Saúde laboral

Resumo da citación da inspección de tarballo e seguridade social da Coruña o 10 de abril pola denuncia polo estado dos vehículos do persoal de Medio Rural e o de Patrimonio Natural da Consellería de Medio Ambiente e Ordenacion do Territorio.

Asistimos a CIG, CCOO e UGT polas organizacións sindicais e o xefe servizo incendios da Coruña e a subdirectora de Contratación por Medio Rural e a vicesecretaria xeral e xefa territorial da Coruña pola CMAOT.

Lamentable estado dos vehículos que deben utilizar estes traballadores e traballadoras.

As organizacións sindicais con representación na Administración Autonómica vémonos na obriga de denunciar ante a Inspección de Traballo á Xunta de Galiza para que a Administración cumpra coas súas obrigas, e unha vez máis é a Inspección de Traballo a que require ás consellerías do Medio Rural e de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio polos incumprimentos en materia de prevención de riscos laborais.

En outubro de 2016 denunciouse ante a Inspección de Traballo o lamentable estado no que se atopan os vehículos dos e das Axentes Medioambientais, con máis de 500.000 km e 15 anos, chasis soldados, sen sinalización como vehículo prioritario, asentos rotos, sen ar acondicionado nin climatización, con remaches na carrocería, sen mans libres, nos que chove dentro, sen hixiene nin seguridade.., e a pesar de que a Inspección de Traballo fixera un requirimento a ambas consellerías no mes de abril do ano pasado, estas non acreditan o cumprimento de ningún dos puntos requiridos e “fai caso omiso das indicacións dos técnicos de prevención”.

É lamentable que unha vez máis sexa a Inspección de Traballo a que ten que requirir ás consellerías que os vehículos deben ter unhas condicións mínimas de seguridade, e para as organizacións sindicais este é un grave incumprimento en materia de seguridade do persoal, e é unha irresponsabilidade por parte da Xunta de Galicia, a que precisamente debería dar exemplo cumprindo coa normativa de prevención de riscos laborais no canto de comportarse coma unha empresa pirata.

Nota conxunta de CIG, CCOO e UGT

O pasado día 30 de xaneiro celebrouse a primeira reunión deste Comité no ano 2018. No mesmo tratáronse os seguintes temas:

- Aprobación das actas das tres reunións do ano 2017.

- Relación de membros definitiva e aprobación do Regulamento que constitúe o marco normativo deste CSSL para que funcione cas garantías necesarias, a súa aprobación queda ata a remisión das achegas.

- Protocolos de vixilancia da saúde. Constatase o grave desfase dos protocolos aplicados así como unha confusa identificacións dos postos e quedase en remitir propostas ao SPRL para a sua aprobación no seo do Comité de SSL intercentros e que se apliquen corrixidos canto antes.

radon

A Xunta de Galicia en Ourense non realiza medicións do canceríxeno RADON a pesares de ser reclamado polos delegados e delegadas da CIG en numerosas ocasións. As avaliacións de riscos laborais dos diferentes postos dos centros de traballo espallados por ourense unicamente teñen en conta o control dos factores termohigrométricos. Dende o 6 de febreiro deste ano vai ser obrigatoria segundo a Directiva 2013/59/EURATOM, a toma de medidas sobre o gas radón nas áreas de risco.

A pesar de que o gas radon é causante do 25% dos cancros de pulmón, entre outros efectos graves na saúde, non se ten feito un estudo epidemiolóxico do persoal da administración pública para valorar o alcance actual e a valoración no seu caso de enfermidade profesional/accidente laboral.

Porén a prevención é a primeira opción polo que, hoxe instamos de novo á Xunta de Galicia a través de tódalas xefaturas territoriais en Ourense así como ao servizo de prevención de riscos laborais que inicie urxentemente a medición en tódolos centros así como a toma de medidas cautelares para eliminar este grave risco para a saúde de traballadores e usuarias.

