCPAPX) a Xunta confirma a eliminación de 106 postos de traballo despois de engadir 3 postos máis á xa de por si enorme cifra de amortizacións.

Segundo as nosas contas 35 destes postos de traballo están ocupados moitos por funcionarios de carreira e outros mediante persoal interino que serán cesados nos seus postos e pasarán a engrosas as enormes cifras de desemprego do noso país.

A Consellería de Sanidade pretende crear 24 postos e amortizar 71, o que significa a destrución neta de 47 postos de traballo.

Na reunión que se celebrou o pasado mércores 16 a CIG presentou alegacións a esta e outras medidas que a Consellería pretende levar a cabo, facendo fincapé na esixencia de que a Consellería negocie todo o que lle afecta ao persoal laboral e funcionario dependente de función pública, incluído o Decreto de Integración, concursos de traslados e procesos selectivos das escalas sanitarias (Lei 17) cos representantes lexítimos deste persoal e non na mesa sectorial de sanidade.

Trasladamos as nosas queixas sobre diferentes asuntos pendentes dende hai tempo na Consellería, como é o nível dos FIS (farmacéuticos de inspección pública), os pluses nos laboratorios, a centralización dos laboratorios de saúde pública en Lugo, a apertura de postos a outras administracións sen que exista reciprocidade, entre outras.

Nunha época de constantes recortes no emprego público, sen oposicións, de amortizacións de prazas e de compañeiras e compañeiros que acaban no paro, é esta a única porta de entrada na Administración?

Actualmente, a Consellaría de Medio Ambiente, Transportes e Infraestruturas está a proceder coa reforma da súa relación de postos de traballo. Dentro desta modificación, aparecen multitude de prazas de nova creación que proveñen de contratacións feitas por medio dunha asistencia técnica, ou sexa, unha empresa que realiza as funcións propias da Administración de xeito externalizado.

O que podería ser unha solución para un problema puntual, que a propia Administración xerou pero do que ninguén se fai nunca responsable (a pesar de que a nova lei da Función Pública, aínda non en vigor, prevé a esixencia de responsabilidades aos altos cargos que incorran nestas situacións) non é un punto final, é un punto e seguido.

Na Mesa Xeral de Negociación dos Empregados Públicos do día 1 de agosto de 2013, a Xunta preséntanos aos representantes dos traballadores o seu plan para importar persoas da empresa privada.

Só na Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galiza (AMTEGA) a Xunta vai gastar 144.664,53 euros ao ano nos tres directivos, isto sen contar as retribucións variábeis que poden chegar ata o 14% das fixas.

Os tres directivos alleos á Administración traballarán na AMTEGA cobrando 6.000 euros máis ao ano que un/unha subdirector/a xeral.

Como xa anunciamos hai uns meses, é intención da Xunta encher de persoas afíns e procedentes da empresa privada esta Administración sen reparar en gastos, nun momento en que os recortes aos empregados públicos son notorios e o discurso da austeridade da Xunta é a mentira oficial deste goberno.

Na Mesa Xeral do 1 de agosto tratáronse as propostas das seguintes RPTs: órganos superiores da Presidencia, Economía e Industria e unha puntual de centros de ensino de Educación. O día despois, 2 de agosto, foron aprobadas na Comisión de Persoal con distintos apoios das organizacións sindicais.

RPT Presidencia

  • A modificación da RPT está afectada pola redución orzamentaria e adaptación á estrutura, pero dende a óptica de cortar por abaixo e reforzar por arriba. Así, a proposta crea un novo posto de subdirector xeral (nivel 30), ao tempo que elimina 18 postos, a maioría de niveis baixos, entre os que encontramos 4 subalternos/as, 4 auxiliares administrativos, 3 limpadores/as, ...

