Saúde laboral

1. A petición das organizacións sindicais, acoden representantes da Mutua Gallega ao CSSL Intercentros, para que nos aclararen os seus criterios na consideración de accidente in itinere e accidente laboral, para os empregados públicos da Xunta de Galiza.

A espera dun informe máis polo miudo onde se definan mellor as cuestións, a exposición da mutua confírmanos unha certa arbitrariedade, e que os casos son analizados individualmente, de xeito que o dictame pode ser diferente en casos semellantes; de todas formas tentamos forzar aclaracións na mesa das que destacamos varias situacións:

 • Persoal con flexibilidade horaria onde a hora de “ida ao traballo non esta definida previamente”, hai que buscar a carga da proba no caso de accidente. Dende as organizacions sindicais solicitamos ampliar o horario laboral ao recollido na orde de flexibilidade.
 • Teletraballo, aquí a cuestión é mais complicada, a carga da proba é mais difícil e, ao estar no domicilio, poden considerarse accidentes domesticos xa que para a MUTUA non son lugares de traballo.
 • Ausencia do traballo con permiso (acompañar a un fillo ao medico, obriga legal...), estes desprazamentos (ida e volta) non teñen consideración de accidente in itinere.
 • Asistencia a exames ou cursos da EGAP, ASGAP, xornadas formativas relacionadas co traballo e en centros da administración, para a MUTUA non esta demasiado claro e presentan dúbidas. Porén dende a CIG cremos que debera ser accidente laboral si é dentro do horario de traballo porque non se interrunpe a actividade laboral. No caso de que esta formacion sexa fora do horario laboral poden darse varios casos:
  • Formacion en materia prevención de riscos laborais, sempre se considera accidente laboral e os seus desplazamentos son a. in itinere porque ven reflectido na normativa.
  • Cursos ou xornadas obrigatorias son traballo polo que a cobertura e total no caso de accidente in itinere ou accidente de traballo (debemos ter constancia desa obrigatoriedade).
  • Formacion voluntaria aínda que sexa relacionada coa adquisicion de competencias profesionais non a consideran dende a MUTUA en ningun caso accidente e ata a comparan con cursos de macramé.
 • Recoñecemento medico da mutua ou desprazamento por mandato empresarial sempre é un accidente laboral.

Comeza a andar o grupo de traballo para a elaboración dos pregos de roupa, un ano despois do previsto e logo de ter presentado achegas e numerosas queixas por parte das OOSS polas carencias e incumprimentos así como a pésima calidade do escaso material reposto nos últimos 10 anos.

Este grupo de traballo do Comité de Seguridade e Saúde Laboral esta conformado por un delegado de prevención de cada organización sindical e as xefaturas provinciais.

A roupa de tarballo e calzado, polas características de traballo no exterior, de identificación perante os cidadáns, de riscos biolóxicos e penetración de espiños, que ten que ser portada durante toda a xornada...son un Equipo de Protección Individual imprescindible para o persoal que traballa nos nosos montes e ríos ademais dos centros como recuperación de animais ou parques naturais... Porén o persoal técnico non esta no primeiro documento nin se prevé a súa dotacion inmediata dende a consellería polo que, dende a CIG reiteramos este EPI para todo o persoal que fai tarefas de campo segundo a avaliación de riscos laborais, como tamén xa o temos demandado no CSSL da CMAOT e nas achegas presentadas aos documentos iniciais.

AMTEGA Axencia Modelo de externalización e enchufismo

O 16 de febreiro a CIG presentou unha denuncia perante Inspección de Traballo e Seguridade Social de Ourense denunciando que a AMTEGA se nega a aplicar as medidas contempladas no Plan de Acción. Aos poucos días, o 22 de febreiro, acudiu inspección ao centro de traballo da AMTEGA en Ourense.

Xa recibimos a contestación de inspección de traballo, onde fan un requirimento aos responsables da Xunta de Galicia para que, no prazo de dous meses, solucionen as seguintes deficiencias:

Resumo da citación da inspección de tarballo e seguridade social da Coruña o 10 de abril pola denuncia polo estado dos vehículos do persoal de Medio Rural e o de Patrimonio Natural da Consellería de Medio Ambiente e Ordenacion do Territorio.

Asistimos a CIG, CCOO e UGT polas organizacións sindicais e o xefe servizo incendios da Coruña e a subdirectora de Contratación por Medio Rural e a vicesecretaria xeral e xefa territorial da Coruña pola CMAOT.

Lamentable estado dos vehículos que deben utilizar estes traballadores e traballadoras.

