Saúde laboral

No desenvolvemento do último comité de seguridade e saúde de Medio Rural celebrado o 11 de febreiro de 2019, tomáronse os seguintes acordos:

  • Aprobouse o nomeamento dos novos membros do Comité, entre eles o novo presidente que será Ángel R.B. (xefe do servizo de Persoal).
  • Revisouse a proposta de programación para o ano 2019, indicando que se inclúen numerosas casetas de vixilancia que están pechadas (o que pode ser indicativo da súa reapertura neste ano). A maiores desde a CIG recordamos que están pendentes as avaliacións do traballo de campo do persoal veterinario e técnicos agrarios. O servizo de prevención indica que agardan poder desenvolvelas ao longo deste ano. As organizacións sindicais reiteramos a avaliación de riscos sicosociais do distrito XVI aprobada en comités do ano pasado. O servizo de prevención achaca o retraso a falta de persoal específico para poder facerse cargo desta avaliación e que tentarán resolvela no tempo máis breve posible.
  • No referente á vixilancia da saúde e ante os novos cambios nos protocolos para as distintas actividades, desde a CIG solicitamos que exista información dos protocolos que se aplican na vixilancia da saúde a cada posto de traballo na web riscos e que se remita un correo aos centros de traballo que aclare a nova táboa de vixilancia da saúde para cada posto de traballo e os protocolos estandarizados que inclúe cada un. A maiores solicitouse a actualización das denominacións das actividades e dos postos de traballo.

Empezan a dar resultados as denuncias presentadas pola CIG ante a inspección de traballo no mes de xuño do ano 2018 con motivo das condicións de traballo dos Axentes Forestais e Axentes Facultativos Medioambientais.

A principio deste mes estase a entregar os Axentes Forestais e Axentes Facultativos Medioambientais botas de montaña de goretex, botas de auga con suela antideslizante, badeador, chaleco salvavidas, luvas de nitrilo, mascarilla e buzos anticontaminación e material preciso para realizar traballos en entornos acuosos.

Dende a CIG seguiremos loitando para que todo o persoal teña o mellor material para o desempeño das súas funcións.

 

No DOG do luns 4 de febreiro publícase a Resolución pola que se dá publicidade á campaña de vixilancia da saúde para o ano 2019 no ámbito da Administración xeral da Xunta de Galiza, agás para o persoal que presta servizos nos centros docentes da Consellería de Educación.

A inscrición debe facerse de forma telemática dende o web http://www.xunta.gal/riscos.

O prazo de inscrición remata 30 días naturais contados dende o día 5/2/2019.

Se tes algunha dúbida ou necesitas axuda, contacta coa CIG.

A Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención dos riscos laborais, regula no seu capítulo V a consulta e participación dos traballadores en materias que afectan á seguridade e saúde no traballo e, máis concretamente, no artigo 33 establece a obriga empresarial de someter á consulta dos traballadores todo o relativo á seguridade e saúde laboral na empresa, sendo os delegados de prevención e os comités de seguridade e saúde laboral os mecanismos de consulta e participación especializada nas materias de Prevención de Riscos Laborais (PRL).

No edificio administrativo de Ourense, ao igual que no resto de edificios administrativos da Xunta (Monelos, Ferrol, Lugo, Vigo e Pontevedra) existe un comité de seguridade e saúde laboral. A última vez que se reuniu este comité foi o 20 de setembro de 2016. Hai que ter en conta que no resto de comités estanse a reunir cada tres meses.

Entre eles o persoal técnico leva mais de 10 anos sen reposición do seu EPI.

Os delegados de prevencións de riscos laborais da CIG solicitamos de novo o día 12 de decembro perante todas as xefaturas territoriais da consellería de medio ambiente e a Presidenta do Comité de Seguridade e Saúde Laboral que se entregue ao seu persoal a roupa de traballo que constitúe o EPI necesario para a realización das tarefas de campo.

Así esiximos de novo que se cumpra a Lei 5/1995 de Prevención de Riscos Laborais e o Plan de Acción para Os traballadores de Campo de Conservación da Natureza (2015) en relación a roupa de traballo que lle protexa dos riscos derivados da situación, lugar e medios onde desenvolven as suas funcións e servirá de paso previo a previsible denuncia perante a inspección de traballo.

Destacar o caso do persoal técnico do Servizo de conservación da natureza leva dende o ano 2008 sen que se lle renove a roupa de traballo axeitada para o desenvolvemento das súas funcións, 10 anos tendo que mercar as súas botas e roupa de traballo. Nas xuntanzas do comité de seguridade e saúde as representantes da Consellería incluso chegaron a dicir que o persoal técnico non saía a campo para evitar incluílos nas contratas.

Para maior gravidade Comité de Seguridade e Saúde Laboral do 9 de xullo rematou un grupo de traballo no que se determinaron prendas e características técnicas necesarias para a protección dos traballadores e traballadoras de campo do persoal do Servizo de Conservación da Natureza para facer unha adquisición xeral para todo o persoal da Consellería do que non temos noticia.

Na CIG non nos imos quedar paradas ante o desprecio a saude e seguridade do persoal do servizo de conservación da natureza e estamos a preparar de novo medidas contundentes.

Avaliacións de Riscos programadas para o ano 2019

A relación de centros que se avaliarán elabórase a petición das consellerías que remiten a solicitude o SPRL que establece a maiores o criterio de antigüidade para aqueles centros que leven mais de dez anos avaliados. A CIG solicita que se engada a información do criterio seguido para programar a avaliación.