O venres 12 de xullo tivemos unha nova Mesa Xeral na que os responsábeis políticos da Administración "despacharon" a Relación de Postos de Traballo de Medio Rural e do Mar, unha serie de procesos selectivos, e houbo rogos e preguntas de interese. No referente á RPT de Medio Rural e do Mar tivemos varias xuntanzas coa consellaría e presentamos unha importante cantidade de alegacións escritas. Non vamos entrar polo miudo, tan so unhas ideas globais:

  • Hai un excesivo número de amortizacións (máis de 150 postos de traballo). Non aceptamos a xustificación de que están obrigados polo artigo 25 da Lei de orzamentos, pois o PP pode mudar a norma que obriga ás amortizacións. Por moito que diga a Lei, eles son os responsábeis da súa concreción e eles poden mudar as normas.
  • Ao tempo que amortizan ese enorme número de postos de traballo, crean outros 75, todos eles por mor de sentenzas xudiciais. Se o ordena a xustiza nada podemos dicir máis que exixir responsabilidades ás persoas causantes de que cheguen as sentenzas, e tomar medidas para que non se repitan. Como sempre, boas palabras que non serven para nada.
  • Con esta nova RPT a consellaría vai ter inda máis persoas en libre designación.
  • Recalifican unha serie de postos que pasan a ser de cobertura mediante "concurso específico". É certo que esta figura xa estaba permitida dende o ano 1991, pero nunca se aplicou, non existían postos con esta características. A CIG rexeita esta forma de provisión.

O martes 16, teremos a Comisión de Persoal, onde definitivamente se aprobe esta RPT.

 

 

Na proposta de modificación da RPT da Consellaría de Economía e Industria e da Axencia Galega de Innovación chama a atención a pretensión de incluír como mérito a titulación en Dereito para unha Xefatura de Servizo de Administración Industria e un posto base A1 e como requisito indispensábel para 1 Xefatura de Sección de Xestión e 2 Xefaturas de Sección Adminsitrativa sen ningunha xustificación para elo.

Pero aínda é máis chamativo o sistema que queren usar para saltarse a limitación de incremento de gasto e subir o nivel dunha praza de “letrado asesor” do 28 ao 30 mediante a argucia de amortizar a praza de “letrado asesor” e crear outra de “asesor xurídico”, naturalmente na mesma unidade e cos mesmos cometidos.

O 3 de xullo de 2013 a CIG asistiu á xuntanza convocada pola Vicesecretaría Xeral da Presidencia coa finalidade de tratar a modificación da RPT dos órganos superiores da Presidencia. Con esta modificación de RPT, a Administración pretende amortizar 20 postos de traballo pertencentes ás Secretarías Xerais de Presidencia, Deportes, Emigración e Medios.

Segundo os responsables da consellería da Presidencia, a xustificación desta nova destrución de emprego público ven dada polo xa archifamoso artigo 25 da lei de orzamentos 2013 da Xunta de Galiza, así como pola execución da nova estrutura orgánica da Presidencia da Xunta de Galiza. Eso si, o que non falta é a creación dunha nova subdirección xeral en Deportes, xustificada según a administración, nas necesidades desa secretaría xeral.

Cantas veces non temos escoitado o mantra de "sobran funcionarios" e sobre o abultado do capítulo I. Porén, a Xunta nin se corta en contratar asistencias téncnicas, nin en facer encomendas e moito menos en traer xente (vía LD ou comisión de servizos) doutras Adminsitracións.

Na recente modificación global da RPT de Educación, a consellaría abriu o posto de subdirector/a de Equipamento e Obras á Administración Local. Daquela a CIG criticou duramente este tema e denunciou que se trataba dunha modificación "ad personam". Defendemos que na Xunta de Galiza hai persoal profesional dabondo para ocupar postos de nivel. Ademáis, traer xente de fóra implica unha nómina adicional na Xunta e se estamos coa austeridade, debemos estalo tamén para todo. No DOG do 4 de xullo sae publicada a resolución desta libre designación e si, efectivamente, a resolución é para unha persoa funcionaria dun concello.

Achéganos a Consellaría de Educación unha modificación da súa RPT de centros de ensino. Había moito tempo que non veíamos un balance semellante de creacións fronte a amortizacións para postos base: crean nove e eliminan dous.

Do total das nove prazas que crean, so tres son realmente novas, pois as outras seis xa estaban dotadas orzamentariamente e ocupadas, ben por persoal interino, ben por persoal en comisión de servizo, co que o que fan é regularizar unha situación de feito.

A CIG leva moito tempo criticando este actuar de Educación e exixíndolle unha corrección da súa RPT: no anterior concurso de traslados de corpos xerais puideron aparecer cinco destes postos que agora regularizan e que non apareceron porque non existían nos papeis. Tan so fallou que educación non fixo os deberes.