Saúde laboral

Entre eles o persoal técnico leva mais de 10 anos sen reposición do seu EPI.

Os delegados de prevencións de riscos laborais da CIG solicitamos de novo o día 12 de decembro perante todas as xefaturas territoriais da consellería de medio ambiente e a Presidenta do Comité de Seguridade e Saúde Laboral que se entregue ao seu persoal a roupa de traballo que constitúe o EPI necesario para a realización das tarefas de campo.

Así esiximos de novo que se cumpra a Lei 5/1995 de Prevención de Riscos Laborais e o Plan de Acción para Os traballadores de Campo de Conservación da Natureza (2015) en relación a roupa de traballo que lle protexa dos riscos derivados da situación, lugar e medios onde desenvolven as suas funcións e servirá de paso previo a previsible denuncia perante a inspección de traballo.

Destacar o caso do persoal técnico do Servizo de conservación da natureza leva dende o ano 2008 sen que se lle renove a roupa de traballo axeitada para o desenvolvemento das súas funcións, 10 anos tendo que mercar as súas botas e roupa de traballo. Nas xuntanzas do comité de seguridade e saúde as representantes da Consellería incluso chegaron a dicir que o persoal técnico non saía a campo para evitar incluílos nas contratas.

Para maior gravidade Comité de Seguridade e Saúde Laboral do 9 de xullo rematou un grupo de traballo no que se determinaron prendas e características técnicas necesarias para a protección dos traballadores e traballadoras de campo do persoal do Servizo de Conservación da Natureza para facer unha adquisición xeral para todo o persoal da Consellería do que non temos noticia.

Na CIG non nos imos quedar paradas ante o desprecio a saude e seguridade do persoal do servizo de conservación da natureza e estamos a preparar de novo medidas contundentes.

Avaliacións de Riscos programadas para o ano 2019

A relación de centros que se avaliarán elabórase a petición das consellerías que remiten a solicitude o SPRL que establece a maiores o criterio de antigüidade para aqueles centros que leven mais de dez anos avaliados. A CIG solicita que se engada a información do criterio seguido para programar a avaliación.

As consellerías de Medio Rural e Política Social aparecen nun anexo aparte, tal e como se solicitamos, debido a que ano tras ano son as que teñen una maior siniestrabilidade.

A petición da CIG, incluiráse nesta programación una avalición para o colectivo de mergulladores, pendente de avalición inicial, sendo un colectivo de alto risco.

A CIG-Administración Autonómica na comarca de Lugo-A Mariña, a teor da situación que se produciu no Laboratorio de Saúde Pública de Galiza así como noutras dependencias do Edificio da Xefatura Territorial de Sanidade na provincia de Lugo pola presencia dun “gas descoñecido” que produce diferentes síntomas no persoal que presta os seus servizos nese edificio, quere manifestar o seguinte:

• Que imos seguir vixilantes con todas as accións que se poidan levar a cabo ante esta situación e poñer todo o noso empeño en preservar a saúde do cadro de persoal.

• Que a Consellería de Sanidade adoptou a medida do cese da actividade pero non coa celeridade que se lle requiriu tanto polo persoal directamente afectado como polos seus e as súas representantes. A pesar das actuacións levadas a cabo por parte dos órganos directivos, o persoal foi en todo momento consciente de que estaban expostos a un risco descoñecido mentres estes órganos valoraban a oportunidade ou non do cesamento da actividade no edificio.

“O informe de sinistralidade do primeiro semestre de 2018, non recolle redución no numero de accidentes laborais a pesares das medidas preventivas implementadas”, esta é a conclusión que se deriva dos datos presentados polo Servizo de Prevención de Riscos Laborais.

No Comite Intercentros de Seguridade e Saúde Laboral do 25 de setembro de 2018, debátense os datos aportados dos que, aínda que escasos, destacamos:

 • Política Social leva cabeceira no número de accidentes seguida por Medio Rural nun semestre de pouco incendios. 121 partes en Política Social e 34 en Medio Rural. E 142 mulleres fronte a 43 homes en global na Xunta, polo que queda claro que as traballadoras de Política Social son as que mais accidentes teñen. Pola forma de accidente a maioría son sobreesforzos en centros de día, escolas infantís, residencias, servizo de incendios forestais...
 • A Xunta de Galiza culpa a elevada idade do persoal como posible causa dos accidentes, tamén de malos hábitos posturais e de repetición de dolencias previas. Ao fin con esto están a culpar as traballadoras e din que non se reducen os accidentes a pesar de que están a realizar moitas xornadas de formación e aplicar medidas nos centros (Política Social).
 • Houbo un accidente mortal no Servizo de Prevención e Defensa Contra Incendios Incendios Forestais, en Medio Rural (en investigación).