As consellerías de Medio Rural e Política Social aparecen nun anexo aparte, tal e como se solicitamos, debido a que ano tras ano son as que teñen una maior siniestrabilidade.

A petición da CIG, incluiráse nesta programación una avalición para o colectivo de mergulladores, pendente de avalición inicial, sendo un colectivo de alto risco.

A CIG-Administración Autonómica na comarca de Lugo-A Mariña, a teor da situación que se produciu no Laboratorio de Saúde Pública de Galiza así como noutras dependencias do Edificio da Xefatura Territorial de Sanidade na provincia de Lugo pola presencia dun “gas descoñecido” que produce diferentes síntomas no persoal que presta os seus servizos nese edificio, quere manifestar o seguinte:

• Que imos seguir vixilantes con todas as accións que se poidan levar a cabo ante esta situación e poñer todo o noso empeño en preservar a saúde do cadro de persoal.

• Que a Consellería de Sanidade adoptou a medida do cese da actividade pero non coa celeridade que se lle requiriu tanto polo persoal directamente afectado como polos seus e as súas representantes. A pesar das actuacións levadas a cabo por parte dos órganos directivos, o persoal foi en todo momento consciente de que estaban expostos a un risco descoñecido mentres estes órganos valoraban a oportunidade ou non do cesamento da actividade no edificio.

“O informe de sinistralidade do primeiro semestre de 2018, non recolle redución no numero de accidentes laborais a pesares das medidas preventivas implementadas”, esta é a conclusión que se deriva dos datos presentados polo Servizo de Prevención de Riscos Laborais.

No Comite Intercentros de Seguridade e Saúde Laboral do 25 de setembro de 2018, debátense os datos aportados dos que, aínda que escasos, destacamos:

  • Política Social leva cabeceira no número de accidentes seguida por Medio Rural nun semestre de pouco incendios. 121 partes en Política Social e 34 en Medio Rural. E 142 mulleres fronte a 43 homes en global na Xunta, polo que queda claro que as traballadoras de Política Social son as que mais accidentes teñen. Pola forma de accidente a maioría son sobreesforzos en centros de día, escolas infantís, residencias, servizo de incendios forestais...
  • A Xunta de Galiza culpa a elevada idade do persoal como posible causa dos accidentes, tamén de malos hábitos posturais e de repetición de dolencias previas. Ao fin con esto están a culpar as traballadoras e din que non se reducen os accidentes a pesar de que están a realizar moitas xornadas de formación e aplicar medidas nos centros (Política Social).
  • Houbo un accidente mortal no Servizo de Prevención e Defensa Contra Incendios Incendios Forestais, en Medio Rural (en investigación).

Este mércores 19 de setembro a Consellería de Cultura, Educación e OU informa a través da súa páxina web que se abre a campaña de vixianza da saúde para o persoal dos centros de ensino.

O prazo xeral de inscrición será de vinte (20) días naturais a partir do día seguinte ao da difusión desta campaña na páxina web oficial da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria (www.edu.xunta.gal).

É aplicable ao persoal funcionario e laboral da Xunta e tamén ao persoal docente, en activo, que presta servizos nos centros docentes públicos non universitarios, dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

A inscrición ten carácter voluntario, polo que se realizará previa solicitude das persoas interesadas conforme as instrucións deste procedemento enviadas aos distintos centros de traballo. As persoas responsables dos distintos centros de traballo facilitarán a información necesaria para a inscrición dos traballadores e das traballadoras.

A dita inscrición realizarase de forma telemática no formulario de petición de recoñecemento que está dispoñible na páxina web da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no seguinte enlace:

https://revisionmedicaeducacion.xunta.gal

  • A solicitude de inscrición debe incluír todos os datos que figuren no formulario. A falta dalgún deles impedirá a súa tramitación.
  • Toda inscrición xerará un xustificante de consentimento que se deberá presentar o día concertado para realizar a vixilancia da saúde.
  • O prazo de inscrición será de vinte (20) días naturais a partir do día seguinte ao da difusión desta campaña na páxina web oficial da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

 

Resolución do 31 de xullo de 2018

Instrucións Revisións Médicas

Preguntas frecuentes

Precisións dos prazos de inscrición

 

Representantes de CIG e UGT presentaron o luns 30 de xullo denuncias nas catro delegacións provinciais da Inspección de Traballo contra a Consellaría de Medio Ambiente por incumprimentos en materia de protección e seguridade no traballo. Dende a representación sindical reclámanlle á autoridade laboral que corrixa canto antes as “graves deficiencias” detectadas.

Os sindicatos solicítanlle á Inspección que inste o departamento autonómico a cumprir a normativa en materia de prevención de riscos laborais e actúe de xeito inmediato para corrixir as “graves deficiencias” denunciadas. Ao mesmo tempo, dada a gravidade dos feitos denunciados e a posibilidade de que se poidan producir danos ás persoas, reclaman “celeridade e acción inmediata” no traballo inspector e na aplicación das medidas cautelares que procedan.

Nos escritos presentados lembramos que a Consellaría conta cun documento de avaliación de riscos laborais para o persoal de campo do Servizo de Conservación da Natureza no que se recollen as medidas correctoras que se deben aplicar para reducir ou minimizar os riscos aos que está exposto tanto o persoal funcionario como o laboral adscrito ao este servizo. “Mais a día de hoxe seguen sen aplicarse moitas das medidas previstas no Plan de Acción, supoñendo un risco para a seguridade e saúde laboral dos traballadores/as”.