Todas as novas

O venres 14 de xuño tivemos unha xuntanza con Medio Rural polos chamamentos de listas de substitución para prazas de nova creación do servizo de incendios. A información que traslada a consellería é a seguinte:

 • Os chamamentos faranse con comunicación por carta.
 • Todos os chamamentos serán para as 10:00 da mañá, segundo o seguinte calendario:
  • O día 21 de xuño, B.F Xefe/a de brigada.
  • O día 25 de xuño, B.F. condutor.
  • O día 26 de xuño, Bombeiro/a forestal (B.F.).
 • Os chamamentos serán nas xefaturas territoriais, ou no edificio que dispoñan as mesmas por motivos de aforo.
 • So haberá un sitio de chamamento por provincia. En Ourense houbo un erro e na citación electrónica apareceran dous lugares (na citación por carta xa vai corrixido).
 • O certificado médico presentarase no chamamento, non nas probas físicas como se viña facendo de costume.
 • A proba física vaina facer TRAGSA, e será o día 3 de xullo (se non hai cambios de última hora).
 • A previsión de incorporación deste persoal é para canto antes; aínda que non nos puideron apuntar data exacta, prevese que na primeira quincena de xullo.
 • Demos traslado de todas as queixas no referente ao caótico de todo o proceso e da imposibilidade de subsanación de erros nun proceso que está resultando totalmente opaco. Pero como sempre din, alí non era o sitio nin estaban os responsábeis destas cuestións.

Na Comisión de Persoal do 12/06/2019 votáronse as propostas de modificación das RPTs de Facenda, IET e Medio Rural, así como a modificación do protocolo de acoso laboral e outras discriminacións no traballo. A maiores, fixemos numerosas preguntas que poden ser do teu interese.

Modificación do protocolo de acoso laboral: aprobado co voto a favor das catro organizacións sindicais.

RPT de Facenda: aprobado co voto a favor de CCOO, CSIF e UGT, e a abstención de CIG.

RPT do IET: aprobado co voto en contra de CIG e CSIF, o voto a favor de UGT e abstención de CCOO.

RPT de Medio Rural: aprobado co voco en contra de CIG e CSIF, e o voto a favor de CCOO e UGT.

E en rogos e preguntas:

Concursos de traslados: a falta de RPT de Medio Rural era a escusa para non convocar algúns dos concursos de traslados, segundo ten manifestado Función Pública. Unha vez aprobada esta RPT pedimos a convocatoria dos concursos de traslados de persoal laboral e funcionario, de administración xeral e especial. O DXFP resposta que na semana que vén retomarán as bases de criterios xerais para no prazo máximo dun mes aprobar a convocatoria dos concursos de Administración Xeral e de veterinarios.

A xornada de verán é un exemplo das distintas modalidades de discriminacións que están a facer con varios tipos de persoal ao que non se lle aplica.

Pasadas as 14h do venres 14, recibimos correo de Función Pública coa nota informativa sobre o horario de verán 2019. Descargar.

O primeiro que esixe a CIG é que o horario de verán se regule de xeito permanente, e non mediante “notas” de Función Pública que chegan cada ano a última hora.

O segundo, arranxar algúns aspectos discriminatorios do contido das instrucións:

1. Persoal que ten horario especial, traballa a quendas ou xa ten unha redución de xornada previa. Esto é, que a inmensa maioría do persoal laboral, e bastante persoal funcionario, está excluido do horario de verán. A CIG demanda que este beneficio sexa de aplicación a todo o persoal, e se non pode ser aplicado que se ofreza algunha compensación en descanso.

Dende a Sección Sindical da CIG do Persoal Laboral de Servizos Centrais vémonos na situación de ter que aclarar publicamente as acusacións dos representantes da CUT e do CSIF respecto do resto de sindicatos de que non asistimos ás xuntanzas e non miramos polo persoal ao que representamos, ao tempo que amosar o noso malestar pola mala fe coa que están a actuar estes dous sindicatos no noso Comité de Empresa dos Servizos Centrais da Xunta.

Dende as últimas eleccións sindicais do mes de decembro o CSIF e a CUT teñen un acordo para levar a Presidencia e a Secretaría respectivamente. E o seu primeiro cometido non é outro que o ataque e derribo dos-as demais integrantes do Comité de Empresa, precisamente amparándose nas funcións que lles outorga o regulamento do Comité.

Como encargados-as de convocar os órganos de funcionamento do Comité, non ben bota a andar o recén elexido Comité de Empresa que xa teñen adoptada a estratexia para poder vender que só eles-as traballan na defensa dos intereses do persoal: non convocar en tempo e forma as xuntanzas mensuais da Comisión Permanente, con representación de cada unha das organizacións presentes no Comité de Empresa (CIG, CCOO, UGT, ACIVRO, CUT e CSIF). Desa maneira, non nos está sendo posible asistir a boa parte dos integrantes de dita comisión.

