Todas as novas

A CIG quere denunciar a situación que están a sufrir os/as traballadores/as da Consellería de Política Social na Xunta de Galiza, situación que incide directamente no deterioro evidente dos servizo públicos de benestar.

Dende o ano 2012, a Xunta de Galiza do Partido Popular de Feijoo o único ao que se adicou, con respecto ao persoal ao seu servizo, foi a eliminación dos dereitos de traballadoras e traballadores.

Esta situación, que se resume na eliminación de cuestións básicas para o persoal como é o librar dous días seguidos á semana, librar fins de semanas alternos, compensar con descanso o traballo en festivos e domingos, conciliar a vida laboral e familiar (por sistema a Consellería de Política Social denega todas as conciliacións que se solicitan), etc.... resúmese en que cada vez menos persoal de asistencia directa (ATS/DUE, Aux. Clínica) queira traballar na consellería e se vaian a traballar ao SERGAS, con mellores condicións, tanto económicas como laborais.

Chega o despropósito de Política Social a extremos tan grandes que o subdirector de persoal permítese o luxo de dicir: "que diferenza existe entre traballar a noite do día 31 de decembro e outro día calquera?, eu non a atopo" (sic).

No DOG do xoves, 9 de maio de 2019 publicase unha resolución da EGAP pola que se convoca o curso superior "As leis 39/2015 e 40/2015, do procedemento administrativo común e do réxime xurídico do sector público: teoría e práctica."

O obxectivo principal deste curso é abordar o estudo das citadas modificacións do réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común desde unha perspectiva práctica, para o cal, nunha primeira parte de cada sesión, procederase á análise, estudo e debate dos temas propostos e, na segunda parte, á súa aplicación a través da resolución de supostos prácticos.

Persoas destinatarias: o persoal empregado público, en situación de servizo activo ou asimilada, das administracións públicas de Galicia, tanto autonómica como local e de xustiza, dos entes instrumentais da Comunidade Autónoma e das universidades do Sistema universitario de Galicia que estea en posesión do título de doutoramento, licenciatura, diplomatura, grao, arquitectura, enxeñaría, arquitectura técnica ou enxeñaría técnica.
No caso de non cubrir a totalidade das prazas convocadas, ás vacantes que resulten poderán acceder os e as profesionais que estean en posesión do título de doutoramento, licenciatura, diplomatura, grao, arquitectura, enxeñaría, arquitectura técnica ou enxeñaría técnica.
Prazas: 80
Lugar: EGAP, rúa Madrid, 2-4, Santiago de Compostela
Datas: 21 e 28 de maio; 4, 11, 18 e 25 de xuño; e 2 e 9 de xullo de 2019.
Horario: 7 sesións de 6 horas lectivas, que se impartirán en horario de mañá (das 11.00 ás 14.00 horas) e en horario de tarde (das 16.00 ás 19.00 horas), e unha sesión de 3 horas, o último día do curso, en horario de mañá (das 11.00 ás 14.00 horas).
Inscrición: desde as 8 horas do 10 de maio ata as 23 horas do 14 de maio en https://egap.xunta.gal/matricula
Prezo: o importe da matrícula é de cen euros (100 €) para as persoas destinatarias que non teñan a condición de persoal empregado público que, no caso de ser seleccionadas, recibirán as instrucións para realizar o pagamento.

 

 

 

No DOG do 6 de maio publican a Resolución do Sergas pola que se fai pública a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e a baremación provisional no proceso de actualización das listas de substitución de persoal funcionario de escalas sanitarias (Lei 17/1989) das seguintes clases:

  • Clase de inspector/a médico/a.
  • Clase de inspector/a farmacéutico/a.
  • Clase de farmacéutico/a inspector/a de saúde pública.
  • Lista xeral de licenciado/a sanitario/a: medicina e ciruxía, farmacia, ciencias químicas, ciencias biolóxicas, psicoloxía.
  • Clase de subinspector/a sanitario/a.
  • Clase de ATS/DUE.

O prazo para reclamar é de dez días hábiles contados dende o seguinte á publicación.