Para máis información:

 

Resumo do CSSL da Consellería de Infraestrutras e Vivenda, do 22 de xuño, no que se tratan os documentos de avaliación de riscos e o Plan de traballo na prevención de riscos laborais seguintes:

- Documento avaliación de riscos, plan de acción, medidas de emerxencia do taller e parque de maquinaria da AXI en Ourense.
Apróbase o documento presentado cos resultados por parte do Servizo de Prevención. Por parte da admón. plantea presentar un cronograma coa aplicación das medidas a implantar recollidas no plan. Dende a CIG proponse que se aplique a mesma actuación -seguimento da aplicación das medidas- en todos os demais plans de actuacións que se aproben, tanto os xa efectuados, como no caso de Pontevedra, como os previstos. Acéptase esta proposta por unanimidade.

- Programa de avaliacións 2018.
Por parte do Servizo de Prevención, proponse que, tal como se fixo no último trimestre do anterior exercicio, tanto a admón como as organizacións sindicais fagan as propostas pra incluir no Plan de prevención de 2018, así como as excepcións que puderan xurdir, con carácter urxente, ou excepcional.
Dende as organizacións sindicais propoñemos facer tamén un plan de actuación do traballo de campo que inclúa protección solar, dermatolóxica, de alerxias...tal e como se fai na Consellería de Medio Ambiente e O.T. Acordamos facer unha solicitude ao Servizo de Prevención para facer un muestreo en todos os centros de traballo e provincias.

Inspección de Traballo requírelle a Medio Rural a aplicación dos plans de acción logo da denuncia presentada pola CIG.

No pasado Mes de Marzo a CIG iniciou unha campaña a nivel nacional co obxectivo de acadar o cumprimento dos plans de acción pertencentes ó Plan de prevención de riscos para o Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais (SPDCIF).

Unha das accións que se desenrolaron nesta campaña foi a denuncia en Inspección de Traballo das xefaturas de distrito e xefatura provincial de incendios como responsábeis da non aplicación dos plan de acción, tal e como marcan os decretos de regulación e os propios plans de acción.

Lembramos que os plans de acción, pertencentes ó plan de prevención de riscos, son un documento participado e supervisado pola empresa, que recolle as medidas correctoras que se aplicarán no desenrolo das diferentes tarefas, neste caso todas pertencentes ós traballos de extinción. Nos mencionados plans, aparece o tempo para acometer as correccións e os responsábeis de que isto aconteza. En función disto foron
presentadas as denuncias.

O ultimo cambio de consellería do goberno da Xunta de Galicia unha vez serviu de excusa para incumprir a lei en materia de prevención de riscos laborais e supuxo o retraso de un ano e medio da constitución deste novo Comité de Seguridade e Saúde Laboral no que participamos as organizacións sindicais CIG, CSIF COOO e UGT e se trataron os seguintes temas:
Asumimos a Secretaría (CIG) despois de que ningún sindicato aceptara a mesma
Denuncia da CIG pola falta de convocatoria do CSSL dende o ano 2015 e o incumpremmento da encomenda do Intercentros de decembro do 2016, e irregularidade do desdobramento do CSSL en dúas partes.
Non se aproban os protocolos dos operativos Vespa velutina e Gripe aviaria xa que non se deu antes a documentación e se fixo na mesa.
Para as tarefas relacionadas coa Vespa velutina esiximos axilidade na formación específica, kits anafiláticos e probas de alerxia a himenópteros, adecuación de vehículos e todo o establecido na avaliación de riscos
Na Influenza aviaria denunciamos de novo rebaixas no material aportado ou/e a súa invalidez (mascarillas) e as revisións dos protocolos en materia de prevención de riscos xa que as medidas son insuficientes e posibilitan a trasmisión do virus ao menos a outras aves domésticas. Aínda que a administración resposta que como non é unha variante zoonótica (contaxio a humáns) acordase a súa revisión e análise para aprobación en convocatoria extraordinaria.
Deficiencias no traslado de animais nos vehículos. Recordase a carencia de locais adecuados para hixiene e cambiarse de roupa ao rematar xornada.Denunciamos a posibilidade de contaxio a outros animais ou o risco a adquirir e transmitir enfermidades diferentes no manexo de animais por falta formación preventiva e medios. Medios de transporte inadecuados e insuficientes
Proposta de medios materiais: Logo do estudo do desvencellado parque móbil a consellería propón o cambio 1/3 parte dos vehículos en propiedade do que se solicita polas ooss o reparto equitativo entre todo o persoal segundo a necesidades e funcións que tamén veñen descritas nas avaliacións de riscos.
Emisoras dixitais: Dende fin do 2016 co apagón analóxico o persoal atópase sen comunicación. Vanse licitar xa emisoras vehículos e portátiles para o persoal das Illas Atlánticas que estarán conectadas con centraliña e rede de emerxencias de Galicia. Solicitamos tamén emisoras persoais e dotación para todo o persoal que o precise. Reclamamos de novo a necesidade de teléfonos móbiles abertos e datos para o persoal campo.
Demandase roupa de traballo xa de boa calidade e coas características técnicas necesarias, recordase incumprimento convenio e acordos do CSSL anterior. Dende a CIG propuxemos o inicio da dotación por lotes comezando xa coas botas adecuadas para todo o personal de campo. Deixamos claro a igualdade en calidades e material preventivo tanto para persoal laboral e funcionario.
Insistimos tamén na precariedade preventiva nos Parques Naturais e no Parque Nacional das Illas Altlanticas.
Requírese o cumprimento da dotación obrigada de material de seguridade e organización traballo previsto no Plan de Acción 2015 e acordos do CSSL.
Dende a CIG reclamamos a unha maior axilidade nesta actividade preventiva pola cantidade de cuestións que levan un retraso inadmisible, que os riscos laborais non poden depender nin estar condicionados ao presuposto e propuxemos unha convocatoria extraordinaria do CSSL que se acorda celebrar a semana do 30 de maio e na que a administración debera dar conta dos avances comprometidos.