As organizacións sindicais con representación na Administración Autonómica vémonos na obriga de denunciar ante a Inspección de Traballo á Xunta de Galiza para que a Administración cumpra coas súas obrigas, e unha vez máis é a Inspección de Traballo a que require ás consellerías do Medio Rural e de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio polos incumprimentos en materia de prevención de riscos laborais.

En outubro de 2016 denunciouse ante a Inspección de Traballo o lamentable estado no que se atopan os vehículos dos e das Axentes Medioambientais, con máis de 500.000 km e 15 anos, chasis soldados, sen sinalización como vehículo prioritario, asentos rotos, sen ar acondicionado nin climatización, con remaches na carrocería, sen mans libres, nos que chove dentro, sen hixiene nin seguridade.., e a pesar de que a Inspección de Traballo fixera un requirimento a ambas consellerías no mes de abril do ano pasado, estas non acreditan o cumprimento de ningún dos puntos requiridos e “fai caso omiso das indicacións dos técnicos de prevención”.

É lamentable que unha vez máis sexa a Inspección de Traballo a que ten que requirir ás consellerías que os vehículos deben ter unhas condicións mínimas de seguridade, e para as organizacións sindicais este é un grave incumprimento en materia de seguridade do persoal, e é unha irresponsabilidade por parte da Xunta de Galicia, a que precisamente debería dar exemplo cumprindo coa normativa de prevención de riscos laborais no canto de comportarse coma unha empresa pirata.

Nota conxunta de CIG, CCOO e UGT

O pasado día 30 de xaneiro celebrouse a primeira reunión deste Comité no ano 2018. No mesmo tratáronse os seguintes temas:

- Aprobación das actas das tres reunións do ano 2017.

- Relación de membros definitiva e aprobación do Regulamento que constitúe o marco normativo deste CSSL para que funcione cas garantías necesarias, a súa aprobación queda ata a remisión das achegas.

- Protocolos de vixilancia da saúde. Constatase o grave desfase dos protocolos aplicados así como unha confusa identificacións dos postos e quedase en remitir propostas ao SPRL para a sua aprobación no seo do Comité de SSL intercentros e que se apliquen corrixidos canto antes.

radon

A Xunta de Galicia en Ourense non realiza medicións do canceríxeno RADON a pesares de ser reclamado polos delegados e delegadas da CIG en numerosas ocasións. As avaliacións de riscos laborais dos diferentes postos dos centros de traballo espallados por ourense unicamente teñen en conta o control dos factores termohigrométricos. Dende o 6 de febreiro deste ano vai ser obrigatoria segundo a Directiva 2013/59/EURATOM, a toma de medidas sobre o gas radón nas áreas de risco.

A pesar de que o gas radon é causante do 25% dos cancros de pulmón, entre outros efectos graves na saúde, non se ten feito un estudo epidemiolóxico do persoal da administración pública para valorar o alcance actual e a valoración no seu caso de enfermidade profesional/accidente laboral.

Porén a prevención é a primeira opción polo que, hoxe instamos de novo á Xunta de Galicia a través de tódalas xefaturas territoriais en Ourense así como ao servizo de prevención de riscos laborais que inicie urxentemente a medición en tódolos centros así como a toma de medidas cautelares para eliminar este grave risco para a saúde de traballadores e usuarias.

Para máis información:

 

Resumo do CSSL da Consellería de Infraestrutras e Vivenda, do 22 de xuño, no que se tratan os documentos de avaliación de riscos e o Plan de traballo na prevención de riscos laborais seguintes:

- Documento avaliación de riscos, plan de acción, medidas de emerxencia do taller e parque de maquinaria da AXI en Ourense.
Apróbase o documento presentado cos resultados por parte do Servizo de Prevención. Por parte da admón. plantea presentar un cronograma coa aplicación das medidas a implantar recollidas no plan. Dende a CIG proponse que se aplique a mesma actuación -seguimento da aplicación das medidas- en todos os demais plans de actuacións que se aproben, tanto os xa efectuados, como no caso de Pontevedra, como os previstos. Acéptase esta proposta por unanimidade.

- Programa de avaliacións 2018.
Por parte do Servizo de Prevención, proponse que, tal como se fixo no último trimestre do anterior exercicio, tanto a admón como as organizacións sindicais fagan as propostas pra incluir no Plan de prevención de 2018, así como as excepcións que puderan xurdir, con carácter urxente, ou excepcional.
Dende as organizacións sindicais propoñemos facer tamén un plan de actuación do traballo de campo que inclúa protección solar, dermatolóxica, de alerxias...tal e como se fai na Consellería de Medio Ambiente e O.T. Acordamos facer unha solicitude ao Servizo de Prevención para facer un muestreo en todos os centros de traballo e provincias.