A Dirección Xeral de Función Pública anunciou no seu web as datas previstas para a realización dos primeiros exercicios de promoción interna do SPDCIF, correspondentes a OEP do 2016:

- BOMBEIRO/A FORESTAL CONDUTOR/A DE MOTOBOMBA (IV-033): Data prevista para o primeiro exercicio: 31/05/2019. Na EGAP.

- EMISORISTA DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS (V-10C): Data prevista para o primeiro exercicio: 01/06/2019. Na Facultade de Dereito da USC.

- BOMBEIRO/A FORESTAL (V-014): Data prevista para o primeiro exercicio: 01/06/2019. Na Facultade de Dereito da USC.

- VIXILANTE FIXO/A DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS (V-10B): Data prevista para o primeiro exercicio: 01/06/2019. Na Facultade de Dereito da USC.

- BOMBEIRO/A FORESTAL CONDUTOR (V-14A): Data prevista para o primeiro exercicio: 01/06/2019. Na Facultade de Dereito da USC.

No DOG do luns 29 de abril vén de publicarse a Resolución pola que se fan públicos a data, hora e lugar para a realización do primeiro exercicio do proceso selectivo de promoción interna ao corpo superior da Administración xeral de Galiza, subgrupo A1.

O exercicio terá lugar o día 11 de maio de 2019, ás 10:00 en chamamento único, na Facultade de Dereito da Universidade de Santiago de Compostela (avenida Dr. Ángel Echeverri, s/n, Campus Vida, Santiago de Compostela)

As persoas aspirantes deberán levar DNI, lápis do número 2 e goma de borrar.

No DOG do venres 26 de abril publican as seguintes convocatorias de procesos selectivos:

No mesmo DOG publican a Resolución do Tribunal de promoción interna ao corpo de xestión-A2, pola que fixan a data e lugar de realización do primeiro exercicio: 11/05/2019, na Facultade de Dereito da USC.

En canto a CIG deu conta de que parte dos candidatos do SEPGA están no lado escuro da forza e se sentan nas negociacións, non como representantes do persoal funcionario senón da empresa, sáltalles o chip, cortocircuítan, e comezan a falar de extorsión, de subvencións, de horas sindicais. Este discurso xa o coñecemos porque foi sempre o que utilizou a empresa.

Intentan facernos crer que nós os acusamos de que eles van negociar asuntos so subgrupo A1 sendo delegados de dito subgrupo. Pois non. Para a CIG un delegado do A1 pode negociar asuntos relativos ao A1. O que non pode un delegado do A1 e sentarse na mesa representando á empresa e defender os recortes. Intentar desviar a atención disto non cola.

Por qué están tan nerviosos en SEPGA?

O Acordo de concertación do emprego público de Galiza (DOG 28/01/2019) asinado por CCOO, UGT e o goberno de Feijoo, co voto en contra da CIG, entre outras prevé un proceso de funcionarización voluntario do persoal laboral fixo.

O sistema de selección consistirá na superación dun concurso-oposición. As preguntas dos exercicios da fase de oposición estarán sacadas dunha batería de preguntas que será pública.

A Dirección Xeral de Función Pública achegounos os borradores das baterías de preguntas, separadas por grupos e por temas, para que aleguemos, segundo nos indican, "sobre a súa redacción ou estilo". Temos de prazo ata o 30 de abril para o grupo I, e ata o 3 de maio para os grupos II a V. Se o consideras, podes contactar coa CIG.

Descargar a batería de preguntas:

O martes 23 de abril tivemos a primeira xuntanza pola RPT de Medio Rural. A Secretaria Xeral Técnica dixo que a modificación era debida aos cambios na estrutura e a creacion das 549 prazas de reforzo de verán de bombeiros forestais pero que non ían tocar as oficinas agrarias comarcais nin os distritos polo de agora, a espera dun estudo de carga de traballo e organización desta administración periférica que dá servizo ao rural galego. As RPT de AGACAL e Fogga din que as están a preparar e negociaranse despois desta.