Política Social e Medio Rural, as consellerías que acaparan os 50% dos accidentes de traballo.

Solicitamos que a gripe se excepcione das enfermidades que sofren desconto por IT como noutras Comunidades Autónomas.

O dia 30 de marzo reuniuse o Comité Intercentros de Saúde Laboral e tratáronse os seguintes asuntos:

1.- Debate sobre o funcionamento do protocolo de Avaliación de Riscos psicosociais utilizado pola Xunta de Galiza.

Presentase neste comité solicitude de modificación do procedemento de Avaliación de riscos psicosociais tras diversos procesos nos que distintos métodos empregados, no mesmo cetro, (Avaliación previas da Xunta e método do INSHT) dan resultados distintos.
Prodúcese un debate onde o SPRL xustificase o seu método como válido, e MUGATRA especificase que modificar a enquisa con mais ítems, podería resultar demasiado longo.
A CIG, para mellorar a problemática de riscos psicosociais existente na Administración da Xunta solicita o seguinte:

 • A identificación dos riscos non se faga exclusivamente a través da enquisa previa da Avaliación de Riscos, que se teñan en conta as solicitudes dos CSS e outras denuncias.
 • Realización de Avaliacións de riscos psicosociais en tódolos centros de traballo tal e como se acordou neste comité.
 • Que se adopten as medidas correctoras que como consecuencia das Avaliacións sexan necesarias.
 • Remitirase para a vindeira reunión propostas para unha modificación da Avaliación de Riscos e do protocolo establecido pola Xunta.

2.-Presentación e debate da memoria preventiva do 2016.
O SPRL fai unha presentación da Memoria Anual de Actividades Preventivas do 2016.
Dende a CIG facemos as seguintes propostas e observacións:

 • A estrutura recollida no documento dos CSS non se corresponde coa actual
 • O gasto no contrato coa MUTUA descende en 2017 con respecto o 2016
 • Os Plans de Acción resultado das Avaliacións de Riscos dos que os respectivos CSS non se reúnen non teñen seguimento. A Administración incumpre a súa obriga legal
 • Case que o 15% dos accidentes son “in itinere” polo que solicitamos unha campaña de formación e sensibilización. Campañas deste senso estanse a realizar por todo o territorio español.
 • Os índices de frecuencia do 2016 e os índices de duración foron mais altos que no 2016.
 • Hai que abordar nas avaliacións de riscos o envellecemento dos traballadores e traballadoras da Xunta.
 • Denunciar a falta de investigación de accidentes en Ourense
 • Denunciar o incumprimento flagrante da Lei de PRL en materia de CSS, xa que mais da metade non se reúnen en todo o ano. Feito denunciado en tódolos comités pola CIG.
 • Pedimos novamente que a vixilancia da saúde sexa específica por postos de traballo e se apliquen os protocolos establecidos.
 • A formación en prevención debe adecuarse as necesidades específicas dos traballadores e traballadoras e así mesmo renovarse cos cambios de técnicas de traballo, cambios estruturais, cambios de material...

Destacar que ano tras ano son os traballadores e traballadoras das Consellerías de Política Social e Medio Rural as que sofren un maior número de accidentes, xuntando entre as dúas mais do 50% dos mesmos. A CIG solicita que se intensifiquen os esforzos na busca de solucións e se doten de medios tanto materiais como humanos para que descenda o número total de accidentes.

3.-Debate sobre a gripe e as enfermidades infecciosas, dende o punto de vista do seu recoñecemento na incapacidade laboral.
A MUTUA fai entrega dun documento emitido fai un ano, onde como non, non consideran a gripe como accidente de traballo.
A CIG manifesta o seu rexeitamento a este documento por considerar que se basea principalmente en razóns económicas e non de saúde. A gripe como enfermidade infectocontaxiosa e as enfermidades infecciosas deberían estar incluídas nas excepcións do RD Lei 20/2012. Entre os principais motivos sinalar que son fonte de danos a saúde por contaxio para o resto dos empregados públicos.
A gripe debería ter consideración de accidente laboral para aqueles traballadores e traballadoras que polas súas funcións traballen con persoas potencialmente contaxiadas.
Deberíase considerar a gripe como enfermidade profesional para o persoal sanitario e similares polo seu contacto continuado con poboacions de risco.
Solicitamos a Función Pública a apertura dunha mesa de negociación para a revisión da cobertura do 100% das continxencias en caso de gripe.

4.-Presentación da proposta da Administración da configuración dos CSS.
O presidente comunica que ten unha nova proposta de configuración baseada en áreas funcionais e que traerá para unha vindeira reunión.
A CIG resposta que como mínimo debe cumprir co establecido na LPRL, e que se estudará cando fagan a achega.

5.-Cadro de persoal do SPRL
A Administración Informa que de 17 postos do Servizo tres están sen cubrir. Dende a CIG consideramos que é necesario a cobertura de tódalas prazas e mesmo a ampliación do servizo dado as necesidades en prevención existente na Xunta.

6.-Rogos e preguntas
Informa Función Publica que se inicia a Mesa de Negociación da segunda actividade de Incendios e que isto é o comezo para a negociación de outras categorías.
Solicitase unha avaliación específica para os Farmacéuticos e Inspectores. Farase esta Avaliación e de ser preciso unha nova vixilancia da saúde.
Farase a Avaliación de Riscos de Sergude e os recoñecementos médicos específicos.
En puntos anteriores puxemos en coñecemento da Administración o escrito de CIG, presentado para demandar a execución inmediata do Plan de Prevención de Riscos Laborais.

Ante o cada vez maior numero de consultas recibidas pola CIG ao respecto deste asunto creemos convínte poñer en coñecemento de todo o persoal empregado publico da Xunta cales deben ser as actuacións a seguir en caso de danos a saúde.

E tendo en conta que aínda que no ano 2016 se desacelerou a tendencia crecente en canto a valores absolutos no numero de accidentes de traballo nos últimos 6 anos, o numero de persoas sinistradas en relación as expostas aumentou, así como tamén aumentou en relación as horas traballadas, e do mesmo xeito produciuse un incremento no tempo de duración das baixas por accidente en relación as xornadas perdidas e ao numero de accidentes.

Todo isto fai que sexa necesario incrementar cualitativa e cuantitativamente  os esforzos en materia de prevención, de aí que sexa necesario que todo o persoal empregado publico da Xunta teña coñecemento de cales son os protocolos e procedementos básicos a seguir no caso de accidentes de traballo.