Este mércores 19 de setembro a Consellería de Cultura, Educación e OU informa a través da súa páxina web que se abre a campaña de vixianza da saúde para o persoal dos centros de ensino.

O prazo xeral de inscrición será de vinte (20) días naturais a partir do día seguinte ao da difusión desta campaña na páxina web oficial da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria (www.edu.xunta.gal).

É aplicable ao persoal funcionario e laboral da Xunta e tamén ao persoal docente, en activo, que presta servizos nos centros docentes públicos non universitarios, dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

A inscrición ten carácter voluntario, polo que se realizará previa solicitude das persoas interesadas conforme as instrucións deste procedemento enviadas aos distintos centros de traballo. As persoas responsables dos distintos centros de traballo facilitarán a información necesaria para a inscrición dos traballadores e das traballadoras.

A dita inscrición realizarase de forma telemática no formulario de petición de recoñecemento que está dispoñible na páxina web da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no seguinte enlace:

https://revisionmedicaeducacion.xunta.gal

 • A solicitude de inscrición debe incluír todos os datos que figuren no formulario. A falta dalgún deles impedirá a súa tramitación.
 • Toda inscrición xerará un xustificante de consentimento que se deberá presentar o día concertado para realizar a vixilancia da saúde.
 • O prazo de inscrición será de vinte (20) días naturais a partir do día seguinte ao da difusión desta campaña na páxina web oficial da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

 

Resolución do 31 de xullo de 2018

Instrucións Revisións Médicas

Preguntas frecuentes

Precisións dos prazos de inscrición

 

Representantes de CIG e UGT presentaron o luns 30 de xullo denuncias nas catro delegacións provinciais da Inspección de Traballo contra a Consellaría de Medio Ambiente por incumprimentos en materia de protección e seguridade no traballo. Dende a representación sindical reclámanlle á autoridade laboral que corrixa canto antes as “graves deficiencias” detectadas.

Os sindicatos solicítanlle á Inspección que inste o departamento autonómico a cumprir a normativa en materia de prevención de riscos laborais e actúe de xeito inmediato para corrixir as “graves deficiencias” denunciadas. Ao mesmo tempo, dada a gravidade dos feitos denunciados e a posibilidade de que se poidan producir danos ás persoas, reclaman “celeridade e acción inmediata” no traballo inspector e na aplicación das medidas cautelares que procedan.

Nos escritos presentados lembramos que a Consellaría conta cun documento de avaliación de riscos laborais para o persoal de campo do Servizo de Conservación da Natureza no que se recollen as medidas correctoras que se deben aplicar para reducir ou minimizar os riscos aos que está exposto tanto o persoal funcionario como o laboral adscrito ao este servizo. “Mais a día de hoxe seguen sen aplicarse moitas das medidas previstas no Plan de Acción, supoñendo un risco para a seguridade e saúde laboral dos traballadores/as”.

O luns 9/7/2018 houbo unha xuntanza extraordinaria do Comité de Seguridade e Saúde Laboral da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio.

Trátase o catálogo de roupa para o persoal de campo do Servizo de Conservación da Natureza e da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, que foi elaborado polo Grupo de Traballo do CSSL Comité de Seguridade e Saúde Laboral da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio.

Especificamente tratáronse as seguintes cuestións:

 • Repasouse a relación e as características das prendas, chegando a conclusión de que un experto en normas UNE revise todo o referente a estas no texto de cara a que estas sexan as actuáis e correspondanse o definido.
 • Coma ainda non se sabe canto presuposto se conta, nin cal e o valor das prendas, os representantes da consellería pediron que se priorizara según as necesidades e cantidade de roupa a entregar por traballador.
 • Ainda que se pediu en moitas das reunions mantidas non foros capaces de concretar se o persoal técnico da conselleria lle van a entregar roupa.
 • Acordouse que esto era o mínimo que se entregaría na seguinte adxudicación:
  ◦ Anorak – Parka 1
  ◦ Chaqueta cortaventos 1
  ◦ Polo manga longa 2
  ◦ Pantalon multipetos 2
  ◦ Botas de inverno 1
  ◦ Chuvasqueiro 1
  ◦ Polo manga curta 2
  ◦ Pantalón multipetos verán 2
  ◦ Botas verán 1
  ◦ Funda de traballo (según necesidades) 1
 • Acordouse entregar a roupa antes de finalizar o ano.