Recoñecen que a documentación que nos presentaron estaba chea de erros e aínda así presentamos na xuntanza máis de 100 alegacións xerais e específicas. Con este mal facer por parte da Administración vai ser difícil que se convoque o concurso de traslados antes do verán.

Sobre as amortizacións, a pesar de dicir que non van tocar os postos ata reorganización, amortizan sen explicación de 181 postos de traballo, o que consideramos inadmisible.

Sobre a creación de prazas do SPDCIF manifestan que foi un “erro” que viñeran para 12 meses e que serán de 5 no 2019 e de 6 no 2020.

Aínda con todo, non souberon explicarnos a diferencia de 1 millón de euros entre as creacións e as amortizacións e de onde van a sacar os cartos para as creacións.

Antes do venres presentaremos unhas primeiras achegas por escrito e estaremos a espera de que nos envíen documentación corrixida, xustificada e cunha memoria económica en condicións. Destacar o pouca participación das outras organizacións sindicais pois remitíronse a indicar que ían presentar alegacións por escrito, sen expoñer ningunha na mesa de negociación, e pedir algunha aclaración puntual e do SPDCIF. Feito que sumado aos erros da documentación e a hora tardía de convocatoria (12:30h) fixo que non se puidera avanzar moito na negociación desta RPT.

Despois de máis de 7 anos sen actualizar a estrutura da consellería e adaptala as propias leis que o goberno do Partido Popular aprobou nestes anos, a Consellería do Medio Rural manifesta que foi un “erro” a dotación orzamentaria para todo o ano das 549 prazas de persoal bombeiro forestal. Con esa palabra despachouse a Administración ao inicio da negociación, ademais de declarar na mesa de negociación que as oficinas agrarias non eran motivo de negociación nestes intres.

A Consellería de Medio Rural presentou ás organizacións sindicais unha relación de postos de traballo mal feita e chea de erros. Así, hai uns días, coa documentación que nos achegou a consellería, na CIG valoramos positivamente a creación de 549 prazas de 12 meses que agora os servizos de persoal da consellería manifestan que foi un “erro”, e que unicamente son de 5 meses, e que o documento económico estaba mal (orzamentaban para 12 meses).

Aínda así, negáronse a facer unha declaración manifestando o tempo exacto que vai traballar o persoal de alto risco, nin cando vai comezar.

Ante estes datos e con este novo cambio de rumbo, a palabra máis repetida polo conselleiro de Medio Rural, “PREVENCIÓN”, é só fume, pois a improvisación da Consellería de Medio Rural queda outra vez en evidencia ao non seguir as recomendacións do Comité de expertos/as derivado da Comisión Parlamentaria polos incendios forestais, nin do propio ditame da Comisión, nas que destacan a necesidade de actuar na prevención. A consecuencia é que as novas prazas creadas unicamente traballarán no “alto risco” en extinción de lumes, imposibilitándose o traballo na prevención.

A non creación das prazas como de 12 meses cambia por completo a valoración da CIG desta RPT, a cal incluso amortiza prazas de persoal bombeiro de 12 meses e logo créaas de 5 meses. Pero isto non é o único, amortizan moreas de prazas dos servizos periféricos, como nas oficinas agrarias e distritos forestais, servizos de infraestruturas ou postos base nas xefaturas territoriais. Rexeitamos amortizacións de postos nos servizos que deben atender á cidadanía do rural, fin definitivo desta consellería, coa finalidade de crear postos de estrutura; e opoñémonos á amortización de postos de persoal bombeiros de 12 meses.

Na xuntanza que tivemos as organizacións sindicais coa consellería para tratar a RPT a CIG presentou mais de 100 alegacións concretas, que serán moitas máis cos “erros” da RPT, ademais da falla de xustificación funcional e memoria económica. En definitiva un desastre de RPT que anuncia atrasos no concurso de traslados de todo o persoal da Xunta de Galicia e que segue na liña de desmantelar servizos de atención e non dar solución nin afrontar con seriedade os problemas do rural da Galiza.