Na terceira reunión da Comisión Permanente, o 27 de maio pasado, só asistiron ACIVRO, CSIF e CUT, simplemente porque o resto de delegadas-os non fomos convocados ese día ao lugar e hora da xuntanza. Así CSIF e CUT pretenden acomodar o funcionamento do Comité aos seus propios intereses ao tempo que nos acusan aos demáis de irresponsabilidade por non acudir a unhas reunións ás que formalmente non estamos a ser convocados.

 

Dende a convocatoria da OPE do 2017, na CIG realizamos actuacións xudiciais contras diversas Ofertas de Emprego Público que afectan ao SPIF derivadas de varios incumprimentos dos Acordos asinados... Non é que sexamos do NON por sistema, como din algúns sindicatos, senón que consideramos que SÍ se deben realizar OEP’s pero cumprindo con tódolos requisitos e garantías.
Somos conscientes da súa importancia, e dadas as afirmacións contradictorias e difamatorias que se puideron xerar, queremos aclarar as distintas actuacións da CIG coas OEP’s. O noso sindicato interpuxo os seguintes recursos contencioso administrativos:

 1. Recurso contencioso administrativo contra o DECRETO 124/2017, do 30 de novembro, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario e laboral da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2017 (DOG núm. 234, do 12 de decembro).
 2. Recurso contencioso administrativo contra o DECRETO 160/2018, do 13 de decembro, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario e laboral da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2018 (DOG núm. 239, do 17 de decembro).
 3. Recurso contencioso administrativo contra a ORDE do 28 de febreiro de 2019 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso na escala de auxiliar do Servizo de Prevención e Defensa Contra Incendios Forestais, subgrupo C2, nas especialidades de emisorista/vixilante fixo/a, bombeiro forestal-condutor motobomba e bombeiro forestal, do corpo de auxiliares de carácter técnico de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG núm. 44 do 4 de marzo do 2019).
 4. Recurso contencioso administrativo contra o DECRETO 33/2019, do 28 de marzo, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario e laboral da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019 (DOG núm. 67 do 5 de abril do 2019).

Primeiro defendimos en todas as mesas o cumprimento dos Acordos, defendimos que sairan tódalas vacantes a procesos selectivos adecuados áxiles e garantistas, mobilizámonos en sinal de protesta e agora demandamos á Xunta e os seus actos nos xulgados por non adecuarse aos acordos asinados.
Coa CIG imos loitar ata o final na defensa dun servizo de incendios sen precariedade para o que se ten que reducir dunha vez a temporalidade 

O día 10 publicouse no DOG o DECRETO 60/2019, do 23 de maio, polo que se modifica o Decreto 37/2006, do 2 de marzo, polo que se regula o nomeamento de persoal interino para o desempeño con carácter transitorio de prazas reservadas a funcionarios e a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia.

Entre as modificacións con respecto ao antigo decreto atópanse as seguintes:

 1. O baremo de puntuación.
 2. A posibilidade de ampliar os ámbitos até 8.
 3. A aplicación da comunicación electrónica, tanto para facer as solicitudes de inclusión nas listaxes reducindo o prazo para anotarse e tamén para os chamamentos que serán por medio de notificación electrónica.
 4. Recóllese a posibilidade da elaboración dunha listaxe única coas de laborais e funcionarios cando remate o proceso de funcionarización, ou antes de ser preciso.
 5. E obriga de ter un teléfono mobil para poder ser seleccionado para un posto de traballo.

Tamén no mesmo DOG publícase a RESOLUCIÓN do 4 de xuño de 2019, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se fai pública a actualización definitiva de méritos correspondente ao ano 2018 das listas para o desempeño con carácter transitorio de prazas reservadas a persoal funcionario e a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia.

As puntuacións poden consultarse no apartado de listas de contratación do portal web da Dirección Xeral de Función Pública:

As listaxes actualizadas entraron en vigor desde o día 11 de xuño de 2019.

RECURSOS: As persoas disconformes poden interpór recurso de alzada perante o conselleiro de Facenda no prazo dun mes contado desde o 11 de xuño. Unha relación das listaxes figura na disposición do DOG.

Ao igual que cos demáis asuntos que foron á Mesa Xeral do 7 de xuño, co Decreto de funcionarización do persoal laboral fixo tampouco houbo negociación colectiva (seguramente si negociaron con CCOO e UGT). Ata nos fixeron entrega dunha nova versión do decreto na propia Mesa Xeral que, evidentemente, foinos imposíbel poder estudala sobre a marcha. Non é aceptable que pretendan despachar un asunto que afecta a máis de 7.000 persoas sen unha negociación máis pausada, polo que reclamamos a retirada do asunto da orde do día da Mesa Xeral. O director xeral de Función Pública negouse a retirar o asunto, limitándose a comprometerse a termos unha xuntanza monográfica para tratalo. E mentres a CIG denuncia a falta de negociación, algún sindicato esmérase en facer unha deliciosa oda ás bondades do decreto.