Que é un accidente laboral?

Toda alteración da saúde que se manifeste durante a xornada de traballo, trátase dunha alteración derivada do traballo. (Art. 115 LGSS)

 • Accidente de traballo: Accidentes producidos con ocasión das tarefas desenvolvidas  aínda que sexan distintas das habituais, sexan encomendadas pola empresa ou realizadas polo traballador/a en interese do bo funcionamento da empresa. (Art. 115.2c LGSS)
 • Accidente “In itinere”:  aquel que sofre o traballador/a o ir o traballo ou ó volver deste. Non existe limitación horaria. (Art. 115.2d LGSS)
 • Accidente en misión: Son aqueles sufridos polo traballador/a no traxecto que teña que realizar para o cumprimento da misión, así como tamén  o acontecido para o desenvolvemento da mesma dentro da  xornada laboral.

Actuación en caso de accidente

 • É importante que en canto sufras unha alteración da saúde durante a xornada de traballo, avises ao departamento de persoal, onde se solicitará o talón de asistencia e acudas ás instalacións médicas da Mutua. Se fose posible contarase con algún compañeiro/a de testemuña.
 • Asistencia médica: A persoa accidentada será atendida no centro asistencial e obterá un parte onde se indicará  o tipo de dano:  accidente de traballo, enfermidade profesional ou enfermidade común e si procede a baixa médica ou non.
 • Se o persoal médico da Mutua diagnóstica a túa doenza como enfermidade común e a deriva ó medico de cabeceira, reclama que che proporcione por escrito o motivo (son eles os que teñen que demostrar que non é de carácter laboral).
 • Se non estás conforme co diagnóstico, esíxelles unha folla de reclamacións da Mutua  e o mesmo tempo  presenta unha queixa ante a Oficina Virtual de Reclamacións, vía Internet.
 • En segundo lugar presenta unha reclamación pola determinación de continxencias, se recibimos a baixa do médico da Seguridade Social, reclamación que se presentará ante o INSS, no formulario que ten previsto para estes supostos, aportando a documentación que teñas que poida axudar a concretar dita demanda.
 • Aínda sendo correcta a atención da Mutua durante o proceso de baixa médica, na maior parte dos casos forzan a alta, tramitándoa por melloría e non por curación. (Comprobar no parte de baixa).
 • No caso de que o noso estado tras unha alta por melloría nos impida ou diminúa a nosa capacidade para desenvolver o traballo habitual, debemos informar aos nosos delegados/as de prevención, Comité, Xunta de Persoal, ou ao delegado/a do sindicato da Comarca para que nos axude na elaboración e presentación dun escrito solicitando cambio de posto ata a total recuperación. O Artigo 25 da LPRL contempla unha protección especial, entre outros, a traballadores vulnerables por convalecencia ou por estar sometidos a determinados tratamentos médicos invalidantes para algunhas tarefas do seu posto de traballo habitual, a través deste recurso legal podemos protexérmonos durante os procesos de incorporación ó traballo habitual.

A Consellaría de Presidencia ven de publicar no DOG a resolución pola que se abre a campaña de vixiancia da saúde para o ano 2017. O ámbito de aplicación é para todos/as os/as traballadores/as da Administración xeral da Xunta de Galicia agás o persoal que presta servizos nos centros docentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, ao persoal e centros dependentes do Servizo Galego de Saúde e ao persoal de entes públicos e fundacións.

A inscrición previa realizarase de forma telemática no formulario de petición de recoñecemento, que está dispoñible na páxina web da Xunta de Galiza: www.xunta.gal/riscos.

O prazo de inscrición rematará transcorridos 30 días naturais a partir do día seguinte ao da publicación da resolución no DOG, agás persoal de nova incorporación, o persoal que se incorpore ao traballo tras unha ausencia prolongada por motivos de saúde e o persoal que durante o prazo de solicitude estea gozando das vacacións. Nestes supostos deberá presentarse a debida xustificación ante o Servizo de Prevención de Riscos Laborais.

As persoas responsables dos distintos centros de traballo facilitarán os medios necesarios para a inscrición.