Inspección de Traballo requírelle a Medio Rural a aplicación dos plans de acción logo da denuncia presentada pola CIG.

No pasado Mes de Marzo a CIG iniciou unha campaña a nivel nacional co obxectivo de acadar o cumprimento dos plans de acción pertencentes ó Plan de prevención de riscos para o Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais (SPDCIF).

Unha das accións que se desenrolaron nesta campaña foi a denuncia en Inspección de Traballo das xefaturas de distrito e xefatura provincial de incendios como responsábeis da non aplicación dos plan de acción, tal e como marcan os decretos de regulación e os propios plans de acción.

Lembramos que os plans de acción, pertencentes ó plan de prevención de riscos, son un documento participado e supervisado pola empresa, que recolle as medidas correctoras que se aplicarán no desenrolo das diferentes tarefas, neste caso todas pertencentes ós traballos de extinción. Nos mencionados plans, aparece o tempo para acometer as correccións e os responsábeis de que isto aconteza. En función disto foron
presentadas as denuncias.

O ultimo cambio de consellería do goberno da Xunta de Galicia unha vez serviu de excusa para incumprir a lei en materia de prevención de riscos laborais e supuxo o retraso de un ano e medio da constitución deste novo Comité de Seguridade e Saúde Laboral no que participamos as organizacións sindicais CIG, CSIF COOO e UGT e se trataron os seguintes temas:
Asumimos a Secretaría (CIG) despois de que ningún sindicato aceptara a mesma
Denuncia da CIG pola falta de convocatoria do CSSL dende o ano 2015 e o incumpremmento da encomenda do Intercentros de decembro do 2016, e irregularidade do desdobramento do CSSL en dúas partes.
Non se aproban os protocolos dos operativos Vespa velutina e Gripe aviaria xa que non se deu antes a documentación e se fixo na mesa.
Para as tarefas relacionadas coa Vespa velutina esiximos axilidade na formación específica, kits anafiláticos e probas de alerxia a himenópteros, adecuación de vehículos e todo o establecido na avaliación de riscos
Na Influenza aviaria denunciamos de novo rebaixas no material aportado ou/e a súa invalidez (mascarillas) e as revisións dos protocolos en materia de prevención de riscos xa que as medidas son insuficientes e posibilitan a trasmisión do virus ao menos a outras aves domésticas. Aínda que a administración resposta que como non é unha variante zoonótica (contaxio a humáns) acordase a súa revisión e análise para aprobación en convocatoria extraordinaria.
Deficiencias no traslado de animais nos vehículos. Recordase a carencia de locais adecuados para hixiene e cambiarse de roupa ao rematar xornada.Denunciamos a posibilidade de contaxio a outros animais ou o risco a adquirir e transmitir enfermidades diferentes no manexo de animais por falta formación preventiva e medios. Medios de transporte inadecuados e insuficientes
Proposta de medios materiais: Logo do estudo do desvencellado parque móbil a consellería propón o cambio 1/3 parte dos vehículos en propiedade do que se solicita polas ooss o reparto equitativo entre todo o persoal segundo a necesidades e funcións que tamén veñen descritas nas avaliacións de riscos.
Emisoras dixitais: Dende fin do 2016 co apagón analóxico o persoal atópase sen comunicación. Vanse licitar xa emisoras vehículos e portátiles para o persoal das Illas Atlánticas que estarán conectadas con centraliña e rede de emerxencias de Galicia. Solicitamos tamén emisoras persoais e dotación para todo o persoal que o precise. Reclamamos de novo a necesidade de teléfonos móbiles abertos e datos para o persoal campo.
Demandase roupa de traballo xa de boa calidade e coas características técnicas necesarias, recordase incumprimento convenio e acordos do CSSL anterior. Dende a CIG propuxemos o inicio da dotación por lotes comezando xa coas botas adecuadas para todo o personal de campo. Deixamos claro a igualdade en calidades e material preventivo tanto para persoal laboral e funcionario.
Insistimos tamén na precariedade preventiva nos Parques Naturais e no Parque Nacional das Illas Altlanticas.
Requírese o cumprimento da dotación obrigada de material de seguridade e organización traballo previsto no Plan de Acción 2015 e acordos do CSSL.
Dende a CIG reclamamos a unha maior axilidade nesta actividade preventiva pola cantidade de cuestións que levan un retraso inadmisible, que os riscos laborais non poden depender nin estar condicionados ao presuposto e propuxemos unha convocatoria extraordinaria do CSSL que se acorda celebrar a semana do 30 de maio e na que a administración debera dar conta dos avances comprometidos.