Entre os múltiples problemas expresados pola CIG subliñamos:

 • A funcionarización ten que ser un proceso que comece pola convocatoria de concurso de traslados, procesos selectivos, negociación das condicións económicas e finalmente a funcionarización. A Administración vai comezar polo que debería ser o último paso.
 • Non á funcionarización sen recoller os dereitos establecidos polo convenio colectivo, e estendelos a todo o persoal, funcionario e laboral. Por exemplo, a recuperación do artigo 19 do convenio e a promoción interna a calquera grupo. Se fai falla, que modifiquen a Lei do emprego público de Galiza.
 • Preguntamos que pasa co persoal laboral fixo que superou a oposición cunhas condicións de titulación determinadas, e agora, cos novos requisitos, non cumprirían. É precisa unha revisión dos requisitos de titulación que esixen ás escalas.
 • Non é aceptábel que se produzan desequilibrios nos trienios entre os antigos e novos funcionarios, polo que reclamamos a suba dos trienios mínimos dos actuais funcionarios para igualalos aos do persoal laboral.
 • Que fagan as xestións necesarias co goberno do estado encamiñadas a ampliar os dereitos de xubilación parcial, e que tamén entre o persoal funcionario.
 • Queremos saber os prazos para a funcionarización.
 • Preguntamos pola devolución da carreira a quen non se funcionarice (algún sindicato afirma que non vai pasar nada). Queda claro que quen voluntariamente non se presente ou suspenda, vai ter que devolver as cantidades cobradas de carreira.
 • Sendo o complemento de funcionarización non absorbible, agás incrementos de retribucións complementarias, preguntamos se o complemento de funcionarización vaise comer ao complemento de carreira, co que a o cobro deste último xa non tería tanto interese como chantaxe para forzar á funcionarización. O director de Función Pública, despois de pensarse a resposta, dixo que tiña que consultalo pero que opinaba que non. A pregunta resultoulle incómoda. Non queda nada claro que non sexa así e por tanto, o gancho do cobro da carreira, sexa algo de fume.

Tras dous meses sen dar sinais de vida, fomos convocados a discutir a RPT de Medio Ambiente, a de Medio Rural, a do IGVS, do IET, de Facenda e do GAIN. Seis RPTs, a maiores do protocolo para a prevención de situacións de acoso laboral e outras discriminacións no traballo, e da proposta de Decreto de funcionarización do persoal laboral fixo.

Todo ese contido quixeron despachalo entre a Mesa Xeral de Negociación de Empregados Públicos do venres 7 de xuño, e unha xuntanza previa o día anterior. Un enorme volume de documentación sen tempo para estudala, ao que engadiron nova documentación achegada durante as propias reunións. En definitiva, unha fraude á obriga de negociación colectiva que recolle a lei, polo que exploraremos a viabilidade de medidas xudiciais.

A previsión é a seguinte:

 • O mércores 12 de xuño haberá unha Comisión de Persoal onde aprobarán o seguinte: protocolo de acoso laboral, RPT de Facenda, RPT do IET e RPT do Medio Rural.
 • O resto, queda para unha seguinte Comisión de Persoal.

RPT MEDIO RURAL

Unha RPT moi grande chea de erros. A consellería, para alegrarnos o día, enviounos o xoves 6 de xuño a resposta ás alegacións que presentaramos, á mesma hora á que estabamos reunidos con Función Pública para discutir as RPTs. Ante a inxente cantidade de documentación que tivemos que estudar en poucas horas, foi imposíbel prestar a máis mínima atención ao que nos enviaron a última hora. En definitiva, unha falta de respecto á negociación colectiva.

Función Pública convocou unha Mesa Xeral de Negociación de Empregados Públicos para o venres 7 de xuño, e unha xuntanza previa á Mesa para o xoves 6. Estes son os asuntos da orde do día:

A Mesa Xeral do venres 7 vai ser a sétima Mesa do ano: houbo tres en febreiro e outras tres en marzo. Dous meses e pico despois da última, convocan unha xuntanza excesivamente densa pola cantidade de RPTs que se van tratar. É dicir, que volven a utilizar a táctica de sobresaturar aos sindicatos con exceso de materia e falta de tempo para que sexa imposíbel traballar adecuadamente e, sobre todo, para impedir reaccións desagradables.

A Xunta de Persoal é o órgano de representación colectiva dos funcionarios dos Servizos Periféricos da Comunidade Autónoma de Galicia en Ourense. A súa función principal é defender os intereses tanto individuais como colectivos dos funcionarios de Ourense.

O día 5 de xuño constitúese a Xunta de Persoal cos novos delegados elixidos nas eleccións sindicais de 11 abril de 2019 e procédese a escoller ao presidente e secretario.