1. A petición das organizacións sindicais, acoden representantes da Mutua Gallega ao CSSL Intercentros, para que nos aclararen os seus criterios na consideración de accidente in itinere e accidente laboral, para os empregados públicos da Xunta de Galiza.

A espera dun informe máis polo miudo onde se definan mellor as cuestións, a exposición da mutua confírmanos unha certa arbitrariedade, e que os casos son analizados individualmente, de xeito que o dictame pode ser diferente en casos semellantes; de todas formas tentamos forzar aclaracións na mesa das que destacamos varias situacións:

 • Persoal con flexibilidade horaria onde a hora de “ida ao traballo non esta definida previamente”, hai que buscar a carga da proba no caso de accidente. Dende as organizacions sindicais solicitamos ampliar o horario laboral ao recollido na orde de flexibilidade.
 • Teletraballo, aquí a cuestión é mais complicada, a carga da proba é mais difícil e, ao estar no domicilio, poden considerarse accidentes domesticos xa que para a MUTUA non son lugares de traballo.
 • Ausencia do traballo con permiso (acompañar a un fillo ao medico, obriga legal...), estes desprazamentos (ida e volta) non teñen consideración de accidente in itinere.
 • Asistencia a exames ou cursos da EGAP, ASGAP, xornadas formativas relacionadas co traballo e en centros da administración, para a MUTUA non esta demasiado claro e presentan dúbidas. Porén dende a CIG cremos que debera ser accidente laboral si é dentro do horario de traballo porque non se interrunpe a actividade laboral. No caso de que esta formacion sexa fora do horario laboral poden darse varios casos:
  • Formacion en materia prevención de riscos laborais, sempre se considera accidente laboral e os seus desplazamentos son a. in itinere porque ven reflectido na normativa.
  • Cursos ou xornadas obrigatorias son traballo polo que a cobertura e total no caso de accidente in itinere ou accidente de traballo (debemos ter constancia desa obrigatoriedade).
  • Formacion voluntaria aínda que sexa relacionada coa adquisicion de competencias profesionais non a consideran dende a MUTUA en ningun caso accidente e ata a comparan con cursos de macramé.
 • Recoñecemento medico da mutua ou desprazamento por mandato empresarial sempre é un accidente laboral.

Comeza a andar o grupo de traballo para a elaboración dos pregos de roupa, un ano despois do previsto e logo de ter presentado achegas e numerosas queixas por parte das OOSS polas carencias e incumprimentos así como a pésima calidade do escaso material reposto nos últimos 10 anos.

Este grupo de traballo do Comité de Seguridade e Saúde Laboral esta conformado por un delegado de prevención de cada organización sindical e as xefaturas provinciais.

A roupa de tarballo e calzado, polas características de traballo no exterior, de identificación perante os cidadáns, de riscos biolóxicos e penetración de espiños, que ten que ser portada durante toda a xornada...son un Equipo de Protección Individual imprescindible para o persoal que traballa nos nosos montes e ríos ademais dos centros como recuperación de animais ou parques naturais... Porén o persoal técnico non esta no primeiro documento nin se prevé a súa dotacion inmediata dende a consellería polo que, dende a CIG reiteramos este EPI para todo o persoal que fai tarefas de campo segundo a avaliación de riscos laborais, como tamén xa o temos demandado no CSSL da CMAOT e nas achegas presentadas aos documentos iniciais.

AMTEGA Axencia Modelo de externalización e enchufismo

O 16 de febreiro a CIG presentou unha denuncia perante Inspección de Traballo e Seguridade Social de Ourense denunciando que a AMTEGA se nega a aplicar as medidas contempladas no Plan de Acción. Aos poucos días, o 22 de febreiro, acudiu inspección ao centro de traballo da AMTEGA en Ourense.

Xa recibimos a contestación de inspección de traballo, onde fan un requirimento aos responsables da Xunta de Galicia para que, no prazo de dous meses, solucionen as seguintes deficiencias: